Kultur- og Idrætsudvalget - 20-12-2017

Referat
Dato:
Onsdag, 20 december, 2017 - 15:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 68 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 20-12-2017

Godkendt.

Punkt 69 Fredericia Teater - budgetopfølgning 3. kvartal 2017

Sagsresumé

Fredericia Teater har fremsendt budgetopfølgning for 3. kvartal 2017 til behandling i Kultur og idrætsudvalget.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Teater har fremsendt budgetopfølgning for 3. kvartal 2017 til behandling i Kultur og idrætsudvalget. Resultatet for 3 kvartal isoleret udviser et overskud på 3,792 mio. kr. mod et forventet overskud på 4,239 mio. kr. Det samlede resultat for de første 3 kvartaler i 2017 udviser et samlet underskud på kr. 4,219 mio. kr. mod er forventet underskud på 0,562 mio. kr.

 

 

Den akkumulerede budgetafvigelse på 3,658 mio. kr. skyldes en opnormering af personalet grundet den øgede succes og tilhørende stigning i aktivitetsniveauet.

Der er blevet investeret i Fredericia Teaters internationale profilering, herunder i London, med eksporten af ”Lizzie”.

”Klokkeren fra Notre Dame” på det Kgl. Teater er foreløbig opgjort til et overskud på 3,700 mio. kr. mod budgetteret 4,100 mio. kr.  Seebach er til gengæld 1,300 mio. kr. foran budgettet ved udgangen af 3. kvartal 2017.

 

Fredericia Teater forventes at opretholde den positive budgetafvigelse for Seebach i resten af spilleperioden for 2017. På baggrund heraf forventes det budgetterede årsresultat på kr. 0,395 mio. kr. at blive realiseret.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Vurdering

Budget og Analyse tager der fremsendte budgetopfølgningsmateriale samt forventningerne til årets resultat fra Fredericia Teater til efterretning

Indstillinger

Kultur og idræt indstiller, at

 

 1. Kultur og idrætsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 20-12-2017

Godkendt.

Punkt 70 Fredericia Teater - budget 2018

Sagsresumé

Fredericia Teater har jf. vedtægterne fremsendt budgetforslag for 2018 til behandling i kultur og Idrætsudvalget. Det fremsendte budget udviser et forventet overskud på 1,170 mio. kr. Økonomi & Personale vurderer, at budgettet overholder kravene i egnsteateraftalen samt den økonomiske instruks godkendt af Byrådet og har ikke nogen bemærkninger til det fremsendte budgetmateriale for 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Teaters bestyrelse og ledelse har fremsendt budgetforslag for 2018, det opstillede budget udviser et forventet overskud på 1,170 mio. kr.

 

Det fremsendte budgetmateriale er i overensstemmelse med den af Byrådet godkendte økonomiske instruks samt kravene der er formuleret i egnsteateraftalen. Budgettet indeholder udover den daglige drift budgettet for de væsentligste aktiviteter i 2018:

 

 • Seebach – Fredericia, Fredericia Teater
 • Seebach – Århus, Musikhuset Aarhus
 • Seebach – København, Det Kongelige Teater
 • Prinsen af Egypten, Fredericia Teater
 • X (Working title), Fredericia Teater
 • O (Working title), Fredericia Teater

 

Der er budgetteret med tilskud fra Fredericia kommune samt afdrag på gæld i overensstemmelse med Fredericia Kommunes afsatte budgetter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Fredericia Teaters bestyrelse bemærker at budgettet for 2018 er et udtryk for de tiltag der er foretaget på og omkring Teatret. Tiltagene omfatter et NYT FREDERICIA TEATER, der er budgetteret med 0,5 mio. kr.

 

Der er budgetteret med en gennemsnitlig belægningsprocent på 75% i et spænd fra 65% - 80% som giver 45.000 publikummer til forestillinger i store sal og ca. 75.000 publikummer til produktionen i København. Dette er efter bestyrelsens og ledelsens opfattelse realistiske forudsætninger. Teatret har lavet en følsomhedsanalyse, der viser at udsving på 1% vil betyde et udsving i indtægterne i størrelsesorden 0,7 mio. kr.

 

På baggrund at teatrets vækst er der foretaget en række nye ansættelser, derfor indarbejdes der 4,6 årsværk i budgettet.

 

De budgetterede markedsføringsomkostninger kan påvirkes, hvis spilleperioden for væsentlige produktioner forlænges.

 

Økonomi & Personale vurderer, at budgettet overholder kravene i egnsteateraftalen samt den økonomiske instruks godkendt at Byrådet og har ikke nogen bemærkninger til det fremsendte budgetmateriale for 2018. Bestyrelsens forventninger ses som et udtryk for en fortsat positiv udvikling i Fredericia Teaters økonomi, hvor Fredericia Teater for 2017 forventer at overholde deres forventninger for året.

 

Bestyrelsens forudsætninger for egenkapitalen i det opstillede budget for 2018 er, at denne vil være stigende. 

Indstillinger

Kultur og Idræt indstiller, at

 

 1. Fredericia Teaters budget 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 20-12-2017

Godkendt.

Punkt 71 6. Juli Jazz 2018, ansøgning om tilskud

Sagsresumé

Fredericia Jazzklub fremsender regnskab for 6. Juli Jazz & Blues Festival 2017 og søger samtidig om et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af næste års festival. Kultur- og Idrætsudvalget skal tage stilling til tildeling af tilskud, hvilket indstilles til godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:
Fredericia Jazzklub fremsender regnskab for 6. Juli Jazz & Blues Festival 2017 og søger samtidigt om et tilskud til afholdelse af næste års festival.

 

Regnskabet for festivalen i 2017 vurderes af Jazzklubben til ikke at være tilfredsstillende, og der er i den forbindelse overvejelser om arrangementets fremtid. Jazzklubben peger på, at flytningen til J.B. Nielsens Plads fra Pakhuset har været medvirkende til de nuværende udfordringer, men det er også indtrykket, at problemerne er af mere grundlæggende karakter og har med selve festivalens konstruktion at gøre. Jazzklubben vurderer, at der er behov for et tilskud, hvis festivalen skal overleve.

 

6. Juli Jazz & Blues Festival har været afholdt 31 gange tilbyder en række koncerter med jazz og blues. Der er fri entré til festivalen, der afvikles med frivillig arbejdskraft. Festivalen er afhængig af indtægter fra salg af mad og drikkevarer som økonomisk fundament.

 

Fredericia Jazzklub tildeles et fast årligt støttebeløb på 80.000 kr. fra Fredericia Kommune til sine aktiviteter.

 

Hidtil har Fredericia Jazzklubs økonomi båret både underskud og overskud og Kultur- og Idrætsudvalget har ydet en underskudsgaranti (10.000 i 2017). Ønsket om at få tildelt et tilskud i stedet for en underskudsgaranti bunder i et ønske om at få mulighed for at udvikle festivalen, så den kan få et nyt liv.

Fredericia Bluesklub har besluttet ikke at deltage i festivalen i 2018, hvorfor Fredericia Jazzklub bærer arrangementet alene.

 

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudspulje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at 6. Juli Jazz & Blues Festival er et vigtigt og traditionsrigt indslag i Fredericias kulturliv og bidrager til fejringen af 5. og 6. juli. På denne baggrund er det i Fredericia Kommunes interesse at festivalen føres videre.

 

Endvidere vurderes det, at festivalen skal føres i en ny retning, hvis den negative udvikling skal vendes. Denne udvikling kan understøttes dels igennem økonomisk støtte og dels igennem sparring og dialog mellem Fredericia Jazzklub og Kultur & Idræt.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 

 • at Fredericia Jazzklub tildeles et tilskud på kr. 10.000 til afholdelse af 6. Juli Jazz & Blues Festival i 2018.
 • at tilskuddet ydes som et engangstilskud og under forudsætning af, at der iværksættes nye initiativer i forbindelse med festivalen i 2018.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 20-12-2017

Godkendt.

Punkt 72 Fredericia Løbeklub arrangerer DM i Langcross

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Løbeklub vil arrangere DM i Langcross i samarbejde med Dansk Atletik Forbund d. 3 marts 2018.

 

Fredericia Løbeklub søger om 19.000 kr. til formålet. Midlerne skal gå til at dække udgifter forbundet med at afholde stævnet. (jf. bilag 1)Om Cross Nacionals - DM løb i Langcross
DM i Langcross er crossløb i terræn, der skal foregå i MadsbyParken.

DM i Langcross er en del af en løbsserie (Cross Nationals) på i alt seks løb, hvor øvrige stævner finder sted i Roskilde, Middelfart, København Århus, Ålborg.
Det er Dansk Atletik Forbund, der står bag.

DM i Cross løb afvikles således mellem oktober måned 2017 og marts 2018. Det afsluttende løb er således i Fredericia.

 

Der konkurreres for både mænd og kvinder. Elitefeltet for herrer løber 10 km., mens kvinderne dyster på 8 km distance.
Fredericia Løbeklub forventer ca. 250 startende på de to DM distancer.

Dertil kommer ca. 50 startende på en motionsdistance på ca. 4 km som Fredericia Løbeklub entrerer med ved stævnet. Her deltager motionister i alle aldersklasser fra 18 år til 60+

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Fredericia Løbeklub fremstod også som arrangør af DM serien i Langcross i 2016.

 

Økonomi
Fredericia Løbeklub havde ca. 6600 kr. i overskud på DM stævnet i 2016.

Indtægter i stævnet beror på deltagergebyr. Fredericia Løbeklub opkræver således 50 kr. hos alle startende i motionsklassen.
Det er Dansk Atletikforbund, der til gengæld opkræver gebyr for de officielle DM starter for elitedamer og herrer.

 

Det er Fredericia Løbeklub, der afholder udgifterne forbundet med DM arrangementet.


I 2016 beløb udgifterne sig til ca. 43.000 kr.
Det hang sammen med etablering af en særlig bro, der blev anvendt til at forcere en stejl skråning. Denne bro er fortsat intakt og indgår på ruten i årets løb.
Foreningen har ikke yderligere udgifter til etablering af stævne set up, hvorfor afholdelse af stævnet vil være billigere end sidste år.Løbets karakter

Løbets start går ved Fredericia Idrætscenter, hvorefter der løbes bag om Minibyen og rundt i terrænet i Madsby Parken.

 

Løbet er et officielt DM løb, hvorfor det forventes at eliteløbere i Dansk Atletik Forbund stiller til start. Deriblandt evt. vores egen Alberte Kjær fra Fredericia.


Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Kultur & idrætsudvalget støtter DM i Lang Cross med 15.000 kr.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 20-12-2017

Godkendt.

Punkt 73 Madsby Rådet, udpegning af medlem

Sagsresumé

Kultur- og Idrætsudvalget skal udpege et medlem til Madsby Rådet.

 

Sagsbeskrivelse:

Kultur- og Idrætsudvalget vedtog på sit møde den 8. november 2017 kommissorium for Madsby Rådet, herunder rådets sammensætning.

 

Udvalget besluttede at et af rådets medlemmer udpeges direkte af udvalget, hvilket skal ske inden rådets ikrafttræden primo 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 

 • At udvalget træffer beslutning om, hvem der skal tilbydes en plads i Madsby Rådet.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 20-12-2017

Kultur- og Idrætsudvalget udpeger Carsten Bøttern til Madsby Rådet.

Punkt 74 Drift af Det Bruunske Pakhus 2018

Sagsresumé

Kultur & Idræt fremsender en samlet ramme for anvendelse af Det Bruunske Pakhus fra og med 2018, baseret på erfaringerne fra forsøgsperioden 2017. Kultur- og Idrætsudvalget skal tage stilling til husets profil og formål, kriterier for lån og leje samt driftsøkonomi for 2018.

Sagsbeskrivelse:
På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets ønsker til den fremtidige drift af Det Bruunske Pakhus og i forlængelse af orienteringen til udvalget om rammerne for arbejdet (10.08.16), vedtagelsen af den samlede ramme for anvendelse af huset i prøveåret 2017 (14.12.16) og den fremsendte status halvvejs i prøveåret (31.05.17) fremsendes hermed en beskrivelse af rammer for driften fra 1. januar 2018.


1. EVALUERING
Den samlede evaluering af prøveåret 2017 ligger i tråd med de erfaringer, der blev gjort rede for ved halvvejsevalueringen (31.05.17):
 

-  Huset bliver brugt flittigt af både foreninger, kommunale institutioner og private.

-  Efterspørgslen er stigende for alle typer af brugere.

-  Udleje til private fester er ressourcekrævende og bør foregå i begrænset omfang.

Huset blev taget i anvendelse som kulturelt forsamlingshus d. 1. februar 2017. Der har i perioden frem til d. 31. december, dvs. 11 måneder, i alt været 180 arrangementer, heraf 113 offentlige arrangementer. Disse fordeler sig på:

133 foreningsarrangementer (generalforsamlinger, medlemsmøder og offentlige arrangementer (teaterforestillinger og foredrag)).

13 private arrangementer (udleje til fester, møder mv.)

34 kommunale arrangementer (møder, workshops, temadage, foredrag, kulturelle arr.)


Den største enkeltbruger er Teater Malstrøm med 60 teaterforestillinger. Malstrøms prøvedage er ikke medtalt i denne opgørelse. Erfaringerne fra prøveåret har vist, at Teater Malstrøms omfattende aktiviteter i huset i nogen grad begrænser mulighederne for anvendelse til andre formål i prøve- og spilleperioder.


Pr. 1. april er en seniorjobber fast tilknyttet huset. Han står for den daglige indvendige vedligeholdelse samt servicering af husets brugere. Administration og kalender varetages fortsat af Kultur & Idræt.


Siden den indretning og istandsættelse, der skete ved overgangen til den nye funktion, er der foretaget flg. forbedringer:

-  Der er etableret offentligt trådløst net i hele huset.

-  Lyd- og lysanlæg opgraderes og gøres mere brugervenligt (nov/dec 2017)

-  Der ophænges kunstnerisk udsmykning i café, koncertsal og indgang/trapperum (jan 2018)

-  Nøgle/chip-systemet forbedres (nov/dec 2017)

-  Der er indkøbt nye borde til mødelokalet på 1. sal

2. TEATER MALSTRØM
Teater Malstrøm, der har været den vigtigste aktør i huset i 2017 med i alt 60 offentlige forestillinger fordelt på 3 produktioner, har fremsendt et forslag til en fremtidig udvikling af Det Bruunske Pakhus, hvor teatret påtager sig en del af driften og også varetager husets indholdsmæssige profil igennem forskellige arrangementer og aktiviteter. Teater Malstrøm ønsker at skabe ’et aktivt og attraktivt kulturhus med teaterprofil’, bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige aktører på teaterområdet, suppleret med gæsteforestillinger mv. Det er endvidere ønsket at skabe et netværkssted for kreative miljøer i Fredericia centreret omkring caféen, der foreslås drevet af Teater Malstrøm.


3. CAFÈEN
Teater Malstrøm har fremsendt ønske om at drive caféen i forbindelse med egne og andres arrangementer med henblik på indtjening, der skal bidrage til det økonomiske grundlag for teatervirksomheden.


Kultur & Idræt har endvidere modtaget en henvendelse fra en lokal restauratør, der er interesseret i at anvende Det Bruunske Pakhus som selskabslokale. Der er ikke indledt drøftelser om de nærmere betingelser for en sådan aftale. Hvis hele huset eller dele heraf skal bortforpagtes vil det kræve at opgaven kommer i udbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Teater Malstrøm

Kultur & Idræt vurderer, at indgåelse af en udvidet samarbejdsaftale i det omfang Teater Malstrøm har beskrevet ikke vil understøtte de politiske ønsker om husets profil og drift. Teater Malstrøm har i forvejen mange dage i huset, og der lægges vægt på, at andre kulturelle aktører i byen skal kunne benytte sig af de samme favorable vilkår. Med den foreslåede form lægges der op til en egentlig overtagelse af huset. Teater Malstrøm kan, på linje med andre foreninger, udvide deres aktiviteter med nye tiltag.


Kultur & Idræt vurderer, at der ikke er basis for en kulturcafé med daglig åbningstid bemandet med frivillige fra Teater Malstrøm. Desuden vil en bortforpagtning af cafédriften til Teater Malstrøm betyde, at andre foreninger ikke vil have samme mulighed for indtjening i forbindelse med egne arrangementer.

 

Henvendelse fra restauratør

Det vurderes ikke på nuværende tidspunkt at være foreneligt med husets drift og profil at udbygge selskabsaktiviteterne med en fast aftale med en restauratør. En sådan aftale vil kunne give en indtægt men vil også uvægerligt sætte sit præg på huset.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 

-  at regler og kriterier for leje og lån af huset, herunder priser, fastholdes med enkelte justeringer, herunder at der kan stilles projektlokaler gratis til rådighed til kulturelle iværksættere i kortere perioder (se Bilag 1 og Bilag 2).

-  at der afsættes kr. 155.000 til drift af huset i 2018 (jf. Bilag 3).

-  at der indgås en ny samarbejdsaftale med Teater Malstrøm om spilleperioder i 2018. Aftalen kan omfatte udvidede aktiviteter i huset.

-  at udleje til private fortsat kun sker i begrænset omfang (10-12 gange pr. år).

-  at der ikke indgås aftale med restauratører om drift af huset som selskabslokale.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 20-12-2017

Godkendt.

Punkt 75 Orientering (Lukket)

Feedback