Kultur- og Idrætsudvalget - 22-03-2018

Referat
Dato:
Torsdag, 22 marts, 2018 - 15:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 13 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 22-03-2018

Godkendt.

Punkt 14 Besøg på Fredericia Bibliotek

Sagsresumé

Besøg på Fredericia Bibliotek, Prinsessegade

 

Før den egentlige dagsorden er der indlagt to orienteringspunkter:

 

1)  Besøg af repræsentanter for BPI Skydning kommer og fremlægger udviklingsplan. Der er afsat en halv time.

 

2)  Bibliotekschef Jytte Bræmer giver en introduktion til Biblioteket. Der er afsat en halv time.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Ingen

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 22-03-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 15 Regnskab 2017 og Spar/lån 2017 - 2018 kultur og idrætsudvalget

Sagsresumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejder fagafdelingerne og stabene en opgørelse af regnskabet samt spar/lån. Opgørelsen skal sendes videre til godkendelse i byrådet.

Denne sag indeholder regnskabsresultatet 2017 inkl. spar/lån for Kultur- og Idrætsudvalgets område. 

Regnskabsresultatet for 2017 viser samlet et mindre forbrug på udvalgets ramme på 2,533 mio. kr., som foreslås overført til 2018. 

Sagsbeskrivelse:

Kultur- og Idrætsudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2017, Spar/Lån for 2017/2018.

 

Regnskabsresultat for 2017 inkl. Spar/lån:

Mio. kr.

Regnskab 2017

Korrigeret budget

Rest
+ = overskud
- = underskud


Spar/lån
+ = lån
- = spar

Afvigelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviceudgifter:

 

 

 

 

 

Kultur og Idræt

95,314

97,847

2,355

-2,533

0,000

 

 

 

 

 

 

Drift i alt

99,314

97,847

2,355

-2,533

0,000

 

 

 

 

 

 

Anlæg i alt

20,154

33,632

13,478

-13,455

0,023

 

 

 

 

 

 

Total

115,468

131,479

16,011

-15,988

0,023

 

 

Regnskab 2017

 

Kultur- og idrætsinstitutionerne har sammenlagt et merforbrug på 0,463 mio. kr. mod et merforbrug i 2016 på 0,011 mio. kr. Stigningen i merforbruget skyldes bl.a. et forventet underskud på 0,566 mio. kr. på Tøjhuset.  Fredericia Idrætscenter har et merforbrug på 0,983 mio. kr. som bl.a. skyldes driftstab i forbindelse med renovering af svømmehal i sommeren 2017 og nedsættelse af forpagtningsafgift for Cafe FIC. Depotgården har brugt af sin tidligere opsparing til anlægsprojektet ”Cafè” og den resterende opsparing på 0,590 mio. kr. er reserveret til et nyt låsesystem samt udskiftning af inventar. Fredericia Bibliotek har et mindre forbrug på 0,324 mio. kr. der skal bruges til etablering af decentralt afhentningssted i Egeskov og renovering af lokaler til publikum og kontorlokaler til administrationen. Museerne har et mindre forbrug på 0,130 mio. kr. der skal bruges i 2018 til risikotræer på Volden. Den Kreative Skole, Kongensgade 107-111 og Ungdommens Hus har alle et mindre overskud der ønskes overført til 2018.

Tilskudspuljerne til kultur og idrætsaktiviteter har en mindreforbrug på 1,781 mio. kr. Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter har et mindreforbrug på 2,066 mio. kr. Eliteidræt har et mindreforbrug på 0,115 mio. kr. og Folkeoplysningsrådet her et mindreforbrug på 0,271 mio. kr. mens der er et merforbrug på budgettet, ”tilskud til Fredericia Teater” på 1,307 mio. kr.  Der overføres 0,071 mio. kr. fra projektet Debatforum på Biblioteket

 

 

 

Spar/lån

 

På Serviceudgifter søges der om overførsel af 2,533 mio. kr. fra 2017 til 2018. En stor del af midlerne er allerede disponeret til følgende områder:  Til lovbestemte aktiviteter på Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter overføres 1,129 mio. kr. Til drift på Det Bruunske Pakhus overføres 0,155 mio. kr., til Kulturnat overføres 0,300 mio. kr., til Tøjhuset overføres 0,250 mio. og til 6. juli overføres 0,300 mio. kr.

På Anlæg søges der om overførsel af 13,455 mio. kr. fra 2017 til 2018 som dækker følgende: Anlæg til ombygning af Cafè på Depotgården overfører 0,693 mio. kr., det forventes, at Cafeen er færdig i 2018 og at budgettet holder. Udvikling af Fredericia Idrætscenter overfører 12,478 mio. kr. der som forventet, bliver færdig i 2018.  Merforbruget på Renovering af badelandstag i FIC på 2,053 mio. kr. flyttes til projektet ”Udvendig bygningsvedligeholdelse – energilån”, under Ejendomsafdelingen. Renseanlæg til Fredericia Idrætscenter overfører 0,235 mio. kr. projektet forventes færdigt i starten af 2018.

 

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Kultur- og Idrætsudvalget – specifikation spar-lån 2017”

 

 

Afvigelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede midler på serviceudgifterne i henhold til bilag på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og prioriterede midler opgjort, og de overskydende beløb foreslås i denne sag overført til Investeringspuljen.

 

Afvigelsen på 0,023 mio. kr. er alene et udtryk for afsluttede anlæg.

 

”Der arbejdes fortsat på, hvordan spar/lån endeligt indarbejdes i budget 2018”

 

 

Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio.kr.

 

Nedenstående anlæg aflægges endeligt i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab 2017:

 

Det Bruunske Pakhus til Tøjhuset – i alt 6,013 mio. kr.

Pulje til Kunstgræsbaner – i alt 2,789 mio. kr.

Vedligehold af Madsby legepark – i alt 1,998 mio. kr.

Renovering af Badelandstag – i alt 4,668 mio. kr.

 

 

 

Anlægsbevillinger i øvrigt

 

I forbindelse med regnskabsafslutningen ansøges om tillægsbevilling til anlægsbevilling på i alt 3,188 mio. kr.

 

Der henvises til bilaget ”Ansøgning om anlægsbevilling - Regnskab 2017”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Økonomi & personale og Kultur & Idræt har gennemgået regnskabsresultatet.

På Kultur- og idrætsinstitutionerne er der generelt balance, dog er der hos Tøjhuset et underskud der skyldes et budget der ikke er blevet reguleret efter flytning fra Det Bruunske Pakhus.

Underskud på Fredericia Idrætscenter, skyldes bla. at der i en periode i sommersæsonen var lukket på grund af renovering. Forpagtningsaftalen med Cafeen er blevet genforhandlet til et mindre beløb end tidligere og der er ikke er ydet kompenseret for dette.

Indstillinger

Kultur og idræt indstiller:

1.  at Regnskab 2017 tages til efterretning.

2.  at Spar/lån videresendes til Økonomiudvalg og Byråd til endelig prioritering og beslutning.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 22-03-2018

Godkendt.

Punkt 16 Fredericia Sportsrideklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til LED belysning i ridehaller

Sagsresumé

Fredericia Sportsrideklub søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af armaturer fra kviksølvlamper til LED lys. Det billigste tilbud er på 160.833 kr., og indbefatter at rideklubben selv skifter armaturerne. Sagen indstilles til godkendelse med et tilskud på 65% dog først reduceret med del procentdel af medlemmerne, der er over 25 år. Det svarer til et endeligt tilskud på op til 89.487 kr.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Sportsrideklub søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af lysarmaturerne (kviksølvlamper) i Fredericia Ridecenter/Fuglsanghallerne, hvor klubben holder til. De vil gerne skifte til LED lys, hvilket vil reducere deres varmeregning væsentligt. Ved at skifte til LED lys forventer klubben at gå fra et forbrug på 50 kw i timen til 13,2 kw i timen. (se bilag 1)

Klubben har indhentet flere tilbud, hvoraf det billigste er på 160.833 kr. Dette tilbud er uden montage, hvilket Fredericia Sportsrideklub selv regner med at stå for, idet der er tale om en 1 til 1 udskiftning af armaturerne. De andre tilbud er med montage og derfor væsentlig dyrere (se bilag 2-7).

 

Fredericia Ridecenter og FSRK’s støtteforening står for at udskifte elradiatorerne med varmepumper. Der søges ikke tilskud til dette.

 

Ovenstående tiltag er et forsøg på dels at få færre faste driftsudgifter og dels på at blive en mere miljøvenlig forening. Rideklubben har en årlig udgift på ca. 171.000 kr. for el, vand og varme samlet. Udskiftning af lamper og elradiatorer vil betyde en væsentlig besparelse på dette område. Rideklubben regner med at kunne komme ned på en samlet årlig udgift på ca. 90.000 kr., hvilket medfører et mindre lokaletilskud, og dermed også mindre udgifter for kommunen.

 

I 2017 havde Fredericia Sportsrideklub 229 aktive medlemmer, hvoraf 33 var over 25 år og ikke aktive i bestyrelsen eller som trænere. Det svarer til at 14,4% af medlemmerne er over 25 år.

 

I 2017 havde Fredericia Sportsrideklub et underskud på 56.664 kr. og en egenkapital på 122.091 kr. (se bilag 7)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at Fredericia Sportsrideklub kan modtage et ekstraordinært lokaletilskud til udskiftningen af lysarmaturer til LED lys. Det er Fredericia Ridecenter/Fuglesanghallerne der ejer ridehallerne, men sportsrideklubben har fuld brugsret og jf. deres lejekontrakt ansvaret for indvendig vedligehold. Rideklubben betaler ligeledes for al strøm til ridehallerne.

 

Et tilskud til sportsrideklubben kan finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der i 2018 er 219.000 kr. Tilskuddet kan være på 65% af det billigste tilbud på 160.833 kr., dog først reduceret med de 14,4% der er over 25 år. Det giver et tilskud på 65 % af (100-14,4%) af 160.833 kr. – i alt 89.487 kr.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at

 

 1. Fredericia sportsrideklub bevilges et ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af lys armaturer til LED lys på op til 89.487 kr.
 2. Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 22-03-2018

Godkendt.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-02-2018

Anbefales.

Punkt 17 Fredericia Byorkester, ansøgning om underskudsgaranti

Sagsresumé

Fredericia Byorkester søger 25.000 kr. i underskudsgaranti i forbindelse med orkesterets forårskoncert i eksercerhuset, hvilket indstilles til drøftelse.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Byorkester søger om 25.000 kr. i underskudsgaranti i forbindelse med orkesterets forårskoncert i maj i eksercerhuset. Byorkesteret har på grund af musicalopsætninger ikke kunnet afvikle deres forårskoncert på Fredericia Teater og Tøjhuset er ikke stort nok til det antal publikum på 500 tilhørere, man håber vil overvære koncerten.

Eksercerhuset er umøbleret og der er i forbindelse med forårskoncerten en række udgifter forbundet med brugen af huset.

 

Kultur- og Idrætsudvalget bevilgede på sit møde den 8. februar 18.500 kr. til fremstilling af en scenebagvæg til huset til brug for byorkesterets forårskoncert og mulige kommende arrangementer i huset.

 

Fredericia Byorkester modtager årligt 80.000 kr. til sine aktiviteter.

 

Ønsker udvalgets at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudskonto.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 

 • at udvalget drøfter, hvorvidt man vil imødekomme ansøgningen
 • at finansiering sker af udvalgets tilskudskonto, såfremt udvalget imødekommer ansøgningen

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 22-03-2018

Godkendt.

Punkt 18 Fredericia Musikforening, ansøgning om tilskud til dækning af underskud

Sagsresumé

Fredericia Musikforening ansøger om et tilskud til dækning af foreningens underskud efter afholdelse af nytårskoncerten i januar 2018, hvilket indstilles til drøftelse.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Musikforening ansøger om et tilskud til dækning af foreningens underskud efter afholdelse af nytårskoncert i januar 2018. Musikforeningen afholdt sin nytårskoncert på Fredericia Gymnasium fordi det ikke var muligt at være på Fredericia Teater på grund af musicalopsætning.

Musikforeningen sælger normalt 500-600 billetter, men i år var salget kun 250 billetter. Underskuddet på koncerten er 80.000 kr.

Musikforeningen oplyser, at indtægterne fra nytårskoncerten er med til at dække udgifter til foreningens øvrige koncertvirksomhed.

Foreningen er nødt til at tegne kontrakter med musikere et år frem i tiden. Foreningen oplyser, at man på nuværende tidspunkt har lavet aftaler for 180.000 kr. Kassebeholdningen er på 110.000 kr.

 

Fredericia Musikforening får årligt et tilskud på 60.000 kr.

 

Ønsker udvalgets at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudskonto.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at Musikforeningens økonomi er skrøbelig og derfor påvirkelig overfor så stort et underskud, som dette års nytårskoncert har givet. Et tilskud vil kunne medvirke til foreningens fortsatte aktiviteter.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 • At udvalget imødekommer ansøgningen med 30.000 kr.
 • At finansiering sker af udvalgets tilskudskonto

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 22-03-2018

Godkendt.

Punkt 19 Fredericia Dameroklub - ansøgning om tilskud til ny bund til slæbested - puljen til udendørs faciliteter

Sagsresumé

Fredericia Dameroklub søger om et tilskud på 15.000 kr. til flytning og renovering af deres slæbested. Ansøgningen indstilles til godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Dameroklub har fået deres slæbested flyttet som følge af problemer med det oppumpede sand på Østerstrand. I forbindelse med flytningen viste det sig nødvendigt at skifte den underliggende jernramme. Udskiftningen kostede 15.000 kr. som klubben nu søger om tilskud til. (se bilag 1 og 2).

 

Fredericia Dameroklub har 60 medlemmer.

 

I 2016 havde klubben et overskud på 22.207 kr. før afskrivninger og en egenkapital på ca. 500.000 kr., hvoraf ca. 226.000 kr. er likvide midler.

Roklubben står for at investere i en ny robåd til ca. 191.000 kr. Klubben søger fonde til det, og har i 2017 fået bevilget et tilskud af Kultur- og Idrætsudvalget på 50.000 kr., men forventer også selv at skulle betale en del af det. Klubben skriver, at de selv, hvis det er nødvendigt, kan betale 5.000 kr. af beløbet til jernrammen.

 

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af puljen til idrætsforeninger med udendørs faciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at Fredericia Dameroklub er berettiget til at modtage tilskud til jernrammen til slæbestedet.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at

 1. Fredericia Dameroklub bevilges et tilskud på 10.000 kr. til udskiftningen af jernrammen.
 2. Tilskuddet finansieres via puljen til idrætsforeninger med udendørsanlæg.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 22-03-2018

Godkendt.

Punkt 20 FROS ansøgning om støtte til tidtagningsanlæg

Sagsresumé

Orienteringsklubben FROS ansøger Kultur- og Idrætsudvalget om 50.000 kr. i støtte til indkøb af tidtagningssystemet Sportident til brug i forbindelse med udførelse af orienteringsløb og MTB-orientering både til træning og i konkurrencer. Ansøgningen indstilles til godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:

Orienteringsklubben FROS ansøger Kultur- og Idrætsudvalget om 50.000 kr. i støtte til indkøb af tidtagningssystemet Sportident til brug i forbindelse med udførelse af orienteringsløb og MTB-orientering både til træning og i konkurrencer.

 

Systemet består af elektroniske poster, der placeres i skoven. Systemet anvendes samtidig ved såkaldte åbne løb.


Tidtagningssystemet Sportident indføres gradvist over alt i Danmark i disse år i forbindelse med en udvikling af orienteringssporten og bliver et ”must ” i forbindelse med afholdelse af løb og ved træning.


Tidtagningssystemet afløser klubbens gamle system Emit, der ikke længere er anvendeligt. Klubben skriver om det gamle system: ”Emit tidtagningssytem” dør når batteriet er brugt og da batteriet ikke kan skiftes, så bliver enhederne kasseret. Vort gamle system er ovre den alder, hvor det var forventet, at det kunne holde, og vi har måtte kassere en del af vores gamle system og kan ikke risikere at anvende det mere til konkurrencer. 

 

 

Funktion – anvendelse af Sportident
Der anvendes startenheder til start og målenheder hvor tidsberegningen stopper. Hver løber har en elektronisk løbebrik, som løberne placerer i posterne når de passeres og tiden bliver registreret i løberbrikken. Efter målgang aflæses løbebrikken og hver løber får udleveret udskrift med hvor lang tid, der er brugt mellem post og løberens totaltid. (ansøgning bilag1)

 

Til åbne løb er der behov for 80 poster for at dække alle baner.

 

Det nye tidtagningssystemet Sportident benyttes af øvrige Orienteringsklubber i Sydkredsen. (Sydjylland og Fyn).

Tidtagningssystemet Sportident anvendes også internationalt i dag og skal også bruges i forbindelse med VM i spring, og det VM i Orienteringsløb, der kommer til Fredericia i 2020.

 

 

Ansøgt beløb
Klubben søger om 50.000 kr. til at medfinansiere systemet som i alt koster 110.700 kr. Klubben har søgt Spar Nord Fonden og modtaget 25.000 kr. herfra. Klubben bidrager selv med 35.700 kr. (budget- bilag 2)

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af puljen til idrætsforeninger med udendørs idrætsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at FROS har behov for det nye system, når der samarbejdes med klubberne i området om konkurrencer, træning mm.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 

 • At udvalget imødekommer ansøgningen
 • At finansiering sker af puljen til idrætsforeninger med udendørs idrætsfaciliteter.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 22-03-2018

Godkendt.

Punkt 21 6. juligarden, ansøgning om tilskud til Fredericia Garderfestival maj 2018

Sagsresumé

6. juligarden ansøger om 20.000 kr. til afholdelse af garderfestival i maj 2018, hvilket indstilles til godkendelse.

 

Sagsfremstilling:

 

6. juligarden ansøger om 20.000 kr. til afholdelse af Fredericia Garderfestival den 25.-27. maj 2018.

 

I forbindelse med festivalen optræder de deltagende bygarder lørdag i Fredericia bymidte. Programmet opfatter en stjernemarch, hvor garderne marcherer gennem byen, koncerter på Axeltov og andre steder i indre by samt endelig tattoo på Axeltorv.

 

Foruden 6. juligarden deltager otte andre garder med i alt 350 gardere og ledere. Desuden gæster Søværnets Tambourkorps garderfestivalen om lørdagen.

 

6. juligarden har i de foregående år modtaget støtte til garderfestivalen.

 

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudskonto.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer at garderfestival er et af årets højdepunkter for 6. juligarden, der samler bygarder fra hele landet i Fredericia. Koncerterne mv. er med til at understøtte Kultur- og Idrætspolitikkens mål om det attraktive byliv.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 • At udvalget imødekommer ansøgningen
 • At finansiering sker af udvalgets tilskudspulje

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 22-03-2018

Godkendt.

Punkt 22 Fredericia Ordningen - kursustilskud - ønske om forhøjet tilskud til kurser over 3.500 kr.

Sagsresumé

Muligheder for anvendelse af overskydende midler fra rammen til kursustilskud under Fredericia Ordningen ønskes drøftet.  

 

Sagsbeskrivelse:

Kursusrammen til kursustilskud under Fredericia Ordningen for 2017 blev ikke brugt fuldt ud. Kurser op til 3.500 kr. fik 100% i tilskud, mens kurser mellem 3.500 kr. – 10.000 kr. fik 50% i tilskud, af det der lå over 3.500 kr. – jf. de nye regler for kursustilskud.

 

Det samlede søgte beløb til kursustilskud vil variere fra år til år, men når der er midler nok, kunne tilskuddet til kurserne mellem 3.500 kr. – 10.000 kr. få et højere tilskud, eks. Op til 75 %, og stadig inden for den samlede ramme.

 

Alternativt kunne der reserveres 75.000 kr. af puljen til kursustilskud til kursusansøgninger der ligger over 10.000 kr. eller resterende midler kunne overføres til en pulje til kurser over 10.000 kr. det efterfølgende år. Puljen kunne søges fortløbende på samme vilkår som for kursustilskud mellem 3.500-10.000 kr., men blive behandlet i Folkeoplysningsrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Muligheden for at yde et højere tilskud til kurser over 3.500 kr. eller til et tilskud til kurser over 10.000 kr. ville betyde et større tilskud til foreningerne, og understøtte ledere og træneres mulighed for at deltage i kurser.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet tager stilling til følgende:

 

 • At gældende praksis fastholdes eller
 • At overskydende midler fordeles med op til 75% til kursusudgifter mellem 3.500 kr. – 10.000 kr. eller
 • At overskydende midler reserveres til en pulje, hvor foreninger kan søge om kursustilskud til kurser over 10.000 kr. fortløbende det efterfølgende år, på samme vilkår som ved kurser mellem 3.500 kr. - 10.000 kr. og at ansøgningerne behandles løbende i Folkeoplysningsrådet.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 22-03-2018

Godkendt.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-02-2018

Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at kursustilskuddet for kurser mellem 3.500 kr. – 10.000 kr. forhøjes med et tilskud på op til 80% i forhold til de nuværende op til 50%.

Punkt 23 Spil Dansk Ugen 2018

Sagsresumé

Spil Dansk Foreningen fremsender opfordring til Fredericia Kommune om at indgå i samarbejdet om Spil Dansk Ugen 2018 som Spil Dansk Kommune. Kultur- og idrætsudvalget skal tage stilling til, om Fredericia Kommune skal købe en ’kommunepakke’ og gøre en særlig indsats i forbindelse med Spil Dansk Ugen.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Kultur- og idrætsudvalget har modtaget en henvendelse fra Spil Dansk med tilbud om at Fredericia Kommune kan blive Spil Dansk Kommune i 2018.

 

Spil Dansk Dagen er et initiativ, der har til formål at fremme dansk musik ved at sætte fokus på musik skabt af danske musikere, komponister og sangskrivere.

 

Spil Dansk tilbyder et antal kommunepakker, der indeholder arrangementer, der afholdes i forbindelse med Spil Dansk Ugen d. 29. oktober til d. 4. november, heriblandt koncerter, workshops, fællessang mv. Kommunepakkerne tilbydes i forskellige størrelser og kostede i 2017 fra kr. 28.000 til kr. 37.000. Dette prisniveau forventes at blive fastholdt i 2018. Se bilag 1, ”Henvendelse fra Spil Dansk Ugen 2018.”

 

Fredericia var Spil Dansk Kommune i perioden 2010-12, hvorefter Kultur- og idrætsudvalget besluttede ikke at fortsætte samarbejdet med begrundelse i, at hverken udgiften til kommunepakken eller de afledte udgifter i forbindelse med arrangementerne (lyd/lys, markedsføring mv.) stod mål med udbyttet for byen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur og Idræt vurderer, at det fortsat ikke er attraktivt for Fredericia Kommune at blive Spil Dansk Kommune. Fredericia tilbyder i forvejen mange musikalske oplevelser – også i forbindelse med Spil Dansk Dagen. Endvidere vurderes det fortsat, at udgifterne i forbindelse med deltagelse ikke står mål med udbyttet for kommunen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Kultur- og idrætsudvalget afviser opfordringen til at Fredericia Kommune bliver Spil Dansk Kommune i 2018.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 22-03-2018

Godkendt.

Punkt 24 Orientering (Lukket)

Feedback