Økonomiudvalget - 16-04-2018

Referat
Dato:
Mandag, 16 april, 2018 - 17:00
Hent som fil:

Punkt 23 Godkendelse af dagsorden

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Godkendt.

Punkt 24 Regnskab 2017 og Spar/Lån 2017-2018

Sagsresumé

I denne sag fremlægges regnskabet for 2017 og spar/lån.

 

Økonomi og Personale vurderer, at årets regnskabsresultat er tilfredsstillende. Det samlede resultat er således forbedret med 44,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Opmærksomheden henledes dog på, at servicerammen for første gang i flere år er overskredet. Overskridelsen indikerer, at der er pres på flere af kommunens serviceområder, herunder særligt Børn og Unge. Det anbefales, at der merforbruget analyseres og der udarbejdes en handlingsplan for, hvordan udfordringen kan løses.

 

Alle udvalg har behandlet spar/lån på egne områder. Det indstilles, at overførslen mellem årene sker som behandlet i udvalgene, dog med den tilføjelse, at alle større investeringer, som finansieres af spar/lån, fremsættes til politik behandling og beslutning inden igangsætning. 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Regnskab 2017

Det endelige regnskab for Fredericia Kommune 2017 er udarbejdet og klar til politisk behandling. Regnskabet skal jævnfør styrelsesloven videregives til revisionen, og før videregivelsen skal regnskabet foreløbig godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Regnskabet for 2017 viser følgende hovedtal:

 

Mio. kr.

Vedtaget budget

Korrigeret budget

Regnskab 2017

Resultat ordinær drift (- = overskud)

-147,8

-84,9

-81,7

Resultat i alt (- = overskud)

61,4

182,8

16,8

Gennemsnitlig likviditet (+ = aktiver)

273

 

413

 

Fredericia Kommunes regnskab for 2017 er lagt på sagen.

 

Spar/lån

I henhold til kommunens principper for økonomistyring har udvalgene mulighed for at spare op eller låne af kommende års budgetter. De bevillingsmæssige konsekvenser af spar/lån fremgår af afsnittet ”Økonomiske konsekvenser”. Det overskydende beløb vedrørende serviceudgifterne på 19,8 mio. kr. foreslås i denne sag overført til Investeringspuljen.

 

Afvigelser

For hele kommunen udviser regnskabet en merindtægt på netto -14,4 mio. kr. Der søges i forbindelse med regnskabsafslutningen om efterbevilling på afvigelsen. 

 

I hovedtræk skyldes afvigelserne følgende forhold:

 

På skatter og tilskud er der en afvigelse på -4,5 mio. kr., der hovedsageligt skyldes højere provenu end forventet på ejendomsskat og dækningsafgift.

 

På øvrige driftsudgifter er der netto en merudgift på 1,3 mio. kr. Beløbet vedrører et merforbrug på 9,7 mio. kr. på overførselsudgifterne på grund lavere refusion for overførsler, samt et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering og mindreindtægt på de centrale refusionsordninger på netto -8,4 mio. kr.

 

For renter og afdrag er der indregnet konsekvenserne af låneomlægningen, som byrådet besluttede i budgetlægningen. Konsekvenserne er samlet set neutrale for kommunen.

 

Anlæg udviser et samlet et merforbrug på 1,1 mio. kr., der kan henføres til en række projekter, der afsluttes i 2017, herunder en merudgift til forbindelse med etablering af cykelsti i Bøgeskov, der er blevet dyrere end forventet på grund af udfordringer med gennemførelse af de oprindeligt planlagte anlægsarbejder. Der henvises endvidere til afsnittet vedr. afslutning af anlæg over 2 mio. kr.

 

På det brugerfinansierede område viser regnskabet en forbedring af resultatet med -4,4 mio. kr.

 

Balanceforskydninger udviser en afvigelse på 14,6 mio. kr., der primært kan henføres til tidsforskydning i forhold til udbetaling af tilskud.

 

Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.:

For afsluttede anlægsarbejder over 2,0 mio. kr., skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Der henvises til bilaget ”Afsluttede anlægsregnskaber 2017 over 2 mio. kr.”.

 

Anlægsbevillinger i øvrigt:

I forbindelse med regnskabsafslutningen ansøges der om anlægsbevilling for i alt 0,4 mio. kr. og tillægsbevilling til anlægsbevilling på 11,8 mio. kr. for hele kommunen. 

Der henvises til bilaget ”Ansøgning om anlægsbevilling – Regnskab 2017”.

Økonomiske konsekvenser

Årets spar/lån foreslås bevillingsmæssigt tilrettet som i nedenstående tabel:

 

Netto, hele 1.000 kr.

-=budgetreduktion

+=budgetforøgelse

2017

2018

Serviceudgifter i alt

-40.310

41.028

By- og Planudvalget

-303

-53

Miljø- og Teknikudvalget

4.340

-4.340

Børne- og Skolevalget

3.335

-3.421

Kultur- og Idrætsudvalget

-2.533

2.533

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

1.006

-1.006

Social- og Omsorgsudvalget

-26.051

25.818

Uddannelsesudvalget

-7.855

7.941

Økonomiudvalget

-12.249

13.556

 

Overførselsudgifter i alt

1.707

-1.707

Ældreboliger i alt

3.431

-3.431

Anlæg i alt

-79.488

99.536

Brugerfinansieret område – drift i alt

479

-479

Brugerfinansieret område – anlæg i alt

-41.024

41.024

Finansielle Poster i alt

-13.357

13.357

TOTAL

-168.562

189.328

 

Yderligere specifikation af udvalgenes spar/lån er lagt på sagen.

Vurdering

Byrådet har i den økonomiske politik sat pejlemærkerne for den økonomiske styring i Fredericia Kommune. Økonomi og Personale vurderer, at årets regnskabsresultat er fornuftigt med et regnskabsresultat, som er forbedret med 44,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og med en robust kassebeholdning.

 

Opmærksomheden skal dog henledes på, at servicerammen for første gang i flere år i årets regnskab er overskredet. Særligt skal Børn og Unge samt Teknik og Miljø fremhæves, da begge områder kommer ud med større lån af det kommende års budget. Særligt med hensyn til Børn og Unge er der en risiko for, at overskridelsen er af permanent karakter, hvis der ikke gribes ind, og at lånet derfor vil stige år for år. Det indstilles derfor, at merforbruget analyseres nærmere, og at der udarbejdes en handlingsplan for, hvordan udfordringen kan løses.

 

Økonomi og Personale vurderer, at overholdelse af servicerammen bliver et særligt fokusområde i den kommende justering af den økonomiske politik, og der vil blive lagt op til, at udvidelser kun kan ske gennem omprioriteringer. De foreløbige meldinger fra KL tyder dog på, at kommunerne under ét overholder servicerammen for 2017, hvilket betyder, at kommunen ikke sanktioneres for overskridelsen.

 

Merforbruget på overførselsudgifterne kræver også særlig opmærksomhed i den fremadrettede økonomistyring. Økonomi og Personale vurderer, at der er behov for fokus på at nedbringe udgifterne på arbejdsmarkedsområdet.

 

Med hensyn til spar/lån er det Økonomi og Personales anbefaling, at overførslerne sker som indstillet i afsnittet ”Økonomiske konsekvenser”. Det er imidlertid af afgørende betydning, at der er sammenhæng mellem kommunens visioner og de økonomiske ressourcer. Derfor indstilles det, at alle større investeringer, som finansieres af overførsler mellem årene, indgår i politiske drøftelser i udvalget og besluttes i Økonomiudvalget forinden igangsætning. Den politiske proces skal være med til at sikre, at der i fornødent omfang tænkes på tværs af hele kommunen. Økonomi og Personale anbefaler endvidere, at der i justeringen af den økonomiske politik arbejdes med en generel model, hvor der sikres større sammenhæng mellem spar/lån og de politiske drøftelser i forbindelse med budgetlægningen.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller,

 1. at Fredericia Kommunes årsregnskab for 2017 godkendes og afgives til revisionens gennemgang

 

 1. at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes som beskrevet i sagen, dog således, at alle større investeringer, som finansieres af spar/lån, skal drøftes i udvalget og besluttes af Økonomiudvalget

 

 1. at de afsluttede anlægsregnskaber over 2,0 mio. kr. jævnfør bilag godkendes

 

 1. at der i justeringen af den økonomiske politik indarbejdes mål om overholdelse af servicerammen samt en større sammenhæng mellem budgetlægning og spar/lån

 

 1. at der for Børn og Unge igangsættes en analyse af årsager til merforbruget samt udarbejdelse af handlingsplan til imødegåelse af fremtidige merforbrug

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales.

Punkt 25 Opfølgningssag ifb. med Fredericia Kommunes styrelsesvedtægt pr. 01-01-2018 - bevillingsmæssige konsekvenser (0-sag)

Sagsresumé

I forbindelse med konstituering af nyt byråd pr. 1. januar 2018 er der gennemført revision af styrelsesvedtægten for at tilpasse denne til ny udvalgsstruktur. Byrådet godkendte d. 15. januar 2018 den nye styrelsesvedtægt, og etableringen af de nye udvalg medfører, at budgettet skal omplaceres. Økonomi og Personale har nu fået tilrettet kommunens kontoplan i økonomisystemet iht. den godkendte styrelsesvedtægt, hvorfor de bevillingsmæssige konsekvenser formelt skal godkendes med denne sag.

 

Sagsbeskrivelse:

Den nye styrelsesvedtægt, gældende fra 1. januar 2018, indebærer nedlæggelse af udvalg og nye udvalg er nedsat; der ud over er en række opgaver flyttet mellem udvalgene.

 

På udvalgsniveau har den nye styrelsesvedtægt følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

netto, hele 1.000 kr. (2018-pris)
korr.budget pr. 19-03-2018

Korrigeret budget
2018 (før)

Korrigeret budget
2018 (efter)

Netto-
ændring
2018

By- og Planudvalget

60.904

 

 

By- og Planudvalget

 

60.904

0

Miljø- og Teknikudvalget

133.857

 

 

Miljø- og Teknikudvalget

 

133.857

0

Børne- og Skoleudvalget

894.896

 

 

Børne- og Skoleudvalget

 

866.892

-28.004

Kultur- og Idrætsudvalget

141.069

 

 

Kultur- og Idrætsudvalget

 

132.232

-8.837

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudv.

796.716

 

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

962.991

166.275

Social- og Omsorgsudvalget

1.046.013

 

 

Senior- og Handicapudvalget

 

609.889

-436.124

Sundhedsudvalget

0

293.230

293.230

Uddannelsesudvalget

32.474

 

 

Uddannelsesudvalget

 

32.474

0

Økonomiudvalget

-3.105.929

 

 

Økonomiudvalget

 

-3.092.469

13.460

Total

0

0

0

 

Økonomiske konsekvenser

Der er alene tale om en omfordeling af det korrigerede budget 2018 samt i budgetoverslagsårene iht. ny udvalgsstruktur samt opgavesammensætning i den nye styrelsesvedtægt.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at

 1. Økonomiudvalget og byrådet godkender de afledte bevillingsmæssige konsekvenser af ændringen i styrelsesvedtægten. Der er alene tale om, at der flyttes beløb mellem de berørte fagudvalg med virkning fra 01-01-2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales.

Punkt 26 Befolkningsprognose 2018 - 2029

Sagsresumé

Økonomi har udarbejdet en ny befolkningsprognose for årene 2018 til 2029. Der indstilles, at den nye befolkningsprognose anvendes i budgetlægningen.

 

Sagsbeskrivelse:

Økonomi udarbejder hvert år en befolkningsprognose for Fredericia Kommune. Der er nu udarbejdet en ny prognose for årene 2017 – 2029.

 

Befolkningsprognosen bruges som en af forudsætningerne i budgetlægningen. Befolkningsprognosen bruges bl.a. til:

 

 • Planlægning og styring af institutions- og skoleområdet
 • Mængderegulering af budgetterne
 • Beregning af fremtidige skatteindtægter

 

Befolkningsprognosen baseres på tal fra CPR for årene 2002 til 2017. Der er indbygget samme forventning om stigende levealder som Danmarks Statistik anvender. Oplysninger om fertilitet, tilflytning og fraflytning baseres på de seneste 5 år.

 

Den nye prognose baseres desuden på Fredericia Kommunes boligplan ud fra kendt status pr. marts 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

2017 var et år med stor vækst i befolkningen, som steg med 458 indbyggere. Hovedforklaringen er et stort antal tilflyttere fra andre kommuner.

 

Den nye befolkningsprognose bygger på kommunens egen aktuelle boligplan. Boligplanen forventer et relativt lavt antal nye boliger klar til indflytning i 2018, mens der forventes et stort antal nye boliger klar til indflytning fra 2019 og frem. Dette afspejles i prognosen, hvor væksten i indbyggertallet tager fart fra 2019 og frem.

 

Det er således afgørende for prognosen, at boligudbygningen sker i takt med den indbyggede boligplan.  

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at den nye befolkningsprognose anvendes i budgetlægningen for 2019 til 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Godkendt.

Punkt 27 Budgetprocedure for 2019-2022

Sagsresumé

Budgetprocessen for budget 2019-2022 igangsættes med vedtagelse af tidsplanen, som er vedlagt som bilag. Budgetproceduren indeholder en overordnet beskrivelse af den økonomiske situation, tidsplan og forudsætninger for det kommende arbejde, der ligger til grund for fremlæggelsen af borgmesterens budgetforslag i august måned samt efterfølgende vedtagelse af budgettet ved anden behandlingen i Byrådet den 8. oktober 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Årets budgetprocedure bygger i vid udstrækning på samme principper og proces som sidste år.

 

Den økonomiske situation og mål i budgetlægningen

Genopretningen af dansk økonomi er de senere år bl.a. sket gennem en stram styring af kommunernes økonomi med krav om omstillinger og omprioriteringer. Byrådet har gennem flere år arbejdet systematisk på at forbedre kommunens økonomi. Det systematiske arbejde med økonomien har båret frugt, og kommunen står godt rustet til at imødegå de kommende års udfordringer. Byrådet har de seneste år vedtaget budgetter i balance, hvor der samtidig har været plads til investeringer i vækst og velfærd.

 

Regnskab 2017 viser et bedre regnskabsresultat end budgetteret, dog endte Fredericia kommune med at overskride servicerammen. Samtidig ser det på nuværende tidspunkt ud til, at der kan komme pres på flere af fagområderne i 2018. Det er derfor af afgørende betydning, at eventuelle udvidelser finansieres ved omprioritering inden for de eksisterende rammer.

 

Byrådet har i vision 2020 udstukket ambitiøse mål for de kommende år. Vækst og velfærd er afgørende for kommunens fremtidige succes. Byrådet vil i budgetlægningen prioritere investeringer, der understøtter realiseringen af visionen inden for rammerne af kommunens økonomiske politik.

 

Budgetlægningen bør tilrettelægges, så udfordringer og investeringsbehov identificeres og håndteres tidligt i processen.

 

 

Tidsplan for budgetproceduren

Forslag til tidsplan for årets budgetlægning er vedlagt som bilag på sagen.

 

Helt overordnet er målet med processen, at borgmesteren til byrådets 1. behandling i august måned kan fremlægge et budgetforslag, der kan danne grundlag for de videre politiske forhandlinger frem mod byrådets endelige vedtagelse af budget 2019-2022 i oktober måned.

 

Der afholdes i juni måned et temamøde, hvor kommuneaftalen gennemgås med særligt fokus på konsekvenserne for Fredericia. På budgetseminar i august gennemgås det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen, og borgmesterens budgetforslag fremlægges.

 

Det foreslås i lighed med sidste år, at borgmesteren afholder individuelle forhandlingsmøder ultimo august og fælles forhandlinger i starten af september.

 

Basisbudget

Økonomi og Personale udarbejder i lighed med tidligere år et teknisk budgetoplæg (basisbudget) -  som danner grundlag for budgetlægningen. Basisbudgettet udarbejdes med udgangspunkt i sidste års budget med korrektioner efter politisk godkendte spilleregler. Overslagsåret 2022 er hovedsageligt lavet som en kopi af budgettet for 2021.

 

Økonomi og Personale foreslår, at basisbudgettet udarbejdes efter følgende spilleregler:

·  Nye pris og lønskøn fra KL

·  Uændret skatteprocent og beregning på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

·  Regulering fht. ny udligningsmodel, som forventes vedtaget inden sommerferien

·  Virkninger af ny lovgivning (DUT), dog maksimalt med et beløb svarende til reguleringen af bloktilskuddet

·  Nye byrådsbeslutninger (BÅT)

·  Mængderegulering på dagtilbud og skoler

·  Regulering af overførselsindkomster som følge af ændret efterspørgsel i takt med landstendensen

·  Fuld udnyttelse af lånemuligheder

·  Rettelse af fejl og mangler

 

For de brugerfinansierede områder udarbejder fagudvalget et budgetoplæg med tilhørende budgetforudsætninger og bemærkninger, som indarbejdes i basisbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstillinger

Borgmesteren indstiller

 1. at tidsplan og procedure for budgetlægningen godkendes
 2. at budgetlægningen tager udgangspunkt i et teknisk udarbejdet basisbudget efter de beskrevne spilleregler

Bilag

Åben -

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales.

Punkt 28 Udmøntning af puljen Politisk opgaveprioritering

Sagsresumé

I forbindelse med budgetlægningen 2017-2021 og 2018-2021 blev der indarbejdet en pulje til politisk opgaveprioritering, og er en lokal omprioriteringsmekanisme.

 

Puljen giver Byrådet mulighed for at omprioritere dele af budgettet for herigennem at investere i udvikling og velfærd.

 

Puljen udmøntes løbende i budgetperioden, og denne sag indeholder den foreløbige udmøntning. 

 

Sagsbeskrivelse

Puljen Politisk opgaveprioritering indgik budgetlægningen for hhv. 2017-2020 og 2018-2021.

 

I 2017 blev de første 5 mio. kr./år udmøntet på administrationen.

Status på udmøntningen af puljen fremgår nedenfor:

 

Mio. kr.

2018

2019

2020

2021

2022

Budget 2017-2020 (endnu ikke udmøntet)

-5,000

-5,000

-5,000

-5,000

-5,000

Budget 2018-2021

-5,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

I alt

-10,000

-15,000

-15,000

-15,000

-15,000

 

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse omprioriteringer i forhold til slankning af kommunens øverste ledelse, lånomlægning samt indkøbsoptimering udmøntes nu næste del af puljen jf. nedenstående tabel:

 

 

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

TB 2022

Direktionen, drift

-0,150

-2,034

-2,034

-2,034

-2,034

Låneomlægning

-3,300

-2,200

-2,100

-1,600

-1,600

Indkøbsoptimering, håndværkerydelser

 

-1,200

-1,200

-1,200

-1,200

Politisk opgaveprioritering

3,450

5,434

5,334

4,834

4,834

 

 

 

 

 

 

I alt
(- = kasseindlæg/
+ = kasseudlæg)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Efter ovenstående udmøntning vil ny status på puljen se således ud:

 

Mio. kr.

2018

2019

2020

2021

2022

Status ikke udmøntet

-10,000

-15,000

-15,000

-15,000

-15,000

Udmøntning jf ovenstående

3,450

5,434

5,334

4,834

4,834

Ny status

-6,550

-9,566

-9,666

-10,166

-10,166

 

I den kommende periode op til budgetlægningen vil den resterende del af puljen blive udmøntet

Vurdering

Der henvises til Sagsbeskrivelse og Økonomiske konsekvenser.

Indstillinger

Borgmesteren indstiller,

At puljen Politisk opgaveprioritering udmøntes og tilrettes i budget 2018 samt i budgettet for år 2019-2022 jævnfør tabellen i afsnittet Økonomiske konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Godkendt.

Punkt 29 Aktionærrollen - Ordinæregeneralforsamlinger 2018

Sagsresumé

Sagsresumé:

Sagen indeholder en status for de selskaber som Fredericia Kommune er aktionær i og der lægges op til, at eventuelle spørgsmål, der ønskes stillet på selskabernes ordinære generalforsamling afklares.

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Kommune har aktionærinteresser i følgende selskaber:

 1. ADP A/S.
 2. Kommunernes Pensionsforsikring A/S (SAMPENSION).
 3. Billund Lufthavn A/S.
 4. FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S.
 5. Fredericia Spildevand A/S.

 

Sagen forelægges økonomiudvalget som en statussag på selskabernes økonomi forud for de ordinære generalforsamlinger, med udgangspunkt i de senest godkendte årsrapporter og eventuelt med henblik på, at økonomiudvalget kan beslutte om der skal stilles spørgsmål til de forestående ordinære generalforsamlinger, der afholdes i selskaberne.

 

Det bemærkes, at økonomiudvalget på byrådsmødet den 8. april 2002 har fået delegeret kompetencen til at træffe beslutninger om Fredericia Kommunes forhold som aktionær.

 

1: ADP A/S.

 

Mio. kr.

2016

2015

2014

Nettoomsætning

110,4

112,3

114,8

Årets resultat

21,8

13,2

31,9

Egenkapital

622,3

608,4

599,7

 

Fredericia Kommunes ejerandel af aktiekapitalen på 25,0 mio. kr. udgør 22,3 mio. kr., svarende til 89 %.

 

Den samlede godsomsætning

 

2016

2015

2014

Mio. tons

8,5

9,5

10,1

 

Der er sket et fald på 1,0 mio. tons i forhold til 2015, svarende til et fald på ca. 10 %. I ledelsens beretning til regnskabet nævnes, at årsagen til faldet primært kan henføres til et hurtigere fald end forventet i udskibning af råolie, idet der bl.a. var et nedbrud i et af de produktive felter i Nordsøen. Sekundært har eftervirkningerne af branden hos DanGødning også påvirket godsmængden i nedadgående retning.

 

I 2016 har antallet af skibsanløb udgjort 1.619 mod 1.562 i 2015.  

 

Årets resultat på 21,8 mio. kr. er bedre end det forventede resultat på 20,0 mio. kr. i ½ års regnskabet. Koncernresultatet anses af ledelsen for at være tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne ved årets begyndelse.

 

Årsrapporten 2016 er godkendt af direktion og bestyrelse, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
 

Der afholdes normalt generalforsamling i ADP A/S samt datterselskaberne medio april.

 

 2: Kommunernes Pensionskasse A/S (SAMPENSION).

 

Mio kr.

2016

2015

2014

Præmieindtægt

9.017

8.597

7.758

Årets resultat

-75

-412

90

Egenkapital

4.559

6.975

9.250


Fredericia kommunes ejerandel udgør 5.000 kr. af selskabets aktiekapital på 800.000 kr., svarende til 0,6 %.

 

I henhold til ledelsens beretning er 2016 præget af en fortsat positiv udvikling med pæn vækst i kundernes indbetalinger, faldende omkostninger og høje investeringsafkast i både markedsrente og gennemsnitsrente.

 

Årets negative resultat henføres primært til forhold omkring tildeling af bonuskapital til kunderne, som i henhold til regnskabsreglerne skal omkostningsføres. Når der ses bort fra omkostningen til bonuskapital er årets resultat lidt højere end forventet.

 

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud dækkes af ”overført resultat” fra tidligere år under egenkapitalen.

 

Revisionen af årsrapporten 2016 har ikke givet anledning til forbehold.

Forslag fra aktionærerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være fremsendt til selskabet mindst 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Det bemærkes i øvrigt, at stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt.

 

3: Billund Lufthavn A/S.

 

Mio kr.

2016

2015

2014

Nettoomsætning

714,1

649,2

621,1

Årets resultat (før skat)

58,7

43,6

21,5

Egenkapital

519,1

452,8

395,9

 

Fredericia Kommunes ejerandel udgør 6,9 mio. kr. af den samlede aktiekapital på 100,0 mio. kr., svarende til 6,9 %. 

Udvikling i passagerer/fragt:

 

2016

2015

2014

Passager (tusind)

3.092

2.909

2.852

Fragt (tusind tons)

67

63

63

 

Passagertallet har i 2016 passeret 3 mio. passagerer hvilket er ny rekord, for 7. år i træk. Stigningen kan primært henføres til stigning på udenrigsruterne, men der er også tale om en lille stigning i indenrigs- og chartertrafikken. Luftfragten er netto steget med ca. 6,7 % i forhold til 2015.

Ledelsen betegner resultatet som bedre end forventet og tilfredsstillende.

Revisionen af årsrapporten 2016 har ikke givet anledning til forbehold.

Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

4: FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S.

 

Til orientering kan oplyses, at der rent selskabsretligt kræves et komplementarselskab (FredericiaC Komplementar A/S) for at der kan etableres et P/S (Partnerselskab). Komplementarselskabet har ingen aktiviteter og er alene etableret for at sikre den selskabsretlige forudsætning, at der skal være en komplementar i.f.t et partnerselskab.

 

Der redegøres ikke nærmere for FredericiaC Komplementar A/S da det er driftsselskabet FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S, hvori alle aktiviteterne ligger og nedenstående opstilling omhandler.

 

 

Mio kr.

2016

2015

2014

Nettoomsætning

0,0

11,2

1,2

Årets resultat

-11,7

-16,3

-8,0

Egenkapital

454,8

448,5

406,6

 

 

Fredericia Kommunes ejerandel udgør 25 % af aktiekapitalen på 78,513 mio. kr.

 

FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S har en tidshorisont for byudvikling og byomdannelse af arealerne langs Gl. Havn frem til 2035. I denne type aktiviteter er det sædvanligt, at økonomien de første år er præget af en række investeringer i udvikling, salg og byggemodning, og at der først på længere sigt genereres indtægter.

 

Ledelsen anser årsresultatet 2016 for tilfredsstillende og på niveau med det forventede.

 

Revisionen af årsrapport 2016 har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

 

Spørgsmål til ordinær generalforsamling skal fremsendes til selskabet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

 

5: Fredericia Spildevand A/S.

1.000 kr.

2016

2015

2014

Nettoomsætning

116.034

113.389

110.923

Årets resultat

-3.104

-4.715

600

Egenkapital

2.572.807

2.575.916

2.580.631

 

Selskabet er 100 % ejet af Fredericia Kommune. Aktiekapitalen er på 25,0 mio. kr.

 

Regeringen vedtog i 2016 den nye vandsektorlov og efterfølgende en række bekendtgørelser til loven, bl.a. bekendtgørelsen om nye økonomiske rammer for vand- og spildevandsselskaberne. I praksis vil de nye regler stille øgede krav til selskabernes langsigtede planlægning af drift- og anlægsopgaver med henblik på at overholde de økonomiske rammer.

 

I 2016 er der saneret ca. 5,9 km eksisterende ledninger samt anlagt ca.7,4 km. nye kloakledninger. Herudover er der foretaget en række mindre investeringer i renovering af pumpestationer og bygværker. 

 

På renseanlægget er alle krav til spildevandsrensning og slam til landbrugsjord overholdt i 2016, således er alt slam nyttiggjort på landbrugsjord i 2016.

 

Selskabet er part i en verserende skattesag vedrørende de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne i forbindelse med overgang til skattepligt i 2009. Selskabet har anvendt den reguleringsmæssige åbningsbalance udmeldt af Konkurrencestyrelsen som indgangsværdier. SKAT har nedsat de skattemæssige indgangsværdier med 2.116 mio. kr. 

 

I 2014 har Landsskatteretten afgivet en principiel afgørelse om vilkårene for overgang til skattepligt og de skattemæssige indgangsværdier, som er i overensstemmelse med SKAT´s afgørelser.

 

Selskabet er ikke enig i Landsskatterettens afgørelse og afventer fortsat en afgørelse i de principielle sager, som er indgivet for Landsretten.

 

Det er ledelsens opfattelse, at der ikke påhviler selskabet yderligere skatteforpligtigelser ud over de i regnskabet oplyste.

 

Årsrapporten 2016 er godkendt af direktion og bestyrelse, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Økonomi og personale indstiller til økonomiudvalget,

1. At træffe beslutning om, hvilke spørgsmål der eventuelt skal fremsendes til selskaberne, med henblik på optagelse på dagsordenen for ordinær generalforsamling, og

2. At udpege en stemmebærer til generalforsamlingerne i de enkelte selskaber (ADP A/S, Billund Lufthavn A/S, FredericiaC Arealudviklingsselskab A/S og Fredericia Spildevand og Energi A/S).

3. At borgmesteren bemyndiges til at afgive stemme ved fuldmagt f.s.v.a den ordinære generalforsamlinger i Kommunernes Pensionsselskab A/S.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Økonomiudvalget udpeger Jacob Bjerregaard til stemmebærer til generalforsamlingerne i ADP A/S, Billund Lufthavn A/S, FredericiaC Arealudviklingsselskab A/S, og Lars Ejby Pedersen i Fredericia Spildevand og Energi A/S).

 

Økonomiudvalget bemyndiges til at afgive stemme ved fuldmagt f.s.v.a den ordinære generalforsamlinger i Kommunernes Pensionsselskab A/S.

Punkt 30 Effektiviseringskrav til Trekantområdets Brandvæsen i perioden 2019-2022

Sagsresumé

Der har de seneste to år været arbejdet med en fælles dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen. Dette arbejde har på den ene side haft til formål at indfri de effektiviseringsgevinster, som moderniseringsaftalen med regeringen fra 2014 fandt mulige, og på den anden side at sikre et fornuftigt beredskabsniveau i dækningsområdet, samt ro om den videre udvikling af det nye fælles beredskab.

 

Dette arbejde har medført en revurdering af effektiviseringspotentialet i selskabet, hvor der tages afsæt i de allerede gennemførte effektiviseringer i 2016 til 2018 og lægges op til løbende at høste flere effektiviseringer de kommende fire år. Dermed vil den oprindelige effektiviseringsrunde 1 være fuldt indfaset i 2022.

 

 

Sagsbeskrivelse:

Den daværende Regering og KL indgik i 2014 aftale om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kunne opnås en række effektiviseringsgevinster. På den baggrund dannede Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner Trekantområdets Brandvæsen som en sammenlægning af de seks kommuners beredskaber.

 

Der har de seneste par år været et arbejde i gang i Beredskabskommissionen med henblik på udarbejdelse af en ny dimensioneringsplan. Med udgangspunkt i den aktuelle status på dette arbejde behandlede Beredskabskommissionen på sit møde 30. januar 2018 konsekvenserne heraf for effektiviseringspotentialet i selskabet i de kommende år (Bilag 1). Beredskabskommissionen besluttede på dette møde i enighed at bakke op om den konstituerede beredskabsdirektørs indstillinger.

 

Resultat af arbejdet i 2016 og 2017 med fælles dimensioneringsplan:

Et af formålene med dimensioneringsplanen har været at skabe ro og gennemsigtighed i forhold til de økonomiske rammer, beredskabet har til rådighed. En del af arbejdet har derfor været en revurdering af effektiviseringspotentialets størrelse og den hastighed, hvormed det kan realiseres på en fornuftig måde.

 

Denne revurdering tager udgangspunkt i, at borgerne i dækningsområdet i fremtiden skal opleve et serviceniveau på linje med det nuværende, således at de fortsat kan have fuld tillid til dimensioneringen af områdets redningsberedskab. Som følge af denne forudsætning har fokus i arbejdet været på at afdække mulige effektiviseringer i selskabets ledelse og på andre områder, der ikke vil have konsekvens for den service, selskabet leverer til områdets borgere.

 

Med afsæt i de fornuftige effektiviseringsresultater, som Trekantområdets Brandvæsen allerede har opnået, foreslås det, at der fremadrettet arbejdes med et årligt effektiviseringskrav på 2% af hvert års budget primo. Det foreslås endvidere, at effektiviseringskravet udløber i 2022. Det forventes, at med denne plan vil det være muligt at fastholde et uændret serviceniveau over for borgerne, og selskabet vil have ro til at arbejde med effektiviseringerne.

 

Ovenstående er en ændring af den oprindelige aftale fra 2015 mellem kommunerne om selskabets økonomi, samt en viderebygning på den justering, der blev foretaget i 2016 vedr. økonomien for 2016 til 2018. Disse skitseres kort nedenfor.

 

Oprindelig aftale fra 2015 mellem kommunerne om selskabets økonomi:

I forbindelse med aftalen fra 2014 mellem regeringen og KL blev der forventet en samlet effektiviseringsgevinst på omlægningen, hvoraf de seks kommuners andel androg ca. 12,0 mio. kr. årligt (2018-PL), svarende til ca. 13 procent af det nye selskabs oprindelige budget uden sideaktiviteter. Det blev i forbindelse med oprettelsen af selskabet besluttet, at denne effektivisering skulle realiseres fra 2016. Samtidig blev der indlagt en forventning om, at fra 2019 kunne der yderligere opnås en effektivisering på ca. 13,5 mio. kr. årligt (2018-PL), svarende til ca. 14% af det oprindelige budget.

Oprindelig effektiviseringsplan:

Effektivisering i mio. kr.

Effektiviseringsrunde 1 gennemført fra 2016

12,0

Effektiviseringsrunde 2 gennemført fra 2019

13,5

I alt årlig effektivisering fra 2019 i forhold til oprindeligt budget 2016

25,5

  I 2018-Priser

 

Justering besluttet i 2016:

I 2016 besluttede de seks byråd at konvertere effektiviseringen på 12,0 mio. kr. til et effektiviseringskrav på 2 mio. kr. i 2016 og derefter 2% årligt af budgettet hvert år i perioden 2017 til 2018. Samtidig blev det besluttet, at der i perioden frem til 2018 skulle udarbejdes en fælles dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen. 

 

Kommunale budgetbidrag i perioden 2019-2022

I den oprindelige økonomiaftale for selskabet fra 2015 var det forudsat, at gennemførsel af effektiviseringsrunde 2 i 2019 ville gøre det muligt at sænke budgetbidraget pr. indbygger, så alle kommuner ville betale et bidrag på niveau med den kommune, der i udgangspunktet havde den laveste omkostning pr. indbygger.

 

Det forslag som nu fremlægges af Beredskabskommissionen lægger op til, at selskabets overordnede struktur og dimensionering i den kommende firårs periode fastholdes uforandret. Dermed vil selskabet i den kommende periode ikke gennemføre en udligning af serviceniveauet mellem de gamle kommuner, og den oprindeligt planlagte effektiviseringsrunde 2 kan ikke gennemføres. Som følge heraf indstilles en forlængelse frem til udgangen af 2022 af det hidtidige princip om, at fordelingen af budgetbidraget mellem kommunerne sker ved en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i kommunernes budgetter til beredskabsområdet før selskabsdannelsen.

 

Samlet effektivisering i selskabet

Med den foreslåede indstilling vil selskabets effektivisering i hvert af årene fra 2016 og frem til 2022, i forhold til selskabets oprindelige budget for 2016 uden effektiviseringer, være som angivet nedenfor:

 

Årstal

Effektivisering i mio. kr.

2016

2,0

2017

3,9

2018

5,9

2019

7,6

2020

9,3

2021

11,0

2022

12,7

  2018-Priser

 

I 2022 og frem vil den årlige effektivisering i forhold til udgangspunktet være på ca. 12,7 mio. kr. (2018-PL). Hermed vil den oprindelige effektiviseringsgevinst i aftalen mellem regeringen og KL være opnået.

 

Såfremt det videre arbejde med den risikobaserede dimensionering senere lægger op til en mere gennemgribende omstrukturering og eventuel justering af serviceniveauet, kan de økonomiske forhold tages op til fornyet vurdering.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor fremgår det oprindelige budgetbidrag i 2016 for Fredericia kommune før effektiviseringer, samt budgetbidraget i de kommende fire år med den foreslåede effektiviseringstakt:

 

Ekskl. sideaktiviteter, i mio. kr.

Fredericia kommune

Budgetbidrag 2016 før effektiviseringer

17,614

 

 

Budgetbidrag 2019 inkl. nye effektiviseringer

16,374

Budgetbidrag 2020 inkl. nye effektiviseringer

16,046

Budgetbidrag 2021 inkl. nye effektiviseringer

15,725

Budgetbidrag 2022 inkl. nye effektiviseringer

15,411

 

 

Samlet effektiviseringsgevinst i 2022 sammenlignet med oprindeligt budget 2016 før effektiviseringer

2,203

  2018-priser

 

Som det fremgår ovenfor, vil Fredericia kommune, når de foreslåede effektiviseringer 2019-2022 er gennemført, have en effektiviseringsgevinst på 2,203 mio. kr. i 2022 (2018-PL), hvis der sammenlignes med omkostningerne før selskabsdannelsen.

 

Den ved selskabsdannelsen anslåede besparelse ved i 2019 at overgå til afregning pr. indbygger er ikke indregnet i Fredericia kommunes budget for 2019 og fremefter. Budgetterne skal derfor ikke tilrettes i konsekvens af at stillingtagen til denne del af effektiviseringen skydes til 2023.

 

Den ændrede model for udmøntning af effektiviseringen fra moderniseringsaftalen (effektiviseringsrunde 1), hvor realiseringen forlænges frem til 2022 betyder følgende i forhold til de aktuelt afsatte budgetter til driftsbidrag til Trekantområdets Brandvæsen:

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2019

TB 2020

TB 2021

TB 2022

 

 

 

 

 

Korrektion driftsbidrag

0,741

0,414

0,093

-0,222

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

0,741

0,414

0,093

-0,222

2018-priser

Vurdering

Se under sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Økonomi- og personalechefen indstiller, at:

1.  effektiviseringskravet til Trekantområdets Brandvæsen i 2019 til 2022 fastsættes til 2% hvert år af selskabets budget, hvilket er på niveau med effektiviseringskravet for 2016 til 2018. Fordeling mellem ejerkommunerne sker i henhold til deres oprindelige budgetbidrag.

 

2.  ovenstående effektiviseringskrav erstatter den oprindelige effektiviseringsrunde 1 og 2 i perioden 2019-2022.

 

3.  de budgetmæssige konsekvenser af effektiviseringsomlægningen teknisk tilrettes i forbindelse med budgetlægningen for 2019-22.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales.

Punkt 31 Forslag til lokalplan 353 - Boligområde Skanseparken

Sagsresumé

Der er udarbejdet et Forslag til lokalplan 353 - Boligområde Skanseparken. Lokalplanforslaget fastholder områdets anvendelse til boligformål i form af etageboliger og giver derudover også mulighed for opførelsen af et aktivitetshus og mindre bygninger til udhusformål. En del af udhusbebyggelsen etableres som carporte indenfor udlagte parkeringsarealer, idet højst 50 % af parkeringsbåsene bebygges.

 

Sagsbeskrivelse:

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra boligforeningen boli.nu, som planlægger en omfattende renovering af bebyggelsen. Målet er at højne kvaliteten af boligområdet, og ønsket er derfor at få mulighed for at opføre et aktivitetshus, der kan danne rammen om forskellige fællesaktiviteter for områdets beboere, samt mindre bygninger og overdækninger til el-scootere, cykler og ophold og garager og carporte. Disse tiltag skal sikre gode boligforhold og attraktive fælles fri- og opholdsarealer og kan derved være med til at forebygge en udvikling i negativ boligsocial retning.

 

Lokalplanområdet er på ca. 72.000 m2 og ligger i den nordlige del af byen. Området afgrænses mod nord og øst af Avlsbrugervej, mod syd af Indre Ringvej og mod vest af Skansevej. Mod nordøst grænser lokalplanområdet op til Trelde skanse, som er et fredet fortidsminde.

 

Området er mod nord, øst og vest omkranset af parcelhus- og rækkehusbebyggelser og mod vest af Kirstinebjergskolen og et mindre centerområde med bygninger til detailhandelsformål, vandværk og daginstitution. 

 

Med forslag til Lokalplan 353 er udarbejdet et plangrundlag, som dels skal sikre, at helheden i området fastholdes og understøttes, dels giver mulighed for opførelse af aktivitetshus og mindre bygninger til udhusformål, og som sikrer, at der i Skanseparken fortsat vil være gode boligforhold med fælles fri- og opholdsarealer, der indeholder stor variation af aktiviteter og rekreative muligheder. Samtidig er der sikret en kobling til den omkringliggende bydel via et sammenhængende stisystem.

 

Aflysning af gældende byplanvedtægt

Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 5 for område omkring Kaltoftevej vedtaget 5. februar 1964 af Fredericia Byråd. Med vedtagelsen af den nye lokalplan ophæves Byplanvedtægt nr. 5 for den del, der er omfattet af lokalplanen.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til etageboligbebyggelse i op til tre etager med dertil hørende servicefaciliteter og aktivitetshus. Områdets bebyggelsesprocent fastsættes til 60.

 

Området vejforsynes via eksisterende overkørsler fra Avlsbrugervej og Indre Ringvej,

 

Planen udlægger byggefelter i overensstemmelse med den eksisterende bebyggelses placering samt byggefelt til placering af det nye aktivitetshus. Samtidig skal planen sikre anlæggelsen af fælles fri- og opholdsarealer centralt beliggende i bebyggelsen og et sammenhængende stisystem.

 

Miljøvurdering

Planforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at en miljøvurdering derfor ikke er nødvendig.

 

Planforslaget er vedlagt indstillingen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at der med lokalplanen skabes et plangrundlag, som fremadrettet og mere tidssvarende end det hidtidige plangrundlag sikrer den fremtidige anvendelse af området som et boligområde med gode fælles fri- og opholdsarealer med stor variation af aktiviteter og rekreative muligheder.

 

Ligeledes vurderes det, at opførelsen af et aktivitetshus vil have en positiv effekt på det sociale liv i bebyggelsen.

 

Den ønskede anvendelse er forsat i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal ikke udarbejdes tillæg til denne.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

 

1.  at Forslag til Lokalplan 353, Boligområde Skanseparken, vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger

 

2.  at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanforslaget

Bilag

LP 353 Boligområde, Skanseparken

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 21-03-2018

Anbefales.

Punkt 32 Forslag til lokalplan 357 Erhverv, Lyngsodde ved Ballesvej

Sagsresumé

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 357 – Erhverv, Lyngsodde ved Ballesvej. Lokalplanforslaget fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål og giver mulighed for opførelse af erhvervsbyggeri i miljøklasse 1-3 (kontorer, liberale erhverv, servicevirksomheder ol.).

 

Sagsbeskrivelse:

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra DLG, som ønsker at bygge deres hovedkontor på en grund, der ligger tæt på Den Nye Lillebæltsbro umiddelbart nord for Motorvej E20. Kontorbyggeriet tænkes i første omgang at udgøre ca. 7.500 m2 for at kunne rumme op mod 300 arbejdspladser, mødefaciliteter mm. Der ønskes desuden mulighed for en evt. senere udvidelse.

 

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 42.700 m2 og afgrænses mod nord af Ballesvej, mod vest af Kystvejen, mod syd af dyrkede marker og mod øst af en skovmæssig bevoksning, Lyngsbo lejrskole og Lillebælt. I umiddelbar nærhed findes boligområder med dels parcelhuse og tæt- lav rækkehusbebyggelse, rekreative arealer, enkelte ældre fritliggende ejendomme og et erhvervsområde med nyere domicilbyggerier. Sydøst for området ligger den gamle ammoniakhavn med de karakteristiske runde ammoniaktanke, som er ca. 32 m høje, og nordvest for området ligger Lyng kirke. Lokalplanområdet ligger desuden inden for kirkeomgivelserne for Lyng Kirke.

 

Med forslag til lokalplan 357 er udarbejdet et plangrundlag, som dels skal muliggøre opførelse af erhvervsbyggeri i miljøklasse 1-3, dels skal sikre en økologisk forbindelse mellem naturområderne øst for og nordvest for lokalplanområdet, samt skal sikre at der, ved opførelse af byggeri, tages behørigt hensyn til Lyng Kirkes landskabelige beliggenhed og udsigten til og fra kirken.

 

Forhold til kommuneplan 2017 – 2029

Anvendelsen til erhvervsområde er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal derfor ikke udarbejdes tillæg til denne.

 

Aflysning af gældende lokalplan og byplanvedtægt.

Lokalplanområdet vestligste del er omfattet af Lokalplan 50, vedtaget d. 30. december 1981 af Fredericia Byråd. Den resterende del af lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt 01, vedtaget d. 14. november 1979 af Fredericia Byråd. Begge planer udlægger området til boligformål.

Med vedtagelsen af Lokalplan 357 ophæves Lokalplan 50 og Byplanvedtægt 01 for den del, der er omfattet af lokalplan 357.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål i miljøklasse 1-3 og muliggør opførelse af byggeri i op til tre etager samt kælder til eksempelvis parkering. Hvor det pga. det faldende terræn er muligt, kan det tillades at en del af en bygning opføres i 4 etager. Lokalplanen fastsætter at byggeriet ikke må overstige kote 31,5 m (DVR90) inden for byggefelt A og kote 28 m (DVR90) inden for byggefelt B. Områdets bebyggelsesprocent fastsættes til 60.

 

Området vejforsynes fra to vejadgange fra Ballesvej.

 

Planen udlægger byggefelter i områdets sydlige og vestlige del mens områdets østlige del, op mod den eksisterende skovmæssige beplantning, udlægges som friarealer, der dermed indgår som en del af en økologisk forbindelse.

 

Dialog med Haderslev Stift

Da lokalplanområdet ligger inden for kirkeomgivelserne for Lyng Kirke, har forvaltningen været i dialog med Haderslev Stift om disponeringen og udnyttelsen af området. Der er i lokalplanforslaget, bl.a. med de fastsatte højder på byggeriet, taget højde for at indsigten til kirken ikke forringes væsentligt. Der har desuden været dialog om udsigten fra et mindre vindue i kirken til Den Nye Lillebæltsbro.

 

Miljøvurdering

Planforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at en miljøvurdering derfor ikke er nødvendig.

 

Planforslaget er vedlagt indstillingen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ballesvej, som er en privat fællesvej, er i dag en smal grusvej, som primært forsyner et mindre parcelhusområde og fungerer som adgangsvej for besøgende til Lyngsbo Lejrskole. Opførelsen af erhvervsbyggeri til 300 ansatte samt varelevering ol. vil betyde en væsentlig forøgelse i trafikken på Ballesvej og Kystvejen, som er en offentlig vej. Ballesvej skal derfor udbygges, hvilket er uden omkostninger for kommunen. Til gengæld vil en trafiksanering på Kystvejen, i form af hævet flade hvor Ballesvej møder Kystvejen og hastighedssænkende foranstaltninger i form af bump, muligvis være nødvendig.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at der med forslaget sikres et plangrundlag, som sikrer et attraktivt erhvervsområde, der tager hensyn til og er tilpasset de stedlige kvaliteter eksempelvis i form af den kystnære beliggenhed, naturområder og økologiske forbindelser.

 

Ligeledes vurderes det, at opførelsen af et domicilbyggeri til op mod 300 arbejdspladser vil have en positiv effekt på kommunens attraktivitet som erhvervs- og bosætningskommune.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 1. at Forslag til Lokalplan 357, Erhverv, Lyngsodde ved Ballesvej, vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger

 

 1. at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanforslaget

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 09-04-2018

Anbefales.

Punkt 33 Forslag til Ophævelse af lokalplan 150A

Sagsresumé

Lokalplan 150A Karréerne Danmarksgade, Gothersgade, Jyllandsgade og Vendersgade omfatter karréerne omkring Danmarksstræde i bymidten. Hensigten var at skabe mulighed for en overdækket handelsgade/butikscenter, der imidlertid aldrig er blevet til noget og næppe heller bliver det. Lokalplanens bestemmelser indebærer bl.a. særlige krav om etablering af parkeringsarealet for butikscenteret. Disse bestemmelser er uhensigtsmæssige. Efter beslutning herom i By- og Planudvalget er der derfor udarbejdet et forslag til Ophævelse af Lokalplan 150A, der foreslås udsendt i offentlig høring.

 

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 150A Karréerne Danmarksgade, Gothersgade, Jyllandsgade og Vendersgade omfatter karréerne omkring Danmarksstræde i bymidten. Lokalplanen blev vedtaget i 1997 og er vedlagt som bilag.

 

Hensigten med lokalplanen var at muliggøre at udvikle karréerne til en overdækket handelsgade/butikscenter med gående adgang fra alle sider og kørende adgang fra Jyllandsgade og Danmarksgade til parkeringsfaciliteter bl.a. i form af tagparkering. Parkeringsarealerne skal etableres ved opførelse af nybyggeri og ved ændret anvendelse.

 

Da der i dag ikke er planer om at opføre et butikscenter i bymidten, blandt andet på grund af dalende antal butikker som følge af voksende nethandel samt bymidtens udvikling mod syd, anses lokalplan 150A for at være forældet. Lokalplanens krav om etablering af parkeringsarealer, passende til centerformål, forbliver imidlertid gældende så længe, lokalplanen er gældende.

 

By- og Planudvalget har på denne baggrund besluttet at igangsætte ophævelse af lokalplan 150A og dermed frigøre arealet til en løbende udvikling, ombygning og opgradering af bygningsmassen.

 

På den baggrund har Teknik & Miljø udarbejdet et udkast til forslag til Ophævelse af lokalplan 150A, Karréerne Danmarksgade, Gothersgade, Jyllandsgade og Vendersgade, se bilag.

 

Retlige og faktiske konsekvenser ved ophævelsen

Ifølge planlovens § 33 er det muligt at aflyse lokalplaner for arealer i byzone uden vedtagelse af en ny lokalplan. Forløbet følger den samme procedure som ved vedtagelse af almindelige lokalplaner.

 

For det areal, hvor lokalplanen ophæves, gælder herefter kommuneplanens rammer: B.C.1, der udlægger det til centerformål og muliggør, at det anvendes til blandt andet boliger, service, liberale erhverv og erhverv, herunder detailhandel, samt de generelle rammer. Desuden vil de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet gælde.

 

Bymidtelokalplanen nr. 164, Facader og Skilte i Fredericia Bymidte er fortsat gældende for arealet, idet den kun regulerer temaet om facader og skilte.

 

Fremtidige projekter skal vurderes for at afklare, om der er pligt til at udarbejde og vedtage en ny lokalplan. Byrådet kan jf. planlovens § 12 modsætte sig udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Konsekvensen af ikke at ophæve lokalplanen

Såfremt lokalplan 150A ikke ophæves, vil dens bestemmelser være gældende for alt byggeri, herunder bl.a. boliger, på trods af at lokalplanen er møntet på opførelse af et detailhandelscenter med tilhørende parkeringsfaciliteter mv.

 

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af konsekvenserne af aflysningen af planen. Det er vurderet, at aflysningen af lokalplan 150A ikke har en væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

 

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af forslaget om ophævelse af lokalplan 150A.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det vurderes, at lokalplanen har mistet sin aktualitet og ikke vil blive brugt som plangrundlag til opførelse af et butikscenter.

Den hæmmer dermed den almindelige, løbende udvikling af karréerne, hvorfor det er hensigtsmæssigt at ophæve lokalplanen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og By-rådet,

 

 1. at forslaget til Ophævelse af lokalplan 150A vedtages og udsendes i offentlig høring i 4 uger, og

 2. at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen af forslaget til Ophævelse af lo-kalplan 150A

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 21-03-2018

Anbefales.

Punkt 34 Frigivelse af anlægsmidler - Kanalbyen

Sagsresumé

Der er i 2018 afsat 4,062 mio. til kommunale anlægsprojekter i relation til Kanalbyen. Teknik & Miljø indstiller, at disse midler frigives.

 

Sagsbeskrivelse:

Der er store aktiviteter i Kanalbyen med byggeaktivitet i Sønder Voldgade samt ved byggefelt 7 på hjørnet af Oldenborggade og Kongensgade.

 

For at sikre ensartet tilslutning til sideveje og tilstødende områder er det nødvendigt at kende de fremtidige vejkoter i det tilstødende område.

 

Det er derfor på nuværende tidspunkt nødvendigt at projektere de kommende vejombygninger på en række strækninger, således at Fredericia Kommunes projekter udvikles i takt med udbygningen i Kanalbyen.

 

I 2018 er der behov for projektering af vejprojekt for Sønder Voldgade, Sundegade og Vendersgade i Søndervoldgadekvarteret. Der projekteres ligeledes for Oldenborggade mellem Prinsessegade og Kongensgade samt for Kongensgade fra Oldenborggade mod syd.

 

Teknik & Miljø vurderer, at det i løbet af 2018 bliver nødvendigt at foretage indledende anlægsarbejder samt at foretage forskellige midlertidige tiltag.

 

Afhængig af byggeaktiviteten i løbet af året kan det ligeledes blive nødvendigt at igangsætte egentlige ombygninger af nogle af de nævnte strækninger. 

Økonomiske konsekvenser

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

XA50208 Kommunal andel af anlæg Fredericia C.

 

 

 

 

4,062

4,062

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

Der er afsat 4,062 mio. kr. i budget 2018

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at det er nødvendigt, at midlerne frigives, således at der kan sikres fremdrift i takt med udviklingen og byggeaktiviteterne i Kanalbyen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 21-03-2018

Anbefales.

Punkt 35 Tillæg til Spildevandsplan 2013-2017: Tilretning af kloakoplande

Sagsresumé

Spildevandsplanens kortmateriale er for to kloakoplande ikke i overensstemmelse med kommune- og lokalplangrundlaget. Derfor bør der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, der bringer denne i overensstemmelse med plangrundlaget. Der er tale om en ren teknikalitet, som imidlertid er nødvendig at få på plads for at sikre Fredericia Spildevand og Energi A/S ret og pligt til at etablere kloakforsyning i overensstemmelse med kommune- og lokalplangrundlaget.

 

Sagsbeskrivelse:

Ændret planlægning har medført, at der er behov for en tilretning af spildevandsplanens kortmateriale og database, for så vidt angår to kloakoplande. Det drejer sig om kloakoplandene TA-25 og E5-04, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer samt gældende lokalplaner (Lokalplan 266, Lokalplan 349 og Lokalplan 355).

 

Uoverensstemmelsen mellem spildevandsplanen og kommune- og lokalplangrundlaget består i, at afgrænsningen af klokakoplandene ikke passer med plangrundlaget. Fredericia Spildevand og Energi A/S har hverken ret eller pligt til at etablere kloakforsyning uden for de i spildevandsplanen fastlagte kloakoplande. Derfor bør disse tilpasses i spildevandsplanen. Det fremgår af bilag 1 og bilag 2, hvilke områder det mere præcist drejer sig om.

 

Der vil kunne bringes overensstemmelse mellem spildevandsplanen og kommuneplanen og de tre lokalplaner via et tillæg til spildevandsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Selv om der er tale om en ren teknikalitet, bør der sikres overensstemmelse mellem spildevandsplanen og kommune- og lokalplangrundlaget. Grunden hertil er, at Fredericia Spildevand og Energi A/S som nævnt hverken har ret eller pligt til at etablere kloakforsyning uden for de i spildevandsplanen afgrænsede kloakoplande.

 

Det anbefales derfor, at Teknik & Miljø bemyndiges til at udforme et forslag til tillæg til spildevandsplanen, som kan bringe denne i overensstemmelse med kommune- og lokalplangrundlaget, og at udsende dette i offentlig høring i overensstemmelse med de lovbestemte regler herfor.

 

Det anbefales endvidere, at tillægget betragtes som endeligt vedtaget, hvis kommunen ikke modtager indsigelser imod forslaget til tillæg i forbindelse med den offentlige høring.

 

Det må forventes, at der i fremtiden løbende vil kunne opstå sager af denne art. Derfor vil det i forbindelse med den forstående justering af delegationsplanen for de opgaver, der er henlagt til Miljø- og Teknikudvalget, være hensigtsmæssigt at delegere kompetencen i denne slags sager til administrationen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet,

 

At Teknik & Miljø bemyndiges til at udforme et forslag til tillæg til den gældende spildevandsplan, kortmateriale og database, for så vidt angår kloakoplandene TA-25 og E5-04 bringes i overensstemmelse med kommune- og lokalplangrundlaget

 

At Teknik & Miljø bemyndiges til at udsende planforslaget i offentlig høring i en periode på 8 uger

 

At tillægget til spildevandsplanen betragtes som godkendt, hvis der ikke fremsættes indsigelser imod forslaget til tillæg i forbindelse med den offentlige høring

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2018

Anbefales.

BilagStørrelse
lokalplan_349.png.png648.08 KB
lokalplan_266_og_355.pdf.pdf631.4 KB

Punkt 36 Ny taxilov, beslutning om overgangsperiode

Sagsresumé

Staten overtog administration af taxibranchen fra kommunerne med virkning fra den 1. januar 2018. Der er derfor behov for, at Fredericia Kommune tager stilling til overgangsperiodens længde.

 

Sagsbeskrivelse:

Den 1. januar 2018 overtog Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) myndigheden til udstedelse af nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i taxi og limousine samt til godkendelse af kørselskontorer. I løbet af en overgangsperiode afleverer kommunerne alle myndighedsopgaver overfor de vognmænd, der i dag driver deres virksomheder med kommunal tilladelse. Taxiområdets aktører kan allerede nu ansøge om konvertering til statslige tilladelser. Taxibranchen ser positivt på den ny taxilov.

I overgangsperioden er der to parallelle systemer for taxidrift, som ikke må kombineres.

Fredericia Kommune skal i overgangsperioden fortsat administrere de af kommunen givne tilladelser til vognmænd og til bestillingskontoret Fredericia Taxa, som ejes af Taxa Syd. Justering af tilladelsernes indhold må ikke ske. Overgangsperioden ophører for den enkelte kommune, efterhånden som de givne tilladelser udløber. Alternativt kan kommunen vælge en hurtigere overdragelse af opgaven til TBST.

Bestillingskontoret Fredericia Taxas tilladelse udløber i 2024, og vognmandstilladelserne udløber senest i 2027. Fredericia Kommunes rolle ser imidlertid ud til at blive udtømt væsentligt hurtigere.

Taxa Syd planlægger en stor konvertering med virkning fra den 1. oktober 2018. De kommunalt godkendte vognmænds bestillingskontor forventes derfor at lukke, når Bestillingskontoret Fredericia Taxa omdannes til Fredericia Taxa Kørselskontor A/S. Selskabet oprettedes allerede i foråret 2017 og ansøger nu om statslig tilladelse. Vognmændene er medejere af Taxa Syd, som forventer, at vognmændene ligeledes konverterer til statslig tilladelse.

I dag kører 29 taxivogne med tilladelse fra Fredericia Kommune og har pligt til at være tilsluttet bestillingskontoret Fredericia Taxa. Denne pligt bortfalder, når bestillingskontoret ophører ved den planlagte omstilling. Taxa Syd kan teoretisk set fortsætte som aktør med to kontorer for at kunne operere efter begge regelsæt, men det er ikke en del af Taxa Syds plan. Et kommunalt godkendt bestillingskontor skal lukke, når der er færre end 10 tilsluttede vogne tilbage. Såfremt enkelte vognmænd forbliver på kommunale vilkår uden bestillingskontoret Fredericia Taxa, skal de hver især drive bestillingskontor og have kørselsberedskab alle ugens dage i alle døgnets timer.

Fredericia Kommune kan bidrage til hurtig sikring af et énstrenget system. Dette kan ske ved overdragelse af den kommunale myndighedsopgave til staten, hvilket skal ske med 6 måneders varsel. For såvel kunderne som taxibranchen og Fredericia Kommune vil et samlet skifte fra kommunal til statslig myndighed være hensigtsmæssigt.

Økonomiske konsekvenser

Den ny taxilov har ingen direkte økonomisk konsekvens for Fredericia Kommune.

Taxier med tilladelse fra TBST har imidlertid ikke pligt til kørsel hele døgnet på alle ugens dage og i alle geografiske områder. Der vil derfor komme en økonomisk udgift, hvis Fredericia Kommune påtager sig rollen som garant for taxibetjening, hvilket taxiloven giver mulighed for.

Vurdering

Taxibranchens interesse for konvertering til nyt virksomhedsgrundlag taler for en hurtig samling af al taxikørsel under én myndighed, som kun kan være Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, da kommunernes rolle er under afvikling. Kunderne forventes at efterspørge et enkelt og overskueligt marked, hvilket taler for en kort overgangsperiode. Fællessekretariatet anbefaler, at administration af tilladelser udstedt af Fredericia Kommune overdrages til staten pr. 1. oktober 2018.

Erhvervets interesse i en hurtig overgang til statslig administration betyder, at Fredericia Kommune inden den 1. oktober 2018 bør forholde sig til, hvilket serviceniveau der skal være efter overgangen.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

1.  at Fredericia Kommune overdrager administrationen af taxierhvervet efter den nye taxilov helt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) med virkning fra den 1. oktober 2018 eller umiddelbart derefter

2.  at Fredericia Kommunes administration forud for en fuldstændig overdragelse af taxierhvervet til TBST fremlægger et oplæg til sikring af fremtidig taxibetjening i Fredericia Kommune på de tidspunkter, hvor taxibranchen ikke anser bemanding af kørselskontor og vogne for at være rentabel.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2018

Godkendt som indstillet.

Punkt 37 Udvikling af Fredericia Idrætscenter

Sagsresumé

Fredericia Byråd har tidligere bevilliget midler til etablering af varme i banen på Fredericia Stadion og til nyt indgangsparti, lounge og tilbygning til hal 1 i FIC.

I hal 1 har det vist sig at der er behov for indvendige renoveringsarbejder for at hallen kan fremstå helt tidssvarende. 

På stadion kan de tekniske installationer ikke rummes indenfor de nuværende rammer, hvilket afføder behov for opførelse af nyt teknikhus.

 

Sagsbeskrivelse:

 

HAL 1

I forbindelse med udvikling af Fredericia Idrætscenter og den nye tilbygning til hal 1 er det blevet klart, at der er behov for at få udført indvendige renoveringsarbejder i hal 1 for at opnå det fulde potentiale af hallen og for at hallen også indvendigt fremstår moderne og tidssvarende.

 

Ejendomsafdelingen har i samarbejde med FIC og FHK udarbejdet en plan for de nødvendige arbejder, så hallen også indvendigt kommer til at fremstå som en moderne håndboldhal på eliteniveau.

 

De arbejder, der vurderes at være nødvendige at få foretaget er:

 

 • Nyt lydanlæg
 • Nyt gulv
 • Effektbelysning
 • 1200 nye tribunestole og ny tribunebeklædning
 • Renovering af vægge, lofter, søjler og bjælker
 • Flytning af dommerbord, speaker og pressebord samt udskiftningsområde
 • Etablering af info-skærme til sponsor, TV etc.
 • Løse stole til arrangementer på gulv
 • Elektrisk boldfangernet

 

Opgraderingen skal sikre at hallen visuelt fremstår som en hal anno 2018, og samtidig sikre at alle krav er opfyldt, så der kan spilles håndbold på højeste niveau. Det betyder fx udvidelse af udskiftningsområdet fra 12 til 16 pladser. Samlet vurderes det at koste 6,750 mio. kr. at gennemføre opgraderingen.

 

Udover ovenstående renovering er det allerede planlagt at renovere lys, varme og ventilation som finansieres via energilån.

 

 

 

STADION

Fra sæson 2018/19 er det et krav fra DBU at der er varme i fodboldbanen hos 1. divisionshold og superligahold. Da det forventes at Fredericia FC som minimum spiller i 1. division i næste sæson, er det nødvendigt at få etableret varmeføringen.

 

Byrådet har tidligere bevilliget 2,2 mio. til anlægget af varme, men efter konkrete undersøgelser har det vist sig, at der ikke er plads i det eksisterende teknik-rum til de krævede tekniske installationer. Det er en større manøvre, der kræver opførelse af et nyt selvstændigt teknikhus. Det opføres med særlig betonfundering i skrænten og der skal etableres længere rørføring, gennem skrænten, frem til banen.

Dertil afføder det et behov for yderligere fjernvarmekapacitet, som indebærer etablering af nyt fjernvarmestik frem til det nye teknikhus.

 

Endelig foreslås det at banelyset ombygges til ren netforsyning når der alligevel er gravet op til anlæg af banevarme. Udgiften hertil er 0,7 mio. kr.

 

De ekstra arbejder på stadion medfører et øget finansieringsbehov på i alt 2,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

 

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

TB 2022

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Udvikling af FIC (XA-40063)

6,750

 

 

 

 

6,750

6,750

Reduktion af pulje til ejendomsvedligehold

-0,675

-0,675

-0,675

-0,675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

6,750

-0,675

-0,675

-0,675

-0,675

 

 

 

Tekst,
(beløb i mio. kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

TB 2022

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Varme i banen, stadion (XA40065)

2,100

 

 

 

 

2,100

2,100

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

-2,100

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

Vurdering

Samlet vurderes det, at de nødvendige indvendige arbejder i hal 1 vil koste 6,75 mio. kr. Den samlede renovering og udvikling af hal 1 giver hele Fredericia Idrætscenter et løft. Det foreslås, at Byrådet bevilliger 6,75 mio. kr. til FIC og at det finansieres af den kommunale pulje til ejendomsvedligehold, således at budgettet hertil reduceres med 0,675 mio. kr. årligt i 10 år fra 2019.

 

Ejendomsafdelingen vurderer at ombygning af banelys og et nyt teknikhus inkl. rørføring ved stadion kan etableres for 2,1 mio. kr. Det foreslås finansieret af investeringspuljen.

Indstillinger

Ejendomsafdelingen og Kultur & Idræt indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet

 

 • Bevilliger 6,75 mio. kr. til indvendige arbejder på hal 1 fra kassen
 • Reducerer puljen til ejendomsvedligehold med 675.000 kr. årligt de næste 10 år
 • Bevilliger 2,1 mio. kr. fra investeringspuljen til ekstra omkostninger til varmeføring og ombygning af banelys på stadion.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales.

Punkt 38 Tillægsbevilling - Renovering af parkeringsfaciliteter ved FIC

Sagsresumé

I forbindelse med større arrangementer i Fredericia Idrætscenter i kombination med arrangementer i MesseC er der ikke tilstrækkeligt med parkeringspladser. Det betyder konkret at FIC såvel som MesseC får færre besøgende end ellers, nogle må gå forgæves og får en dårlig oplevelse.

 

Et problem er kvaliteten af de to store grus-p-områder nord for idrætscenteret er for dårlig og at pladserne her ikke kan udnyttes fuldt ud. Med sagen foreslås en tillægsbevilling på 2,3 millioner kroner til forbedring af forholdene som vil give mulighed for at øge kapaciteten med ca. 300 pladser.

 

 

Sagsbeskrivelse:

Ved større arrangementer i området ved MesseC og Fredericia Idrætscenter er der problemer med for få parkeringspladser i området. MesseC har i dialog med hjemmeværn vurderet at der mangler ca. 700 parkeringspladser i området, som situationen er i dag.

 

I dag anvendes den store åbne grus-plads, som er beliggende nord for FIC ud til ringvejen ved større arrangementer, men på grund af dårlig dræning kan den ikke udnyttes i sin fulde størrelse. Erfaringsvist betyder den dårlige dræning, at kun ca. 1/3 af pladsen kan udnyttes til parkering. Det har vist sig, at der ikke er nogen egentlig bundopbygning på pladsen og det øverste gruslag trænger til en fornyelse.

 

Pladsen har som den fremstår i dag ikke nogen bæreevne, hvilket også har betydet at drænene er trykkede.

 

En renovering af pladsen vil kunne udføres for ca. 1.900.000 kroner. Denne renovering vil bestå i en opbygning af pladsen med bundsikring og stabilgrus samt etablering af nye dræn. Når pladsen er renoveret kan der gives plads til ca. 450 Parkeringspladser.

 

 

Ved idrætscenteret er der også en egentlig grusparkeringsplads, med en opdeling af p-pladserne bestående af fodhegn. Også denne plads er nedslidt, der er stor opvækst af pil, som tager plads fra parkeringsarealet. Pladsen trænger til renovering. En renovering hvor pil og uvedkommende plantevækster nedskæres og hvor fodhegn renoveres eller udskiftes i det omfang, det er nød- nødvendigt vil kunne udføres for ca. 450.000.

 

Drift af de to pladser vil beløbe sig til ca. 55.000 kroner årligt.

 

Teknik og Miljø har bedt et konsulentfirma foretage en analyse, hvor der ses på mulighederne for etablering af yderligere parkeringspladser i området. Parkeringsforhold skal ses i sammenhæng med de trafikale udfordringer.

Økonomiske konsekvenser

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Renovering af gruspladser ved FIC

2,350

 

 

 

2,350

2,350

Afledt drift

 

0,055

0,055

0,055

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

2,350

0,055

0,055

0,055

 

 

 

Vurdering

Det vurderes, at det vil være nødvendigt at renovere grus-pladsen ved FIC for at afhjælpe det akutte parkeringsbehov.

 

Det vurderes ligeledes, at det vil være hensigtsmæssigt at få renoveret grus parkeringspladsen, da pil og uønsket bevoksning gør, at der ikke kan parkeres efter hensigten. De to tiltag vel tilsammen øge parkeringskapaciteten med ca. 300 pladser.

 

Det vurderes, at arbejdet med renovering af pladserne kan udføres i perioden maj – august.

Indstillinger

Teknik og Miljø indstiller,

 

·  At det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 21-03-2018

Anbefales.

 

Miljø- og Teknikudvalget anbefaler, at der optages dialog med FIC, MesseC og andre interessenter om en fremtidssikret trafikafvikling og parkeringsløsning i området.

Punkt 39 Fredericia Teater - regnskab 2017

Sagsresumé

 

I henhold til gældende regler skal det godkendte regnskab for Fredericia Teater være indsendt til Slots- og kulturstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet forelægges hermed til godkendelse. Revisor og administration har ingen bemærkninger til det opstillede regnskab

 

Sagsbeskrivelse:

 

I henhold til egnsteateraftalen skal Fredericia Teater hvert år inden d. 1. april fremsende revideret regnskab, årsberetning og revisionsprotokollat, godkendt af bestyrelsen, til Fredericia kommune. Årsregnskabet skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks, samt være revideret af en registreret statsautoriseret revisor.

 

Regnskabet skal efter godkendelse i kommunen indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

 

I 2016 valgte ledelsen at registrere Fredericia Teater som skattepligtig hos Skat, og der blev i regnskab 2016 afsat 0,495 mio. kr. til skat. Den 19. december 2017 har Folketinget vedtaget ”Lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningslove” hvoraf det fremgår at visse institutioner kan skattefritages med tilbagevirkende kraft. Fredericia Teater er omfattet af skattefritagelsen. På baggrund af denne lovændring rettes egenkapitalen primo med et negativt beløb på 0,495 mio. kr.

 

Årets regnskabsresultat udviser et overskud på 0,488 mio. kr. der overføres til forbedring af egenkapitalen, der ender på 2,696 mio. kr. hvor den vedtægtsbestemte formue på 0,450 mio. kr. er en del heraf.

 

Regnskabet er godkendt uden bemærkninger på møde i Fredericia Teaters bestyrelse d. 20. marts 2018.

 

Regnskabet er revideret af BDO efter internationale standarder om revision, yderligere krav i henhold til dansk lovgivning og god offentlig revisionsskik. Revisor har ikke taget nogen forbehold og konklusionen er, at regnskabet giver et retvisende billede at institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2017, samt at resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

I henhold til Egnsteateraftalen må de samlede udgifter til husleje ikke overstige 15% af det samlede offentlige driftstilskud. Hvis dette ikke overholdes skal revisor godtgøre for, hvordan den resterende del af huslejen dækkes af teatrets andre indtægter.  Huslejeudgiften i regnskab 2017 udviser et forbrug på 5,610 mio. kr. hvoraf 1,416 mio. kr. dækker ordinær husleje og de resterende 4.194 kan henføres til overskudsgivende forestillinger.

 

Fredericia Teaters bestyrelse betegner resultatet som tilfredsstillende, da første halvår 2017 var økonomisk tynget at en række mindre kommercielle udviklingsproduktioner, der skulle investeres i. Men dette blev i andet halvår opvejet af de mere kommercielle produktioner og dermed lander Fredericia Teater i budgetmæssig balance. Samtidig blev der udskudt en produktion fra 2016 til 2017 (Lizzie) på grund af ekstraordinær aktivitet i 2016.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Vurdering

Der er i Budgettet for 2017 indregnet opsætning af fire forestillinger:

·  Lizzie

·  Legendale

·  Problemet med Douglas

·   Klokkeren fra Notre Dame – The Musical

I henhold til egnsteateraftalen for 2017-2020 har Fredericia Teater til opgave at producere teater, hvis primære opgave er at producere minimum 2 nye scenekunstforestillinger årligt. Dette mål er for 2017 nået.

Fredericia Teater har i regnskabsåret afdraget på gælden med 0,5 mio. kr., gælden udgør nu 8,1 mio. kr.

Det fremsendte regnskab med ledelsesberetning og revisionspåtegning giver ikke anledning til kommentarer fra budget & Analyse.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller

 

 • at Fredericia Teaters regnskab 2017 godkendes 

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Godkendt.

Punkt 40 Ansøgning om tilskud til Sommer Rock 2018

Sagsresumé

Fredericia Shopping ønsker igen i år at gentage de sidste mange års succeser med Sommer Rock i Fredericia Midtby. En tradition som tiltrækker mange fredericianere og gæster fra mange af vores nabokommuner til vores midtby. 

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Sommer Rock er skabt og udviklet gennem årene af Fredericia Shopping og er årets største event og handelsdag.

 

I 2017 indgik Shopping en samarbejdsaftale med EventC, der fremadrettet skal stå for koncertafviklingen på hovedscenen på Rådhuspladsen. 

 

Fredericia Kommune, EventC og Fredericia Shopping bliver således ligeværdige partnere i Sommer Rock, og sikrer dermed eventens videre udvikling. 

 

Samlet set er der et budget omkring 0,5 mio. kr., hvor hovedparten finansieres af Fredericia Shoppings medlemmer.

 

Udgiften går dels til musikere og bands til hovedscenen og de 7 andre mindre scener, strøm, sceneleje, lyd/lys, toiletter, vagter, forplejning, presse og branding af Fredericia som en stærk handelsby.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Shopping ansøger om 100.000 kr. til afvikling af Sommer Rock 2018.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Økonomiudvalget:

 

 1. bevilliger tilskuddet på 100.000 kr. til afvikling af Sommer Rock 2018, samt at Fredericia Kommune afholder udgifter til rengøring efter arrangementet svarende til ca. 30.000 kr.

 

 1. bevilliger tilskuddet fra bosætnings- og brandingpuljen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Godkendt.

BilagStørrelse
ansoegning_sommer_rock_2018.pdf116.59 KB

Punkt 41 Ansøgning om tilskud til Madsby Pige Cup 2018

Sagsresumé

Madsby Pige Cup afvikles d. 1. juni – 3. juni 2018. Arrangørerne søger om tilskud på 50.000 kr. til markedsføring af stævnet. 

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia fF arrangerer for 23. gang Danmarks største fodboldstævne for piger, Madsby Pige Cup. Stævnet finder sted den 1. juni – 3. juni 2018.

 

Madsby Pige Cup forventer omkring 150 hold til stævnet i 2018, dvs. omkring 1800 spillere, 200 trænere og holdledere og 3500 søskende og forældre.

 

I forbindelse med stævnet arrangeres familiecamping på Fredericia fF’s anlæg og lige ved siden af Madsby Legepark. Endvidere er der aftaler med Fredericia Vandrehjem og områdets hoteller. Stævnet er allerede markedsført til mere end 2500 klubber i Danmark, Norge, Sverige, og Tyskland og via egen web-site madsbypigecup.dk, Facebook, Instagram samt andre relevante medier.

 

Alle pigerne, trænere og holdledere modtager en T-shirt med stævnets logo påtrykt forsiden. Fredericia Kommune tilbydes mulighed for logo for på ryggen af t-shirts som udleveres til alle spillere og medhjælpere ved stævnet. I alt 2300 T-shirts og ad denne vej vil Fredericia Kommune have mulighed for at blive markedsført hele sommeren og de kommende år, når disse T-shirts anvendes rundt omkring i sommerlandet og idrættens verden. Ligeledes har der allerede været link til www.visitfredericia.dk

på udsendte invitationer mm.

 

Læs ansøgningen i bilaget.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om 50.000 kr. til markedsføring af stævnet og tryk af T-shirts. 

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Økonomiudvalget:

 

 1. Bevilliger tilskuddet på 50.000 kr. til Madsby Pige Cup

 

 1. Bevilliger tilskuddet fra Bosætnings- og Brandingpuljen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Godkendt.

Punkt 42 Status på restancer til Fredericia Kommune

Sagsresumé

Restancerne til Fredericia Kommune har generelt været stigende siden SKAT i november 2005 fik overdraget inddrivelsesopgaven fra kommunerne.

 

Borgerservicecentret har via øget telefonisk kontakt med borgere og virksomheder samt overtagelsen af inddrivelsesopgaven vedrørende krav med fortrinsret på ejendommen (fortrinsvis ejendomsskat) lykkes med at mindske stigningen i restancer.

 

Fra årsskiftet 2018 har kommunerne fået lovhjemmel til at opkræve gebyr på 450 kr. for fremsendelse af underretning om udlægsforretning. Arbejdsmarked og Borgerservice anbefaler, at gebyret opkræves, og at provenuet på anslået 50.000 kr. anvendes til en serviceforbedring for borgere og virksomheder ved at indkøbe en digital løsning som giver borgere og virksomheder overblik over økonomiske udeståender med kommunen.

 

Sagsindhold

Restancerne har generelt været sigende siden november 2005, hvor SKAT overtog inddrivelsesopgaverne fra kommunerne. Borgere og virksomheders gæld til Fredericia Kommune er steget fra 29,6 mio. kr. i 2006 til 53,8 mio. kr. ved udgangen af 2017.

 

SKAT’s manglende inddrivelse har betydet, at Fredericia Kommune som andre kommuner, har overdraget sager i mindre omfang, og i øget omfang selv forsøgt at skærme for stigningen i restancerne.

 

Økonomiudvalget besluttede i foråret 2017, at borgerservicecentret skulle øge servicen, ved i øget omfang at kontakte borgere og virksomheder telefonisk med det formål, at få en dialog og aftale om afvikling/betaling af udestående med Fredericia Kommune.

 

Borgerservicecentret har siden 1. april 2017 haft telefonisk kontakt med 153 borgere og virksomheder samt ekstraordinært skrevet til 95 borgere. Af denne indsats har vi registreret indbetalinger på 236.000 kr.

 

Den foreløbige evaluering viser, at borgere og virksomheder, der er blevet kontaktet oplever, at der har været en god dialog om den manglende betaling, og har opfattet opkaldet som god service. Der er stadig mange restancesager, hvor borgere og virksomheder med fordel kan kontaktes. Borgerservicecentret vurderer derfor, at det vil have gavnlig virkning af fortsætte med indsatsen, og forventer at kunne øge denne indsats i 2018 med de nuværende ressourcer.

 

Kommunerne fik fra februar 2017 overdraget inddrivelsesansvaret for krav med fortrinsret på ejendommen (fortrinsvis ejendomsskat). Restancerne er via en effektiv og konsekvent inddrivelse faldet med 1,5 mio. kr. til 3,9 mio. kr. ved udgangen af i 2017.

 

Fra 1. januar 2018 har kommunerne fået lovhjemmel til at opkræve et gebyr for underretning om udlægsforretning på 450 kr., som svarer til det gebyr SKAT opkræver. Gebyret er tillige indført i en lang række andre kommuner. Gebyret er et inddrivelsesmiddel, og er erfaringsmæssigt med til at tilskynde borgere og virksomheder til at betale rettidigt, hvilket vil betyde et yderligere fald i restancerne til gavn for kommunens likviditet. Borgerservicecentret anbefaler, at gebyret også indføres i Fredericia Kommune, og provenuet på anslået 50.000 kr. årligt anvendes til at forbedre servicen for borgere og virksomheder, ved at investere i en digital løsning, som giver borgere og virksomheder overblik over mellemværende med kommunen og mulighed for etablering af afdragsordninger, betalinger og tilmelding til PBS digitalt.

Økonomiske konsekvenser

De øgede restancer påvirker kommunens likviditet negativt, men en effektiv kommunal inddrivelse og opkrævning er med til at skærme for konsekvenserne af SKAT’s suspendering af inddrivelse.

Vurdering

ingen

Indstillinger

Arbejdsmarked, Borgerservice & Genoptræning indstiller at:

 

1.  At, ovenstående tiltag iværksættes

 1. At det forventede merprovenue på 50.000 kr. årligt anvendes til en serviceforbedring for borgere og virksomheder ved at investere i en digital løsning, som giver overblik over mellemværende med kommunen og mulighed for etablering af afdragsordninger, betalinger og tilmelding til PBS digitalt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Godkendt.

Punkt 43 Afrapportering på integrationsområdet

Sagsresumé

Som en del af budgetforliget for 2017 skal der løbende følges op på flygtninge og integration i Fredericia Kommune. Opfølgningen skal ske i henhold til KL’s standarder for dokumentation og økonomistyring.

 

Vedhæftede dokument med titlen: ”Afrapportering på integrationsområdet” er udarbejdet med det formål at imødekomme økonomiudvalgets ønske om specifik rapportering. Rapporten indeholder en beskrivelse af udviklingen i antallet af flygtninge og familiesammenførte fra 2015-17, en oversigt over den samlede økonomi i 2017 og til sidst en illustration af resultaterne på beskæftigelsesområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Afrapporteringen viser

·  At udviklingen i antal flygtninge siden 2015 har været aftagende.

 

·  At der i 2016 og 2017 er kommet nogenlunde lige mange børn og voksne flygtninge samt familiesammenførte til kommunen.

 

·  At vi i Fredericia Kommune netto har forbrugt ca. 21,7 mio. kr. på flygtninge og familiesammenførte i 2017.

 

·  At vi klarer os relativt godt, når det handler om at få flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse. Konkret betyder det, at vi i størstedelen af 2017 har haft en højere andel i beskæftigelse sammenlignet med kommunerne i Region Syddanmark som helhed. 

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller:

·  At afrapporteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Tages til efterretning.

Punkt 44 Udarbejdelse af nye retningslinjer for fordeling af midler til det frivillige sociale område

Sagsresumé

I forbindelse med den nye udvalgsstruktur er der kommet et ønske om at se på de gældende retningslinjer og procedurer for fordeling af støttemidler til de frivillige sociale foreninger og grupper.

 

På den baggrund foreslås det at Byrådet nedsætter en politisk gruppe, der evaluerer og foreslår nye rammer for fordelingen af midlerne.

 

Samtidig med at den politiske gruppe nedsættes flyttes beslutningskompetencen til at træffe beslutning om fordeling af paragraf 18 midlerne til Økonomiudvalget.

 

Ordningen foreslås evalueret i 2020.

 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med den nye udvalgsstruktur er der kommet et ønske om at se på de gældende retningslinjer og procedurer for fordeling af støttemidler til de frivillige sociale foreninger og grupper.

 

På den baggrund foreslås det, at Byrådet nedsætter en politisk gruppe, der får til ansvar at:

 • Evaluere § 18 midlerne og udarbejde nye retningslinjer for fordeling af midlerne
 • Fastsætte om der fortsat skal være to årlige ansøgningsfrister.
 • Foreslå tiltag og rammer,
  • der kan styrke dialogen mellem Fredericia Kommune og de mange frivillige foreninger på det frivillige sociale område,
  • der kan sikre god struktur omkring samarbejdet med Frivilligcenteret.
  • der kan fremme samarbejdet mellem Fredericia Kommune og civilsamfundet på de store velfærdsområder.

 

Det foreslås, at den politiske gruppe kommer til at bestå af formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, formanden for Senior- og Handicapudvalget, samt formanden for Børne- og Skoleudvalget.

 

Samtidig med at den politiske gruppe nedsættes, flyttes kompetencen til at træffe beslutning om fordeling af paragraf 18 midlerne til Økonomiudvalget. Beslutning om fordelingen kan med god mening træffes på baggrund af indstilling fra den politiske gruppe.

 

Direktionen foreslår at der laves en evaluering af den nye beslutningsprocedure efter 2 års drift; i 2020

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat 1.077.000 kr. til § 18, heraf er der forud disponeret et beløb til Stedet – Krisecenter for mænd på 225.000 kr., og til Fredericia-Middelfart Selvhjælp i henhold til gældende samarbejdsaftale på 75.000 kr. Desuden er der årligt reserveret et beløb på 70.000 kr til afholdelse af Frivilligfest eller Frivillig Fredag. De nye procedurer og rammer vil som udgangspunkt ikke ændre på den økonomi, der er til rådighed.

 

Som en konsekvens af flytningen af beslutningskompetencen fra Senior- og Handicapudvalget til Økonomiudvalget flyttes de afsatte midler til Økonomiudvalget ansvarsområde.

Vurdering

De gældende retningslinjer og procedurer har været gældende i mange år og er lavet på et tidspunkt, hvor Fredericia Kommunes samarbejde med civilsamfundet var anderledes end det er nu. Det giver således god mening, at evaluere midlernes anvendelse og se på muligheden for at ændre såvel procedurerne som tildelingskriterierne.

 

Direktionen foreslår, at der evalueres på de nye procedurer i 2020, når der har været gennemført et par ansøgningsrunder.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at:

 

 • at der nedsættes en politisk gruppe bestående af formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, formanden for Senior- og Handicapudvalget, samt formanden for Børne- og Skoleudvalget til det i sagsbeskrivelsen beskrevne formål

 

 • at beslutning om tildeling af pgf. 18-midler træffes i Økonomiudvalget efter indstilling fra den politiske gruppe

 

 • at de afsatte midler i paragraf 18-puljen flyttes til økonomiudvalgets budget og

 

 • at der foretages en evaluering af den nye arbejdsgang i 2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Godkendt. Den politiske gruppe suppleres med formanden for Sundhedsudvalget.

Punkt 45 Etablering af nye plejeboliger

Sagsresumé

Med udgangspunkt i plejeboliganalysen, der gennemførtes i 2017, er der afsat midler i budget 2018 til opførelse af 10 nye plejeboliger. Senior- og Handicapudvalget anbefalede på deres møde d. 19. marts en placering i tilknytning til Plejecenteret Stævnhøj, samt at det etableres optil i alt 14 plejeboliger, alle til beboere med demens.

 

Byrådet skal stage stilling til anbefalingerne fra Senior- og Handicapudvalget, herunder de økonomiske konsekvenser, der følger, såfremt der etableres 4 ekstra boliger, samt drift udelukkende som demensboliger.

 

Sagsbeskrivelse:

Med udgangspunkt i plejeboliganalysen, der gennemførtes i 2017, er der afsat midler i budget 2018 til opførelse af 10 nye plejeboliger. Ejendomsafdelingen har udarbejdet foreløbige projektbeskrivelser til tre placeringer i kommunen, idet forudsætningen er, at de nye boliger placeres i tilknytning til et eksisterende plejecenter.

 

Senior- og Handicapudvalget behandlede på mødet d. 19. marts 2018 en sag om placeringen af de 10 nye plejeboliger. På baggrund af plejeboliganalysen samt den aktuelle udvikling af ventelisten til en plejebolig, anbefaler Senior og Handicapudvalget, at muligheden for at etablere op til 14 boliger i samme byggeproces afsøges. Senior og Handicapudvalget anbefaler desuden, at samtlige nye boliger etableres som demensboliger, da der gennem længere tid er set en løbende forøgelse af ventelisten til en demensegnet plejebolig i Fredericia. Denne udvikling vurderes at være vedvarende.

 

Det ændrede antal boliger, samt den anbefalede drift som demensboliger har betydning for de udgifter, der er til henholdsvis anlæg og drift.

 

Der er i anlægsbudgettet for 2018 afsat 4,8 mio. kr. til opførelse af de planlagte 10 plejeboliger. De foreløbige beregninger af anlægsudgifterne viser, at udbygningen til 14 boliger kan holdes indenfor det afsatte beløb.

 

Fra og med 2019 er der afsat 4,5 mio. kr. til driften af 10 plejeboliger fordelt på 2 demensboliger og 8 almene boliger. Det er større udgifter forbundet med at drive en demensbolig, end en almen bolig, da der er ekstra bemanding afsat til at håndtere de demente beboere. Økonomi oplyser, at driftsudgiften pr. demensbolig udgør 525.000 kr. årligt. Driften af 14 demensboliger udgør således 7,35 mio. kr. årligt, svarende til en årlig merudgift i forhold til det oprindeligt afsatte på 2,85 mio. kr.

 

Tidsperspektivet for etablering af de 14 nye boliger er ibrugtagning medio 2020, såfremt arbejdet sættes i gang medio 2018. Dette betyder, at midler til drift af de nye pladser skal være til rådighed medio 2020.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved etablering af 14 demensegnede boliger ved Stævnhøj kan opgøres således:

 

Beløb i mio.kr.

TB2018

TB2019

TB2020

TB2021

TB2022

Anlæg  -  afsat beløb 10 boliger og serviceareal

4,800

 

 

 

 

Anlæg  -  14 demensegnede boliger og serviceareal på Stævnhøj

3,895

 

 

 

 

Drift plejen  - afsat beløb

 

4,500

4,500

4,500

4,500

Drift plejen  -  14 nye boliger på Stævnhøj

 

 

0

4,500

7,350

7,350

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg)

-905

-4,500

0

2,850

2,850

 

Driftsmæssige konsekvenser inkl. drifts- og huslejebudget for 14 nye lejligheder tilrettes i forbindelse med budgetlægningen 2019-2022

 

Udspecificering af anlægsrammen med anlægsbudget og bevilling til bolig- og servicedel, låneoptagelse m.v. sker i særskilt sag i forbindelse med behandling af støttesagen for byggeriet (Skema A).

Vurdering

Det er Pleje og Omsorgs vurdering, at de nye plejeboliger bør etableres som demensplejeboliger. Fordelingen af plejeboliger i den eksisterende plejeboligmasse mellem demensboliger og somatiske boliger er ca. 20/80, mens ansøgere til plejeboliger helt overvejende søger en demensplejebolig. En tendens, der er stigende.

Indstillinger

Senior og Handicapudvalget indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler,

 

1.  at der etableres 14 ny demensegnede boliger i forbindelse med Plejecenteret Stævnhøj i Taulov

2.  at de økonomiske konsekvenser behandles som beskrevet under punktet økonomiske konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales.

Punkt 46 Boligudvikling (Lukket)

Punkt 47 Mindre areal ved Læsøvej (Lukket)

Punkt 48 DanmarkC (Lukket)

Punkt 49 Eventuelt

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Feedback