Miljø- og Teknikudvalget - 21-03-2018

Referat
Dato:
Onsdag, 21 marts, 2018 - 12:30
Hent som fil:

Punkt 13 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2018

Godkendt.

Punkt 14 Regnskab 2017 og Spar/Lån 2017-2018, Miljø- og Teknikudvalget

Sagsresumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejder fagafdelingerne og stabene en opgørelse af regnskabet samt spar/lån. Opgørelsen skal sendes videre til godkendelse i byrådet.

Denne sag indeholder regnskabsresultatet 2017 inkl. spar/lån for Miljø- og Teknikudvalgets område. 

Regnskabsresultatet for 2017 viser samlet et mindreforbrug på udvalgets ramme på 44,036 mio. kr., hvoraf de 40,038 mio. kr. foreslås overført til 2018. 

 

Sagsbeskrivelse:

Miljø- og Teknikudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2017, Spar/Lån for 2017/2018.

 

Regnskabsresultat for 2017 inkl. Spar/lån:

Mio. kr.

Regnskab 2017

Korrigeret budget

Rest
+ = overskud
- = underskud

Spar/lån
+ = lån
- = spar

Afvigelse

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

59,786

55,446

-4,340

4,340

0,000

 

 

 

 

 

 

Drift i alt

59,786

55,446

-4,340

4,340

0,000

Skattefinansieret anlæg

43,680

46,662

2,982

-3,354

-0,372

Anlæg i alt

43,680

46,662

2,982

-3,354

-0,372

 

 

 

 

 

Skattefinansieret område i alt

103,466

102,108

-1,358

0,986

-0,372

 

 

 

 

 

Brugerfinansieret område:

 

 

 

 

 

Drift

-3,283

1,087

4,370

0,000

4,370

Anlæg

8,523

49,547

41,024

-41,024

0

Brugerfinansieret område i alt

5,240

50,634

45,394

-41,024

4,370

 

 

 

 

 

Total

108,706

152,742

44,036

-40,038

3,998

 

 

Regnskab 2017

 

Det samlede resultat på serviceudgifterne viser et merforbrug på 4,340 mio. kr.

 

Teknik & Miljø vurderer, at regnskabet generelt ser fornuftigt ud på de fleste områder inden for udvalget.

 

Dog er der nogle udfordringer omkring den kollektive trafik, hvor der er et merforbrug på 5,901 mio. kr.  Dette skal ses i sammenhæng med et merforbrug på 4,149 mio. kr. ved udgangen af 2016.

 

Årsagen til merforbruget skyldes at flere anvender rejsekort, hvor taksten for at rejse er lavere end ved kontantbilletter. Desuden har der været betalt for meget aconto til Sydtrafik i 2017, hvorfor der forventes en tilbagebetaling i 2018 på ca. 1,000 mio. kr.

 

Under rottebekæmpelse er der et merforbrug på 2,510 mio. kr., hvilket svarer til merforbruget ved udgangen af 2016. Taksten er hævet i 2018, og på den baggrund forventes det, at der årligt vil blive afdraget på merforbruget.

 

Ovenstående kompenseres delvis via et mindreforbrug på vintertjenesten på 2,933 mio. kr. Mindreforbruget skal anvendes til reserve til en evt. kommende streng vinter. Budgettet er beregnet efter en gennemsnitsvinter.

 

Ligeledes har der været et mindreforbrug på landsbypuljer på 1,228 mio. kr. Det er de 5 beboerforeninger, der råder over midlerne, og flere af dem har projekter i støbeskeen.

 

Den brugerfinansierede drift viser et overskud på 4,370 mio. kr., hvilket vurderes at være inden for den normale tidsforskydning. Overskuddet forventes at skulle anvendes til den nye genbrugsplads.

 

 

Anlæg

 

Under skattefinansieret anlæg har der været et mindreforbrug på 2,982 mio. kr. Disse midler forventes anvendt i 2018.

 

Brugerfinansieret anlæg: Mindreforbruget på det brugerfinansierede område vedrører Affald & Genbrug (flytning af Genbrugscenteret og genbrugspladsen på Industrivej) samt klimatilpasningsprojekter under Fredericia Spildevand og Energi A/S.

 

 

Spar/lån

 

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til vedhæftede bilag.

 

 

Afvigelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er der foretaget en gennemgang af udvalgets opsparede midler på serviceudgifter og anlæg i henhold til bilag på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og prioriterede midler opgjort.

 

Afvigelsen vedrørende skattefinansieret anlæg skyldes primært, at projektet omkring Gas på vej blev lidt dyrere end forventet, for at værkstedet til Gas busserne kunne godkendes sikkerhedsmæssigt.

 

 

Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

 

Nedenstående anlæg afsluttes endeligt i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab 2017:

 

XA-50024 ”Cykelprojekter” afsluttes med et forbrug på 13,633 mio. kr.

XA-50212 ”Pulje til sikre skoleveje” afsluttes med et forbrug på 2,005 mio. kr.

XA-5010 ”Øster Strand” afsluttes med et forbrug på 7,566 mio. kr.

 

 

Anlægsbevillinger i øvrigt

 

I forbindelse med regnskabsafslutningen ansøges om anlægsbevilling på i alt 8,638 mio. kr. jf. anlægsprogrammet. Dette vedrører flytning af genbrugspladsen Industrivej, flytning af Genbrugscentret samt køb af gummiged.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse”, ”Regnskab 2017” og ”Spar/lån”.

Vurdering

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse”, ”Regnskab 2017” og ”Spar/lån”.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller:

 

  1. at regnskab 2017 tages til efterretning
  2. at Spar/lån videresendes Økonomiudvalg og Byråd til endelig prioritering og beslutning

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2018

Godkendt som indstillet.

Punkt 15 Orientering: Status for den kollektive trafik

Sagsresumé

Med denne sag orienteres der om status for den kollektive trafik med de nuværende busruter samt en status på undersøgelsen af en mulig uddannelsesrute. 

 

Sagsbeskrivelse:

Den kollektive trafik i Fredericia Kommune består på nuværende tidspunkt af 7 bybusser og 2 skolebusser.

 

Det forventede antal køreplantimer for 2018 er ca. 40.500.

 

I sommeren 2016 blev der implementeret en række justeringer af bybusnettet. Umiddelbart herefter blev der observeret et fald i antal passagerer i forhold til 2015.

 

Tallene for 2017 viser en gennemsnitlig passagervækst på over 10 %.

 

På mødet gennemgås de nuværende busruter, og der gives en status på passagerantal og indtægter.

 

Ligeledes præsenteres en status på undersøgelsen af en mulig uddannelsesrute.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at den nedgang i passagertallet, der opstod ved ændringerne i sommeren 2016, og som er forventelig ved en ændring af den karakter, nu er stabiliseret, og at der herefter vil opstå en positiv udvikling af passagertallet.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Punkt 16 Overskudsvarme fra Fredericia Spildevand og Energi til TVIS

Sagsresumé

Fredericia Spildevand og Energi A/S har søgt om godkendelse efter varmeforsyningsloven af et projekt for levering af overskudsvarme til fjernvarme i TVIS-systemet. Overskudsvarmen stammer fra biogasmotoranlægget på Centralrenseanlægget. Projektet udviser positiv samfundsøkonomi, selskabs- og brugerøkonomi og kan således godkendes efter varmeforsyningslovens bestemmelser.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE) har søgt om godkendelse af et projekt for levering af overskudsvarme til fjernvarme i TVIS-systemet. Projektet skal godkendes efter varmeforsyningslovens bestemmelser.

 

Overskudsvarmen stammer fra FRSE’s afbrænding af biogas, der fremkommer ved FRSE’s spildevandsbehandling. FRSE anvender biogassen i et gasmotorbaseret kraftvarmeanlæg. I forbindelse med optimering af anlægget og udskiftning af biogasmotoranlægget er der opnået mulighed for levering af en varmeeffekt på op til 1.000 kW til fjernvarmenettet.

 

Den forventede fremtidige varmeleverance fra FRSE er ca. 3.700 – 7.000 MWh/år, hvilket svarer til 0,2-0,4% af TVIS’ totale varmeforbrug.

 

Projektforslaget er efter aftale med udvalgsformanden sendt i høring hos de berørte parter. Høringsfristen er onsdag den 21. marts 2018 kl. 12.00

Økonomiske konsekvenser

Projektet udviser positiv selskabsøkonomi for både Fredericia Spildevand og Energi A/S og for TVIS. Ved maksimal udnyttelse af overskudsvarmen, som beskrevet i projektet, vil det samfundsøkonomiske overskud være på 8,1 mio. kr. over 20 år.

Vurdering

Projektet udviser positiv samfundsøkonomi, selskabs- og brugerøkonomi og kan således godkendes efter varmeforsyningslovens bestemmelser.

 

Anvendelsen af overskudsvarme baseret på biobrændsel er i overensstemmelse med Fredericia Kommunes Strategiske Energiplan 2020 og TVIS’ Grøn Roadmap.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

at Miljø- og Teknikudvalget bemyndiger administrationen til at godkende projektforslaget, forudsat der ikke indenfor høringsfristen er indgået høringssvar, som forholder sig kritisk til projektet eller af anden årsag kræver udvalgets stillingtagen.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2018

Godkendt som indstillet.

Punkt 17 Ny taxilov, beslutning om overgangsperiode

Sagsresumé

Staten overtog administration af taxibranchen fra kommunerne med virkning fra den 1. januar 2018. Der er derfor behov for, at Fredericia Kommune tager stilling til overgangsperiodens længde.

 

Sagsbeskrivelse:

Den 1. januar 2018 overtog Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) myndigheden til udstedelse af nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i taxi og limousine samt til godkendelse af kørselskontorer. I løbet af en overgangsperiode afleverer kommunerne alle myndighedsopgaver overfor de vognmænd, der i dag driver deres virksomheder med kommunal tilladelse. Taxiområdets aktører kan allerede nu ansøge om konvertering til statslige tilladelser. Taxibranchen ser positivt på den ny taxilov.

I overgangsperioden er der to parallelle systemer for taxidrift, som ikke må kombineres.

Fredericia Kommune skal i overgangsperioden fortsat administrere de af kommunen givne tilladelser til vognmænd og til bestillingskontoret Fredericia Taxa, som ejes af Taxa Syd. Justering af tilladelsernes indhold må ikke ske. Overgangsperioden ophører for den enkelte kommune, efterhånden som de givne tilladelser udløber. Alternativt kan kommunen vælge en hurtigere overdragelse af opgaven til TBST.

Bestillingskontoret Fredericia Taxas tilladelse udløber i 2024, og vognmandstilladelserne udløber senest i 2027. Fredericia Kommunes rolle ser imidlertid ud til at blive udtømt væsentligt hurtigere.

Taxa Syd planlægger en stor konvertering med virkning fra den 1. oktober 2018. De kommunalt godkendte vognmænds bestillingskontor forventes derfor at lukke, når Bestillingskontoret Fredericia Taxa omdannes til Fredericia Taxa Kørselskontor A/S. Selskabet oprettedes allerede i foråret 2017 og ansøger nu om statslig tilladelse. Vognmændene er medejere af Taxa Syd, som forventer, at vognmændene ligeledes konverterer til statslig tilladelse.

I dag kører 29 taxivogne med tilladelse fra Fredericia Kommune og har pligt til at være tilsluttet bestillingskontoret Fredericia Taxa. Denne pligt bortfalder, når bestillingskontoret ophører ved den planlagte omstilling. Taxa Syd kan teoretisk set fortsætte som aktør med to kontorer for at kunne operere efter begge regelsæt, men det er ikke en del af Taxa Syds plan. Et kommunalt godkendt bestillingskontor skal lukke, når der er færre end 10 tilsluttede vogne tilbage. Såfremt enkelte vognmænd forbliver på kommunale vilkår uden bestillingskontoret Fredericia Taxa, skal de hver især drive bestillingskontor og have kørselsberedskab alle ugens dage i alle døgnets timer.

Fredericia Kommune kan bidrage til hurtig sikring af et énstrenget system. Dette kan ske ved overdragelse af den kommunale myndighedsopgave til staten, hvilket skal ske med 6 måneders varsel. For såvel kunderne som taxibranchen og Fredericia Kommune vil et samlet skifte fra kommunal til statslig myndighed være hensigtsmæssigt.

Økonomiske konsekvenser

Den ny taxilov har ingen direkte økonomisk konsekvens for Fredericia Kommune.

Taxier med tilladelse fra TBST har imidlertid ikke pligt til kørsel hele døgnet på alle ugens dage og i alle geografiske områder. Der vil derfor komme en økonomisk udgift, hvis Fredericia Kommune påtager sig rollen som garant for taxibetjening, hvilket taxiloven giver mulighed for.

Vurdering

Taxibranchens interesse for konvertering til nyt virksomhedsgrundlag taler for en hurtig samling af al taxikørsel under én myndighed, som kun kan være Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, da kommunernes rolle er under afvikling. Kunderne forventes at efterspørge et enkelt og overskueligt marked, hvilket taler for en kort overgangsperiode. Fællessekretariatet anbefaler, at administration af tilladelser udstedt af Fredericia Kommune overdrages til staten pr. 1. oktober 2018.

Erhvervets interesse i en hurtig overgang til statslig administration betyder, at Fredericia Kommune inden den 1. oktober 2018 bør forholde sig til, hvilket serviceniveau der skal være efter overgangen.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

1.  at Fredericia Kommune overdrager administrationen af taxierhvervet efter den nye taxilov helt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) med virkning fra den 1. oktober 2018 eller umiddelbart derefter

2.  at Fredericia Kommunes administration forud for en fuldstændig overdragelse af taxierhvervet til TBST fremlægger et oplæg til sikring af fremtidig taxibetjening i Fredericia Kommune på de tidspunkter, hvor taxibranchen ikke anser bemanding af kørselskontor og vogne for at være rentabel.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2018

Godkendt som indstillet.

Punkt 18 Revision af indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Sagsresumé

 

Miljøministeren har i 2017 vedtaget en ny bekendtgørelse for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, se:

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=192102

Den nye bekendtgørelse ændrer den hidtidige praksis for bekæmpelse af planten på privat grund. Bekendtgørelsen betyder derfor, at kommunens indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo bør revideres.

 

Sagsbeskrivelse:

Kommunerne har siden 2004 haft mulighed for at vedtage en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. En vedtaget indsatsplan gør det muligt for kommunen at gøre private lodsejere ansvarlige for bekæmpelse af kæmpebjørneklo på egen grund.

 

Fredericia Kommune vedtog i 2010 en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Den giver kommunen mulighed for at påbyde grundejerne at fjerne kæmpebjørneklo på privat grund. Et påbud om fjernelse af planten, der ikke er blevet efterkommet, kan ifølge den gældende indsatsplan føre til politianmeldelse og bødestraf.

 

Med den nye bekendtgørelse for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, bortfalder muligheden for politianmeldelse. Bekendtgørelsen lader det være op til kommunen, hvorvidt den vil påbyde grundejeren at bekæmpe planten efter indsatsplanens bestemmelser. Kommunen har endvidere mulighed for at bekæmpe kæmpebjørneklo på privat grund på grundejerens regning for en maksimumspris på 3,81 kr./m2, medmindre der foreligger en veldokumenteret begrundelse for at overstige dette.

 

Kommunens indsatsplan bør revideres, så den tilpasses bestemmelserne i den nye bekendtgørelse.

 

Kommunens store fokus på at begrænse kæmpebjørneklo har hjulpet, således at der efterhånden er tale om et begrænset problem. Der er andre arter såsom japansk pileurt, der er langt mere udfordrende. Udvalget vil på mødet få gennemgået udfordringerne med de vigtigste invasive arter.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen har på egne arealer en årlig udgift svarende til omkring 60.000 kr. til bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Hvis der som udgangspunkt kræves den maksimale betaling for kommunal indsats for at bekæmpe kæmpebjørneklo på private arealer, forventes dette beløb ikke at stige væsentligt.

Vurdering

De seneste mange års indsats mod kæmpebjørneklo har båret frugt i Fredericia Kommune, men kun et vedvarende fokus vil sikre, at planten ikke bredes sig i stort omfang igen.

 

Teknik & Miljø vurderer, at udkastet til indsatsplan sikrer en kontinuitet i bekæmpelsen, og at man for at undgå, at det kan betale sig at lade kommunen bekæmpe planten, fastholder maksimal betaling for en evt. kommunal bekæmpelse på privat jord.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

At udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo sendes i 8 ugers offentlig høring, idet administrationen bemyndiges til forinde at færdigredigere udkastet.

 

At Teknik & Miljø bemyndiges til at færdiggøre indsatsplanen efterfølgende, hvis der ikke modtages høringssvar med ønsker om væsentlige ændringer.

 

At kommunen foretager bekæmpelse af kæmpebjørneklo, såfremt evt. påbud om bekæmpelse ikke efterkommes, idet udgiften hertil søges dækket fuldt ud af grundejer.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2018

Godkendt som indstillet.

BilagStørrelse
revideret_indsatsplan2_udkast.pdf.pdf1020.19 KB

Punkt 19 Taxikørsel - anmodning om takstregulering 2018

Sagsresumé

Fredericia Taxa ansøger om en forhøjelse på kilometersatsen.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Taxa ansøger om en forhøjelse på 2,18 % på kilometersatsen for taksterne 1-4. Den ønskede stigning harmonerer med Danmarks Statistiks indeks for regulering af takster for taxikørsel. Der ønskes følgende ændringer:

 

A.  Km-satsen for takst 1 forhøjes fra 16,54 DKK til 16,90 DKK.
Takst 1 er kørsel i almindelig vogn for op til 4 passagerer.

B.  Km-satsen for takst 2 forhøjes fra 8,27 DKK til 8,45 DKK.
Takst 2 er rundturstakst for kørsel i almindelig vogn op til 4 passagerer gældende for den del af kørslen, der foregår udenfor kommunen.

C.  Km-satsen for takst 3 forhøjes fra 19,28 DKK til 19,70 DKK.
Takst 3 er kørsel i storvogn med 5-8 passagerer.

D.  Km-satsen for takst 4 forhøjes fra 9,64 DKK til 9,85 DKK.
Takst 4 er rundturstakst for kørsel i storvogn med 5-8 passagerer for den del af kørslen, der foregår udenfor kommunen.

E.  Fremkørselsgebyr fra Fredericia By til Vejlby-Bøgeskov-Treldeområdet bortfalder.

Satser for følgende ydelser ændres ikke:

  • Start, ventetid og natkørsel.
  • Personer siddende i kørestol.
  • Cykler, barnevogne eller kufferter placeret på bilens bagagebærer.

 

I medfør af § 28 i bekendtgørelse om taxikørsel af 8. maj 2012 er det Fredericia Kommune, der har myndighed til at godkende takster.

Aktuel orientering: Ny taxilov trådte i kraft 01.01.2018.


I medfør af § 36, stk. 4 skal Fredericia Kommune fortsat godkende takster for de af kommunen udstedte taxivognmandstilladelser indtil deres udløb – eller indtil vognmændene ombytter dem til statslige tilladelser, eller indtil kommunen overdrager myndighedsopgaven til Trafikstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Stigningstakten harmonerer med indeks for prisudvikling i branchen, hvorfor intet ses at være til hinder for den ønskede forhøjelse af taksterne.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller, at den ansøgte takstforhøjelse godkendes pr. 01.04.2018.

Bilag

·  Skema med ansøgt takstforhøjelse 2018 og gældende takster pr. 01.01.2015.

·  Publiceret takstblad pr. 01.01.2015.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2018

Godkendt som indstillet.

Punkt 20 Tillæg til Spildevandsplan 2013-2017: Tilretning af kloakoplande

Sagsresumé

Spildevandsplanens kortmateriale er for to kloakoplande ikke i overensstemmelse med kommune- og lokalplangrundlaget. Derfor bør der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, der bringer denne i overensstemmelse med plangrundlaget. Der er tale om en ren teknikalitet, som imidlertid er nødvendig at få på plads for at sikre Fredericia Spildevand og Energi A/S ret og pligt til at etablere kloakforsyning i overensstemmelse med kommune- og lokalplangrundlaget.

 

Sagsbeskrivelse:

Ændret planlægning har medført, at der er behov for en tilretning af spildevandsplanens kortmateriale og database, for så vidt angår to kloakoplande. Det drejer sig om kloakoplandene TA-25 og E5-04, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer samt gældende lokalplaner (Lokalplan 266, Lokalplan 349 og Lokalplan 355).

 

Uoverensstemmelsen mellem spildevandsplanen og kommune- og lokalplangrundlaget består i, at afgrænsningen af klokakoplandene ikke passer med plangrundlaget. Fredericia Spildevand og Energi A/S har hverken ret eller pligt til at etablere kloakforsyning uden for de i spildevandsplanen fastlagte kloakoplande. Derfor bør disse tilpasses i spildevandsplanen. Det fremgår af bilag 1 og bilag 2, hvilke områder det mere præcist drejer sig om.

 

Der vil kunne bringes overensstemmelse mellem spildevandsplanen og kommuneplanen og de tre lokalplaner via et tillæg til spildevandsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Selv om der er tale om en ren teknikalitet, bør der sikres overensstemmelse mellem spildevandsplanen og kommune- og lokalplangrundlaget. Grunden hertil er, at Fredericia Spildevand og Energi A/S som nævnt hverken har ret eller pligt til at etablere kloakforsyning uden for de i spildevandsplanen afgrænsede kloakoplande.

 

Det anbefales derfor, at Teknik & Miljø bemyndiges til at udforme et forslag til tillæg til spildevandsplanen, som kan bringe denne i overensstemmelse med kommune- og lokalplangrundlaget, og at udsende dette i offentlig høring i overensstemmelse med de lovbestemte regler herfor.

 

Det anbefales endvidere, at tillægget betragtes som endeligt vedtaget, hvis kommunen ikke modtager indsigelser imod forslaget til tillæg i forbindelse med den offentlige høring.

 

Det må forventes, at der i fremtiden løbende vil kunne opstå sager af denne art. Derfor vil det i forbindelse med den forstående justering af delegationsplanen for de opgaver, der er henlagt til Miljø- og Teknikudvalget, være hensigtsmæssigt at delegere kompetencen i denne slags sager til administrationen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet,

 

At Teknik & Miljø bemyndiges til at udforme et forslag til tillæg til den gældende spildevandsplan, kortmateriale og database, for så vidt angår kloakoplandene TA-25 og E5-04 bringes i overensstemmelse med kommune- og lokalplangrundlaget

 

At Teknik & Miljø bemyndiges til at udsende planforslaget i offentlig høring i en periode på 8 uger

 

At tillægget til spildevandsplanen betragtes som godkendt, hvis der ikke fremsættes indsigelser imod forslaget til tillæg i forbindelse med den offentlige høring

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2018

Anbefales.

BilagStørrelse
lokalplan_349.png.png648.08 KB
lokalplan_266_og_355.pdf.pdf631.4 KB

Punkt 21 Tillægsbevilling - Renovering af parkeringsfaciliteter ved FIC

Sagsresumé

I forbindelse med større arrangementer i Fredericia Idrætscenter i kombination med arrangementer i MesseC er der ikke tilstrækkeligt med parkeringspladser. Det betyder konkret at FIC såvel som MesseC får færre besøgende end ellers, nogle må gå forgæves og får en dårlig oplevelse.

 

Et problem er kvaliteten af de to store grus-p-områder nord for idrætscenteret er for dårlig og at pladserne her ikke kan udnyttes fuldt ud. Med sagen foreslås en tillægsbevilling på 2,3 millioner kroner til forbedring af forholdene som vil give mulighed for at øge kapaciteten med ca. 300 pladser.

 

 

Sagsbeskrivelse:

Ved større arrangementer i området ved MesseC og Fredericia Idrætscenter er der problemer med for få parkeringspladser i området. MesseC har i dialog med hjemmeværn vurderet at der mangler ca. 700 parkeringspladser i området, som situationen er i dag.

 

I dag anvendes den store åbne grus-plads, som er beliggende nord for FIC ud til ringvejen ved større arrangementer, men på grund af dårlig dræning kan den ikke udnyttes i sin fulde størrelse. Erfaringsvist betyder den dårlige dræning, at kun ca. 1/3 af pladsen kan udnyttes til parkering. Det har vist sig, at der ikke er nogen egentlig bundopbygning på pladsen og det øverste gruslag trænger til en fornyelse.

 

Pladsen har som den fremstår i dag ikke nogen bæreevne, hvilket også har betydet at drænene er trykkede.

 

En renovering af pladsen vil kunne udføres for ca. 1.900.000 kroner. Denne renovering vil bestå i en opbygning af pladsen med bundsikring og stabilgrus samt etablering af nye dræn. Når pladsen er renoveret kan der gives plads til ca. 450 Parkeringspladser.

 

 

Ved idrætscenteret er der også en egentlig grusparkeringsplads, med en opdeling af p-pladserne bestående af fodhegn. Også denne plads er nedslidt, der er stor opvækst af pil, som tager plads fra parkeringsarealet. Pladsen trænger til renovering. En renovering hvor pil og uvedkommende plantevækster nedskæres og hvor fodhegn renoveres eller udskiftes i det omfang, det er nød- nødvendigt vil kunne udføres for ca. 450.000.

 

Drift af de to pladser vil beløbe sig til ca. 55.000 kroner årligt.

 

Teknik og Miljø har bedt et konsulentfirma foretage en analyse, hvor der ses på mulighederne for etablering af yderligere parkeringspladser i området. Parkeringsforhold skal ses i sammenhæng med de trafikale udfordringer.

Økonomiske konsekvenser

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Renovering af gruspladser ved FIC

2,350

 

 

 

2,350

2,350

Afledt drift

 

0,055

0,055

0,055

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

2,350

0,055

0,055

0,055

 

 

 

Vurdering

Det vurderes, at det vil være nødvendigt at renovere grus-pladsen ved FIC for at afhjælpe det akutte parkeringsbehov.

 

Det vurderes ligeledes, at det vil være hensigtsmæssigt at få renoveret grus parkeringspladsen, da pil og uønsket bevoksning gør, at der ikke kan parkeres efter hensigten. De to tiltag vel tilsammen øge parkeringskapaciteten med ca. 300 pladser.

 

Det vurderes, at arbejdet med renovering af pladserne kan udføres i perioden maj – august.

Indstillinger

Teknik og Miljø indstiller,

 

·  At det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2018

Anbefales.

 

Miljø- og Teknikudvalget anbefaler, at der optages dialog med FIC, MesseC og andre interessenter om en fremtidssikret trafikafvikling og parkeringsløsning i området.

Punkt 22 Orientering: Miljøtilsynsplan 2018-2022

Sagsresumé

Teknik & Miljø har udarbejdet en opdateret plan for Fredericia Kommunes miljøtilsyn gældende for perioden 2018-2022. Miljøtilsynsplanen, der er lovpligtig, skal offentliggøres for at give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats. Forinden skal den sendes i offentlig høring i 4 uger.

 

Sagsbeskrivelse:

Det er et lovkrav, at kommunerne skal udarbejde en 4-årig miljøtilsynsplan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug.

 

Teknik & Miljø har på den baggrund udarbejdet en plan for Fredericia Kommunes miljøtilsyn i perioden 2018-2022. Planen er en opdateret udgave af Miljøtilsynsplan 2013-2017. Miljøtilsynsplan 2018-2022 indeholder blandt andet:

 

-  En beskrivelse af, hvordan miljøtilsyn planlægges og udføres

-  En beskrivelse af, hvordan der samarbejdes på tværs af afdelinger og med andre myndigheder og samarbejdspartnere

-  En vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Fredericia Kommune

-  En oversigt over de mest forurenende store virksomheder og husdyrbrug

 

Miljøtilsynsplanen skal offentliggøres for at give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats. Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens DMA portal (digital miljø administration, dma.mst.dk), hvortil der henvises fra kommunens hjemmeside.

 

Inden vedtagelse af planen skal den sendes i en 4 ugers offentlig høring, hvor enhver har ret til at komme med kommentarer, som evt. skal indarbejdes i planen.

 

Jf. delegationsplanen skal Miljø- og Teknikudvalget orienteres om miljøtilsynsplanen, inden den sendes i offentlig høring. Da der er sket en flytning af nogle af opgaverne efter miljøbeskyttelsesloven fra Miljø- og Teknikudvalget til By- og Planudvalget, orienteres By- og Planudvalget tilsvarende om miljøtilsynsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at Miljøtilsynsplan 2018-2022 tages til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2018

Taget til efterretning.

BilagStørrelse
miljoetilsynsplan_2018-2022.pdf493.22 KB

Punkt 23 Orientering: Miljøgodkendelse til ny stald og udvidelse af dyreholdet Bøgeskovvej 61

Sagsresumé

Der er 19. januar 2018 meddelt miljøgodkendelse til opførelse af en ny stald, nye pladser til kalvehytter og udvidelse af dyreholdet på malkekvægbruget Bøgeskovvej 61, beliggende mellem Bøgeskov og Trelde.

 

Sagsbeskrivelse:

Forud for at godkendelsen blev meddelt, blev der den 6. september 2017 afholdt åbent informationsmøde i Bøgeskovhallen, hvor projektet blev præsenteret for cirka 40 fremmødte beboere fra området. Desuden har udkast til miljøgodkendelse været i høring ved de nærmeste naboer, og andre beboere i området har løbende under sagsbehandlingen indgivet uopfordrede bemærkninger til sagen.

 

Bemærkninger fra de omkringboende, som er indgivet skriftligt, pr. telefon eller under informationsmødet, omhandler primært 3 forhold:

 

- Trafik til og fra husdyrbruget

 

- Tilsvining af vejene i området, til gene for øvrige trafikanter

 

- Lugt fra husdyrbruget

 

Trafik og veje: Ansøger har oplyst, at han bestræber sig på, at der køres hensynsfuldt og ryddes op, når arbejdsdagen er slut. Der kan ikke i miljøgodkendelsen stilles vilkår til ansøgers brug af offentlige veje, herunder rengøring af vejen. Disse forhold er reguleret i færdselsloven.

 

Lugt: Der findes ikke teknologi, som kan reducere lugten fra åbne kvægstalde. Husdyrbruglovens grænser for lugt er overholdt i det ansøgte projekt. Lugt fra udbringning af gylle på marken reguleres ikke i miljøgodkendelsen.

 

Der er meddelt miljøgodkendelse til det ansøgte projekt, fordi husdyrbruglovens krav til lugt, ammoniak, støj mv. er overholdt.

 

Miljøgodkendelsen er ikke blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Sagsbehandlingen har varet 293 dage. Servicemålet for denne sagstype er 180 dage. Den lange sagsbehandlingstid skyldes komplikationer i sagsbehandlingen og manglende oplysninger fra ansøger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Punkt 24 Orientering om Teknik & Miljøs opgaveportefølje

Sagsresumé

Præsentation af Teknik & Miljøs opgaveportefølje.

 

Sagsbeskrivelse:

Teknik & Miljøs opgaveportefølje præsenteres overordnet for udvalget på mødet. Opgaverne består af myndighedsopgaver, driftsopgaver og anlægsopgaver.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-02-2018

De gennemgåede dele af Teknik & Miljøs opgaveportefølje blev taget til efterretning. Resten af orienteringen blev udsat til næste møde.

Punkt 25 Orientering (Lukket)

Feedback