Økonomiudvalget - 11-05-2020

Referat
Dato:
Mandag, 11 maj, 2020 - 18:00
Hent som fil:
Lokation:
Referat publiceret:
Tirsdag, 12 maj, 2020 - 12:48

Punkt 109 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Godkendelse af dagsorden

 

Sagsbeskrivelse:

Dagsordenen til mødet er udsendt den 11. maj 2020. Mødet afholdes senere samme dag og er dermed ikke indkaldt indenfor den sædvanlige tidsramme på fire hverdage.

Indstillinger

Byrådssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-05-2020

Godkendt

Punkt 110 Genåbninger i Fredericia Kommune

Sagsresumé

Der gives en status på udvalgsdrøftelserne vedrørende genåbninger i Fredericia samt status på den samlede genåbningsplan fra Regeringen og Folketinget.

 

Sagsbeskrivelse:

Den første gradvise og kontrollerede genåbningsfase af Danmark, og dermed også Fredericia, er begyndt. I løbet af de sidste 14 dage har fagudvalgene arbejdet med mulige genåbningscenarier hver især, baseret på genåbningsplanens første fase. Der gives på Økonomiudvalgsmødet en kort status på dette arbejde.

 

Torsdag den 14. maj blev Regeringen og Folketingets partier enige om en samlet plan for genåbningen af Danmark. Det betyder bl.a. at skoler, foreningsliv og biblioteker åbner mere op i fase 2..

 

Til sommer følger fase 3, der bl.a. indebærer kultur og andre fællesskabsaktiviteter. Åbningen i fase 2 og 3 skal fortsat ske på en kontrolleret og forsvarlig måde og i overensstemmelse med anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne

 

På mødet gives en status på driftssituationen og det fremadrettede arbejde med genåbningen i Fredericia Kommune. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Koncernledelsen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-05-2020

Taget til efterretning

Punkt 111 Status på anlægsprogram

Sagsresumé

På mødet gives en status på arbejdet med fremrykkede anlægsinvesteringer i Fredericia Kommune.

 

Sagsbeskrivelse:

Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne sættes fri af anlægsloftet i 2020. Hensigten er, at kommunerne fremrykker anlægsinvesteringer og dermed holder gang i erhvervslivet og beskæftigelsen i Danmark. Det har Fredericia Byråd tilsluttet sig, idet Byrådet på det seneste byrådsmøde besluttede at forhøje Fredericia Kommunes anlægsbudget for 2020, så de samlede bruttoanlægsudgifter ialt lyder på 488,5 mio. kr.

 

På det seneste økonomiudvalgsmøde blev udvalget præsenteret for implementeringsplan for anlægsbudget 2020.

Der gives på dette økonomiudvalgsmøde en status på den seneste tids fagudvalgsdrøftelser vedrørende anlægsinvesteringerne samt opsamling på fremdriften i anlægsprogrammet som helhed. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Koncernledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-05-2020

Taget til efterretning. Hvis ansøgninger til anlægspuljer overstiger de afsatte beløb, vil Økonomiudvalget se positivt på forhøjelse af følgende puljer:

-          Landsbypuljen

-          Selvejende haller

-          Idrætsforeningerne

-          Tilgængelighedspuljen

Det er en forudsætning, at projekterne kan afsluttes i 2020.

Punkt 112 Fredericia Kommunes samarbejde med PUBLICURE og PROKURA

Sagsresumé

Gennemgang af redegørelse for samarbejdet med PUBLICURE og PROKURA om indkøbsoptimeringer i Fredericia Kommune.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia indledte i 2015 et samarbejde med advokatfirmaet PUBLICURE, som anvendte firmaet PROKURA som underrådgiver. Anledningen var igangsætningen af et indkøbsoptimeringsprojekt, hvor målet var at finde besparelser på indkøbsområdet og skabe læring i organisationen om arbejdet med løbende forbedringer og udvikling. Projektet mundede bl.a. ud i et udbud af håndværkerydelser med en estimeret besparelse på 33,2 mio. kr. over kontraktperioden.

 

Oprindeligt er det mediet Journalista.dk, som beder om aktindsigt i kontrakten mellem Fredericia Kommune og PUBLICURE, og som i den forbindelse undrer sig over, at dele af kontrakten er streget ud. Endvidere bemærker mediet, at der betales 5,4 mio. kr. for rådgivningen, og undrer sig i den forbindelse over, at skatteborgerne ikke kan få indsigt i en sag, hvor der betales så store summer.

 

Forvaltningen har på baggrund af sagen udarbejdet en redegørelse for PUBLICURE og PROKURA. Redegørelsen er vedlagt som bilag på sagen og gennemgås på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-05-2020

Taget til efterretning

Punkt 113 Orientering (Lukket)