Kultur- og Idrætsudvalget - 20-09-2018

Referat
Dato:
Torsdag, 20 september, 2018 - 15:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 52 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 20-09-2018

Godkendt.

Punkt 53 Besøg i Tøjhuset

Sagsresumé

Mødet holdes i Tøjhuset, Gothersgade 34, hvor leder af Tøjhuset, Sune Rasmusen, viser rundt og fortæller om huset og dets aktiviteter.

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 20-09-2018

Orientering taget til efterretning.

Punkt 54 Den Kreative Skole, orientering om talentarbejde og om ansøgning om optagelse som talentkommune

Sagsresumé

Skoleleder Arne Gaardsted Jørgensen orienterer om Den Kreative Skoles talentarbejder og udvikling heraf. Arne Gaardsted fremlægger ansøgning om at opnå status som talentkommune i forbindelse med Kulturministeriets talentindsats for kunstarterne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller orienteringen til godkendelse.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 20-09-2018

Godkendt.

Punkt 55 Fredericia Ordningen 2018 - revideret ordning år 2 - til orientering

Sagsresumé

Orientering vedr. fordelingen af midler fra Fredericia Ordningen 2018.  


Sagsbeskrivelse:

I foråret kunne alle godkendte frivillige folkeoplysende foreninger søge om forenings- og medlemstilskud via den reviderede Fredericia Ordning. Kravet for at kunne modtage tilskud er, at foreningen mindst har 10 medlemmer under 25 år – alternativt søger dispensation i et år. Foreningerne skal samtidig have erklæret, at de indhenter børneattester i det omfang de lovmæssigt er forpligtigede til det, og de skal have indsendt et godkendt årsregnskab underskrevet af hele bestyrelsen.


De fleste foreninger har søgt om tilskud og fået det udbetalt. Nogle foreninger har ikke medlemmer under 25 år, og kan derfor ikke få tilskud, og enkelte foreninger mangler at få aftalt og afholdt et tilsynsbesøg, før de kan modtage tilskud. Hvilken type/gruppe af foreninger, der aftales og foretages tilsynsbesøg hos, varierer fra år til år. Og nogle foreninger har ikke søgt, til trods for at de er blevet rykket mange gange. Enkelte foreninger har søgt for nyligt, og vil få udbetalt tilskud i løbet af september.


Det er år 2 efter revisionen af Fredericia Ordningen, og der udbetales derfor også en række kompensationstilskud. Disse udfases gradvist.


Vedlagt er en oversigt over foreningerne og de udbetalte tilskud (se bilag).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 20-09-2018

Godkendt.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 05-09-2018

Orientering taget til efterretning. Der skal se på den reviderede ordning igen i foråret 2019.

Punkt 56 Ansøgning om støtte til ny musik til 5. og 6. julikoncerterne 2019

Sagsresumé

Ansøgning om 15.000 kr. i støtte til ny musik ved 5. og 6. julikoncerterne 2019, hvilket indstilles til godkendelse.


Sagsbeskrivelse:

 

Organist ved Trinitatis Kirke, Niels Erik Aggesen, søger om 15.000 kr. til ny kompositionsmusik til 5. og 6. julikoncerterne 2019. I 170-året for Slaget om Fredericia den 6. juli 1849 er det ønsket at tilføre 6. julikoncerterne ny musik.


De traditionsrige koncerter er umådeligt populære og tiltrækker hvert år et stort publikum. Gennem årene har koncerterne fået tilført ny musik, ligesom en del af programmet udgøres af ældre værker.


Det er komponisten Søren Birch og tekstforfatter Benedicte Hammer Præstholm, der skal skabe musikstykket til 2019. Der er tale om en komposition for kor, messingkvintet og orgel og med 2-3 strofiske sangtekster.


Udgiften til den ny musik er 65.000 kr., hvoraf Trinitatis Kirkes menighedsråd har ydet et tilskud på 25.000. Ansøger håber at det resterende beløb tilvejebringes ved fondsstøtte.


Hvis udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudspulje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at det er væsentligt at markeringen af Slaget om Fredericia 1849 fornyes og tilføres moderne bidrag. Det betyder meget at historien vitaliseres og bringes ind i en moderne kontekst.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller


 • At ansøgningen imødekommes
 • At finansiering sker af udvalgets tilskudskonto

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 20-09-2018

Godendt.

Punkt 57 Pigefodbold på Monjasa Park

Sagsresumé

Fredericia FK søger om 16.000 kr. til gennemførelse af fire fodboldevents, hvilket indstilles til godkendelse.


Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia KF søger Kultur & Idrætsudvalget om 16.000 kr. til gennemførelse af fire fodboldarrangementer på Monjasa Park.


Det er klubbens ønske at profilere pigefodbolden i kommunen – herunder det samarbejde om talentudvikling i pigefodbold, der er startet op i 2017 i et samarbejde mellem lokale klubber.


Samarbejdet er funderet i en fodboldoverbygning, der hedder Fredericia KF og favner spillere fra EGIF, KFUM’s Boldklub og BPI Fodbold.


Fredericia KF påtænker i alt fire fodboldevents på Monjasa Park, hvor de lokale fælles hold i Fredericia KF-regi spiller kampe i forlængelse af hinanden på stadion. Der er tale om ungdomshold i alderen U13-U18.


I sidste sæson bevilgede Kultur- og Idrætsudvalget 12.000 kr. til et lignende tiltag med tre fodboldevents. Fredericia KF beretter, at initiativet blev godt modtaget og de tre events blev overværet af ca. 1400 tilskuere.


Ønsker Kultur- og Idrætsudvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudspulje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer at det er et godt initiativ, der gavner pigefodbolden og samarbejdet mellem klubberne.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller


 • at ansøgningen imødekommes
 • at finansiering sker af udvalgets tilskudspulje

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 20-09-2018

Godkendt.

Punkt 58 Projekt "Den Levende Miniby" - ansøgning om tilskud

Sagsresumé

Den Historiske Miniby fremsender projektbeskrivelse, budget og ansøgning i forbindelse med det digitale formidlingsprojekt Den Levende Miniby. Kultur- og Idrætsudvalget skal tage stilling til ansøgning om økonomisk støtte til projektet. Ansøgningen indstilles til tilsagn under forudsætning af, at projektet opnår den nødvendige eksterne finansiering.

 

Sagsbeskrivelse:
Projektet Den Levende Miniby blev præsenteret for Kultur- og Idrætsudvalget på mødet d. 31.05.18, hvor udvalget drøftede sagen. I forlængelse heraf har Den Historiske Miniby arbejdet videre med projektets indhold, tekniske udformning og finansiering.

 

Baggrund

Som et led i bestræbelserne på at øge besøgstallet i Minibyen og at nå ud til nye målgrupper, ønsker Minibyen at lægge større vægt på den digitale formidling. Den digitale formidling ses som et supplement til den traditionelle formidling og har til formål at rette formidlingen mod en yngre målgruppe, der i forvejen er fortrolige med teknologien. Der er fra projektholders side fokus på undervisning og på at bidrage til at skabe nytænkende formidling af Fredericias historie.


Det er forventningen, at Den Historiske Miniby med projektet kan øge antallet af besøgende betragteligt.


Projektet
Den Levende Miniby er et digitalt formidlingsprojekt der handler om perioden op til udfaldet d. 6. juli 1849 og som skal vise hverdagslivet og de udfordringer byen havde under belejringen.


Der arbejdes med ’augmented reality’ (AR), en formidlingsform, der hyppigt anvendes i historisk formidling, hvor publikum igennem en specialdesignet kikkert kan opleve steder i en historisk iscenesættelse. De besøgende kan f.eks. opleve hverdagslivet i 1849 og blive ledt igennem en interaktiv fortælling.


Projektet er designet med udgangspunkt i fem karakterer, som deltagerne kan følge rundt i Minibyen og som giver forskellige indgange til historiefortællingen. De fem karakterer kan også interagere med hinanden.


Karaktererne og indholdet i fortællingerne udvikles med bistand fra bl.a. Museerne i Fredericia for at sikre et højt historiefagligt niveau.


Den konkrete tekniske udformning omfatter en app, et antal mobiltelefoner samt tilhørende AR-kikkerter. Projektholder arbejder stadig med at finde frem til de endelige tekniske løsninger. Se bilag for nærmere beskrivelse.


Økonomi
Det valgte leverandørtilbud andrager kr. 520.000. Hertil kommer historisk konsulentbistand samt en egenfinansiering i form af egen arbejdskraft. Det samlede finansieringsbehov vil efter evt. tilskud fra Kultur- og Idrætsudvalget være på kr. 785.000. Dette beløb søges dækket ved ekstern finansiering via ansøgninger til et antal fonde. Budget fremgår af bilag.


Kultur- og Idrætsudvalget søges om et tilskud på kr. 50.000.


Et tilskud fra Kultur- og Idrætsudvalget vil blive anvendt i fondsansøgningerne som en tilkendegivelse af, at projektet har Fredericia Kommunes bevågenhed og opbakning.


Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansieringen ske af udvalgets tilskudspulje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer


 • At projektet vil kunne bidrage til at udvikle Den Historiske Miniby og løfte den historiske formidling.
 • At projektet, hvis det realiseres i den beskrevne skala, giver Minibyen mulighed for at nå et større (og yngre) publikum.
 • At Den Historiske Miniby er opmærksom på at sikre, at den historiefaglige kvalitet er på et højt niveau.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller,


 • at projektet ydes et tilskud på kr. 50.000
 • at tilskuddet udbetales under forsætning af, at projektet opnår den fornødne eksterne finansiering.
 • at finansiering sker af udvalgets tilskudspulje.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 20-09-2018

Godkendt.

Punkt 59 TSIF Fodbold ansøgning om støtte til nyt lysanlæg

Sagsresumé

TSIF Fodbold ansøger om støtte til udskiftning af nuværende lysanlæg, hvilket indstilles til godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:

 

TSIF Fodbold ansøger om støtte til udskiftning af klubbens lysanlæg og fremsender tilbud på udførelse af arbejdet på 225.000 kr.


Anlægget, der er af ældre dato, består af seks lamper, hvoraf de tre er ude af funktion. Det er svært og også bekosteligt at skaffe reservedele og en udskiftning af anlægget vil snart være nødvendig.


Hovedparten af klubbens træningsaktiviteter foregår udendørs. I de mørke vintermåneder er det kun de yngste årgange, der træner inden døre med ti timer om ugen.


TSIF Fodbold vil selv kunne finansiere en del af udgiften.


Da anlægget stadig fungerer delvist vil en udskiftning af dele af anlægget imødekomme behovet for belysning af klubbens arealer i den kommende sæson.


Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af overskydende midler i klimaskærmspuljen for 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at en hel eller delvis udskiftning af TSIF Fodbolds lysanlæg er nødvendig, hvis aktiviteterne i vintermånederne skal kunne opretholdes.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller


 • At ansøgningen imødekommes med 112.500 kr.
 • At finansiering sker af overskydende midler fra klimaskærmpuljen 2018

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 20-09-2018

Godkendt.

Punkt 60 Orientering (Lukket)

Feedback