Økonomiudvalget - 18-06-2018

Dagsorden
Dato:
Mandag, 18 juni, 2018 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 89 Godkendelse af dagsorden

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Punkt 90 1. budgetopfølgning 2018

Sagsresumé

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, udarbejder fagafdelingerne i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger.

 

Denne sag indeholder budgetopfølgningen for Økonomiudvalget og for hele kommunen, samt status på politiske ændringer i Budget 2018.

 

Der bliver samlet søgt om 4,9 mio. kr. i tillægsbevilling heraf vedrører -0,1 mio. kr. Økonomiudvalgets eget område.

 

Den samlede konklusion af budgetopfølgningen er et forværret resultat med 51,9 mio. kr. Både servicerammen og anlægsloftet er under pres. De primære årsager til det forværrede resultat er forbrug af spar/lån og tillægsbevillinger.

 

Den gennemsnitlige likviditet forbedres som følge af bedre resultat sidste år og periodiseringen af udgifter i indeværende år.

 

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

 

I bilaget ”Økonomisk oversigt 1. budgetopfølgning 2018” vises den aktuelle økonomiske situation efter 1. budgetopfølgning. Hovedtallene i budgetopfølgningen er i afsnittet økonomiske konsekvenser.

 

 

1. budgetopfølgning

 

Samlet set ansøger udvalgene om tillægsbevillinger for i alt 4,9 mio. kr., heraf -0,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets eget område.

 

Alle sager fremgår af bilag ”1.budgetopfølgning 2018 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

 

Senior- og Handicapudvalget anmoder om en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning på Voksenservice, idet der forventes mindre statsrefusion. 

 

På Økonomiudvalgets eget område tilpasses budgettet med 0,7 mio. kr. vedrørende styrelsesvedtægt samt 0-stilling af forventet gevinst ved frikøb af grunddata for i alt 1,1 mio. kr., som følge af forsinket implementering af projektet.

 

Udover ovennævnte tillægsbevillinger indeholder budgetopfølgningen en lang række omplaceringer, herunder udmøntning af den centrale barselsfond, omplacering af minifleksjob, udmøntning af indkøbsbesparelsen m.m.

 

Evt. bevillingsmæssige konsekvenser af ovenstående tillægsbevillinger indarbejdes i budget 2019-2022.

 

Anlæg

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til en række anlægsprojekter, der frigives iht. bilag ”Ansøgning om anlægsbevilling”.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen kan sammenfattes som følger:

 

Mio. kr. netto

1. budget-opfølgning ØK

1. budgetopfølgning

i alt

Serviceudgifter

  4,650

  5,654

Øvrige driftsudgifter

  3,000

Resultat af ordinær drift

  4,650

  8,654

Anlæg

 

  -4,772

Resultat skattefinansieret område

  -0,122

  3,882

Brugerfinansieret område (drift og anlæg)

  0,969

Resultat før finansielle poster

  -0,122

  4,851

 

Resultat i alt

 

 -0,122

 

  4,851

+ = udgift

 

 - = indtægt

 

 

Vurdering

Budgetopfølgningens indhold:

Økonomi og Personale vurderer, at kommunens principper for økonomistyring er overholdt i budgetopfølgningen.

 

Kommunens økonomi:

Forventet regnskab udviser et underskud på resultatet på i alt 79,3 mio. kr. Det er en forværring på 52,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget dækker over dels forbrug af spar/lån dels tillægsbevillinger afgivet i denne budgetopfølgning og tidligere.

Økonomi og Personale henleder opmærksomheden på, at serviceramme og anlægsloft er under pres i det forventede regnskab. Servicerammen forventes overskredet med 4,8 mio. kr. og anlægsloftet med 116,4 mio. kr. Ved overskridelser er der risiko for sanktioner, såfremt kommunerne under ét overskrider.

Særligt Børne- og Skoleudvalget er under pres som følge af mellemkommunale udgifter til specialundervisning. Ved regnskabsaflæggelsen blev det besluttet, at området skulle analyseres nærmere. Analysen vil indgå i den kommende budgetlægning.

Også Miljø- og Teknikudvalget oplever et udgiftspres, og forventningen er, at lånet af kommende års budget øges med 1,6 mio. kr. og vil med årets udgang udgøre i alt 5,9 mio. kr.

For øvrige driftsudgifter er der merudgifter på 3,0 mio. kr. for særligt dyre enkeltsager og 7,0 mio. kr. vedr. overførselsudgifter til forsikrede ledige. På særligt dyre enkeltsager er udgiften pr. sag faldende, hvorved kommunen mister refusion. Samtidig er antallet af sager stigende. For de forsikrede ledige er det besluttet, at arbejdsmarkedsområdet skal analyseres nærmere, og udgifterne til de forsikrede ledige vil indgå heri.

På anlægssiden skyldes merforbruget dels forbrug af spar/lån, dels tidligere afgivne tillægsbevillinger. Forbruget af spar/lån sker primært på projekterne sundhedshus, bygningsvedligehold, udviklingen af Fredericia Idrætscenter, supercykelsti m.m. Tillægsbevillingerne er primært givet til jordkøb/byggemodning, Fredericia Idrætscenter, stadion m.m.

Kassebeholdningen overholder fortsat byrådets målsætninger og udgør i gennemsnit 318 mio. kr. ved årets udgang. Det er en forbedring i forhold til det vedtagne budget som følge af det forbedrede regnskabsresultat i 2017 samt ændret periodisering af udgifterne i 2018.

 

Status på politiske ændringer i Budget 2018:

Ud over politiske budgetmæssige ændringer, indeholder statussen også andre tiltag i forbindelse med budgetvedtagelsen, f.eks. analyser og afrapporteringer. Implementering af ændringerne er i hovedtræk igangsat eller forventes igangsat i løbet af 2018. Enkelte mangler prioritering i fagudvalget inden igangsætning.

 

Status ved 1. budgetopfølgning på samtlige politiske ændring i Budget 2018 fremgår af vedlagte bilag ”Politiske ændringer i Budget 2018 – status pr 1 BO”.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller:

 

1. at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Budgetopfølgningen anbefales. Spørgsmålet om overholdelse af rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter genoptages på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 18. juni 2018.

Punkt 91 Eventuelt

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Feedback