Økonomi- og Erhvervsudvalget - 30-06-2022

Referat
Dato:
Torsdag, 30 juni, 2022 - 19:00
Hent som fil:
Lokation:
Dagsorden publiceret:
Mandag, 4 juli, 2022 - 15:24
Referat publiceret:
Onsdag, 3 august, 2022 - 09:27

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

 

Grundet behov for yderligere sagsbehandling og ekstraordinært fagudvalgsmøde har det ikke været muligt at udsende dagsordenen med den vanlige 4-dages frist.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-06-2022

Godkendt.

 

Punkt 2 Beslutningssag: Afgørelse fra Statsadvokaten

Sagsresumé

Den 9. juni 2022 traf Statsadvokaten afgørelse om, at der ikke rejses tiltale mod tidligere borgmester Jacob Bjerregaard og tidligere kommunaldirektør Anne Marie Schou Zacho-Broe. Nærværende sag handler om, hvorvidt Fredericia Kommune vil påklage Statsadvokatens afgørelse til Rigsadvokaten. Klagefristen er 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen fra Statsadvokaten, og udløber den 7. juli 2022.

 

 

Sagsbeskrivelse:

I forlængelse af kommunens anmeldelse af 16. marts 2021 af tidligere borgmester Jacob Bjerregaard og tidligere kommunaldirektør Anne Marie Schou Zacho-Broe har Statsadvokaten den 9. juni 2022 truffet afgørelse om ikke at rejse tiltale mod nogen af parterne.

 

Statsadvokaten oplyser, at grunden hertil er, at det er Statsadvokatens vurdering, at det ikke kan bevises ved en domstol, at nogen af parterne har gjort sig skyldig i grov tilsidesættelse af deres tjenestelige pligter.

 

Statsadvokaten oplyser tillige i sin afgørelse, at efterforskningen standses i sagen, hvor Jacob Bjerregaard blev anmeldt for misbrug af sin stilling i.f.m erhvervelse af en byggegrund samt anvendelse af BR10 i stedet for BR15.

 

Statsadvokaten oplyser, at grunden til, at der ikke rejses tiltale for dette forhold er, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået et strafbart forhold.

 

Forvaltningen har været i kontakt med advokat Erik Wendelboe Christiansen fra Horten Advokatfirma, der oplyser, at hans vurdering er, at en påklage ikke vil medføre et andet resultat. Advokat Erik Wendelboe Christiansen deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde og vil her redegøre for vurderingen.

 

Økonomiske konsekvenser

Såfremt det besluttes at klage over Statsadvokatens afgørelse vil det blive nødvendigt, at Horten Advokatfirma udarbejder klagen, da Horten Advokatfirma har en større viden om sagen og de forhold, der skal lægges vægt på ved en eventuel klage. Det vurderes, at Hortens bistand til udarbejdelse af klagen vil medfører omkostninger i størrelsesordenen 15.000 – 20.000 kr.

 

Vurdering

Fællessekretariatet vurderer, at en klage til Rigsadvokaten ikke vil føre til, at sagen genoptages, da Statsadvokatens begrundelse om manglende bevis næppe vil blive vurderet anderledes hos Rigsadvokaten, ligesom der ikke i afgørelsen kan konstateres væsentlige fejl eller mangler, tværtimod fremstår Statsadvokatens afgørelse særdeles gennemarbejdet. Det bemærkes dog, at kommunen ikke har haft lejlighed til at gennemgå Politiets efterforskning og resultatet heraf nærmere

Det bemærkes, at kommunen i.f.m sin anmeldelse af sagen til Politiet har fulgt den anbefaling, der var fra Horten advokatfirma, og at der ikke er nogen pligt for kommunen til at klage over Statsadvokatens afgørelse, medmindre kommunen kan pege på fejl og mangler ved Statsadvokatens afgørelse.

 

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale over for Byrådet om afgørelsen fra Statsadvokaten skal påklages til Rigsadvokaten.

 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-06-2022

Borgmesteren indstillede til, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet, at afgørelsen fra Statsadvokaten ikke påklages til Rigsadvokaten.

 

For stemte: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

 

Imod stemte Det Konservative Folkeparti med den begrundelse, at en påklage kun vil koste 15.– 20.000 kr., og skal behandles inden for 8 uger efter Statsadvokatens afgørelse.

 

Beslutning i Byrådet den 30-06-2022

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Nye Borgerlige stemte for Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefaling om ikke at påklage afgørelsen til Rigsadvokaten.

 

Imod stemte Det Konservative Folkeparti med den begrundelse, at en påklage kun vil koste 15.– 20.000 kr., og skal behandles inden for 8 uger efter Statsadvokatens afgørelse.

 

Punkt 3 Orienteringssag: Status på faglig voldgift

Sagsresumé

Torsdag den 23. juni 2022 var sidste retsdag i den faglige voldgift, og der gives en status på forløbet og det forventede videre forløb.

 

Sagsbeskrivelse:

DJØF indledte på vegne af den tidligere kommunaldirektør den 23. juni 2021 en faglig voldgift om, at bortvisningen af den tidligere kommunaldirektør var ulovlig, usaglig og uproportional. Sagen har været forhandlet over fire retsdage i Den Faglige Voldgift og nu afventes voldgiftsrettens kendelse.

Voldgiftsretten har oplyst sagens parter om, at en kendelse tidligst kan forventes efter sommerferien.

 

Advokat Erik Wendelboe Christiansen fra Horten Advokatfirma deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde og giver en status.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Vurdering

Ingen.

 

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen efterretning.

 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-06-2022

Taget til efterretning.

 

Punkt 4 Beslutningssag: Erritsø Idrætscenter - ansøgning om lån

Sagsresumé

Erritsø Idrætscenter søger om et lån på 1.4 mio. kr. til driften af centeret, der fortsat er udfordret p.g.a. ketchercenterets forsinkelse. Ansøgningen indstilles til godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:

Erritsø Idrætscenter (EIC) søger om et lån på 1.4 mio. kr. i 2022 for at sikre centerets fortsatte drift og likviditet. EIC lægger op til et 20-årigt lån med afdragsfrihed de første 4 år og herefter lineært afdrag. Der er behov for, at lånet senest udbetales i juli.

 

EIC er særligt presset af, at ibrugtagen af det nye ketchercenter er udskudt til forventet 1.10. Centerets oprindelige budget for 2022 var baseret på, at ketchercenteret kunne tages i brug 1.3.

 

Dertil kommer at byggeprocessen er blevet dyrere p.g.a. udfordringer med at bygge hen over to matrikler, stigende materialer priser, nye krav vedr. lån m.m.

 

EIC er parallelt med byggeprocessen i gang med at se på mulige effektiviseringer i hele centeret, effektiviseringer der kan bidrage til en bedre samlet økonomi. Centeret vil dog stadig være afhængigt af de 1.4 mio. kr. i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Lånet finansieres af kommunens kasse. De 1.4 mio. kr. kunne også gives som et ekstraordinært driftstilskud, men der kan ikke anvises finansiering inden for det samlede kultur- og idrætsområde.

 

Hvis lånet på de 1.4 mio. kr. godkendes, søges tillægsbevilling til lånet i 2022 og budgetter for afdrag i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026, første afdrag i 2027.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at støtte EIC med de 1.4 mio. kr. for at sikre centerets fortsatte drift. Idet der ikke umiddelbart kan anvises finansiering via et tilskud, anses et lån som beskrevet af EIC som en god løsning. Hvis et lån til EIC godkendes, bør det betinges af pant i ejendommen, og at lånes gives til den ikke-kommercielle drift. Det vil også være hensigtsmæssigt, at der efter den afdragsfrie periode ses på EICs samlede økonomi og muligheden for at afkorte afdragsperioden.

Indstillinger

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Byrådet at:

 1. Erritsø Idrætscenter bevilges et 20-årigt lån på 1.4 mio. kr. med afdragsfrihed de første 4 år og herefter lineært afdrag.
 2. Lånet udbetales i juni eller juli måned 2022.
 3. Lånet betinges af pant i Erritsø Idrætscenter.
 4. Lånet kun kan bruges til driften i den ikke-kommercielle del af Erritsø Idrætscenter.
 5. Der gives en tillægsbevilling i 2022 på 1,4 mio. kr. til lånet.
 6. Budgetterne for afdrag teknisk tilrettes i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 med første afdrag i 2027.
 7. Forvaltningen sikrer løbende økonomiopfølgning med Erritsø Idrætscenter i forbindelse med kommunens øvrige budgetopfølgninger.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Ad 1 -7)  Anbefales, med den bemærkning at udvalget ønsker en løbende økonomisk status.

 

Supplerende oplysninger:

Det er i forbindelse med revisionens gennemgang af årsregnskabet for 2021 fundet, at der er udbetalt anlægstilskud inklusive moms til dele af Erritsø Idrætscenter, som er frivilligt momsregistreret. Dette medfører, at Fredericia kommune forventeligt har et tilbagebetalingskrav fra Erritsø Idrætscenter for 2021.

Når en selvejende hal har valgt frivilligt at momsregistrere sig, og derved kan få refunderet momsen hos Skattestyrelsen, skal anlægstilskuddet kun dække udgifterne ekskl. moms. Hvis det udbetalte tilskud dækker udgifterne inkl. moms, så skal Erritsø Idrætscenter tilbagebetale momsen til Fredericia kommune. Størrelsesordenen af tilbagebetalingskravet er stadig ukendt, men det kan have betydning for den økonomiske situation, som Erritsø idrætscenter står i, efter lånet er bevilliget.

 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Kultur- og Idrætsudvalget på baggrund af de nye oplysninger, der er indgået til forvaltningen.

 

Fraværende: Pernelle Jensen

 

Supplerende oplysninger:

Se vedhæftede notat for overblik over de nye oplysninger.

 

Erritsø Idrætscenter ønsker en option på at hæve lånet med 0.2 mio. kr., hvis det skulle vise sig nødvendigt og andre ikke kommunale muligheder er udtømt. Derfor indstiller direktøren for Børn, Unge og Kultur at Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet at:

 

 1. Erritsø Idrætscenter bevilliges et 20-årigt lån på 1.4 mio. kr. med afdragsfrihed de første 4 år og herefter lineært afdrag.
 2. Lånet udbetales i juni eller juli måned 2022.
 3. Lånet betinges af pant i Erritsø Idrætscenter.
 4. Lånet kun kan bruges til driften i den ikke-kommercielle del af Erritsø Idrætscenter.
 5. Der gives en tillægsbevilling i 2022 på 1,4 mio. kr. til lånet.
 6. Budgetterne for afdrag teknisk tilrettes i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 med første afdrag i 2027.
 7. Forvaltningen sikrer løbende økonomiopfølgning med Erritsø Idrætscenter i forbindelse med kommunens øvrige budgetopfølgninger.
 8. Erritsø Idrætscenter bevilliges en låneoption på yderligere 0.2 mio. kr. på tilsvarende vilkår.

 

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-06-2022

Ad 1-8) Anbefales

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-06-2022

1-8 anbefalet.

 

Beslutning i Byrådet den 30-06-2022

1-8 Godkendt.

 

Punkt 5 Beslutningssag Erritsø Idrætscenter, økonomiske rammer og vilkår i øvrigt for driften af nyt ketchercenter

Sagsresumé

Afklaring af rammer og vilkår for det nye ketchercenter i Erritsø Idrætscenter, herunder vilkårene for foreningsudlejning og kommerciel udlejning. Der indstilles, at Erritsø Idrætscenter får et fast årligt tilskud på 408.000 kr. til ketchercenteret, at foreningsprisen pr. banetime fastlægges til 75 kr./t. og at halvdelen af timerne i udgangspunktet afsættes til foreninger, mens den anden halvdel afsættes til kommerciel udlejning.

 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med det nye ketchercenter til indendørs padel og tennis i Erritsø Idrætscenter (EIC) skal de økonomiske rammer for driften af det nye ketchercenter afklares, sammen med de øvrige vilkår for driften.

 

Ketchercenterets økonomi afhænger i væsentlig grad af følgende parametre:

 1. Timeprisen for den kommercielle udlejning af padel- og tennisbaner til private
 2. Timeprisen/gebyret for foreningernes brug af padel- og tennisbaner
 3. Et kommunalt tilskud i forbindelse med foreningernes brug af padel- og tennisbaner
 4. Hvor mange timers udlejning der estimeres – både til foreningsbrug og til private – og efterfølgende realiseres
 5. Forholdet mellem hvor mange timer der udbydes til henholdsvis kommerciel udlejning og til foreningsbrug

Alt efter hvordan priserne sættes, timerne fordeles og om der gives et kommunalt tilskud og størrelsen på dette, kan ketchercenteret generere et større eller mindre overskud. Særligt padelbanerne er væsentlige, fordi der skønnes at være en stor efterspørgsel på at leje padelbaner fra private borgere, forventeligt både indenfor og udenfor kommunen. Tennisbanerne forventes i højere grad at være båret af foreningernes brug. Det forventes også at foreningsbrug og kommercielt brug kan varierer forskelligt alt efter om der er tale om hverdage, weekender eller ferier.

 

Ad. 1.
Timeprisen for den kommercielle udlejning af padelbanerne og tennisbanerne, kan med fordel ligge inden for markedspriserne i de omkringliggende kommuner. Her varierer prisen for indendørs baner fra omkring 160 kr./t. til 240 kr./t. for padelbaner og 155 kr./t. til 230 kr./t. for tennisbaner. I det følgende er der opstillet en model, hvor timeprisen er billigere i ydertimerne end i ”prime time”. Der lægges op til en pris for en padelbane på 160 kr./t. - 240 kr./t. og 125 kr./t. - 225 kr./t.  for en tennisbane. Og at EIC selv har ansvaret for prisfastsættelsen, så længe det er inden for markedspriserne.

Ad. 2.
Timeprisen/gebyret for foreningsbrug kan sættes ud fra foreningsprisen på andre lokaler til foreninger og sættes i forhold til hvad en forening kan forventes at oppebære i forhold til antallet af brugere på padel- eller tennisbanerne.

 

De indendørs padel- og tennisbaner anses som specialfaciliteter, i det de i udgangspunktet ikke kan anvendes til primærbrug til andet en padel og tennis, i modsætning til eksempelvis en idrætshal. Et udkast til en foreningspris er derfor lagt på 75 kt./t. pr. bane for både en padelbane og en tennisbane. På hver bane kan der være 4 spillere, hvilet giver en timepris pr. medlem på 18,75 kr. Med et træningsmodul på 1 time pr. uge i 4 uger pr. måned giver det en foreningsudgift på 75 kr. Hvis foreningerne/medlemmerne ønsker at træne mere, eks. 2 gange om ungen a 1,5 time vil det pr. medlem koste 225 kr. for banerne. Begge dele forventes at kunne oppebæres af en forening inden for padel eller tennis.

 

Ad. 3.
Fredericia Kommune støtter generelt de fire selvejende haller via et driftstilskud og et aktivitetstimetilskud. Driftstilskuddet er sat ud fra hallens størrelse (om der er en eller flere haller og andre typer lokaler), mens aktivitetstimetilskuddet gives ud fra en forventet antal timer som foreningerne lejer i hallen. Foreningen betaler 108 kr./t. direkte til hallen, mens kommunen støtter med 308 kr./t. af de forventede 1170 timers årlig foreningsudlejning. Fredericia Kommune giver tilskuddet direkte til de selvejende haller, og foreningerne betaler deres del direkte til hallerne, i stedet for en lokaletilskudsberegning gennem foreningerne.

 

Med mindre det nye ketchercenter kun skal udlejes til private, vil der være behov for et kommunalt tilskud. Enten som et fast driftstilskud eller som et tilskud til foreningernes timer (aktivitetstilskud). Behovet for dette samt størrelsen af det afhænger af de øvrige punkter og den økonomi de genererer. Der er i budget 2022 og frem afsat 408.000 kr. pr. år til driften af ketchercenteret, og det har derfor været udgangspunktet i forhold til det kommunale tilskud.

 

Ad. 4.
Padel er en sport i fremgang, og den private efterspørgsel på timer på indendørsbaner er stor. I omkringliggende padelcentre er langt de fleste baner udlejet fra kl. 7-23. Ud fra dette har EIC sammen med Idrætsafdelingen lavet et skøn over forventet udlejning, dels til foreningsbrug og dels til kommerciel udlejning. Hvor mange timer der udlejes til hvert område, afhænger af hvilken model der vedtages. Det uddybes i modellerne længere nede.

 

Ad. 5.
I det følgende er der opstillet tre forskellige økonomiske modeller. Disse er uddybet i bilag 1 og skal ses i sammenhæng med bilag 2, der er EIC’s budget for 2022 og frem. EIC’s budget tager udgangspunkt i model 2 længere nede. Modellerne tager alle afsæt i en model med 75 kr./t. for foreningsbrug og de ovenfornævnte priser vedr. anden udlejning.

 

Model 1 (25-75 model)

Foreningerne har fortrinsret til en padelbane og tre baner udlejes kommercielt, mens fordelingen ved tennis forventes at være 4/5 foreningstimer og 1/5 kommerciel udlejning, i det det ikke skønnes at tennis kan lejes ud kommercielt mere end det. Der forventes udlejet 20.156 timer på årsbasis.

 

Estimeret udlejning
(padel + tennis)

Estimeret indtægt
(padel + tennis)

Foreningstimer

2.993 + 3.978 = 6.971 timer

522.825 kr.

Aktivitetstilskud

Fast tilskud uafhængigt af timer

408.000 kr.

Kommerciel udlejning

12.191 + 994 = 13.185 timer

2.859.260 kr.

Firmaarr. mm.

 

40.000 kr.

Direkte omkostninger

 

-440.000 kr.

Netto resultat

 

3.390.085 kr.

 

 

 

 

Model 2 (50-50 model)

Foreningerne har fortrinsret til to padelbaner og to baner udlejes kommercielt, mens fordelingen for tennisbanerne er som i model 1 (4/5 til foreninger og 1/5 til kommerciel udlejning) – der forventes udlejet 20.156 timer på årsbasis.

 

 

Estimeret udlejning
(padel + tennis)

Estimeret indtægt
(padel + tennis)

Foreningstimer

5.986 + 3.978 = 9.964 timer

747.300 kr.

Aktivitetstilskud

Fast tilskud uafhængigt af timer

408.000 kr.

Kommerciel udlejning

9.198 + 994 = 10.192 timer

2.206.540 kr.

Firmaarr. mm.

 

40.000 kr.

Direkte omkostninger

 

-440.000 kr.

Netto resultat

 

2.961.840 kr.

 

 

 

 

Model 3 (75-25 model)

Foreningerne har fortrinsret til tre padelbaner og en baner udlejes kommercielt, mens fordelingen for tennisbanerne er som i model 1 (4/5 til foreninger og 1/5 til kommerciel udlejning) – der forventes udlejet 20.156 timer på årsbasis.

 

Estimeret udlejning
(padel + tennis)

Estimeret indtægt
(padel + tennis)

Foreningstimer

8.979 + 3.978 = 12.957 timer

971.775 kr.

Aktivitetstilskud

Fast tilskud uafhængigt af timer

408.000 kr.

Kommerciel udlejning

6.205 + 994 = 7.199 timer

1.553.820 kr.

Firmaarr. mm.

 

40.000 kr.

Direkte omkostninger

 

-440.000 kr.

Netto resultat

 

2.533.595 kr.

 

 

 

 

Ovenstående er alene nettoresultat for det nye ketchercenter. De beskrevne overskud skal ses i relation til den resterende haldrift, der kører med et finansielt underskud. Dette er illustreret i nedenstående tabel, hvor nettoresultatet fra de tre modeller er sat i relief til den resterende økonomi, som fremsendt af Erritsø Idrætscenter.

 

Kr.

Model 1

Model 2

Model 3

Nettoresultat, ketchercenter

 3.390.085

2.961.840

2.533.595

Nettoresultat, øvrig drift

-1.840.000

-1.840.000

-1.840.000

Samlet nettoresultat

 1.550.085

 1.121.840

 693.595

Finansielle poster*

-482.000

-482.000

-482.000

Likviditetsvirkning

 1.068.085

 639.840

211.595

*Vedrører primært afdrag på gæld samt renter og bidragsydelse

 

Af de ovenstående forretningsmodeller vil kun model 1 og model 2 således – under forudsætning af, at de budgetterede indtægter og udgifter holder – bidrage til væsentlige likviditetsforbedringer. Dette skal ses i relation til idrætscenterets nuværende likviditetsmæssige situation, der vurderes uholdbar på lang sigt.

 

I de ovenstående forretningsmodeller er det i 2022 budgetterede tilskud til driften af ketchercenteret på 408.000 kr. indlagt som udgangspunkt. Hvis timepriserne ønskes ændret nedad eller der på andre måder ønskes ændret i model 1 eller 2 vil det kræve et større tilskud, så likviditetspåvirkningen ikke bliver for lille eller negativ. Til dette vil der også skulle anvises en finansiering.
 

Høring af foreningslivet om foreningsprisen og tildelingsmodellen mellem foreninger og kommerciel udlejning

Idræt har været i dialog med de godkendte padel- og tennisklubber i Fredericia. De er blevet hørt i forhold til en banetimepris på 75 kr./t. og en 50-50 model, hvor foreningerne kan benytte op til 50% af timerne mens de resterende 50% afsættes til kommerciel udlejning. Timer som foreningerne ikke kan bruge til foreningsaktiviteter kan EIC udleje kommercielt. Idræt har også været i dialog med foreningerne omkring skelnen mellem foreningsaktiviteter, der bygger for foreningsfællesskabet overfor spil i lukkede grupper, der henvises til at leje banerne kommercielt.

Ovenstående er også drøftet i Idrætsrådet.

Overblik over tilbagemeldinger samt samling af skriftlige høringssvar er vedlagt som bilag (bilag 3 og 4).

Samlet set gælder, at foreningerne og Idrætsrådet støtter op om en 50-50 model, hvor foreningslivet kan bruge op til 50% af timerne på padel- og tennisbanerne, og mere på tennisbanerne, hvis det ikke kan lejes ud kommercielt, og om en timepris for foreninger op 75 kr./t., dog ikke højere.

 

Dertil ønskes en høj grad af fleksibilitet fra foreningerne i forhold til opstartsfasen, hvor foreningerne, særligt på padelområdet, forventer en hurtig vækst i antallet af medlemmer og som følge deraf behov for flere banetimer, og at kunne afmelde eller booke timer med mindre en 1 måneds varsel.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen direkte afledte økonomiske konsekvenser af sagen, medmindre udvalget ønsker at tildele et større aktivitetstilskud end det allerede anviste på 408.000 kr. Hvis udvalget ønsker dette, skal der tages stilling til finansiering af differencen.

 

Erritsø Idrætscenter er garant for rigtigheden og realismen bag de fremsendte budgetforudsætninger. Fredericia Kommune kan ikke inden for den gældende lovgivning understøtte idrætscenterets økonomistyring eller ”faktatjekke” regnskabstallene uden at pådrage sig ansvar for eventuelle økonomiske beføjelser.

Vurdering

Idræt samt Økonomi og Personale vurderer, at en model med et fast tilskud på 408.000 kr. til driften af ketchercenteret, en timepris for foreninger på 75 kr./t. og en 50-50 fordelingsmodel har opbakning fra foreningslivet og EIC, og at denne model kan hænge sammen økonomisk.

 

Det vurderes samtidig, at der er flere reelt ubekendte faktorer, hvoraf den realiserede udlejning af banetimer er den væsentligste. Sammen med centerets generelt udfordrede økonomi, et muligt lån og afdrag på dette, anbefales det, at EICs økonomi følges løbende, for at kunne reagere på forhold der enten i praksis viser sig mere eller mindre gunstige end estimeret.

Indstillinger

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet:

 1. At Erritsø Idrætscenter bevilges et fast aktivitetstilskud på 408.000 kr. pr. år til det nye ketchercenter, med første udbetaling i 3. kvartal 2022.
 2. At aktivitetstilskuddet dækkes af de afsatte midler til dette i budgettet.
 3. At foreningsprisen pr. banetime til padel og tennis i ketchercenteret fastsættes til 75 kr./t.
 4. At Erritsø Idrætscenter selv fastsætter de konkrete priser til kommerciel udlejning, dog inden for markedsvilkårene.
 5. At udgangspunktet for fordeling af timer mellem foreningerne og kommerciel udlejning er en 50/50 model, hvor foreningerne kan bruge op til 50% af timerne hvis muligt.
 6. At Erritsø Idrætscenters økonomi følges løbende for at kunne se de realiserede forhold og deres økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet 2022-2026 den 21-04-2022

Anbefales som indstillet.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Ad 1 – 6) Anbefales

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Kultur- og Idrætsudvalget på baggrund af de nye oplysninger, der er indgået til forvaltningen.

 

Fraværende: Pernelle Jensen

 

Supplerende oplysninger:

De nye oplysninger i vedlagte notat til sagen ” Erritsø Idrætscenter – ansøgning om lån” giver ikke anledning til ændringer i indstillingen ovenfor.

 

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-06-2022

Ad 1-6) Anbefales

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-06-2022

1-6 anbefalet.

 

Beslutning i Byrådet den 30-06-2022

1-6 Godkendt.

 

Punkt 6 Beslutningssag: Tillæg til halfordelingsmodel vedr. indendørs padel og tennis

Sagsresumé

Der skal besluttes en model for fordelingen af de timer, der stilles til rådighed for foreninger i det nye ketchercenter i Erritsø Idrætscenter (EIC). Modellen foreslås lagt som en forlængelse af den gældende model for fordeling af timer til foreninger i kommunale haller, skoler og i de selvejende haller.

 

Sagsbeskrivelse:

Med det nye ketchercenter i Erritsø Idrætscenter (EIC), der indeholder 4 indendørsbaner til padel og 2 til tennis, kommer et behov for en model for fordeling af de timer, der stilles til rådighed for foreningslivet. Det forventes, at en del af timerne vil blive stillet til rådighed for foreningerne til foreningsaktiviteter, mens en anden del stilles til rådighed for borgere, der ønsker at booke timer til at spille selv (kommerciel udlejning). Foreningernes timer er til træning og andre fælles aktiviteter, og ikke til videreudlejning til medlemmer som ønsker at spille i selvorganiseret regi.

 

I 2010 vedtog byrådet en fælles model for fordeling af haltimer (og gymnastiksale), der både dækkede de kommunale og selvejende haller (bilag 1).

 

Uddrag fra eksisterende model:

”Den bagvedliggende tanke for fordelingen af timer er, at alle der dyrker idræt i Fredericia Kommune er en del af et samlet fællesskab, hvori de forskellige faciliteter indgår. Ved selve fordelingen af de lokale faciliteter lægges der samtidig vægt på, at lokale idrætsforeninger tildeles tid i de lokale faciliteter”.

 

Fordi det nye ketchercenter bliver den eneste af sin slags i Fredericia, foreslås det at alle padel- og eller tennisklubber bliver set som være hjemmehørende i ketchercenteret, med lige adgang til timer.

 

En fordelingsmodel for timer på padel og tennisbanerne kan laves som et tillæg til den eksisterende model.

Padel
Padelhallen består af 4 doublebaner. Foreningsaktiviteterne kan fylde 1-4 baner af gangen. Den eksisterende padelforening og andre kommende padelforeninger, vil blive betragtet som hjemmehørende i EIC, så længe dette er det eneste sted med indendørs padelbaner i kommunen. Deres ønsker prioriteres derfor over øvrige foreningers ønsker, dog vil antallet af timer skulle stå i relation til antallet af medlemmer, hvis der samlet set ønskes flere timer end der stilles til rådighed for foreningerne.

 

Tennis

Tennishallen består af 2 baner, hvor der både kan spilles single og double. Foreningsaktiviteterne vil formentligt fylde begge baner, for at der kan være nok spillere til foreningsaktiviteter. EGIF Tennis er allerede hjemmehørende i EIC, men fordi der kun findes en indendørs tennisfacilitet i kommunen sidestilles alle tennisklubbers ønsker til træningstider. Antallet af timer skal stå i relation til antallet af medlemmer i den enkelte tennisklub, hvis der samlet set ønskes flere timer end der stilles til rådighed for foreningerne.

 

Fra den eksisterende model:

”Der tildeles timer til fast træning i hallerne alle dage. Prime time opfattes som mandag-torsdag kl. 16.00-22.30, og fredag kl. 16-20, i alt 30 timer - derudover 5 timer i løbet af hele ugen (formiddage, hverdage kl. 15-16, fredag efter kl. 20 eller i løbet af weekenden). Det tilstræbes at der i perioden uge 43-6, hvor der er mest rift om timerne i hallerne, tildeles 35 timer pr. uge pr. hal eller mere.”

 

Idrætsgren

Aldersgruppe

Deltagere pr. time
(beregningsfaktor) (i en hal)

Badminton

Voksne/unge

14

 

Børn

14

Tennis

Voksne/unge

8

 

Børn

8

 

Ny

 

Pr. bane

Padel

Voksne/unge

4

 

Børn

4

Tennis (indendørs)

Voksne/unge

4

 

Børn

4

 

”Med mindre andet er anført, regnes børn som deltagere mellem 0-12 år, og Voksne/unge som alle over 12 år”.

 

”Der regnes med 1 træningstime pr. uge, men der kan ønskes 2 træningspas – enten på to forskellige dage eller i forlængelse af hinanden”.

 

Hvis der samlet set søges om flere timer end der er til rådighed i hallerne, sættes ansøgningerne i relation til det samlede antal timer til rådighed og fordeles forholdsmæssigt.

”I forhold til fordelingen af timer i de lokale faciliteter, fordeles timerne med udgangspunkt i følgende prioriteringsmodel:

Tidspunkt på dagen  Aldersgruppe

08:00 – 16:00 *  Seniorer (+ 60 år)

16:00 – 19:00   Børn (0- 12 år)

17:00 – 21:00   Unge (12-18 år) 17.00 – 22:30 Voksne (over 18 år)”

 

Idrætsafdelingen har været i dialog med padel- og tennisforeningerne og med Idrætsrådet om ovenstående model for fordeling af timer i det nye ketchercenter. Alle parter tilslutter sig modellen.

Økonomiske konsekvenser

Den generelle økonomi for det nye ketchercenter er selvstændigt beskrevet under dagsordenspunktet ”Beslutningssag: Erritsø Idrætscenter – økonomiske rammer og vilkår i øvrigt for driften af nyt ketchercenter”.

Vurdering

Idræt vurderer, at der er behov for en model til fordeling af de timer, der stilles til rådighed for foreningerne i det nye ketchercenter. Og at det vil være hensigtsmæssigt, at modellen ligger i forlængelse af den gældende fordelingsmodel for indendørs idrætshaller.

 

Af en forlængelse af den eksisterende model vil følge, at foreningerne sender ønsker ind til forvaltningen og EIC via det fælles bookingsystem, hvorefter man går i dialog ud fra de forskellige ønsker, frem mod en endelig fordeling af timerne ud fra ovennævnte kriterier.

Indstillinger

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsrådet indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale Byrådet at:

 • Den beskrevne model for fordeling af timer i det nye ketchercenter foregår som i den beskrevne model i sagsfremstillingen, som er et tillæg til den gældende model for fordeling af timer i kommunale haller og i de selvejende haller.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet 2022-2026 den 21-04-2022

Anbefales som indstillet.

 

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Kultur- og Idrætsudvalget på baggrund af de nye oplysninger, der er indgået til forvaltningen.

 

Fraværende: Pernelle Jensen

 

Supplerende oplysninger:

De nye oplysninger i vedlagte notat til sagen ” Erritsø Idrætscenter – ansøgning om lån” giver ikke anledning til ændringer i indstillingen ovenfor.

 

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-06-2022

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30-06-2022

Anbefalet.

 

Beslutning i Byrådet den 30-06-2022

Godkendt.

 

Punkt 7 Orientering

Punkt 8 Underskriftsside

Sagsresumé

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

 

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend i First Agenda.

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller