Kultur- og Idrætsudvalget - 08-11-2017

Referat
Dato:
Onsdag, 8 november, 2017 - 15:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 60 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-11-2017

Godkendt.

Punkt 61 Besøg på den Kreative Skole

Sagsresumé

Besøg på den Kreative Skole, Kongensgade 111.

 

Før den egentlige dagsorden er der indlagt to orienteringspunkter:

 

1)  Besøg af Fredericia Eliteidræt v. formanden Nils Skeby og idrætschef Keld Vestergaard, der vil give en status på arbejdet det forgangne år. Der er afsat en halv time.

 

2)  Skoleleder Arne Gaardsted og Den kreative Skoles elever giver en status på arbejdet med udviklingsplanen. Der er afsat en halv time.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Ingen

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-11-2017

Taget til efterretning.

Punkt 62 3. Budgetopfølgning 2017 Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Hvert år udarbejder fagafdelingerne tre overordnede budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som udvalget søger om denne gang og udvalgets forventede regnskabsresultat. Budgetopfølgningen skal sendes videre til godkendelse i byrådet.

 

Der bliver samlet søgt om 0,088 mio. kr., og det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme bliver herefter 7,000 mio.kr.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

 

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:

 

2017-konsekvens:

Mio. kr., netto

Korrigeret budget

3. budget-opfølgning

Forventning spar/lån

Forventet regnskab

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

Serviceudgifter

97,759

0,088

-1,000

96,847

Drift i alt

97,759

0,088

-1,000

96,847

 

Anlæg i alt

33,632

-6,000

27,632

 

Total

131,391

0,088

-7,000

124,479

 

 

 

 

 

+ = udgift / lån af næste år (underskud)

 - = indtægt / opsparing (overskud)

 

 

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2016 og godkendte budgetændringer.

 

3. budgetopfølgning

3. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”3.budgetopfølgning 2017 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

Kultur og Idrætsudvalget søger om godkendelse af disse tillægsbevillinger:

Tillæg til Servicemedarbejder, Fredericia Idrætscenter 0,088 mio. kr.

 

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til en række anlægsprojekter, der frigives iht. bilag ”Ansøgning om anlægsbevilling”.

Kultur og idrætsudvalget søger om frigivelse ”Tilskud til renovering af sauna/depot Erritsø Hallen”, 0,200 mio. kr.

 

Forventning spar/lån

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.

 

Kultur og Idrætsudvalget forventer på nuværende tidspunkt, at spar/lån bliver 7,000 mio. kr., der primært skyldes anlægspuljen ”udvikling af Fredericia Idrætscenter” på 15,000 mio. kr. hvoraf der ønskes overført 5,000 mio. kr. fra 2017 til 2018, dette skyldes tidsforskydning af anlægsprojektet. Derudover forventes et yderligere spar/lån på 1,000 mio. kr. på anlæg der skyldes puljer der løber over årene. På driften er det forventede spar/lån på 1,000 mio. kr. som er summen af resultaterne på Kultur og Idræts mange områder. 

 

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur og Idræt forventer overordnet at overholde budgetrammen med et mindre overskud på drift og anlæg. Sammenlagt forventes Kultur og Idrætsinstitutionerne at overholde budgetrammen, dog kan der være udfordringer på baggrund af Indkøbsoptimeringen. Budgetteret tilskud til egnsteatret, Fredericia Teater, vil give et underskud på ca. 1,300 mio. kr.

Tøjhusets budget er ikke tilrettet efter flytning fra Det Bruunske Pakhus og der forventes et underskud på omkring 0,500 mio. kr.

Indstillinger

Kultur og Idrætsudvalget indstiller:

1.  at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-11-2017

Godkendt.

Punkt 63 Madsby Legepark, ansøgning om finansiering af låsesystem

Sagsresumé

Madsby Legepark ansøger om finansiering af låsesystem til madpakkehusene i Legeparken, hvilket indstilles til godkendelse.

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Madsby Legepark oplever en stigende efterspørgsel på adgang til madpakkehusene i weekender i vinterhalvåret. Madsby Legepark er ikke bemandet tilstrækkeligt i vinterperioden til at kunne imødekomme efterspørgslen og har derfor et ønske om at kunne installere et låsesystem, som brugerne selv kan betjene.

Det vil kræve en ombygning af alarmsystemet. Der er hjemtaget en pris på 18.549 kr. for installationen hos den leverandør, der betjener parkens øvrige systemer.

 

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudskonto.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at en selvbetjeningsløsning til adgangen til madpakkehusene vil øge brugen af faciliteterne i vinterhalvåret.

Det vil imødekomme kultur,- idræts- og fritidspolitikkens generelle mål om øget brug af faciliteter.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 

  • At ansøgningen imødekommes
  • At finansiering sker af udvalgets tilskudskonto

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-11-2017

Godkendt.

BilagStørrelse
ansoegning_om_stoette.msg125 KB

Punkt 64 Drøftelse af regler for ekstraordinært lokaletilskud

Sagsresumé

Der ønskes en drøftelse af mulige forskelle mellem foreninger der lejer sig ind hos selvejende institutioner overfor foreninger der lejer sig ind i private lokaler. Dette særligt i forhold til ekstraordinært lokaletilskud.

 

Sagsbeskrivelse:

De folkeoplysende foreninger, der ikke kan være i kommunale lokaler, modtager lokaletilskud til de lokaler de ejer eller lejer sig ind i. Lokaletilskuddet i Fredericia er på lovens minimum på 65 %.

 

Når foreningerne foretager større reparationer eller vedligeholdelsesopgaver kan de søge om ekstraordinært lokaletilskud. Her er der også præcedens for, at der gives 65 % i tilskud.

 

Hvis foreningen selv ejer deres lokaler eller lejer sig ind hos en selvejende institution, hvis formål er er leje lokalerne ud til foreninger er bevillingen af tilskud uproblematisk. Hvis foreningen lejer sig ind hos en privat, kan der ved større indvendige vedligeholdelsesopgaver opstå tvivl om, hvorvidt et bevilget tilskud til foreningen, i sidste ende øger værdien af den private udlejers lokaler væsentligt. Det kan eks. gøre sig gældende, når der skiftes ridebund i en ridehal, eller belysning i en ridehal eller anden privatejet hal. I nogle private lejemål er foreningen ikke altid den eneste lejer.

 

På nuværende tidspunkt tages der ikke højde for en mulig forskel mellem privatejede lokaler og lokaler ejet af selvejende institutioner. Der ønskes en drøftelse af dette.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-11-2017

Sagen drøftet.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 07-09-2017

Sagen blev drøftet.
Folkeoplysningsrådet anbefaler, at man er særlig opmærksom på lejekontrakternes indhold, herunder at der er udlejers ansvar, at det lejede lokale kan anvendes til det formål, det er lejet til.

Punkt 65 Et hjem til folkeoplysningen i Fredericia - et oplæg fra aftenskolerne

Sagsresumé

Aftenskolerne i Fredericia (AIF) har sendt et oplæg til drøftelse, hvori de ønsker et hjem til folkeoplysningen i Fredericia. AIF foreslår at det bliver på det nye sundhedshus.

 

Sagsbeskrivelse:

For at stimulere og videreudvikle folkeoplysningen i Fredericia, særligt i aftenskoleregi, ønsker Aftenskolerne i Fredericia (AIF), at man etablerer et hus til folkeoplysningen. AIF foreslår at det bliver en del af det nye sundhedshus, da mange af deres hold enten handler om sundhed eller er relateret til det (se bilag 1 og 2).

 

AIF foreslår at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for AIF, embedsmænd og politikere til at komme med et konkret oplæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-11-2017

Udsat til et nyt Kultur- og Idrætsudvalg er nedsat.

Punkt 66 Madsby Råd, kommissorium og medlemmer

Sagsresumé

Sagsresumé:

I forlængelse af godkendelse af helhedsplan for Madsby Parken ønsker Kultur- og Idrætsudvalget at nedsætte Madsby Rådet, hvis opgaver og sammensætning indstilles til beslutning.

 

Sagsbeskrivelse:

I forlængelse af godkendelse af Helhedsplan for Madsby Parken besluttede Kultur– og Idrætsudvalget på sit møde den 20. september 2017, at der skal nedsættes et Madsby Råd. Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et kommissorium som grundlag for rådets arbejde. Endelig ønskede udvalget forslag til sammensætning af rådet.

 

Begge dele fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

  • At kommissoriet godkendes, herunder rådets sammensætning.
  • At forvaltningen bemyndiges til at tage initiativ til nedsættelse af Madsby Rådet med ikrafttræden pr. 1. januar 2018

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-11-2017

Godkendt idet sammensætningen af rådet suppleres med en repræsentant for FfFérne samt et medlem udpeget af Kultur- og Idrætsudvalget.

BilagStørrelse
kommissorium_for_madsby_raadet.docx19.47 KB

Punkt 67 Orientering (Lukket)

Feedback