Økonomiudvalget - 15-01-2018

Referat
Dato:
Mandag, 15 januar, 2018 - 15:45
Hent som fil:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2018

Godkendt.

Punkt 2 Forslag til lokalplan 326, Boligområde Sønderparken

Sagsresumé

Der er udarbejdet et udkast til forslag til Lokalplan 326, Boligområde Sønderparken, på baggrund af et ønske fra boligforeningerne. Baggrunden for dette ønske er, at den gældende byplanvedtægt opleves som utidssvarende og begrænsende for de ønsker og tiltag, der er for den fremtidige anvendelse i Sønderparken.

 

Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til boligformål i form af etageboliger og giver derudover også mulighed for tæt-lav boliger i en del af lokalplanområdet. Der har også været helt konkrete ønsker fra boligforeningerne om at få en servicebygning til viceværtfunktioner og lign. samt at få mulighed for at etablere carporte indenfor udlagte parkeringsarealer, idet højst 50 % af parkeringsbåsene bebygges. Desuden gives der mulighed for at etablere mindre butikker til områdets daglige forsyning.

 

Sagsbeskrivelse:

I 2009 udarbejdede boligforeningerne, Boligkontoret Fredericia og Bolig.nu en helhedsplan for Sønderparken. Dette blev gjort for at højne kvaliteten af boligområdet og for at bremse fraflytning samt forebygge, at området skulle udvikle sig i en negativ boligsocial retning.

 

Der er udarbejdet et udkast til forslag til Lokalplan 326, der har til formål at skabe det planmæssige grundlag, skal sikre, at helhedsplanen fastholdes og understøttes, og at der i Sønderparken fortsat vil være gode boligforhold med fælles fri- og opholdsarealer, som indeholder stor variation af aktiviteter og rekreative muligheder.

 

Samtidig er der sikret mulighed for kontakt til den omkringliggende bydel via et sammenhængende stisystem. Dette stisystem inviterer andre end dem, der bor i Sønderparken, til at bevæge sig igennem samt opholde sig i de rekreative områder i lokalplanområdet.

 

Lokalplanen sikrer også, at en del af Sønderparkens areal på sigt kan udvikles for at imødekomme en stadig stigende efterspørgsel på tæt/lave lejeboliger i Fredericia.

 

Lokalplanområdet og dets omgivelser

Lokalplanområdet er ca. 200.000 m2 og ligger i Fredericia Vest. Vest for lokalplanområdet ligger der et boligområde bestående af parcelhusbebyggelse, tæt-lav bebyggelse samt en børnehave. Mod sydsydvest grænser delområdet op mod jernbanen, Hannerup Skov og Fuglsang Skov. Mod øst ligger der et blandet bolig- og erhvervsområde langs Prangervej samt en række parcelhuse langs Hannerupvænget. Nord og nordvest for lokalplanområdet ligger flere institutioner, blandt andet Center for Høretab, hvor også STU har til huse, samt Bofællesskabet Jupiter. Mod nordvest ligger Fuglsangscentret, som er Dansk Blindesamfunds kursus- og feriecenter. Mod nordøst ligger Hannerup Parken samt Hannerup Kirke og kirkegård.

 

Aflysning af gældende lokalplan

Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt 24, der blev vedtaget i 1971 af Fredericia Byråd. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 326 aflyses Byplanvedtægt 24 for den del, der er omfattet lokalplanen.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanens formål er:

-  At fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af etageboliger og tæt – lav boliger

-  At sikre et sammenhængende stisystem

-  At give mulighed for etablering af fælles service faciliteter/bebyggelse

-  At give mulighed for etablering af mindre butikker til områdets daglige forsyning

 

Herudover fastlægger lokalplanen bestemmelser om:

 

Etageboliger

-  Bebyggelsesprocent: 60.

-  Etageantal: 3 etager.

-  Parkering: 1 parkeringsplads pr. etagebolig.

 

Tæt-lav boliger

-  Bebyggelsesprocent: 40.

-  Etageantal: 2 etager, uden udnyttet tagetage.

-  Parkering: 1,5 parkeringsplads pr. tæt-lav bolig.

 

Planen skal, ved anvendelse til tæt-lav bebyggelse, sikre anlæggelsen af et fælles fri- og opholdsareal. Ifølge kommuneplanen er det et krav, at opholdsarealer skal svare til 100 % af etagearealet. Kravet kan efter nærmere vurdering nedsættes, da der i umiddelbar tilknytning til lokalplanområdet er flere store rekreative områder.

 

Miljøvurdering

Lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at en miljøvurdering derfor ikke er nødvendig.

 

Planforslaget er vedlagt som bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at der med lokalplanen skabes et plangrundlag, som fremadrettet og mere tidssvarende end det hidtidige plangrundlag sikrer den fremtidige anvendelse af området som et boligområde med gode fælles fri- og opholdsarealer med stor variation af aktiviteter og rekreative muligheder.

 

Den ønskede anvendelse er forsat i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal ikke udarbejdes tillæg til denne.

 

Det er som nævnt Teknik & Miljøs vurdering, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

 

1.  at Forslag til Lokalplan 326, Boligområde Sønderparken, vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger

 

2.  at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanforslaget

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2018

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 20-12-2017

Anbefales.

Punkt 3 Aflysning af lokalplan 150A

Sagsresumé

Lokalplan 150 A gælder for karréen, der er afgrænset af Gothersgade, Jyllandsgade, Vendersgade og Danmarksgade er ikke længere aktuel og kan hindre eller besværliggøre projekter i området. Teknik & Miljø anbefaler derfor, at lokalplanen aflyses, således at plangrundlaget herefter alene er kommuneplanen. Større projekter, som kræver lokalplan, og som ikke kan rummes inden for lokalplan 150A vil under alle omstændigheder kræve ny lokalplan.

 

Sagsbeskrivelse:

Den blev lavet i 1997 på baggrund af et projekt for et overdækket butikscenter på 12.000 m2. En udfordring ved det daværende projekt var parkering, og lokalplanen rummer derfor relativt detaljerede bestemmelser for parkering, herunder mulighed for tagparkering. Parkering er også nævnt i planens formål:

 

§ 1.1: ”Lokalplanen har til formål […] at sikre parkeringsarealer ved opførelse af nybyggeri og ved ændret anvendelse. Herunder at sikre, at p- arealerne kan etableres som tagparkering”.

§ 4.2: ”Der skal for ny bebyggelse etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal. Ved opførelse af et detailhandelscenter kan parkeringspladserne etableres som tagparkering”.

 

I dag giver lokalplanen udfordringer, når der kommer ønsker om ændringer i bebyggelsen i området, herunder f.eks. mindre boligprojekter. Det kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at afvige fra planens parkeringsbestemmelser, men det er ikke muligt at dispensere pga. formuleringen om parkering i planens formålsparagraf.

 

Et konkret projekt, som lige nu forhindres af lokalplanen, er et projekt for 9 boliger i Danmarksstræde.

 

En mulighed kunne være at aflyse lokalplanen, idet det oprindelige projekt formentlig ikke længere er aktuelt. I givet fald vil det rent planmæssigt kun vil være kommuneplanens bestemmelser, der gælder i området. Nye projekter vil fortsat skulle byggesagsbehandles, hvor forskellige forhold, herunder vedr. parkering, vurderes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Lokalplan 150A blev lavet på et tidspunkt, hvor der var politisk ønske om overdækning af Danmarkstræde, men det nuværende arbejde med gang i byen og strategi for bymidten trækker i en anden retning. Teknik & Miljø vurderer på den baggrund, at lokalplan 150A ikke længere er aktuel, og den kan hindre eller besværliggøre projekter i området. Det drejer sig om små projekter, som ikke er lokalplanpligtige.

 

Større projekter, som kræver lokalplan, og som ikke kan rummes inden for lokalplan 150A vil under alle omstændigheder kræve ny lokalplan. Det anses som usandsynligt, at der kommer et større projekt, som kan rummes af lokalplan 150A, herunder i forhold til parkering.

 

Teknik & Miljø vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at aflyse lokalplan 150A, så det rent planmæssigt kun er bestemmelserne i kommuneplanens rammer, der gælder for området.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

 

-  at aflysning af Lokalplan 150A for området ved Danmarksstræde vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2018

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 20-12-2017

Anbefales.

Punkt 4 Byfornyelsesstøtte til Oldenborggade 6/Vendersgade 54

Sagsresumé

Ejendommen Oldenborggade 6/Vendersgade 54 indeholder 8 klubværelser og 4 lejligheder, der er i dårlig stand. Ejeren ansøgte om byfornyelsesstøtte fra den ordinære pulje i 2016. Dengang blev der meddelt afslag med begrundelse i de utidssvarende forhold i bygningen, idet disse skulle være omfattet af ansøgningen. Derfor søger ejeren nu på ny om byfornyelsesstøtte til hele ejendommen, inklusiv omfattende renovering både ud- og indvendigt.

 

Sagsbeskrivelse:

Eksisterende forhold:

Ejendommen Oldenborggade 6/Vendersgade 54 er en stor hjørneejendom på 2,5 etager. Ejendommen er opført i 1896 som ”Hotel Fredericia”. I sin tid var det en meget fremtrædende bygning med dens placering tæt på den oprindelige banegård.

I dag har ejendommen ligeledes en fremtræden placering, da den er beliggende ved den største indfaldsvej til Kanalbyen ved Lillebælt.

 

I dag bruges bygningens stueetage til restaurant og cafe, og i de 2 øverste etager er der boliger.

 

På 1. sal er der indrettet en lejlighed på 76 m2. Denne lejlighed er ikke omfattet af denne beslutning, da den er i fin stand.

 

I de øvrige dele af 1. sal er der indrettet 8 små klubværelser med fælles adgang til 1 køkken, 1 baderum og 1 toiletrum. Værelserne er mellem 7 og 24 m2. De 5 af værelserne er på 9 m2 og derunder. Værelserne og fællesrummene ligger fordelt på hver siden af en lang og mørk gang med udgang gennem køkkenet i den ene ende og med en trappeopgang næsten i den anden ende.

 

De fælles opholdsarealer består udelukkende af en mindre spiseplads i køkkenet. Der er ligeledes ingen altaner eller adgang til opholdsarealer i det fri. Alle fælles faciliteterne og værelserne er nedslidte og i meget dårlig stand.

 

I bygningens tagetage er der indrettet 4 lejligheder. Disse boliger er ligeledes i dårlig tilstand. De har dårlige lysforhold, og tagvinduernes placering gør, at det ikke er muligt at have udsyn ned på gaden.

 

Fremtidige forhold:

I skitseforslaget til ny indretning af 1. sal og tagetagen bliver begge etager ryddet på nær den nævnte lejlighed på 76 m2 på 1. sal.

 

På 1. sal bliver der indrettet 3 nye 2 værelses lejligheder på 53-70 m2.

Lejlighederne får gode lysforhold med gennemlyste lejligheder og bliver indrettet med eget køkken og eget badeværelse.

 

I tagetagen bliver der indrettet 4 lejligheder, alle på omkring 50 m2. Lejlighederne får alle eget badeværelse og køkken, og der bliver etableret gode lysforhold med minimum en kvist til hver lejlighed og gennemlyste rum.

 

Samtidig med etableringen af lejligheder på 1. sal og i tagetagen bliver bygningens klimaskærm renoveret og istandsat. Hele ejendommen får således en gennemgribende renovering.

 

Hele projektets forventede renoveringsudgifter er på 6.240.000 kr.

 

Tidligere beslutninger:

Den 5. december 2016 besluttede Byrådet, at byfornyelsesstøtten for 2017 skal være på 60 % i støtte til hele projektet (dog max 100 % af vedligeholdelsesudgiften) for udlejningsboliger, såfremt der gennemføres omfattende indvendige arbejder.

Økonomiske konsekvenser

Tekst

(beløb i mio kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

TB 2022

Anlægs-

bevilling

Fri-

givelse

Oldenborggade 6 / Vendersgade 54, udgift

(XA-5xxxx)

3.838

 

 

 

 

3.838

3.838

Oldenborggade 6 / vendersgade 54, indtægt

(XA-5xxxx)

-1.135

 

 

 

 

-1.135

-1.135

Byfornyelse, pulje

(XA-50044)

-2.703

 

 

 

 

0

0

I alt (- = kasseindlæg/

 + = kasseudlæg)

0

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering

Ifølge de kriterier, der er besluttet for byfornyelsesstøtte til private udlejningsboliger, kan Oldenborggade 6/Vendersgade 54 opnå 60 % i støtte til hele projektet.

 

Teknik & Miljø vurderer ligeledes, at der bør gives denne støtte for at ejerne har mulighed for at realiserer projektet.

 

Renoveringsomkostninger:

Totale ombygningsudgifter  6.240.000 kr.

60 % i støtte  3.744.000 kr.

Bidrag til Byggeskadefonden    93.600kr.

 

  Byfornyelsesstøtte inkl. Byggeskadefonden 3.837.600 kr.

 

Ejendommen vil være omfattet af Byggeskadefondens dækningsområde. Bidrag på 1,5 % af de totale ombygningsudgifter på 6.240.000 kr. udgør 93.600 kr. til Byggeskadefonden.

 

I starten af 2017 disponerede Teknik & Miljø statslig udgiftsramme på ejendommen på 1.035.000 kr. Denne ramme skulle afsættes på projektet inden udgangen af februar 2017, da det var restramme fra andre kommuner. Udover de 1.035.000 kr. blev der i 2015 givet tilsagn om 200.000 kr. til nye vinduer, dette udløste en ramme fra staten på 100.000 kr.

 

Udgifter til bygningsfornyelse deles normalvis ligeligt af kommunen og staten med 50 % til hver, men da Fredericia Kommune ikke har mere statslig ramme, er dette ikke en mulighed. Fredericia Kommune har på nuværende tidspunkt således ikke har mere statslig ramme end de 1.035.000 kr. der allerede er afsat på projektet.

 

Hvis Fredericia Kommune dækker de resterende udgifter, vil fordelingen af støtten til ejendommen se således ud:

 

Fredericia Kommune inkl. Byggeskadefond  2.703.000 kr.

Staten inkl. Byggeskadefond  1.135.000 kr.

 

Udgifterne til ejendommen tages fra byfornyelsespuljen, der på nuværende tidspunkt er på 4.300.000 kr.

 

Denne indstilling anbefales i forhold til Byrådets tidligere beslutning fra december 2016, om at der gives 60% i støtte til ejendomme der gennemfører gennemgribende renoveringer, der omhandler indvendige arbejder.

 

Dertil anbefales denne indstilling, fordi ejendommen rummer mange dårlige og utidssvarende boliger, hvor langt størstedelen består af mindre værelser. Værelserne har fælles adgang til 1 bad, 1 toilet og 1 køkken. Hverken værelserne, lejlighederne eller de fælles faciliteter lever ikke op til nutidens standarder og de er i meget ringe stand og de er meget nedslidte.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

 

  1. at der træffes byfornyelsesbeslutning for Oldenborggade 6 / Vendersgade 54

 

  1. at budgettet tilrettes med de under ”Økonomiske konsekvenser” anførte ændringer

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2018

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 20-12-2017

Anbefales.

BilagStørrelse
fremtidige_forhold.pdf4.03 MB

Punkt 5 Kollektiv Trafik - indmelding til Sydtrafik af ændringer til Køreplan 2018

Sagsresumé

Køreplanændringer til køreplan 2018, som træder i kraft i sommeren 2018 skal indmeldes til Sydtrafik inden årets udgang. Denne sag beskriver de påtænkte ændringer til køreplanen. Ligeledes beskrives ønsket om at undersøge muligheden for en busforbindelse, som skal sikre bedre kollektiv trafik fra Taulov og Skærbæk til ungdomsuddannelsesstederne i Erritsø og til Fredericia Gymnasium.

 

Sagsbeskrivelse:

Vej & Park har forslag til ændringer til indmelding til Sydtrafik:

 

Linje 2:

Der tilføjes en afgang kl. 11.54 samt 12.24, således at den ”manglende” afgang til middag på hverdage busbetjenes. Dette vil bl.a. forbedre betjeningen af Fredericia Idrætscenter.

 

Linje 3:

Et stoppested på Erritsø Bygade v. Tonne Kjærsvej nedlægges af hensyn til trafiksikkerhed og på baggrund af en borgerhenvendelse. Ca. 150 meter fra dette på Tonne Kjærsvej er der et stoppested, som i forvejen bruges ofte, da det er beliggende lige overfor skolen.

 

Rute 7:

På baggrund af et ønske om forbedret bybusbetjening af Sundhedshuset er det undersøgt, om der kan etableres busbetjening ved Sundhedshusets hovedindgang i Dronningensgade. Dette vil være muligt med linje 7, hvis ruteforløbet på denne ændres i et andet området for at skabe den nødvendige tid et lidt længere forløb ved Sundhedshuset.

 

Det foreslås således, at rute 7 omlægges på en del af strækningen i Vestbyen i centrum, således at følgende del af ruten udgår:

 

Jupitervej fra Korskærvej til Venusvej, Venusvej fra Jupitervej til Vestre Ringvej, Vestre Ringvej fra Venusvej til Prangervej, Prangervej fra Vestre Ringvej til Skjoldborgsvej og Skjoldborgsvej fra Prangervej til Vejlevej.

 

Denne strækning betjenes også af rute 1, hvorfor der stadig vil være busbetjening på strækningen.

 

I stedet foreslås følgende strækning tilføjet i centrum:

 

Købmagergade fra Sjællandsgade til Oldenborggade, Oldenborggade fra Købmagergade til Dronningensgade, Dronningensgade fra Oldenborggade til Sjællandsgade og Sjællandsgade fra Dronningensgade til Købmagergade.

 

Omlægningen af ruten kræver en række fysiske ændringer, hvor eksisterende stoppesteder skal fjernes, og nye skal etableres. Derudover kræver ændringen, at der indføres parkeringsrestriktioner i Oldenborggade mellem Kongensgade og Dronningensgade samt i Dronningensgade på strækningen forbi Sundhedshuset. Disse restriktioner vil samtidig forbedre adgangen til Sundhedshuset.

 

Forbedret betjening for studerende fra Taulov og Skærbæk:

På baggrund af flere borgerhenvendelser samt dialog med ungdomsuddannelserne i Erritsø og Fredericia Gymnasium foreslås det undersøgt, om det er muligt at etablere en direkte skolebusrute fra Taulov og Skærbæk mod ungdomsuddannelserne i Erritsø og Fredericia Gymnasium. En mere direkte bus kan forkorte rejsetiden for de studerende. En studerende fra Skærbæk skal eksempelvis med bussen kl. 06.45 for at være på Fredericia Gymnasium til undervisningsstart kl. 08.05.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er indført i skemaet

 

Mio. kr.

TB 2017

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Ændring af Linje 7

 

0,145

 

 

 

0,145

0,145

Tilføjelse af køreplantime

 

0,050

0,100

0,100

0,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

0,195

0,100 

0,100 

0,100 

 

 

 

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

  1. at de beskrevne forslag til ændringer på ruterne 2, 3 og 7 tiltrædes og indmeldes til Sydtrafik med henblik på realisering med virkning fra sommeren 2018
  2. at der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at etablere en skolebusrute fra Taulov og Skærbæk, idet et forslag til rute og økonomiske konsekvenser præsenteres udvalget i foråret 2018.
  3. at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2018

Anbefales.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-12-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 6 Udsigten i Skærbæk

Sagsresumé

Boligselskabet Boli.nu har afholdt licitation og er klar til at bygge 60 almene familieboliger i Skærbæk. Boli.nu ansøger Byrådet om at godkende en samlet anskaffelsessum i 2018-priser.

 

Sagsbeskrivelse:

I december 2016 besluttede Byrådet at give tilsagn til Boli.nu om at bygge seks punkthuse med i alt 60 almene boliger på Langelandsvej i Skærbæk. Boli.nu har afholdt licitation og er nu klar til næste fase som er Byrådets godkendelse (skema B). Boli.nu oplyser, at som følge af generelt stigende byggeaktivitet, var tilbudspriserne højere end forventet ved licitationen. Derfor er der blevet reduceret i projektet, dog uden forringelse af byggeriets omfang og kvaliteten af bo-oplevelsen i byggeriet.

 

Da Byrådet godkendte projektet i 2016 (skema A), var det med en forventet anskaffelsessum på 126,668 mio. kr., svarende til det maksimalt tilladte indenfor alment byggeri. Da vi nu skriver 2018 er satserne steget, som følge af almindelig prisudvikling. Derfor ansøger Boli.nu om at kunne bygge efter 2018-satser. Det vil betyde, at den samlede anskaffelsessum bliver 130,135 mio. kr., og at det kommunale 2%-indskud i boligerne stiger fra de tidligere bevilliget 12,667 mio. kr. til 13,014 mio. kr. 

 

Udover grundkapitalindskuddet skal Fredericia Kommune garantere for realkreditlånet i byggeriet. Realkreditlånet udgør 88% af anskaffelsessummen og er på 114,519 mio. kr. Garantien for lånet kan først endeligt gøres op, når byggeriet står færdigt og klar til vurdering. Indtil da dækker garantien som udgangspunkt hele realkreditlånet.

 

Endelig er det op til Byrådet at godkende den foreløbige husleje pr. m2. Huslejen udgør iflg. Driftsbudgettet 833 kr. pr. m2 (ekskl. forbrug). Boligerne er 98-108 m2 og huslejen er mellem 6.752-7.742 kr. pr. måned pr. bolig.

Økonomiske konsekvenser

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2017

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Ekstra kommunalt grundkapitalindskud

 

0,347

 

 

 

0,347

0,347

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

0,000

0,347

0,000

0,000

0,000

0,347 

0,347

 

Vurdering

Tilsagn til støtte af alment byggeri kan gives jf. almenboliglovens § 115. Det er op til Byrådet, at vurdere om den samlede anskaffelsessum må øges fra de oprindelige 126,668 mio. kr. til 130,135 mio. kr., der søges om her.

Indstillinger

Ejendomsafdelingen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet

 

  1. godkender skema B-ansøgningen fra Boli.nu med den forhøjede anskaffelsessum på nu i alt 130,135 mio. kr., og dermed
  2. bevilliger grundkapitalindskud på 13,014 mio. kr. Det ekstra grundkapitalindskud på 0,347 mio. kr. finansieres af investeringspuljen???
  3. godkender garanti for realkreditlånet på samlet max 114,519 mio. kr.
  4. godkender den foreløbige husleje på 833 kr. pr. m2

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2018

Anbefales.

Punkt 7 Eventuelt

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Feedback