Miljø- og Teknikudvalget - 27-05-2020

Referat
Dato:
Onsdag, 27 maj, 2020 - 12:30
Hent som fil:
Dagsorden publiceret:
Onsdag, 20 maj, 2020 - 12:04
Referat publiceret:
Torsdag, 28 maj, 2020 - 19:00

Punkt 23 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller

 

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2020

Godkendt.

Punkt 24 1. budgetopfølgning 2020 for Miljø- og Teknikudvalget

Sagsresumé

Ved 1. budgetopfølgning 2020 er der en forventning om et samlet merforbrug på 4,920 mio. kr. i forhold til udvalgets andel af servicerammen. Dette skyldes primært forventede merudgifter relateret til COVID-19.

 

Der er en forventning om balance på både anlæg og brugerfinansieret områder i forhold til det korrigerede budget på nuværende tidspunkt.

 

Der søges i 1. budgetopfølgning om anlægsbevilling på i alt 10,599 mio. kr. til frigivelse af budgetbeløb i investeringsoversigten til køb af beholdere, undergrundscontainere og etablering af omlastestation.

 

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger koncernchefen økonomien for deres respektive områder.

 

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om serviceramme og udvalgets anlægsramme overholdes.

 

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis koncernområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af service- og anlægsrammen samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning. Eventuelle afvigelser er et udtryk for enten et pres eller luft på rammen.

 

Tabel 1

Mio. kr.

Ramme

Forventet regnskab

Serviceudgifter

56,504

56,644

COVID-19 udgifter

 

4,780

Bruttoanlægsudgifter

*

53,066

* Anlægsloftet for 2020 er jævnfør aftale mellem KL og regeringen ophævet.

 

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning.

 

Tabel 2

Mio. kr.

Vedtaget budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Miljø- og Teknikudvalget

96,092

175,858

180,638

Serviceudgifter

56,333

56,644

56,644

COVID-19 udgifter

 

 

4,780

Anlæg

26,950

53,066

53,066

Brugerfinansieret område

12,809

66,148

66,148

 

Forskellen på vedtaget og korrigeret budget på serviceudgifterne udgør ved 1. budgetopfølgning 0,311 mio. kr. Forskellen vedrører

 • Udmøntning af puljer på administrationen med -0,151 mio. kr.
 • godkendt overførsel af opsparede midler vedrørende landsbypuljer 0,322 mio. kr. og drift af klimaprojekter med i alt 0,140 mio. kr., som ikke er indenfor udvalgets andel af servicerammen.

 

Forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget på anlæg og brugerfinansieret område skyldes, at budgettet er korrigeret med spar/lån fra 2019, fremrykning af anlæg samt nye anlæg vedtaget af Byrådet

Vurdering

SERVICEUDGIFTER

Koncernområdet har ved 1. budgetopfølgning et forventet merforbrug i forhold til servicerammen på 0,140 mio. kr., som vedrører tilførte midler til drift af klimaprojekter. Herudover er der merudgifter på 4,780 mio. kr., som relaterer sig til forventede ekstra udgifter i forbindelse med COVID-19. Udgifterne er efterfølgende beskrevet under afsnittet COVID-19.

 

ANLÆG

Anlægsprogrammet er justeret i overensstemmelse med Byrådets beslutning om fremrykning af anlæg. Koncernområdet forventer ved 1. budgetopfølgning balance på anlægsudgifterne. Der vil være stort fokus på at realisere det nye anlægsprogram.

 

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE

Der er ikke på nuværende tidspunkt forventninger om behov for justering af budgetter på området.

Der søges om anlægsbevilling og dermed frigivelse af følgende rådighedsbeløb:

 • Køb af beholdere 6,099 mio. kr.
 • Undergrundscontainere 4,000 mio. kr.
 • Etablering af omlastestation 0,500 mio. kr.

 

RETVISENDE BUDGETTER

Som led i arbejdet med retvisende budgetter i Fredericia Kommune, blev der i Budget 2020 tilført 0,400 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget.

 

Midlerne blev tildelt for at skabe balance på P-vagter i forbindelse med ny lovgivning for afregning til staten. Forbruget i 2019 stemmer overens med det tildelte beløb, og der forventes derfor balance. Der vil blive fulgt op på området ved de kommende budgetopfølgninger.

 

 

COVID-19

Byrådet vedtog på mødet den 27. april 2020 en række principper for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke undgås.

 

På Miljø- og Teknikudvalget er der tale om følgende merudgifter:

 • Kollektiv trafik, mistede indtægter 4,100 mio. kr. (forventning hele 2020 jf. Sydtrafik)
 • Betalingsparkering, mistede indtægter 0,280 mio. kr. (beregnet til 10. maj)
 • Entreprenørgården, effektivisering i samarbejde med Kultur og Idræt vurderes ikke realiserbar i 2020, manglende effektivisering 0,400 mio. kr. (hele 2020)

 

Sydtrafik oplyser, at de ud fra signaler fra regeringen ser positivt på, at tabet bliver dækket ind af staten.

 

Der er herudover en række områder, hvor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at estimere ekstraudgiften, men der kan peges på følgende områder, hvor der forventes ekstraudgifter:

 • Entreprenørgården, lavere aktivitet og hjemsendelse af folk
 • Affald og genbrug, reduceret salg af materialer og øgede udgifter til forbrænding i stedet

 

Konsekvenserne af COVID-19 følges nøje og omfanget afhænger bl.a. af perioden for skærpede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og omfanget af retningslinjerne.

 

Der er forventning om, at KL og regeringen forhandler en kompensation til kommunerne for merudgifter, som er afledt af COVID-19. Vilkårene for en eventuel kompensation kender ikke endnu, men afventer forhandlinger. Fredericia Kommune registrerer udgifter, som er relateret til håndtering af COVID-19 særskilt, så det vil blive muligt at følge op på udgifterne.

 

Indstillinger

 

Økonomi og Personale og Teknik og Miljø indstiller:

 1. At 1. budgetopfølgning godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2020

Godkendt.

Punkt 25 Orientering: Implementering af Fredericia for Verdensmålene - status

Sagsresumé

Udvalget orienteres om status for implementeringen af Fredericia for Verdensmålene med fokus på indsatser og opgaver under Teknik og Miljø.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 2. december 2019 kommunens nye strategi for bæredygtig udvikling, Fredericia for Verdensmålene, 2020-2023, der afløser den tidligere Bæredygtighedsstrategi 2015-2019.

 

Fredericia for Verdensmålene sætter retning og ambitionsniveau for udviklingen af Fredericia Kommune de næste år. Den understøtter koncernmodellen og lægger op til styrket samarbejde og indsatser på tværs af alle kommunens arbejdsområder.

 

De 7 temaer i Fredericia for Verdensmålene er:

-          Læring, handlekraft og fællesskaber

-          Lige muligheder for et sundt liv

-          Bæredygtig by og lokalsamfund

-          Livet i naturen

-          Bæredygtig vækst og erhvervsudvikling

-          Bæredygtig forsyning og ansvarligt forbrug

-          Kommunen som bæredygtig koncern

Teknik og Miljø har større eller mindre ”aktier” i alle de 7 temaer, hvorunder der tages fat på at sikre både bæredygtig vækst og velfærd. Øverst på dagsordenen står lige nu sundhed og klima.

 

Teknik og Miljø orienterer på mødet om, hvordan vi i koncernområdet har grebet arbejdet med implementeringen an, og der præsenteres en kort status med udvalgte eksempler på igangværende indsatser.

 

Blandt de igangværende indsatser, som kort præsenteres på mødet, er:

-          DK2020, herunder indsatser for CO2-reduktion og klimatilpasning

-          Naturpark Lillebælt-projektet ”Bælt i Balance”

-          Indsatser for øget biodiversitet i kommunen (særskilt dagsordenspunkt)

-          Gadebelysning i Fredericia

-          Databaseret Energiledelse

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at strategien er med til løftet arbejdet med mange af de tiltag som Teknik og Miljø arbejder med til dagligt.

Indstillinger

Teknik og Miljø indstiller, at udvalget tager orientering og status til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 26 Orientering: Status for DK2020

Sagsresumé

Fredericia Kommune blev i foråret 2019 udvalgt til at deltage i Realdanias DK2020-projekt sammen med 19 andre danske kommuner. Arbejdet med at udvikle en Paris-kompatibel klimaplan i DK2020-regi kører fortsat med fokus på forslag til klimaindsatser, der kan nedbringe CO2-udslippet i kommunen, opstilling af CO2-reduktionsscenarier mv. Der gives en status for arbejdet.

 

Sagsbeskrivelse:

Som DK2020-kommune skal Fredericia Kommune udarbejde planer for, hvordan målet om CO2-neutralitet i 2050 nås samt demonstrere, hvordan vi kan tilpasse os de øgede vandmængder på kort og lang sigt. Disse planer for klimatilpasning og klimaforebyggelse ligger godt i tråd med målene og intentionerne fra kommunens strategi for bæredygtig udvikling ’Fredericia For Verdensmålene’. Særligt i fokus er verdensmålene 7 Bæredygtig Energi, 13 Klimaindsats og 17 Partnerskaber for handling samt også 11 Bæredygtige Byer og Lokalsamfund. I bilaget til denne sag er opstillet hvilke indsatser (’det vil vi gøre’), klimaplanerne understøtter.

 

Siden efteråret 2019 har en række interne arbejdsgrupper indenfor emnerne transport, affald, klimatilpasning, boliger og kommunen som koncern arbejdet på forslag og ideer til klimaindsatser, der kan nedbringe Fredericias CO2-udslip.

 

Fredericia Kommune har sideløbende med det interne klimaplanarbejde jævnlig kontakt med en række andre DK2020-kommuner i forskellige erfagrupperinger, hvor godkendelseskrav til klimaplanen, konkrete klimaindsatser, borgerinddragelsesmetoder og CO2-reduktionsscenarier mv. drøftes. Samtidig er der også jævnlig kontakt og sparring med CONCITO, herunder ikke mindst om corona-situationens effekt på DK2020-projektets tidsplan.

 

På klimatilpasningsområdet er der en række udfordringer ift. at få detaljerede data til rådighed til brug for udarbejdelsen af en ny og opdateret klimatilpasningsplan. Der er derfor fra CONCITO og C40 givet mulighed for at udarbejde et notat med ”strategisk granskning” af vores eksisterende klimatilpasningsplan og tilhørende dokumenter ift. nødvendige databehov, mangler, justeret tidsplan mv.

 

På selve udvalgsmødet præsenteres status for arbejdet med en klimaplan, det strategiske granskningsnotat for klimatilpasning samt en justeret tidsplan for DK2020-projektet.

Økonomiske konsekvenser

DK2020 projektet vil på sigt give sig udslag i konkrete klimahandlinger, der kræver midler til udførelse. På nuværende tidspunkt er der ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at de største udfordringer på klimaområdet i høj grad omhandler virksomhedernes CO2-belastning, herunder deres omstilling ved udfasning af fossile brændstoffer til opvarmning og proces samt i den tunge transport.

 

En anden stor klimaudfordring er overgangen til elbiler og opstilling af ladestandere i Fredericia til at understøtte denne udrulning. Energirenoveringer af private boliger vurderes ligeledes at være en klimaindsats, som er ressourcekrævende at iværksætte.

 

Omvendt forventes det, at Fredericia vil kunne komme i mål med indsatser til CO2-reduktioner indenfor Fredericia Kommune som egen virksomhed.

 

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 27 Fokus på biodiversitet i Fredericia Kommune

Sagsresumé

Biodiversitet – alias mangfoldigheden af levende organismer er trængt. Derfor er der konstant national/international fokus på hvordan/om vi kan hindre at flere dyre- og plantearter forsvinder/uddør – og samtidig diskuteres niveauet for gavnlige indsatser. Derfor er der behov for en afklaring af niveauet for indsatser og fokusområder på kommunalt niveau.

 

Sagsbeskrivelse:

I budgetforliget 2020 er det noteret at ”der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for vejrabatter, grøftekanter og andre grønne områder i Fredericia med fokus på biodiversitet”.

 

Biodiversitet er et meget bredt tema og bl.a. indsatser i form af pleje af grønne arealer, græsrabatter, naturarealer, skovene, Lillebælt mm. - og ikke mindst formidling/vidensdeling - er i spil. Der er også en løbende diskussion af, hvordan vi kan gøre det bedre – både som kommune og i virksomheder/landbrug, boligforeninger og private haver. At biodiversiteten er trængt afspejles bl.a. i ”rødlisten” fra Miljøstyrelsen, som er en oversigt over truede dyre- og plantearter, hvor budskabet er at Danmarks vilde dyr, planter og svampe er i risiko for at forsvinde.

 

Formidling og samarbejde i forhold til at løfte i flok er vigtig. Fredericia Kommune udgør ca. 134.000 ha og ca. 10% heraf er kommunalt ejet. Og samtidig har vi eksempelvis rabatslåning af en strækning på ca. 400 km.

 

Med baggrund i dette har Teknik & Miljø udarbejdet en oversigt over forslag til indsatser til fremme af biodiversitet. Oversigten er vist i bilag 1. Bilag 2 indeholder en uddybende beskrivelse af forslag om igangsætning af et pilotprojekt til afklaring af en fremtidig vedligeholdelsesplan for vejrabatter m.m.

 

Indsatser til fremme af biodiversiteten kan lovmæssigt bl.a. henføres til naturbeskyttelseslovens formålsparagraf og emnet fremgår også i ”Fredericia for Verdensmålene”. Dagsordenspunktet kan derfor ses som afklaring af hvordan, og hvor meget, vi skal arbejde for disse mål.

 

Fredericia for Verdensmålene

Uddrag fra kapitlet ”Livet i naturen”:

 • Vi vil samarbejde med virksomheder, landbrug og andre private lodsejere om at skabe variation og øget biodiversitet i grønne området. Uanset om man råder over en mindre have eller en større virksomhedsgrund.
 • Vi vil have fokus på at mindske udbredelsen af invasive arter.
 • Vi vil arbejde for at bevare og forbedre flora og fauna – med øget fokus på erhvervs-, by-, og boligområder – og sikre multifunktionalitet i nye geografiske projektområder, så naturen og friluftslivet balancerer med klimaløsninger, bebyggelse mm.

Uddrag fra kapitlet ”Kommunen som bæredygtig koncern”:

 • Vi vil forvalte kommunens arealer på bæredygtig vis – både vejarealer, pladser, vejrabatter og grønne områder ved skoler, plejehjem, parker og lignende.
 • Vi vil gå i dialog om pasning af vore bortforpagtede arealer, så der skabes variation og øget biodiversitet.

 

Fredericia Kommune har i øvrigt løbende fokus på biodiversitet i relation til bl.a. Naturpark Lillebælt, Forvaltningsplanen for skovene, Naturkvalitetsplanen, vandplanprojekter, Grønt Danmarkskort i kommuneplanregi mm. Der har været arrangementer om insekthoteller og bier mm. i Det Grønne Rum og samtidig er der netop nu fokus på formidling/forståelse af biodiversitet ifm. konceptet ”Vild med Vilje” og at man kan være ”arts-ambassadør”.

Økonomiske konsekvenser

Der lægges op til indsatser og fokus, som kan realiseres inden for det nuværende budget. Ressourceforbruget for 2020 relateret direkte til indsatserne til fremme af biodiversitet, jf. bilaget, vurderes at være i omegnen af 0,2 årsværk.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at der er behov for indsatser på området; ikke mindst i relation til formidling og samarbejde for at konkretisere hvad biodiversitet er – og hvad der kan gøres for at fremme denne.

 

Udfordringen er også, at det er sparsomt med reel værdimåling af indsatser. Det er i højere grad   vægtning af at lade naturen gå sin gang og fremme potentielle levesteder, hvor det er muligt – og efterfølgende, over en årrække – at se hvad resultat dette har givet.

 

Derfor vurderes de oplistede indsatser i bilaget at være en god start for øget fokus på biodiversiteten, som gerne skulle medføre at biodiversiteten fremadrettet indtænkes i alle naturrelaterede tiltag.

 

I forhold til hvorvidt Fredericia Kommune skal have en vision på området i form af en biodiversitetsstrategi/-politik eller andet – så vurderes det formålstjenstligt at afvente regeringens natur- og biodiversitetspakke, som har modtaget over 350 forslag til indsatser. I mellemtiden kan den foreslåede tematiserede hjemmeside om biodiversitet være stedet, hvor vi formidler budskabet.

Indstillinger

Teknik- og Miljø indstiller, at listen over indsatser godkendes og at emnet i øvrigt diskuteres i forhold til koncept og niveau for indsatser.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2020

Godkendt.

Punkt 28 Orientering: Status for Naturpark Lillebælt og projekt Bælt i Balance

Sagsresumé

Den 3. juni 2020 er der Kick-off for naturparkprojektet Bælt i Balance, der reelt medfører at mange af de i naturparkplanen nævnte projekter og indsatser kan realiseres. Sagen redegør kort for historikken bag og den aktuelle proces – og er samtidig en opfølgning på byrådsbeslutningen fra den 29. april 2019 (nr. 53), hvor Karsten Byrgesen opfordrer til øget fokus på Lillebælts tilstand (bilag 1).

 

Sagsbeskrivelse:

I december 2017 blev Naturpark Lillebælt en realitet og siden da har der været arbejdet på forskellige indsatser og niveauer for at realisere de i naturparkplanen 2018-22 nævnte projekter og indsatser. Miljø- og Teknikudvalget besluttede i november 2018 at søge fondsmidler til projektet Bælt i Balance (ansøgning blev sendt i december 2018) - som nu er lykkedes med den seneste byrådsbeslutning den 3. februar 2020 om garanti for 1. mio kr.; såfremt at der ikke opnås fondsmidler hertil. En stor andel af Bælt i Balance omhandler forbedringer og forskning i livet i bæltet – samt formidling og indsatser til forbedring af friluftslivet. Dette er uddybet i projektansøgningen fra 2018 (bilag 2).

 

Sideløbende hermed har der været andre eksterne initiativer af forskellig art som direkte/indirekte understøttes af at være en naturpark - bl.a. forbedringer af friluftsfaciliteter (herunder sauna, faciliteter og bro mm ved Skærbæk, som fik over 1. mio. kr. fra Nordea-Fonden, Lokale- og Anlægsfonden og Friluftsrådet m.fl., Dykkerhotspot ved Nyhavevej (som har fået kommunal medfinansiering og som bliver forbedret via Bælt i Balanceprojektet, Tilskud på 50.000 kr. fra Friluftsrådet til Natur & Ungdoms projekt om 10 ting børn skal nå inden de bliver 10 år mm.).

 

Der har været - og er - også andre initiativer, der øger fokus på tilstanden i Lillebælt – også uden for naturparken; f.eks. var der flere småbådsklubber, som afholdt møder i 2019 og en konference med titlen ”Hjælp Lillebælt..” blev afholdt 17. februar 2020, hvor Miljøministeren også deltog. Ministerens besøg blev iværksat på baggrund af et brev som alle oplandskommunernes borgmestre godkendte, efter initiativ fra borgmester Johannes Lundsfryd.

 

På mødet vil der blive vist et overblik over de projekter, som kommunen kan igangsætte afledt af tilsagnet til Bælt i Balance.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at vi nu – midtvejs i planperioden – har godt fat i fokus og processer samt ekstern involvering. Ressourcerne skal fortsat understøtte dette og samtidig allokeres til realisering af Bælt i Balance. Det vurderes samtidig, at intentionerne i Karsten Byrgesens opfordring bliver honoreret i samme regi.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at sagen tages til efterretning

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 29 Dige ved Bøgeskov Strand

Sagsresumé

Sagen omhandler forslag om digeløsninger til beskyttelse af sommerhusområderne i Høll, Vejle Kommune og sommerhusområdet i Bøgeskov Strand, Fredericia Kommune. Vejle Kommune har i 2019 revideret tidligere løsningsforslag fra 2018 og fundet en mere optimal løsning for beskyttelse af sommerhusene i Høll. Den nye løsning, som Vejle Kommune er kommet frem til, omfatter ikke længere et fællesdige med sommerhusejerne i Bøgeskov Strand. Et fællesdige med Høll/Vejle Kommune er derfor ikke længere aktuelt.

 

Sommerhusejerne i Bøgeskov Strand har efterfølgende fremsendt ansøgning om tilladelse til etablering af et mindre lokalt dige rundt om deres sommerhuse. Det vurderes, at et lokalt dige omkring sommerhusene kan være en mulig og acceptabel løsning i forhold til gældende natur- og fredningshensyn. Det indstilles derfor, at det tillades, at anlægge dige på Fredericia Kommunes arealer nærmest sommerhusenes skelgrænse.

 

Sagsbeskrivelse:

Et større antal husejere i de lavtliggende dele af sommerhusområdet ved Høll i Vejle Kommune oplever i perioder høj vandstand/oversvømmelser i området under højvandssituationer og stormflod.

 

Tilsvarende gør de 15 ejere af de lavtliggende sommerhuse på Bøgeskov Strand.

 

I 2018 afviste sommerhusejerne i Bøgeskov Strand en fællesløsning med Vejle Kommune. Denne løsning bestod i etablering af en sluse over udløbet fra Rands fjord samt etablering af et dige langs sommerhusene. Sommerhusejerne ønskede i stedet en lokal løsning, hvor dige langs sommerhusene føres ind i baglandet og kobling til eksisterende dige.

 

Vejle Kommune har efterfølgende revideret deres løsningsforslag og har i september 2019 afholdt nyt borgermøde omhandlende tre mulige forløb af dige. Det ene forløb strækker sig ind i Bøgeskov, de to øvrige forløb kan etableres i Høll. Vejle Kommune har efterfølgende meddelt, at den mest optimale løsning for sommerhusområdet i Høll er en løsning, hvor diget går længere ind i baglandet ved Høll og derved opnås en mere optimal beskyttelse mod højvande i Høll. Et fællesdige hen over Bøgeskov Strand er derfor ikke længere en løsning, der arbejdes med.

 

Sommerhusejere ved Bøgeskov Strand har efterfølgende ansøgt om tilladelse til et mindre lokalt dige rundt om vej og sommerhuse på Bøgeskov Strand. Diget kan etableres ved en forhøjelse af det naturlige terrænforløb, der på flere strækninger ligger i kote 0,5-1,5, hvilket gør, at der er tale om begrænsede jordmængder for at nå en digetop i kote 2,0. Diget skal anlægges på kommunal jord, langs matrikelskel til sommerhusejerne og bag sommerhusene langs skel ved grusvejen.

 

De berørte områder er naturbeskyttet og delvist omfattet af fredning på korte strækninger. En videre sagsbehandling af ansøgningen vil afklare mulighederne for dispensationer m.v.

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Kommune vil ikke skulle bidrage til anlæg og drift af eventuelt dige, med mindre kommunen bliver part i sagen pga. sikring af offentlig veje, adgang m.v. Umiddelbart vurderes den andel, som kommunen i givet fald vil skulle bidrag med, at være minimal. Udgifterne vil først og fremmest skulle fordeles på de mange sommerhusejere, der vil få gavn af projektet.

Vurdering

Det vurderes, at de 15 sommerhuse ved Bøgeskov Strand, der ligger under kote 2,0 kan opnå beskyttelse mod oversvømmelser via dige.

 

Et dige i området vil være synligt og påvirke landskabsværdierne visuelt. Diget skal derfor placeres nærmest sommerhusene langs vandsiden og ikke længere ud på strandengen, hvor synligheden er størst. Da eksisterende terræn varierer mellem 0,5-1,5 meter, skal der tilføres en begrænset jordmængde for at nå den ønskede kote på 2,0. Det betyder samlet set, at den visuelle påvirkning af landskabet ikke er af væsentlig karakter, og løsningen vurderes derfor til at være acceptabelt i forhold til behovet for beskyttelse. Dette under forudsætning af, at der foretages en nærmere vurdering samt, at der gives en dispensation fra fredningsnævnet.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at sommerhusejernes ansøgning om tilladelse til dige sagsbehandles med henblik på tilladelse såfremt nødvendige hensyn og dispensationer kan opnås.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2020

Godkendt.

Punkt 30 Prinsessegade ml. Jyllandsgade og Sjællandsgade

Sagsresumé

Denne sag beskriver to forslag til trafikregulering af Prinsessegade mellem Jyllandsgade og Prinsessegade. På udvalgsmødet præsenteres begge løsninger. Den ene løsning med ensretning fra nord mod syd. Den anden løsning, hvor der fortsat kan køres ind fra Sjællandsgade som i dag men med forbedret skiltning.

 

Sagsbeskrivelse:

På Miljø og Teknikudvalgets møde d. 15. januar 2020 blev det aftalt, at Teknik og Miljø som en forlængelse af sagen omkring Trafiksikkerhedsplan 2020, skulle præsentere to løsninger til skiltning og færdselsregulering af Prinsessegade mellem Jyllandsgade og Sjællandsgade.

 

På udvalgsmødet præsenteres to løsninger. Løsning 1 er en forslag hvor gaden ensrettes fra nord mod syd. Løsning 2 er et forslag hvor det nuværende trafikmønster fastholdes, og skiltningen forbedres markant.

 

Begge forslag indeholder en optimering af de nuværende parkeringsforhold, således at parkeringsrestriktionerne i gaden bliver mere ens og mere tydelige for trafikanterne.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til etablering af begge de foreslåede løsninger, kan afholdes indenfor det afsatte budget til Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at der er fordele og ulemper ved begge løsninger.

 

Løsning 1 med ensretning af gaden, betyder at det er helt entydigt at man som trafikant ikke skal køre ind fra Sjællandsgade og der vil derfor ikke opstå situationer hvor trafikanterne ikke opdager at Prinsessegade ender blindt ved udkørslen fra p-huset. Dermed undgås situationer hvor der vendes ud for p-husets udkørsel. Ulempen ved denne løsning er, at alt trafik til Prinsessegade ml. Jyllandsgade og Sjællandsgade skal krydse gågaden i Jyllandsgade v. Føtex.

 

Varelevering til Føtex samt kørsel til adresser på den sydligste del af strækningen. På samme måde vil alle taxaer til de to taxapladser også skulle køre en ”omvej” særligt i aften og nattetimerne.

 

Løsning 2 hvor skiltningen forbedres vil betyde at gaden skiltes blind ved Sjællandsgade, med to nye skilte. Disse erstatter det ene nuværende skilt ved Spar Nord. Løsningen sikrer kortest mulig adgang til adresserne i den sydlige del af Prinsessegade, og sikrer mulighed for, at der kan vælges levering af varer til Føtex fra Sjællandsgade. På den måde behøver lastbiler til Føtex ikke at skulle ned igennem Prinsessegade og på tværs af gågaden.

Indstillinger

Teknik og Miljø indstiller, at der arbejdes videre med etablering af en af de to foreslåede løsninger.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2020

Løsning 2 vælges.

Punkt 31 Optagelse af Rødkjærsvej som offentlig vej

Sagsresumé

Fredericia Kommune har modtaget ansøgning om optagelse af den private fællesvej, Rødkjærsvej, som offentlig vej. Vejen er beliggende tæt på skolen og anvendes som skolevej. Vej & Park anbefaler, at vejen optages som offentlig vej.

 

Sagsbeskrivelse:

Vej & Park har modtaget ansøgning om optagelse af den private fællesvej, Rødkjærsvej, som offentlig vej. Rødkjærsvej er en gennemgående vej beliggende mellem Krogsagervej og Gl. Landevej. Rødkjærsvej er 216 meter lang og anlagt i 6 meters bredde. Der er fortov på begge sider af Rødkjærsvej.  

 

Rødkjærsvej er en gennemgående vej tæt på skolen. Skolen er beliggende på Krogsagervej (Erritsø Fællesskole - Krogsagervej). Rødkjærsvej anvendes af gående skolebørn og ligeledes til afsætning/afhentning af børn der skal til/fra skolen. På denne måde anvendes vejen også som gennemkørende vej. Hvidkjærsvej og Blåkjærsvej er beliggende syd for Rødkjærsvej, disse er ligeledes gennemgående og har i dag status som offentlige veje.

  

Grundejerne på Rødkjærsvej har anmodet om trafiktælling. Hvis tællingen viser, at den samlede motorkørende trafik udgør mere end 50 procent, skal kommunen optage vejen som offentlig eller udføre færdselsregulering således, at den almene færdsel nedbringes til under 50 procent.

  

Rødkjærsvej har i dag status som privat fællesvej. Vedligeholdelsesforpligtigede til en privat fællesvej er normalt de tilgrænsende grundejere med vejret til vejen. På Rødkjærsvej er der i 1985 lavet en aftale om, at Fredericia Kommune vedligeholder kørebanen på vejen herunder vedligeholdelse og tømning af rendestensristene.

 

Fredericia Kommune har udover aftalen på Rødkjærsvej, aftaler på 43 private fællesveje.

   

Aftalerne på de private fællesveje giver anledning til forvirring blandt borgerne og administrativt vanskeliggør en ensartet sagsbehandling vedrørende de private fællesveje i henhold til ligebehandlingsprincippet.

 

Fredericia Kommune kan komme ud af aftalerne på to måder. Enten kan den private fællesvej optages som offentlig vej eller også kan aftalen ophæves. Hvis aftalen ophæves vil vejen derefter fortsat have status som privat fællesvej, men uden at kommunen bidrager til vedligeholdelsen.   

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Rødkjærsvej overtages som offentlig vej, vil kommunen skulle stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse. 

 

Fredericia Kommune har i dag vedligeholdelse af kørebane og rendestensristene. Der vil derfor kun være ekstra omkostninger på fortov, kantsten, belysning og fejning. 

 

Den afledte årlige omkostning ved at overtage vejen som offentlig vurderes, at beløbe sig til ca. 20.000 kr./år og kan afholdes indenfor driftsbudgettet.

Vurdering

Det er Vej & Parks vurdering, at Rødkjærsvvej burde optages som offentlig vej pga. af dens anvendelse som skolevej, og da det er en gennemgående vej.  

 

Det vurderes, at hvis der foretages en trafiktælling på Rødkjærsvej, vil den gennemgående motorkørende trafik udgøre mindst 50 procent. Der kan gennemføres færdselsregulering for at nedbringe den gennemkørende færdsel, såsom bump, men det vurderes ikke, at have den ønskede nedbringelse. Det vurderes ikke, at et skiltet forbud mod gennemkørsel, vil have den ønskede effekt, disse skilte bliver tit ignoreret af bilister og denne skiltning vil sandsynligvis ikke blive godkendt af politiet. 

Indstillinger

Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at Rødkjærsvej optages som offentlig vej.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2020

Anbefales.

Punkt 32 Igangsættelse af revision af Fredericia Kommunes Risikostyringsplan

Sagsresumé

Kommunen er udpeget som 1 af 10 risikoområder i Danmark iht. EU’s oversvømmelsesdirektiv. Derfor er kommunen forpligtet til at udarbejde en risikostyringsplan, der skal revideres hvert 6. år.

Den eksisterende risikostyringsplan er fra oktober 2015, og det er denne risikostyringsplan, som nu skal revideres. Den skal være godkendt senest 22. oktober 2021.

Med denne sag igangsættes dette arbejde.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Byråd vedtog 5. oktober 2015 ”Risikostyringsplan 2015”.


Formålet med risikostyringsplanen er at fastsætte mål for styring af oversvømmelsesrisiciene.


Risikostyringsplanen er en overordnet plan, som giver de overordnede rammer for kommuneplanen.

 

Kystdirektoratet har i 2018 foretaget en revurdering og en ny udpegning af områder med særlig risiko for oversvømmelse. Kystdirektoratet har i februar 2020 udgivet en vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplan for oversvømmelse, som beskriver kravene til risikostyringsplanerne, samt udarbejdet nye fare- og risikokort for de udpegede områder, herunder Fredericia.

 

Der skal tages udgangspunkt i de fare- og risikokort, som Kystdirektoratet stiller til rådighed. Risikostyringsplanen skal omfatte alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab.

 

Proces og tidsplan:

Fredericia Kommune skal senest den 22. december 2020 offentliggøre et forslag til revision af risikostyringsplanen, herefter er der en 6 måneders høringsperiode. Senest den 22. oktober 2021 skal planen være vedtaget i byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Selve revisionen af risikostyringsplanen har ingen økonomiske konsekvenser, bortset fra udgifterne til eventuel konsulentbistand, der afholdes inden for de sædvanlige budgetmæssige rammer.

Vurdering

Ved at revidere den eksisterende risikostyringsplan med nye kortdata får Fredericia Kommune et bedre grundlag for, hvilke konsekvenser de fremtidige havvandsstigninger får for de udsatte områder, specielt industriområdet ved havnen.  Derudover får kommunen et bedre datagrundlag til at vurdere, om der er behov for at iværksætte yderligere tiltag for at begrænse oversvømmelsesrisici.  

 

Teknik & Miljø vil ved revisionen ligge vægt på kommunikation og formidling af risikostyringsplanen, således den sammen med klimatilpasnings- og spildevandsplanen udgør et vigtigt fagligt plan- og oplysningsgrundlag.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at revisionen af risikostyringsplanen igangsættes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2020

Anbefales.

Punkt 33 Gadelys - status over renoveringen - april 2020

Sagsresumé

I december 2016 blev det besluttet, at kommunens gadelys skulle renoveres over en 4 årig periode. Siden 2017 har denne renovering været i gang, og der udskiftes hvert år gadelys i opdelte etaper. Formålet med renoveringen var dels for at reducere energiforbrug og CO2 dels for at udskifte gamle anlæg.

 

Der er afsat midler til gennemførelse af en stor del af renoveringen, men det forventes at der ved udgangen af 2021 vil være behov for yderligere at afsætte minimum 8 mio. kr. til renovering af sidste etape.

 

Sagsbeskrivelse:

I december 2016 blev det besluttet at igangsætte renoveringen af gadelyset i Fredericia Kommune for at reducere energiforbruget og dermed reducere kommunens CO2- udledning.

 

Renoveringen blev etapeopdelt i 4 etaper fordelt over årene fra 2017-2020.

 

Etaperne 1 og 2 er nu gennemførte. Etape 2 blev delt over 2 år og udført i årene 2018 og 2019.

 

Der blev i budgetlægningen for 2020 besluttet at reducere gadelysrenoveringen med 11 mio.  kroner hvilket betød at etape 3 blev opdelt i 2 etaper.  Efterfølgende blev der i forbindelse med udvidelse af anlægsbudgettet i april 2020 tilført 3 mio. kr. Dette betyder, at der i det gældende budget mangler 8 mio. kroner i forhold til oprindeligt budget.

 

Etape 3 omfatter de store indfaldsveje, hvor der skiftes armaturer, master og kabler. Der er en del anlægsarbejde i etape 3, da der er et betydeligt arbejde med kabel og masteudskiftninger. Budgettet for etape 3 er 10,7 mio. kr. Dette er inklusiv de tilførte 3,0 mio. i forbindelse med udvidelse af anlægsbudgettet.

Da etape 3 er reduceret i forhold til den oprindelige plan, bliver energibesparelsen for etape 3 mindre end de oprindelige beregninger.

 

Etape 4 omfatter den resterende del af Fredericia Vest og forventes gennemført i 2021 med en budgetramme på 8 mio. kr.

 

Etape 5 omfatter Fredericia Øst, og den resterende del af Midtbyen. I forbindelse med renovering af de øvrige etaper er der blevet renoveret enkelte gader i midtbyen.

Der er ikke afsat midler i budgettet til gennemførelse etape 5.

Økonomiske konsekvenser

 De gennemførte etaper, etape 1 og 2, har givet en energibesparelse på 700.000 kWh pr. år. Svarende til 1.190.000 kroner med en elpris på 1,7 kroner pr. kWh.

 

Med det nuværende budget for 2020 og 2021 forventes det at der kan opnås en energibesparelse på 1,3 mio. kWh. Hvilket er mindre end den forudsatte besparelse på 1,7 mio. kWh pr. år.

 

Vurdering

Vej & Park vurderer, at det er hensigtsmæssigt at færdiggøre renoveringen af gadelyset i kommunen, da energibesparelsen finansierer renoveringen. Ligeledes vil CO2-udledningen reduceres.

 

Det vurderes, at være hensigtsmæssigt i videst muligt omfang, at koordinere opgravningerne med andre igangværende projekter, så der opnås størst mulig synergi. Dette betyder, at mindre gadestrækninger vil få renoveret belysningen tidligere end planlagt. For eksempel er gadelyset på flere mindre gader i Fredericia midtby, på den baggrund renoveret i 2020, selvom de ikke oprindeligt var planlagt i den igangværende gadelysetape. Det vurderes, at det også fremadrettet er hensigtsmæssigt at justere etapens omfang, hvis der kan opnås synergi med igangværende anlægsprojekter.

 

Det vurderes, at etape 3 nu er tilpasset til det gældende budget på ca. 10,7 mio. kr. 

 

Det vurderes, at etape 4 kan renoveres inden for budgettet for 2021 på 8 mio. kr.

 

Der er ikke afsat midler i budgettet til renovering af etape 5. Det vurderes, at dette budget skal evt. skal revideres efter, at der er gennemført udbud for etape 4.  Resultatet af denne licitation vil give et godt grundlag for beregning af nyt overslag for gennemførelse af etape 5.

 

Der skal som minimum afsættes 8 mio. kr., som er beregnet i det oprindelige budget tilbage i 2016. 

 

Det vurderes, at den oprindeligt forventede energibesparelse ikke kan opnås, da der ikke er afsat midler til gennemførelse af den fulde renovering. Oprindeligt energiforbrug inden renovering var ca. 3 mio. kWh. Der var estimeret en energibesparelse på 1,7 mio. kWh ved den fulde renovering.

 

Med det godkendte budget forventes det, at der kan reduceres med 1,3 mio. kWh pr år.

Indstillinger

Teknik og Miljø indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 34 Orientering: Status for Østerstrand 2020

Sagsresumé

Med sagen her gives en status over aktuelle tiltag og kommende projekter for Østerstrand.

 

Sagsbeskrivelse:

Vision Østerstrand

Visionsplanen for Østerstrand angiver en række indsatspunkter for forbedringer af området. Flere af de centrale punkter i visionen er gennemført eller under udførelse. Herefter redegøres overordnet for de enkelte elementer.

 

Cirkelbroen

Renoveringen af cirkelbroen går planmæssigt fremad og forventes færdig den 14. juni 2020.

 

Forpagtning

Forpagtningen af caféen på Østerstrand har været i udbud og der er indgået ny aftale med Urbania Street Food i Gothersgade, som udvider deres virke til også at omfatte Østerstrand. Det nye brand for caféen bliver ”Ubania Beach Bar”. Caféen bliver udgangspunktet for mange udadvendte aktiviteter og tilbud på strandområdet. Åbningen er planlagt til den 1. juni 2020.

 

Belysning

De ekstra anlægsmidler til belysning af Østerstrand bliver omsat til mastebelysning af ankomst og opholdsarealerne omkring badeanstalten og caféen samt LED-belysning i de langsgående bænke ud mod vandsiden. Tilkørselsramperne til og fra stranden samt den tre kilometer lange strandsti forventes belyst ved pullertlamper. Alle lyskilder etableres med LED.

 

Havfruefløjterne

Havfruefløjterne opdateres med nyt taktilt følekort, der er udarbejdet sammen med Institut for blinde- og synshandicappede, dertil et flydetov til forbedring af orienteringen for de synshandicappede.

 

Faciliteter for strandgæster, vinterbadere m.fl.

Østerstrands popularitet er støt stigende og opleves bl.a. med en stigende interesse for vinterbadning og ønsker om sauna. De eksisterende faciliteter for vinterbaderforeningen er under pres og grundet den voksende interesse, er der oprettet venteliste for nye medlemmer. For at imødekomme efterspørgslen overvejes en mere optimal udnyttelse af eksisterende faciliteter i badeanstalten, herunder udvidet åbning af samtlige omklædningsfaciliteter, ombygning samt muligheden for placering af sauna.

 

Skiltning af Strandstien

Information og orientering for området får et kraftigt løft ved ny skiltning og informationstavler ved ankomst- og knudepunkter mellem strand og øvrige byområder. Langs strandstien opsættes passende skilte der henviser til toiletter, badebroer m.fl.

 

Hyby Lund

Området ved dalslugten og stien fra Fælledvej ned til Strandstien er også berørt i visionsplanen for Østerstrand. En række beboere efterspørger en renovering af området, særligt stien fra Fælledvej og ned til stranden, men også generelle opholdsmuligheder herunder mindre bro til badning.

Løsning til forbedrede faciliteter overvejes ved almindelig drift eller et større løft ved et eventuelt fremtidigt projekt.

Samme forhold gør sig gældende ved Lillebælts Allé, - ende af Strandstien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Udviklingen af Østerstrand har været en stor gevinst for Fredericias borgere og gæster. Udviklingen har fulgt visionsplanen for Østerstrand.

 

Med gennemførelsen af belysning af ankomst- og opholdsarealer, samt strandstien, opnås en betydelig målsætning om større rekreativ glæde og oplevelser for borgerne. Tilsvarende vil en forbedret og mere optimal udnyttelse af faciliteterne i badeanstalten kunne skabe glæde for en større del af strandgæsterne.

 

Det vurderes, at der særligt i forhold til faciliteter for strandgæster og vinterbadere er behov for drøftelse af hvilken retning og omfang, der ønskes.

 

For at opfylde hele visionsplanen for Østerstrand skal der også fremadrettet være fokus på en fortsat udvikling af Østerstrand.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2020

Drøftet.

Punkt 35 Orientering: Indberetning om miljøgodkendelser og miljøtilsyn 2019

Sagsresumé

Kommunerne skal én gang om året verificere de oplysninger, der er indberettet til Miljøstyrelsen via DMA-portalen om det forudgående års miljøtilsyn og miljøgodkendelser til virksomheder og husdyrbrug. Derudover er kommunerne forpligtet til at gennemføre to tilsynskampagner.

 

Fredericia Kommune har udarbejdet en rapport, der beskriver miljøtilsyn og miljøgodkendelser på virksomheder, tilsyns- og godkendelsesindsatsen på industrispildevand, tilsynsindsatsen med drikkevand, badevand, svømmebade, natur og jordforureninger samt en oversigt over miljøuheld i 2019. Som noget nyt indeholder rapporten også en redegørelse for klagesager.

 

Fredericia har udarbejdet beskrivelser af de to tilsynskampagner, som er videreført fra 2018, og som omhandler retningslinjer for opbevaring og håndtering af AdBlue og grundvandsbeskyttelse i indsatsområderne for omkring Taulov og Skærbæk.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune skal hvert år verificere de data om miljøtilsyn og miljøgodkendelser til virksomheder og husdyrbrug, som løbende registreres på DMA-portalen. DMA portalen er en digital platform, hvor virksomheder, borgere og myndigheder kan se oplysninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser til virksomheder og husdyrbrug i hele Danmark.

 

Fredericia Kommune har overholdt sine tilsynsforpligtelser i forhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen i 2019.

 

Fredericia Kommune har i 2019 overholdt servicemålsaftalen mellem Regeringen og KL. Servicemålsaftalen fastsætter en maksimal sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser til virksomheder.

 

Fredericia Kommune har valgt at udarbejde en rapport over tilsyns- godkendelsesindsatsen i 2019. Rapporten omfatter den kommunale tilsynsindsats på natur- og miljøområdet. Indberetningen omfatter således miljøtilsyn og godkendelser på virksomheder og husdyrbrug, godkendelser og tilsyn med industrispildevand, tilsynsindsatsen på drikkevand, badevand, svømmebade, vandløb, natur og jordforureninger, samt en oversigt over miljøuheld i 2019. Som noget nyt er tilføjet en redegørelse for klagesager.

 

Fredericia Kommune er også forpligtet til at gennemføre to årlige tilsynskampagner. En gang årligt skal tilsynsindsatsen med tilsynskampagner offentliggøres, og målene og effekterne af kampagnerne skal beskrives. I 2019 er kampagnerne fra 2018 videreført. Der er gennemført en kampagne omhandlende retningslinjer for håndtering og opbevaring af AdBlue og en kampagne om grundvandsbeskyttelse i indsatsområderne omkring Taulov og Skærbæk.

 

Rapporterne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Oplysningerne om miljøtilsyn og miljøgodkendelser samt tilsynskampagnerne kan også tilgås på DMA-portalen.

 

Forvaltningen har i verifikationen af de indberettede data til Miljøstyrelsen fundet uoverensstemmelser mellem registreringerne i kommunens fagsystem og registreringer i DMA-portalen. Fredericia Kommune har tilkøbt en integration mellem fagsystemet og DMA-portalen, og forvaltningen følger op på uoverensstemmelserne med fagsystemleverandøren og Miljøstyrelsen. Det er Teknik & Miljøs vurdering, at Miljøstyrelsen vil tage tilsynsindberetningen til efterretning uden bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at Miljøstyrelsen vil tage tilsynsindberetningen til efterretning uden bemærkninger.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 36 Orientering om godkendelse af fjernvarme til Nymarksvej

Sagsresumé

Fredericia Kommune har den 27. januar 2020 godkendt projektforslag fra Fredericia Fjernvarme amba om fjernvarmeforsyning af ny bebyggelse på Nymarksvej i Fredericia.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Fjernvarme sendte i oktober 2019 projektforslag for etablering af distributionssystem for fjernvarmeforsyning af nye ejendomme på Nymarksvej 37 og 41 i Fredericia. Der forventes i størrelsesordenen 78 boliger på i alt ca. 6.500 etage-m2. Varmebehovet er estimeret til ca. 430 MWh.

 

Natur og Miljø har vurderet og godkendt projektet i henhold til bestemmelserne i varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Der er endvidere efter Miljøvurderingsloven truffet afgørelse om, at ledningsanlægget kan etableres uden forudgående miljøredegørelse. Der er ikke indgået klager over afgørelserne. Området er i lokalplan 319 udlagt til kollektiv varmeforsyning med tilslutningspligt for ny bebyggelse.


I området lå tidligere en industrivirksomhed, som også var fjernvarmeforsynet. Etableringen af de nye boliger indebærer, at der skal etableres et nyt distributionssystem for fjernvarme i området, og Fredericia Fjernvarme har derfor udarbejdet projektforslag efter varmeforsyningsloven for bl.a. at dokumentere, at fjernvarmen er den samfundsøkonomisk set bedste løsning frem for eksempelvis individuelle varmepumper.

 

Projektet viser positiv samfundsøkonomi, positiv selskabsøkonomi og positiv brugerøkonomi.

 

Projektet understøtter Byrådets intention om, vi i Fredericia skal arbejde for en fortsat udvikling af fjernvarmesystemet; som bl.a. udtrykt i Fredericia for Verdensmålenes indsatser for Bæredygtig forsyning og ansvarligt forbrug.

 

Natur og Miljø har endvidere screenet projektet efter Miljøvurderingslovens bestemmelser og på denne baggrund truffet afgørelse om, at gennemførelsen af projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

På ovenstående baggrund har Natur og Miljø vurderet, at projektforslaget kan godkendes efter varmeforsyningsloven.

Indstillinger

Natur & Miljø indstiller, at udvalget tager godkendelsen af Fredericia Fjernvamres projektforslag for fjernvarmeforsyning til ny bebyggelse på Nymarksvej – samt ikke VVM-afgørelsen - til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 37 Orientering om godkendelse af projekt for fjernvarme Oldenborggade - LP 364

Sagsresumé

Fredericia Kommune har den 17. januar 2020 godkendt projektforslag fra Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. om fjernvarmeforsyning af ny bebyggelse Oldenborggadekvarteret, LP 364 m.v.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Fjernvarme sendte 26. juli 2019 projektforslag for etablering af distributionssystem for

fjernvarmeforsyning af Oldenborghus (nye boliger), Promenaden (nye boliger/erhverv) og nyt hotel i Oldenborggadekvarteret i Fredericia. Der forventes i størrelsesordenen 12.300 m2 bebyggelse. Varmebehovet er estimeret til ca. 372 MWh.

 

Natur og Miljø har vurderet og godkendt projektet i henhold til bestemmelserne i varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Der er endvidere efter Miljøvurderingsloven truffet afgørelse om, at ledningsanlægget kan etableres uden forudgående miljøredegørelse. Der er ikke indgået klager over afgørelserne.

 

Området er i den oprindelige varmeplan for Fredericia Kommune forudsat at skulle fjernvarmeforsynes. Ejendommene Oldenborghus og Promenaden er i lokalplan 364 udlagt til kollektiv varmeforsyning med tilslutningspligt for ny bebyggelse. Området for det nye hotel er p.t. under lokalplanlægning.

 

Fredericia Fjernvarmes projektforslag skal dokumentere, at fjernvarmen reelt er den samfundsøkonomisk set bedste løsning frem for eksempelvis individuelle varmepumper.

 

Projektet viser positiv samfundsøkonomi, positiv selskabsøkonomi og positiv brugerøkonomi.

 

Projektet understøtter Byrådets intension om, vi i Fredericia skal arbejde for en fortsat udvikling af fjernvarmesystemet; som bl.a. udtrykt i Fredericia for Verdensmålenes indsatser for Bæredygtig forsyning og ansvarligt forbrug.

 

Natur og Miljø har endvidere screenet projektet efter Miljøvurderingslovens bestemmelser og på denne baggrund truffet afgørelse om, at gennemførelsen af projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

På ovenstående baggrund har Natur og Miljø vurderet, at projektforslaget kan godkendes efter varmeforsyningsloven.

Indstillinger

Natur & Miljø indstiller, at udvalget tager godkendelsen af Fredericia Fjernvarmes projektforslag for fjernvarmeforsyning til Oldenborggadekvarteret samt ikke VVM-afgørelsen til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 38 Orientering om godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning Overmarken - LP366

Sagsresumé

Fredericia Kommune har den 19. december 2019 godkendt projektforslag fra TREFOR Varme om fjernvarmeforsyning af ny bebyggelse på Overmarken i Skærbæk.

 

Sagsbeskrivelse:

TREFOR Varme har den 11. september 2019 sendt projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning til det nye boligområde Overmarken i Skærbæk. Projektområdet omfatter 70 boligenheder med et samlet opvarmet areal på ca. 7.350 m2. Anlægget dimensioneres efter et nettovarmebehov på 291MWh.

 

Natur og Miljø har vurderet og godkendt projektet i henhold til bestemmelserne i varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.

 

Området blev med den ny lokalplan LP 366 udlagt til tæt lav bebyggelse. Der var tidligere jf. daværende lokalplan fastlagt tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning i området; tilslutningspligten bortfaldt imidlertid med den nye lokalplan for området, der blev vedtaget i 2019.

 

TREFOR Varmes projektforslag viser, at etablering af fjernvarmeforsyning i området samfundsøkonomisk set er den bedste varmeløsning frem for individuel opvarmning med varmepumper. Projektet udviser endvidere positiv brugerøkonomi og positiv selskabsøkonomi.

 

Projektet gør det muligt at realisere intentionerne om kollektiv varmeforsyning af området – og understøtter hensigten om at flest mulige boliger i Fredericia skal tilsluttes fjernvarme.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

På ovenstående baggrund har Natur og Miljø vurderet, at projektforslaget kan godkendes efter varmeforsyningsloven.

Indstillinger

Natur og Miljø indstiller, at udvalget tager godkendelsen af TREFOR Varmes projektforslag for ny fjernvarmeforsyning til Overmarken til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 27-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 39 Orientering (Lukket)