Miljø- og Teknikudvalget - 07-11-2017

Referat
Dato:
Tirsdag, 7 november, 2017 - 14:00
Hent som fil:

Punkt 62 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

Godkendt.

Punkt 63 3. budgetopfølgning 2017 - Miljø- og Teknikudvalget

Sagsresumé

Hvert år udarbejder fagafdelingerne tre overordnede budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som udvalget søger om denne gang, og udvalgets forventede regnskabsresultat. Budgetopfølgningen skal sendes videre til godkendelse i byrådet.

 

Der bliver samlet søgt om 0,000 mio. kr., og det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme bliver herefter 134,326 mio. kr.

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

 

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen herunder:

 

 

Mio. kr.

Korrigeret budget

3. budget-opfølgning

Forventning spar/lån

Forventet regnskab

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

Serviceudgifter

  55,446

 

  3,500

  58,946

 

 

 

 

 

Drift i alt

  55,446

0,000

  3,500

  58,946

Skattefinansieret anlæg

  46,662

 

  -4,500

  42,162

Anlæg i alt

  46,662

0,000

  -4,500

  42,162

 

 

 

 

Skattefinansieret område i alt

  102,108

0,000

  -1,000

  101,108

 

 

 

 

Brugerfinansieret område:

 

 

 

 

Drift

  1,087

 

 

  1,087

Anlæg

  49,547

 

  -17,416

  32,131

Brugerfinansieret område i alt

  50,634

0,000

  -17,416

  33,218

 

 

 

 

Total

  152,742

0,000

  -18,416

 134,326

 

 

 

+= udgift/lån af næste år (underskud)

- = indtægt/opsparing (overskud)

 

 

 

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2016 og godkendte budgetændringer.

 

3. budgetopfølgning

3. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet.

 

Der er ingen tillægsbevillinger i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

 

Forventning spar/lån

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.

 

Teknik & Miljø forventer på nuværende tidspunkt, at spar/lån bliver

-18,416 mio. kr.

 

Fordelingen af spar/lån viser et forventet merforbrug under serviceudgifterne på 3,500 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug under anlæg på det brugerfinansierede område på 17,416 mio. kr. Hertil kommer et mindreforbrug under skattefinansieret anlæg på 4,500 mio. kr.

 

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” samt ”Vurdering”.

Vurdering

Teknik & Miljø forventer ved 3. budgetopfølgning et merforbrug på 3,500 mio. kr. på serviceudgifterne. Dette er uændret i forhold til indmeldt spar/lån ved 2. budgetopfølgning, idet der dog er lidt forskydninger mellem enkelte indsatsområder.

 

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 21,916 mio. kr., fordelt med 4,500 mio. kr. på skattefinansieret anlæg og 17,416 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

 

Dette skyldes primært igangværende klimaprojekter, som først afsluttes i 2018, samt at flytning af genbrugspladsen først sker i løbet af 2018.

 

Hertil kommer Sikring af brobygværker 3,000 mio. kr., der skyldes udskudt anlægsarbejde, da nogle af reparationerne skal udføres i samarbejde med Banedanmark. Naturplan (0,500 mio. kr.), Byudstyr (0,500 mio. kr.) samt Striber (0,500 mio. kr.) forventes først afsluttet i 2018.

 

Ændringer i forhold til 2. budgetopfølgning, drift

På vandløbsområdet er regulativarbejdet i gang, men afsluttes ikke i år, hvorfor der forventes et mindreforbrug i år på -0,500 mio. kr.

 

Budgettet til vejbelysning er på nuværende tidspunkt mindre end det beløb, der anvendes til den nuværende driftskontrakt. Derfor forventes der et mere forbrug på 1,200 mio. kr., der skyldes et merforbrug i 2016 og 2017. Der forventes ikke et merforbrug i 2018, da der skal laves en ny driftskontrakt på gadelys, og der er et mindreforbrug på el som følge af den igangværende udskiftning til LED.

 

Landsbypuljer er de 5 beboerforeningers penge. En stor del af de afsatte midler forventes anvendt i år, men dele af projekterne forventes først afsluttet i 2018, hvorfor der forventes et mindreforbug på -0,700 mio. kr.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller:

 

 1. at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 64 Prioritering af fortove 2018 og status 2017

Sagsresumé

Fredericia Kommune har ca. 230 km offentlige fortove. Hvert år er der afsat midler til renovering af disse. Det prioriteres hvert år, hvilke fortove der skal renoveres. Denne prioritering foretages løbende under hensyn til koordinering i forhold til øvrige arbejder i kommunen.

 

Ligeledes vurderes det, om nogle fortove skal gøres bredere, og om nogle strækninger helt eller delvist kan fjernes.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har ca. 230 km offentlige fortove. Der er i budgettet for 2018 og fremefter afsat 4,5 mio. kr. til vedligeholdelse af fortovsbelægninger. Årligt anvendes der ca. 1 mio. kr. af disse midler til udbedring af akutte skader.

 

Der føres løbende tilsyn med fortovene i kommunen og akutte skader som opspring over 2,5 cm udbedres med det samme. Når reparation ikke længere er rentabel eller mulig, skal fortovet omlægges.

 

Ved omlægning af fortove søges eventuelt uhensigtsmæssige anlæg ombygget. Hertil hører f.eks. følgende:

 

 • Skillerabatter fjernes, hvis det er muligt
 • Smalle fortove udvides i muligt omfang, dels for at sikre en bedre fremkommelighed, dels for at kunne optimere på driften af fortovet bl.a. i forbindelse med vintertjeneste
 • Kantsten med manglende lysning hæves

 

I 2017 er følgende strækninger (sammelagt ca. 1,75 km) renoveret/omlagt:

 

1.  Dalegades vestside fra Sjællandsgade til Torvegade (86 m)

2.  Deleuransvejs sydside fra Blonds Allé til Devantiersvej (155 m)

3.  Johannevej og Karensvej op mod Indre Ringvej (40 m)

4.  Jyllandsgades sydside fra Vester Voldgade til Slesvigsgade (60 m)

5.  Lundagervejs nordside fra 2-4 og 16-18 (155 m)

6.  Møllebo Allés nordside fra Røde Banke til nr. 1 (115 m)

7.  Nordre Kobbelvej fra nr. 29 til 29 (30 m)

8.  Skovbakkens nordside fra nr. 11 til 18 (50 m)

9.  Treldevejs østside fra Ryes Kaserne til Nordre Kobbelvej (1.060 m)

Følgende strækninger (i alt 505 m) forventes omlagt eller påbegyndt omlagt i indeværende år:

 

1.  Devantiersvejs østside fra nr. 8 til 28 (305 m)

2.  Baldersvejs østside (200 m)

Den foreløbige prioriteringsliste for 2018 og 2019 vil blive fremlagt på mødet mhp. drøftelse.

 

Forhold som fremmede ledningsejeres gravning, fornyelse af asfalt og større byggeri eller renovering kan år for år påvirke prioriteringen. For at sikre, at kommunen er i stand til af følge med i forbindelse med andre arbejder, som ofte ikke er kendt ved årets begyndelse, kan prioriteringen ændres løbende gennem året. Ligeledes vil vintervejret påvirke tilstanden af fortovene, hvorfor der tit i starten af året vil ske en omprioritering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer,

 

 • At fleksibiliteten, i forhold til at der løbende kan omprioriteres mellem de forskellige strækninger, er vigtigt for at få mest muligt ud af de midler, der er afsat til fortovsrenovering

 

 • At det vil være hensigtsmæssigt at overveje, om der bør ske nedlæggelse af fortovsstrækninger, som ikke længere anvendes i andet end meget begrænset omfang

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

 1. at prioriteringslisten drøftes

 

 1. at der tages stilling til, om fortove, der stort set ikke benyttes, kan overvejes nedlagt

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

Teknik & Miljøs prioriteringsliste blev taget til efterretning, herunder hvad angår nedlæggelse af fortove, der stort set ikke benyttes.

Punkt 65 Fremtidige data i det grønne regnskab

Sagsresumé

I det grønne regnskab, der udarbejdes hvert år for virksomheden Fredericia Kommune, indgår data for kommunens egne aktiviteter og for Fredericia Spildevand og Energi A/S. Andre selskaber, der er delvist ejet af Fredericia Kommune, indgår ikke i regnskabet.

 

Hvis det fremover skal være mere entydigt defineret, hvilke data der indgår i det grønne regnskab, kunne man vælge at udelukke alle andre kilder end kommunens egne afdelinger og institutioner.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har siden 1996 udarbejdet grønne regnskaber, der redegør for miljøpåvirkningen fra driften af virksomheden Fredericia Kommune og beskriver udviklingen indenfor en række udvalgte para-metre. Det grønne regnskab har tidligere været mere omfattende. Der indgik flere parametre i regnskabet, og artikler beskrev, hvordan Fredericia Kommune arbejdede med at reducere miljøbelastningen.

 

Som regnskabet udarbejdes i dag, beskrives udviklingen af:

 

-  Elforbruget

-  Varmeforbruget

-  Vandforbruget

-  Forbruget af brændstof til transport

-  Fredericia Spildevand og Energi A/S’ energiforbrug

-  Udledningen af CO2, herunder CO2-udledningen fra Fredericia Spildevand og Energi

-  Forbruget af sprøjtemidler

 

Der er ingen lovmæssige krav om, at man skal udarbejde et grønt regnskab og derfor heller ingen krav til indholdet. Regnskabets beskrivelse af CO2-udledningen udgør imidlertid en nødvendig dokumentation for, at Fredericia Kommune lever op til sin forpligtelse som klimakommune, hvor vi har forpligtet os til en årlig reduktion af CO2-udledningen fra driften af den kommunale virksomhed på mindst 2 %. Endvidere giver regnskabet en status i forhold til Byrådets mål om, at Fredericia Kommune som virksomhed er CO2-neutral i 2030.

 

Miljøpåvirkningen fra håndtering af spildevand har hele tiden været en del af regnskabet, også efter 2010, hvor Fredericia Spildevand blev udskilt i det 100 % kommunalt ejede selskab, Fredericia Spildevand og Energi A/S. Miljøpåvirkningen fra andre delvist ejede kommunale selskaber, f.eks. ADP, tages i dag ikke med i regnskabet. Heller ikke miljøpåvirkningen fra købte transportydelser indgår i regnskabet.

 

Hvis man ønsker en højere grad af konsekvens i udvælgelsen af, hvilke kilder til miljøbelastning der tages med i regnskabet, er der følgende yderpunkter:

 

-  Man kan inkludere alle kilder, helt og delvist kommunalt ejede selskaber, købte transportydelser osv.

-  Man kan vælge kun at inkludere kilder, der stammer fra kommunens egne afdelinger og institutioner, og udelade alle helt eller delvist ejede selskaber.

 

Vælger man at udelade data fra selskaber, der er helt eller delvist ejet af Fredericia Kommune, vil Fredericia Spildevand og Energi A/S fremover ikke være en del af regnskabet. Data herfra kan eventuelt præsenteres sammen med det grønne regnskab uden at være inkluderet i opgørelserne.

 

I bilag er udviklingen i CO2-udledningen vist for årene 2008-2016 med og uden data for Fredericia Spildevand og Energi.

 

I forhold til Byrådets mål om, at Fredericia Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral i 2030, er det vigtigt, at det er entydigt, hvilke data der indgår i opgørelsen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Strategisk Udvikling vurderer, at det grønne regnskab i dag overordnet set har et passende omfang i forhold til at kunne følge udviklingen af de valgte miljøparametre og til at kunne dokumentere, at vi lever op til vores forpligtelser som klimakommune. Det er dog ikke helt entydigt, hvilke data der indgår i regnskabet, og hvilke der udelades.

 

Det foreslås derfor, at de data, der fremover indgår i det grønne regnskab, alene er data fra kommunens egne aktiviteter. For denne model taler, at det grønne regnskab derved alene omhandler de aktiviteter, som Byrådet éntydigt har ansvaret for.

Data fra det 100 % kommunalt ejede Fredericia Spildevand og Energi A/S vil kunne præsenteres særskilt, således udviklingen i de udvalgte miljøparametre herfra stadig kan følges.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

 1. at de data, der fremover indgår i det grønne regnskab, alene er data fra kommunens egne aktiviteter.

 

 1. at data fra Fredericia Spildevand og Energi A/S fremover præsenteres særskilt.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

Godkendt som indstillet.

BilagStørrelse
udledning_af_co2_med_og_uden_fse.pdf.pdf192.96 KB

Punkt 66 Borgerinddragelse vedr. grønne aktiviteter og affaldsområdet

Sagsresumé

Fredericia Kommune har i en lang årrække samarbejdet i ”Grønt Forum” med borgere, der har særlig interesse for Lokal Agenda 21 – lokal bæredygtighed. Der er endvidere oprettet et ”Dialogforum for natur, miljø og planlægning”, som dog ikke har mødtes i de seneste år. Med denne sag lægges der op til, at Miljø- og Teknikudvalget drøfter den fremtidige borgerinddragelse på affaldsområdet og natur- og friluftsområdet.

 

Sagsbeskrivelse:

Interessen for kommunens natur er generelt stor. Hvordan borgerne i endnu højere grad kan blive inddraget omkring dette, f.eks. i form af et grønt aktivitetsråd, bør derfor overvejes.

 

Indenfor affaldsområdet inddrages borgere og virksomheder, når der etableres nye affaldsanlæg og -ordninger. I løbet af 2018 skal der udarbejdes en ny kommunal affaldsplan, hvor der skal planlægges for de næste 6 år. Affald er et tema, der vedrører os alle i dagligdagen. Derfor er det oplagt at overveje, hvordan borgerinddragelsen på affaldsområdet kan styrkes.

 

På affaldsområdet kan et middel hertil være at nedsætte en arbejdsgruppe, som målrettet arbejder med emner omkring affaldshåndteringen i Fredericia, samt desuden at afholde workshops om nye anlæg og nye affaldsfraktioner, og fortsat information mv.

 

På natur- og friluftsområdet kunne kommunen indkalde til ”brainstormmøder” med deltagelse af de organisationer og brugere, som vi kender fra blandt andet Skovens Dag, kystnære aktiviteter mv. for at afdække, om der er interesse for at oprette f.eks. større brugerråd, tematiserede grupper som skovråd, kystråd eller andet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at målrette borgerinddragelsen indenfor både affaldsområdet og natur- og friluftsområdet.

 

På affaldsområdet er der forskellige brugergrupper som boligforeninger og grundejerforeninger, erhvervsnetværk, affaldstransportører og –indsamlere mv., som ønskes inddraget.

 

På natur- og friluftsområdet er interessenterne nogle andre.

 

I det omfang, der etableres nye samarbejdsformer, bør konceptet for ”Grønt Forum” tilpasses hertil.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

Sagen blev drøftet. Udvalget ønskede, at der på baggrund af drøftelsen udarbejdes et forslag til fornyet struktur for borgerinddragelsen i grønne aktiviteter mv. til politisk stillingtagen primo 2018.

Punkt 67 Vedtægtsændring for det fælleskommunale selskab Energnist I/S

Sagsresumé

Middelfart, Silkeborg og Varde kommuner ønsker at deltage i Energnist I/S med deres samlede affaldsmængder. Dette kræver en ændring af vedtægterne for Energnist I/S.

 

Teknik & Miljø indstiller, at ændringen af vedtægterne godkendes.  

 

Sagsbeskrivelse:

Sagen vedrører godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.

 

Fredericia Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusion mellem L90 og TAS I/S.

 

Energnist rettede ved brev af 31. august 2016 henvendelse til 3 ejerkommuner, der ikke deltager med kommunens fulde affaldsmængde. Det drejer sig om Middelfart, Silkeborg og Varde kommuner, som efterfølgende tilkendegav interesse for tilmelding af fuld affaldsmængde.

 

Energnists bestyrelse fastlagde på møde den 5. april 2017 rammen for indmeldelse af resterende affaldsopland som følgende:

 

”At kommuner, der ikke deltager i Energnist med fuldt affaldsopland, tilbydes at indtræde i Energnist med deres fulde affaldsmængde pr. 1. januar 2018 ved samtidig indbetaling til udligning af reservepuljen og historiske overdækningspuljer, opgjort pr. 31. december 2017. Udligning sker i henhold til indbyggertal.”

 

Middelfart, Silkeborg og Varde kommuner har efterfølgende politisk behandlet sagen og meddelt Energnist ønske om fuld indtræden.

 

Energnists opland er defineret i henhold til vedtægternes bilag 6.1 og punkt 2.3:

 

Punkt 2.3:

”Interessenternes ejerandele er opgjort i forhold til indbyggertal hos interessenterne indenfor de oplande, der er defineret i bilag 6.1, pr. 1. januar 2014. Herefter reguleres ejerandelene hvert 4. år i henhold til indbyggertallene i interessentkommunerne opgjort pr. 1. januar i de oplande, der er defineret i bilag 6.1”

 

Ved Middelfart, Silkeborg og Varde kommuners indtræden skal bilag 6.1 opdateres i henhold hertil, ligesom indbyggertallene generelt vil blive opdateret pr. 1. januar 2018, jf. vedtægternes punkt 2.3.

 

En ændring af bilag 6.1 er at betragte som en vedtægtsændring og skal således godkendes af repræsentantskabet, kommunalbestyrelserne og Ankestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt 10.7.

 

Energnists repræsentantskab godkendte på møde den 6. september 2017 vedtægtsændringen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø, Affald & Genbrug, anbefaler, at ønsket om godkendelse af de foreslåede vedtægtsændringerne imødekommes.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

 1. at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at vedtægtsændringerne godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

Anbefales.

Punkt 68 MOTAS I/S - godkendelse af takster og gebyrer for 2018

Sagsresumé

Modtagestation Syddanmark I/S, MOTAS I/S, har fremsendt takster og gebyrer for 2018 til godkendelse, vedlagt bestyrelsens beretning, årsregnskabet for 2016 samt budgettet for 2018. Teknik & Miljø anbefaler, at taksterne godkendes.

 

Sagsbeskrivelse:

Motas I/S har fremsendt takster for 2018 til godkendelse. Taksterne er uændrede i 2018 i forhold til 2017.

 

Af vedtægterne fremgår følgende:

 

”De af repræsentantskabets indstillede gebyrer jf. 8.2 fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår.”

 

Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

 

Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen, således at de udgifter, som kan henføres til de enkelte ordninger, er medtaget i taksten for den enkelte ordning. Dette omfatter også de administrationsudgifter, som kan henføres til den pågældende ordning.

 

Tilbage er en mindre del af omkostningerne, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om en andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold.

 

Motas I/S budgetterer for 2018 ikke med et administrationsgebyr pr. virksomhed, men med et samlet beløb, som i 2018 faktureres til interessentkommunerne med udgangspunkt i det antal virksomheder, der er registreret i det centrale virksomhedsregister, CVR, pr. 1. januar i gebyråret, fratrukket det antal virksomheder, som kan fritages for administrationsgebyret på forhånd, ifølge affaldsbekendtgørelsens § 60. Beløbet er indregnet i budgettet og opkræves som en del af administrationsgebyret.

 

Der budgetteres med uændrede gebyrer i 2018 i forhold til 2017.

 

Repræsentantskabet har den 9. juni 2017 godkendt årsregnskabet for 2016, budget for 2018 samt forslag til takster/gebyrer for 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Årsberetning og regnskab for 2016 for MOTAS I/S er gennemgået, og det giver ikke anledning til bemærkninger. Det anbefales derfor, at takster og gebyrer for 2018 for MOTAS I/S godkendes.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 1. At de af MOTAS I/S fremsendte takster og gebyrer for 2018 godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

Anbefales.

Punkt 69 Regulativ for tømning og kontrol af bundfældningstanke i Fredericia Kommune

Sagsresumé

I Fredericia Kommune er der vedtaget en fælles obligatorisk tømningsordning, som administreres af Fredericia Spildevand & Energi A/S. Reglerne for tømningsordningen i kommunen fastsættes i et tømningsregulativ, jf. spildevandsbekendtgørelsen § 60.

 

Teknik & Miljø, Natur & Miljø, har i samarbejde med Fredericia Spildevand & Energi A/S revideret gældende Regulativ for tømning og kontrol af bundfældningstanke i Fredericia Kommune 2009. Forslag til nyt regulativ for tømning og kontrol af bundfældningstanke i Fredericia Kommune indstilles til godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:

I det åbne land, hvor der ikke er egentlig kloakering, renses spildevandet lokalt efter passage af en bundfældningstank. Sådan en bundfældningstank skal tømmes jævnligt.

 

Fredericia Kommune har vedtaget en fælles obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke. Ordningen varetages af Fredericia Spildevand & Energi A/S.

 

Formålet med en fælles tømningsordning er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra bundfældningstanke i Fredericia Kommune.

Regulativet foreskriver grundejerens pligt og ansvar i forhold til bundfældningstankens tilstand, placering og adgangsforhold, drift og tømning af tanken samt de økonomiske forhold (bilag 1).

Økonomiske konsekvenser

Tømningsordningen er at betragte som en økonomisk ”hvile-i-sig selv” ordning, hvor udgifterne som hovedregel afholdes af de berørte grundejere.

 

Tømningsbidraget fastsættes af Fredericia Spildevand & Energi A/S på grundlag af omkostningerne ved ordningen. Bidragsfastsættelsen for det kommende år sker i forbindelse med vedtagelse af prisliste for Fredericia Spildevand & Energi A/S, som godkendes af Fredericia Kommune.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

 1. at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byråd, at ”Regulativ for tømning og kontrol af bundfældningstanke i Fredericia Kommune” godkendes. 

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

Anbefales.

Punkt 70 Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse af prisliste for 2018

Sagsresumé

Fredericia Spildevand og Energi A/S har fremsendt budgetforslag og prisliste for afgifter og gebyrer for 2018 for spildevand. Dette skal godkendes af byrådet, der skal påse, at taksterne overholder den økonomiske ramme (tidligere betegnet ”prisloft”), som Forsyningssekretariatet har fastsat.

 

På grundlag af en gennemgang af Fredericia Spildevand og Energi A/S’ budgetforslag for 2018 og prisliste er det Teknik & Miljøs forventning, at Fredericia Spildevand og Energi A/S vil kunne overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

I henhold til § 3 i betalingsloven skal den af et spildevandsforsyningsselskab fastsatte kubikmetertakst og bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen hvert år. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at taksterne overholder den økonomiske ramme (tidligere betegnet ”prisloft”), som Forsyningssekretariatet, der er myndighed for spildevandsselskaberne, har fastsat for det pågældende spildevandsforsyningsselskab i henhold til § 6 i vandsektorloven.

 

Forsyningssekretariatet udmelder fra 2018 2-4 årige økonomiske rammer til Fredericia Spildevand og Energi A/S.

 

På den baggrund har Fredericia Spildevand og Energi A/S med henblik på Fredericia Kommunes godkendelse fremsendt budgetforslag og prisliste for afgifter og gebyrer for 2018 for spildevand.

 

Fredericia Spildevand og Energi A/S har i budget for 2018 beregnet en basispris på 28,75 kr. pr. m3 afledt spildevand.

 

Trappemodellen (indført på landsplan i 2014), som giver rabat til de store spildevandsforbrugere, implementeres over 5 år. Det betyder, at denne er fuldt ud implementeret i 2017 og giver 20 % rabat på mængder mellem 500 og 20.000 m3 og 60 % på mængder over 20.000 m³.

 

Gennemsnitsprisen er for 2018 beregnet til 19,83 kr. pr. m³ afledt spildevand.

 

Grænseværdierne for særbidrag er hævet ved lov pr. 1. januar 2016. Det betyder for Fredericia Spildevand og Energi A/S et mistet provenu i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. årligt, som er lagt på basisprisen pr. m3 afledt spildevand.

 

Fredericia Spildevand og Energi A/S indførte i 2013 et fast bidrag i afregningen med kunderne. Dette skete for at fordele selskabets administrative omkostninger mere jævnt på alle kunder. Et fast bidrag på 350 kr. ekskl. moms vurderes at kunne dække de omkostninger, som selskabet har til kundehåndtering, kontorhold mv.

 

Fredericia Spildevand og Energi A/S’ prisliste for 2018 er sammensat således: 

 

2016

Pris ekskl. moms

2017

Pris ekskl. moms

2018

Pris ekskl. moms

Vandafledningsbidrag pr. m³

23,60 kr.

27,00 kr.

28,75 kr.

Fast bidrag, pr. stikledning 

300,00 kr.

350,00 kr.

350,00 kr.

Tilslutningsbidrag – både regn- og spildevand til afløbssystemet pr. boligenhed

47.591,90 kr.

49.115,30 kr.

49.781,22 kr.

Tilslutningsbidrag – ej tilsluttet tag- og overfladevand pr. boligenhed

28.555,14 kr.

29.469,18 kr.

29.868,73 kr.

Indtægter i Fredericia Spildevand og Energi regnskab/budget

124.432.000 kr.

113.430.000 kr.

111.050.000 kr.

Økonomisk ramme fra Forsyningssekretariatet for Fredericia Spildevand og Energi A/S 

(maksimale indtægter)

128.769.000 kr.

129.725.000 kr.

138.016.000 kr.

Overholdes den økono-miske ramme?

Ja

Ja

Ja

 

 

Priser på vandafledningsbidrag i 2017 for en husstand (forbrug på 84 m³ pr. år) i udvalgte kommuner (inkl. moms): 

 

København

  1.705 kr.

Ålborg

3.005 kr.

Århus 

3.028 kr.

Esbjerg

3.204 kr.

Fredericia

3.273 kr.

Horsens

3.810 kr.

Vejen

3.850 kr.

Vejle

3.903 kr.

Kolding

4.000 kr.

Odense

4.035 kr.

Billund

4.202 kr.

Middelfart

4.675 kr.

Haderslev

4.999 kr.

Aabenraa

4.935 kr.

Ærø

6.812 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

På grundlag af en gennemgang af Fredericia Spildevand og Energi A/S’ budgetforslag for 2018 og prisliste er det Teknik & Miljøs forventning, at Fredericia Spildevand og Energi A/S vil kunne overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for 2018.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 1. At Fredericia Spildevand og Energi A/S’ prisliste for 2018 godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

Anbefales.

Punkt 71 Tillæg til spildevandsplan - omklassifikation af vandløb til spildevandsteknisk anlæg

Sagsresumé

”Forslag til Tillæg nr. 3 – Omklassifikation af vandløb til spildevandsteknisk anlæg” til Spildevandsplan 2013-2017, som Fredericia Kommune har udarbejdet i samarbejde med Fredericia Spildevand & Energi A/S, har været i offentlig høring i 8 uger. Der kom ingen bemærkninger i forbindelse med høringen. Det anbefales derfor, at tillægget vedtages endeligt uden ændringer.

 

Tillæggets baggrund er det igangværende arbejde med at nedklassificere en række vandløb fra offentlige til private. En gennemgang af samtlige offentlige spildevandsudløb, der ledes til private åbne eller rørlagte forløb, førte til forslag om ændring af klassifikation mellem vandløb og spildevandsteknisk anlæg.

 

Følgende vandløbsstrækninger omklassificeres med tillægget til spildevandstekniske anlæg:

·  Øvre del af Skovhavebækken

·  Øvre del af Erritsø Bæk

·  Kobbelgrøften, vestlige del, station 0-380

 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med udarbejdelse af ”Plan for den administrative status for vandløb i Fredericia Kommune”, som er en sammenfattende plan til brug for ned- og opklassificering af vandløbene, viste der sig behov for at gennemgå samtlige offentlige spildevandsudløb, der leder til private åbne eller rørlagte forløb.

 

Gennemgangen førte til de nedenstående forslag om ændring af klassifikation mellem vandløb og spildevandstekniske anlæg. Fredericia Spildevand & Energi A/S indgår desuden privatretlige aftaler med lodsejerne ved otte regnvandsudledninger, så de private lodsejere friholdes for vedligeholdelsen af forløb, der modtager en stor andel spildevand (overfladevand).  

 

I praksis gennemføres ændring af klassifikationen gennem et tillæg til spildevandsplanen. Kortmaterialet i spildevandsplanen ajourføres ved næste revision af denne.

 

Der kom ingen bemærkninger, da forslaget til tillæg til spildevandsplanen var i offentlig høring. 

 

Følgende vandløb foreslås omklassificeret til spildevandstekniske anlæg:

 

Øvre del af Skovhavebækken

Skovhavebækken er et 870 m langt åbent, ikke målsat vandløb. Vandløbet er et offentligt vandløb, der fødes af rørlagte regnvandssystemer. Der er fine fysiske forhold og en fin ørredbestand efter udsætning. Vandløbet modtager regnvand fra 12 ledningsforløb og er hydraulisk overbelastet ved regnvejrshændelser. For at reducere belastningen af vandløbet etableres der to forsinkelsesbassiner på den øvre del af vandløbet. Det første bassin er et overløbsbassin. Bassinet inddrager 35 m af vandløbet og vil fremadrettet blive defineret som spildevandsteknisk anlæg. Forsinkelsesbassinet i den nederste del af vandløbet er et gennemløbsbassin, hvor Skovhavebækken løber i sit oprindelige forløb, når bassinet ikke er i brug som forsinkelsesbassin. Denne del bevares som vandløb. Samtidig med vedtagelsen af tillæg til spildevandsplan ophæves vandløbsregulativet for Skovhavebækken for strækningen 835 – 870. 

 

Omklassifikationen omfatter matriklerne 11 b og 27 a, Erritsø By, Erritsø.

 

Forløbet kan ses på bilag 1.

 

Øvre del af Erritsø Bæk

Den øverste del af Erritsø Bæk er rørlagt og er registreret både som vandløb og som spildevandsteknisk anlæg i Spildevandsplan 2013 - 2017. Vandløbsregulativet for Erritsø Bæk er fra 2001 og beskriver det daværende vandløb som en 958 m rørlagt strækning og en 298 m lang åben strækning opstrøms jernbanen. I 2005 er der etableret en regnvandsledning (spildevandsteknisk anlæg) som erstatning for det hidtidigt rørlagte vandløb. Samtidig er hele strækningen opstrøms jernbanen rørlagt, så der nu udelukkende er åbne forløb ind gennem tre regnvandsbassiner.

 

Den rørlagte strækning er i vandplanen defineret som et stærkt modificeret vandløb. 

 

Der er tale om lovliggørelse af eksisterende forhold. Samtidig med vedtagelsen af tillæg til spildevandsplan ophæves vandløbsregulativet for Erritsø Bæk fra station 5706 - 4450.

 

Den rørlagte strækning vil fremover være registreret som spildevandsteknisk anlæg ned til udløbet fra regnvandsbassinet i den nederste del af vandløbet. Herfra er der tale om et offentligt vandløb indtil udløb i Lillebælt. 

 

Omklassifikationen omfatter matriklerne 7a og 11a, Tårup by, Taulov, 11cz, 17 cs og 116b, Erritsø by, Erritsø, samt 18f, 18c, 18g, 7d, 7c, 11a og 26a, Henneberg Ladegård, Erritsø

 

Forløbet kan ses på bilag 1.

 

Kobbelgrøften, vestlig del, station 0 - 380

Den vestligste del af Kobbelgrøften er registreret både som vandløb og som spildevandsteknisk anlæg i Spildevandsplan 2013 - 2017. Vandløbsregulativet for Kobbelgrøften er fra 2000 og beskriver det daværende vandløb som bestående af to mindre grøfter, hvor den ene løber fra station 0 – station 300 og den anden fra station 300 – station 690. Begge grøfter afvandede til en regnvandsledning i station 300. I 2002 er der etableret en regnvandsledning (spildevandsteknisk anlæg) som erstatning for den åbne grøft. Regnvandsledningen har en diameter på 40 cm og omfatter 380 m af de to grøfter.

 

Kobbelgrøften er ikke omfattet af vandplanen og består i dag på strækningen 0 – 380 m udelukkende af en terrænfordybning.  

 

Der er tale om lovliggørelse af eksisterende forhold.

 

Den rørlagte strækning vil fremover være registreret som spildevandsteknisk anlæg. Regnvandsledningen afleder til et regnvandsbassin og derfra videre i regnvandsledninger til Ullerup Bæk.  

 

Omklassifikationen omfatter matriklerne 43cg, 43cf, 92ap og 92ad, Fredericia Kobbeljorder.

 

Forløbet kan ses på bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Vedligeholdelsen af den øvre del af Skovhavebækken overtages af Fredericia Spildevand & Energi A/S. Den kommunale besparelse er teoretisk.

 

Vedligeholdelsen af den øvre del af Erritsø Bæk og den vestligste del af Kobbelgrøften er siden etablering af regnvandsledningerne blevet varetaget af Fredericia Spildevand & Energi A/S. Der er således ikke nogen økonomisk konsekvens af denne omklassifikation.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at realisering af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 – 2017 vil være i overensstemmelse med ønsket om at behandle lodsejere med sammenlignelige forhold ens. Tillægget vil samtidig være foreneligt med de hensyn, der skal tages ifølge vandløbsloven og miljømålsloven.

 

Det skal bemærkes, at planforslaget blev vedtaget af Byrådet primo 2016, hvorefter den offentlige debat blev gennemført. At tillægget først bliver fremlagt til endelig vedtagelse på nuværende tidspunkt, skyldes en beklagelig fejl. Dette har dog ingen praktisk betydning – hverken i forhold til berørte lodsejere eller i forhold til kommunen og spildevandsselskabet.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

 1. at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at ”Tillæg nr. 3 – Omklassifikation af vandløb til spildevandsteknisk anlæg” til Spildevandsplan 2013-2017 vedtages endeligt

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

A, O og Ø anbefaler, at tillægget vedtages endeligt.

 

V stemte imod.

Punkt 72 Vandråd

Sagsresumé

Vandrådet har tilkendegivet, at rådet ikke har konkrete indmeldinger til Fredericia Kommune, som ønskes medtaget i rådets arbejde med kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

 

Sagsbeskrivelse

De lokale vandråd kan rådgive kommunerne i opgaverne, hvis der blandt relevante foreninger og organisationer er ønske om dette.

 

Haderslev Kommune blev udpeget som sekretariatskommune for kommunerne i hovedvandoplandet til Lillebælt/Jylland. 

Sammensætningen af Vandrådet i hovedvandoplandet til Lillebælt Jylland er følgende:

Organisation/forening:

Danmarks Jægerforbund

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Sportsfiskerforbund

Dansk Amatørfisker Forening

Dansk Ornitologisk Forening

Friluftsrådet

Kolding Sportsfiskerforening

Sønderjysk Sportsfiskerforening

Bæredygtigt Landbrug

Danske Vandløb

Danske Vandværker

LandboSyd

Landbrug og Fødevarer

Sønderjyske Vandløb

Dansk Akvakultur

Dansk Skovforening

Danske Kloakmestre

 

Vandrådet har tilkendegivet, at rådet ikke har konkrete indmeldinger til Fredericia Kommune, som ønskes medtaget i rådets arbejde med kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

 

Kommuner og vandråd har været i gang med to opgaver:

 

1. Afgrænsning af vandløb

Teknik & Miljø overvejer at tilkendegive over for Miljøstyrelsen, at en strækning af Bredstrup Å/Spang Å (syd for Herslevvej) ikke bør udgå af vandområdeplanen, da den forbinder målsatte vandløb. Miljøstyrelsen har i ”Vejledning til kommuner og vandråd om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021” redegjort for, at sådanne vandløb ikke skal udgå.

 

2. Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb

Teknik & Miljø planlægger ikke at indstille til Miljøstyrelsen, at nogle af kommunens vandløb udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. Denne vurdering bygger på informationer fra historiske kort og en viden om, at de pågældende vandløb med få midler kan bringes i en god tilstand.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

Taget til efterretning.

Punkt 73 Tildeling af ledig taxitilladelse (Lukket)

Punkt 74 Orientering (Lukket)

Feedback