Økonomiudvalget - 25-11-2019

Referat
Dato:
Mandag, 25 november, 2019 - 17:00
Hent som fil:
Dagsorden publiceret:
Torsdag, 21 november, 2019 - 14:00
Referat publiceret:
Onsdag, 27 november, 2019 - 12:01

Punkt 157 Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Godkendt.

Punkt 158 Vedtægtsændringer i TVIS

Sagsresumé

TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab) er et interessentskab mellem Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. TVIS varetager den samlede varmeleverance til de tilsluttede fjernvarmeselskaber i interessentkommunerne med undtagelse af Kolding, hvor TREFOR Varme A/S i dag, foruden varme fra TVIS, modtager affaldsvarme direkte fra Energnist.

TVIS blev etableret i 1983 med det formål at udnytte de store mængder overskudsvarme fra Shell raffinaderiet i Fredericia til fordel for fjernvarmeforbrugerne i hele Trekantområdet. Ligeledes har TVIS i samme periode aftaget kraftvarme fra Skærbækværkets el produktion.

 

TVIS’ vedtægter har i sin grundstruktur været uændrede siden interessentskabets stiftelse.

Baggrunden for, at der nu foreslås en vedtægtsændring er et ønske om at fremtidssikre selskabet. Det er i formålsbestemmelserne indarbejdet, at TVIS skal kunne indtage en mere aktiv rolle i den grønne omstilling. Samtidig bliver TVIS' afregningsbestemmelser moderniseret og vedtægterne afpasses en situation, hvor varme fra Energnist fremover vil blive distribueret via TVIS og ikke direkte til TREFOR Varme, idet TVIS har indgået eller er lige ved at indgå en varmekøbsaftale med Energnist.

Kombinationen af en ny afregningsmodel, hvor alle interessentkommuner betaler samme pris for varmen, varmekøbsaftalen med Energnist samt forestående udvidelser i Fredericia, udvidelser til Vamdrup, Jelling og Bredsten-Balle, betyder et fald i varmeprisen fra TVIS i de næste 20 år.

Samlet set er målsætningen med vedtægtsændringerne, at fjernvarmen også fremover skal kunne spille en central rolle i energiforsyningen i Trekantområdet som en grøn, konkurrencedygtig og forsyningssikker energi.

 

 

Sagsbeskrivelse:

TVIS blev etableret i 1983, som et kommunalt interessentskab etableret efter §60 i Kommunalstyrelsesloven, med det formål at udnytte de store mængder overskudsvarme fra Shell raffinaderiet i Fredericia, til fordel for fjernvarmeforbrugerne i hele Trekantområdet. Ligeledes har TVIS i samme periode aftaget kraftvarme fra Skærbækværkets el produktion samt en mindre del fra Energnists affaldsforbrændingsanlæg i Kolding. Varmen distribueres via TVIS transmissionsnet til de tilsluttede varmeselskaber.

 

TVIS’ vedtægter har i sin grundstruktur været uændrede siden interessentskabets stiftelse.

 

På opdrag fra TVIS' ejer kommuner og bestyrelse har TVIS' direktion og formandskab faciliteret en proces, med det formål at udarbejde et oplæg til reviderede vedtægter for TVIS. Baggrunden herfor har blandt andet været et ønske om at fremtidssikre selskabets formålsbestemmelser med en større vægt på, at TVIS skal kunne indtage en mere aktiv rolle i den grønne omstilling samt at modernisere TVIS' afregningsbestemmelser. TVIS har efter længere tids forhandlinger indgået eller er lige ved at indgå en varmekøbsaftale med Energnist, så der ses også et behov for, at vedtægterne afpasses en situation, hvor affaldsvarmen fra Energnist i Kolding, fremover vil blive distribueret via TVIS og ikke direkte til TREFOR Varme.

I processen har såvel interessentkommunerne som varmeselskaberne været inddraget via interviewrunder, med henblik på at inddrage indspil og ønsker for at opnå et bredt funderet beslutningsgrundlag. Der er desuden brugt juridisk assistance til at gennemskrive vedtægterne.

Vedtægtsændringer

Formål (§2) og ejerindflydelse (§8).

Vedtægternes formålsbestemmelse ændres, så det bliver muligt at udvide TVIS' aktivitetsområde så selskabet kan understøtte den grønne omstilling ved at:

• Producere og lagre varme baseret på vedvarende energi (f.eks. via varmepumper).

• Etablere lokale net, i særlige tilfælde, hvor andre forsyningsselskaber ikke ønsker at varetage opgaven.

• Indgå i eller forestå demonstrationsprojekter og andre aktiviteter tilknyttet fremme af grøn omstilling i varmesektoren.

Fremadrettet skal interessentkommunerne godkende flere af bestyrelsens beslutninger end tidligere (via Byrådsbeslutninger). Det gælder primært beslutninger om nye aktiviteter. Dette sikrer kommunerne mere indflydelse på væsentlige beslutninger i selskabet.

Ejerandele og hæftelse (§3)

Interessentkommunernes ejerandele er uændrede, dog er der indført en ret til genforhandling af ejerandele, hvis en eller flere interessentkommuners varmeaftag ændres væsentligt. En væsentlig ændring er en varig ændring af varmeaftaget på 20 % eller derover.

Principperne for den interne hæftelse for interessentkommunerne er ændret, så der ikke længere sker fordeling efter investeringernes geografi, men så hæftelsen svarer til ejerandelene. Dog hæfter den stedlige kommune alene for investeringer i et lokalt distributionsnet.

Bestyrelsessammensætning (§6)

TVIS vil fremadrettet levere al varme til de fjernvarmeværker, der er tilsluttet TVIS' net i de fire interessentkommuner også i Kolding Kommune. Kolding Kommune vil derfor få et betydeligt større aftag fra TVIS. Derfor øges Kolding Kommunes antal af bestyrelsesmedlemmer fra 2 til 3. Bestyrelsen består herefter af 10 personer, 1 repræsentant fra Middelfart samt 3 fra hver af kommunerne Vejle, Fredericia og Kolding. Formandens stemme bliver udslagsgivende ved stemmelighed. Kolding, Vejle og Fredericia kommuner vælger to bestyrelsesmedlemmer fra kommunalbestyrelsen og ét bestyrelsesmedlem fra et varmeselskab. Kolding kommune havde tidligere mulighed for at vælge 2 bestyrelsesmedlemmer fra et varmeselskab.

 

Afregningsprincipper (§4)

Den nuværende afregningsmodel har været gældende siden etableringen af TVIS i 1983. Afregningsmodellen har været hensigtsmæssig frem til 2007, hvor investeringen i transmissionssystemet var fuldt betalt og afskrevet.  Grundlæggende forudsætninger med hensyn til bl.a. investeringer og varmeindkøb har siden ændret sig. Derfor er det ikke længere hensigtsmæssigt at have forskellige faste omkostninger alt efter hvor i Trekantområdet varmen forbruges.

Bestemmelsen i de hidtidige vedtægter, som pålægger ekstra betaling af variable omkostninger, hvis en kommunes aftag overstiger en given varmeleverance, anses heller ikke at være tidssvarende længere, idet bl.a indkøbsprisen i dag falder ved et øget indkøb af varme fra Skærbækværket.

 

Afregningsmodellen ændres derfor, så der betales samme pris for varmen i alle interessentkommuner. Både de faste og variable omkostninger fordeles fremover efter interessentkommunernes faktiske aftag. De faste omkostninger fordeles dermed ikke længere ud fra et historisk indmeldt varmeaftag og den geografiske fordeling af transmissionssystemet. De faste omkostninger fordeles efter de sidste 5 års gennemsnitlige forbrug.

Den hidtidige bestemmelse om ændret pris for kommuner, som overskrider det indmeldte varmeloft, udgår. Den variable pris afregnes efter årets forbrug.

 

Såfremt en interessentkommune systematisk afvikler fjernvarme, beskyttes de øvrige ejere imod væsentlige stigninger i de faste omkostninger, idet interessentkommunen minimum betaler faste omkostninger for 80 % af det forventede varmeaftag. Dermed beskyttes også tilbagebetaling af fælles investeringer.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forslaget og grundprincipperne i forslaget til nye vedtægter svarer generelt til vedtægterne for andre transmissionsselskaber og fjernvarmeselskaber.

De nye vedtægter giver TVIS forbedrede muligheder for at understøtte den grønne omstilling i Trekantområdet, eksempelvis via demonstrationsprojekter at implementere nye vedvarende energikilder.

Nye projekter skal godkendes i såvel TVIS´ bestyrelse som interessentkommuner. Samtidig skal projekterne have en positiv selskabsøkonomi og samfundsøkonomi for at kunne realiseres.

Med de ændrede vedtægter samt en varmekøbsaftale med Energnist indgår Kolding Kommune på lige fod med de øvrige kommuner i TVIS, Energnist indgår på lige fod med de øvrige varmeleverandører i TVIS og TREFOR Varme indgår på lige fod med de øvrige varmeselskaber.

Den nye forenklede afregningsmodel resulterer i ens og gennemskuelige varmepriser fra TVIS til de 4 interessentkommuner. Fordele ved og incitament til udbygning og investeringer i den grønne omstilling, bliver således også ens på tværs af interessentkommunerne.

Varmekøbsaftalen med Energnist giver TVIS større risikospredning og øget forsyningssikkerhed, idet varmen nu leveres fra 3 forskellige varmekilder; nemlig overskudsvarme, biomassevarme og affaldsvarme. Dvs. hvis der eksempelvis indføres afgifter på biomasse vil affaldsvarmen nu i højere grad være med til at balancere prisniveauet

Med TVIS’ varmekøbsaftale med Energnist etableres en kendt ramme for affaldsvarmen i Kolding. Herved opnås sikkerhed om den fremtidige varmepris i Kolding, idet det følger af aftalen, at Energnist trækker deres ansøgning om 1. prioritet til varmeleverancen i Kolding tilbage.

TVIS har regnet på de økonomiske konsekvenser af vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringerne kombineret med varmeaftalen med Energnist og de forventede udvidelser i Fredericia, Vamdrup, Jelling og Bredsten-Balle viser et større årligt fald i varmeprisen fra TVIS (ca. 5 kr./GJ svarende til en besparelse ved et gennemsnits parcelhus på 500 kr./år) i perioden fra 2020 – 2036 end hvis der ikke foretages de foreslåede vedtægtsændringer.

Prisfaldet kan ikke direkte overføres til TREFOR Varme og deres kunder. I Kolding køber TREFOR Varme ca. halvdelen af varmen ved TVIS via Kolding Kommune og ca. halvdelen direkte ved Energnist. I fremtiden vil TREFOR Varme udelukkende aftage varme fra TVIS.

TVIS har ikke et detaljeret kendskab til TREFOR Varmes aftaleforhold og prisdannelse og konsekvensen for TREFOR Varmes kunder kan ikke forudsiges, men det forventes, at TREFOR Varmes varmeindkøbspris vil stige i en periode. TREFOR Varme har dog oplyst, at de forventer at kunne opnå besparelser som følge af, at de fremover vil modtage al varmen fra TVIS, da dette giver optimeringsmuligheder i varmenettet i Kolding, og TREFOR Varme har tillige oplyst, at de er positive over for ændringerne. Eventuelle prisændringer som følge af de ændrede varmeaftagsforhold i Kolding vil ikke kun påvirke varmekunderne i Kolding, men også TREFOR Varmes kunder i Vejle og Fredericia, da TREFOR varme opkræver samme varmepris i de tre kommuner.

Uanset en mulig prisstigning for TREFOR Varmes kunder i en periode, anbefales vedtægtsændringerne gennemført, da det forenkler afregningsprincipperne og fremover gør TVIS mere robust med spredning på flere store varmeleverandører og dermed også større sikkerhed for den fremtidige prisudvikling. På den korte bane, vil der ikke med de forestående ændringer, ske ændringer i fjernvarmens samlede klimaaftryk i TVIS´ forsyningsområde, men fremadrettet giver vedtægtsændringerne TVIS bedre forudsætninger for at kunne udgøre en endnu mere aktiv rolle i den grønne omstilling i Trekantområdet.

Samlet set vurderes TVIS med de nye vedtægter fremover at kunne spille en central rolle i energiforsyningen i Trekantområdet med en grøn, konkurrencedygtig og forsyningssikker fjernvarme.

 

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at

 1. de foreslåede vedtægtsændringer godkendes.
 2. godkendelse sker med forbehold for, at TVIS indgår den omtalte aftale om varmeleverance fra Energnist.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Anbefales.

Punkt 159 Boligudvikling (Lukket)

Punkt 160 3. budgetopfølgning 2019 for Økonomiudvalget

Sagsresumé

 Koncern- og stabsområderne forventer i 2019 netto at have et merforbrug på 18,182 mio. kr. på Økonomiudvalgets andel af servicerammen, som skyldes udfordringer på en række af udvalgets aktiviteter. Af de største områder med forventede afvigelser kan nævnes jobcenter, ejendomsdrift inkl. sundhedshus, TrekantBrand ekstrabetaling for sideaktiviteter samt branding og bosætning m.v.

 

På finansielle poster er der en forventet afvigelse primært på låneoptagelse. Afvigelsen er en konsekvens af forventet forskydning af anlægsprojekt vedrørende flytning af genbrugscenter og –plads på Industrivej og dermed også en forskydning af låneadgang med 42,042 mio. kr.  samt tilretning af budgettet i forhold til låneadgangsgivende udgifter i 2019.

 

I 3. budgetopfølgning søges budgetterne på udvalgets område tilrettet med følgende forhold

 • Skatter og tilskud en øget indtægt på -6,271 mio. kr.
 • På serviceudgifterne søges om, at der lægges 1,000 mio. kr. i kassen, herudover flyttes opgaver mellem andre udvalg samt justering af puljer med en samlet reduktion af udvalgets budgetramme på -0,705 mio. kr.
 • Renter søges justeret med en øget indtægt på -2,892 mio. kr.
 • På anlæg søges i konsekvens af budgetvedtagelsen 2020-2023 om justering af budget med i alt 9,243 mio. kr.
 • På jordforsyning lægges 5,000 mio. kr. i kassen
 • På finansielle poster søges budgettet til lån og afdrag justeret med i alt netto -7,606 mio. kr.
 • Der søges i 3. budgetopfølgning om anlægsbevilling og dermed frigivelse af budget på projekterne køretøjer transportoptimering 1,081 mio. kr., udvikling af sundhedshus 18,500 mio. kr. og køb af Flydedokken 3,662 mio. kr.

 

Sagsbeskrivelse:

Der gives en status på kommunens økonomi på hvert økonomiudvalgsmøde. Udvalgets økonomi gennemgås mere detaljeret ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger koncern- og stabscheferne økonomien for deres respektive områder.  

 

Efter gennemgang og behandling i udvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om serviceramme og anlægsloft overholdes.  

 

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler. Hvis koncernområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme. 

 

Ved budgetopfølgningerne foretages en vurdering af udvalgets økonomi i forhold til udvalgets andel af rammerne for hhv. serviceudgifter og anlæg. 

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af servicerammen og anlægsloftet samt det forventede regnskab. Eventuelle afvigelser er et udtryk for enten et pres eller råderum på rammerne.  

 

Tabel 1 

Mio. kr. 

Ramme 

Forventet regnskab 

Serviceudgifter 

 364,155

382,337

Anlægsloft  

 135,031

135,031

 

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt det forventede regnskab ved 2. budgetopfølgning.  

 

Tabel 2 

Mio. kr. 

Vedtaget budget 

Korrigeret budget 

Forventet regnskab 

Økonomiudvalget 

-3.154,939

-3.197,615

-3.156,257

Skatter og generelle tilskud

-3.618,508

-3.618,508

-3.624,779

Serviceudgifter 

359,963

370,495

382,337

Øvrig drift 

-16,413

-11,655

-11,655

Renter

0,759

-2,112

-5,004

Anlæg

53,659

52,822

62,065

Jordforsyning/Danmark C

59,049

69,343

64,343

Finansielle poster

6,552

-58,000

-23,564

 

Forskellen på vedtaget og korrigeret budget på udvalgets budgetramme på i alt -42,676 mio. kr. kan primært henføres til følgende hovedposter:

 • Flytning af aktiviteter til og fra andre fagudvalg
 • Tilretning af budget TrekantBrand sideaktiviteter
 • Byrådets beslutning om forskydning af anlægsprojekter
 • Danmark C - Taulov Dryport ombygning af kryds og jordlægning af el-ledning
 • Budgettilretning for udamortiserede lån på ældreboliger
 • Opkrævning af garantiprovision
 • Forskydning af låneoptagelse som følge af udskudte anlægsprojekter fra 2018

 

Det er muligt at overføre opsparede midler og gæld fra 2018 til 2019, når det enkelte fagudvalg godkender det politisk jf. Økonomiudvalgets beslutning den 29. april 2019. Oversigt over udvalgets opsparede midler og gæld for 2018 på serviceudgifterne er vedlagt som bilag 1.

 

 Status på politiske tiltag er vedlagt som bilag 2 til orientering. 

Vurdering

Skatter og tilskud

Budgettet for skatter og tilskud søges i 3. budgetopfølgning tilrettet med en øget indtægt på i alt -6,271 mio. kr. som følge af midtvejsregulering 2019 for beskæftigelsestilskud, udviklingsbidrag m.v. samt regulering af skatter og tilskud.

 

Serviceudgifter 

3. budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område viser et forventet merforbrug på 18,182 mio. kr. i forhold til udvalgets andel af servicerammen. 

 

De primære forklaringer på det forventede merforbrug er i hovedtræk

 • Administration, primært udgiftspres på jobcenteret og tilretning af budget for entreprenør- og håndværkerydelser med 7,199 mio. kr.
 • Det fælleskommunale områder med bl.a. udgifter til valg, advokatbistand, krydstogtanløb, byggesagsgebyr, bosætning og brandingpulje m.v. med i alt 8,167 mio. kr.
 • Øvrige udgifter bl.a. til drift af sundhedshuset, husleje Ryes Plads, tilpasning af budget energimæssige tiltag, arbejdsskadeforsikring (udbetaling af erstatning) og efterbetaling af sideaktiviteter TrekantBrand med i alt 12,296 mio. kr.
 • Mindre nettoudsving, flytning af aktiviteter til andre fagudvalg samt delvis finansiering indenfor egen ramme primært vakancer og IT puljer med i alt -9,480 mio. kr.

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020-2023 er området med henblik på mere retvisende budgetter tildelt 12,900 mio. kr. til dækning af en række af ovennævnte udfordringer f.eks. juridisk bistand, byggesagsgebyr, budget for entreprenør- og håndværkerydelser, drift af sundhedshuset og husleje Ryes Plads m.v.

 

Bufferpuljen på 25,000 mio. kr. indgår som modregning i det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne for hele kommunen.

 

Der arbejdes løbende i administrationen med udgiftsdæmpende tiltag, der kan reducere det forventede merforbrug i 2019, bl.a. kan nævnes handleplaner på beskæftigelsesområdet med henblik på at skabe balance, ansættelsesstop på administrationsområdet, mulighed for eventuel udskydelse af aktiviteter m.m.

Der søges i 3. budgetopfølgning om en reduktion af udvalgets budget med i alt -1,705 mio. kr. Der lægges -1,000 mio. kr. i kassen vedrørende ekstrabetaling for TrekantBrand sideaktiviteter i 2020, idet tilsvarende beløber indgår i budgettet for 2020. Herudover sker omplacering af budget til andre fagudvalg f.eks. Headspace, grundforløb 2 for SSH og SSA elever samt mindre justering af puljer vedr. rekruttering og central pulje (DUT) med i alt netto en reduktion af budgetrammen på -0,705 mio. kr. 

 

Renter

I 3. budgetopfølgning tilrettes budgettet med -2,892 mio. kr., som kan henføres til opnået renteprovenu på midler placeret i obligationer samt en tilretning af renterne på kommunens gæld i konsekvens af lavere renteniveau end forudsat i budgettet.

 

Anlæg og jordforsyning

Byrådet besluttede på deres møde den 17. juni 2019, at opsparede midler overføres fra 2018 til 2019 og udskyde projekter til år 2020 med henblik på at overholde anlægsloftet i 2019.

 

Byrådets vedtagelse af budget 2020-2023 har en række afledte konsekvenser på anlægsbudgettet i 2019, denne konsekvens er indregnet i 3. budgetopfølgning og der justeres med i alt 4,243 mio. kr.  fordelt på følgende anlæg:

 • Udvendig bygningsvedligeholdelse, budgetreduktion -9,500 mio. kr.
 • Køretøjer, transportoptimering, fremrykning fra 2020 med 1,081 mio. kr.
 • Udvikling af sundhedshus, nye budgetmidler 18,500 mio. kr. 
 • Udvikling Fredericia Voldanlæg, forskydning til efterfølgende år -4,500 mio. kr. 
 • Køb af Flydedokken, fremrykning fra 2020 med 3,662 mio. kr.
 • Køb af ejendom i Prinsessens Kvarter, effektueres ikke -5,000 mio. kr.

 

På Økonomiudvalgets andel af anlægsloftet er forventningen herefter, at udvalgets andel af anlægloftet overholdes.

 

Der søges samtidig i 3. budgetopfølgning om anlægsbevilling og dermed frigivelse af tilsvarende beløb som ovenfor nævnte vedrørende projekterne køretøjer transportoptimering, udvikling af sundhedshus og køb af Flydedokken.

 

Finansielle poster 

Afvigelsen på finansielle poster på 34,436 mio. kr. kan primært henføres til forventet mindre låneoptagelse på 42,042 mio. kr., fordi anlægsmidler vedrørende etablering af nyt genbrugscenter og –plads forventes udskudt.

 

Herudover søges i budgetopfølgningen om tilretning af budgettet på låneoptagelse og afdrag på lån tilrettet med netto i alt -7,606 mio. kr., som primært skyldes indregning af andel af overført lånedispensation fra 2018 vedrørende sundhedshuset samt udsving og tilpasning af låneramme i forhold til låneadgangsgivende projekter.

Indstillinger

Stabene og koncernområderne indstiller  

 1. At resultatet af 3. budgetopfølgning godkendes og fremsendes til Byrådet 
 2. At status på politiske tiltag tages til efterretning 

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Godkendt.

Punkt 161 3. budgetopfølgning 2019 for Fredericia Kommune

Sagsresumé

Den samlede forventning til resultat i alt for 2019 er forbedret med 9,327 mio. kr. i forhold vedtaget budget. Fredericia Kommune har sund økonomi men er presset på serviceudgifterne.

 

På serviceudgifterne forventes et merforbrug på 27,948 mio. kr., hvilket er en forbedring på 16,152 mio. kr. i forhold til forventningen ved 2. budgetopfølgning.

 

På beskæftigelsesområdet forventes et merforbrug på 7,751 mio. kr. på overførselsudgifterne.

 

Der forventes at være plads i anlægsrammen på 10,245 mio. kr. i 2019.

 

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget får den aktuelle status på kommunens økonomi på hvert møde. Herudover gennemgås den samlede økonomi ved tre årlige politiske budgetopfølgninger fra fagudvalgene. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger koncern- og stabscheferne økonomien for deres respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om serviceramme og anlægsloft overholdes.

Ved budgetopfølgningerne foretages en vurdering af den samlede økonomi i forhold til rammerne på hhv. serviceudgifter og anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser kommunens samlede serviceramme og anlægsloft samt det forventede regnskab. Eventuelle afvigelser er et udtryk for enten et pres eller råderum på rammerne.

Tabel 1

Mio. kr.

Ramme

Forventet regnskab

Serviceudgifter

2.271,738

2.299,686

Anlægsudgifter

235,738

225,493

 

Nedenstående tabel viser kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt det forventede regnskab ved 3. budgetopfølgning.

 

Tabel 2

Mio. kr.

Vedtaget budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Skatter og generelle tilskud

-3.618,508

-3.618,508

-3.624,779

Serviceudgifter

2.272,145

2.282,715

2.299,686

Øvrige driftsudgifter

1.019,293

1.023,611

1.035,920

Renter

0,759

-2,112

-5,004

Resultat af ordinær drift

-326,311

-314,294

-294,177

Anlæg

120,166

161,605

166,128

Resultat, skattefinan-sieret ordinær drift

-206,145

-152,689

-128,049

Jordforsyning/DanmarkC

87,550

86,789

72,489

Brugerfinansieret område

53,117

82,101

29,028

Resultat før finansielle poster

-65,478

16,201

-26,532

Finansielle poster

12,052

-51,753

-17,567

Resultat i alt

-53,426

-35,552

-44,099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget på resultat i alt på 17,874 mio. kr. kan primært henføres til følgende hovedposter:

 • Byrådets beslutning om forskydning af anlæg på skattefinansieret og brugerfinansieret område, primært forskydning af anlæg fra 2018 til 2019 samt fra 2019 til 2020
 • Danmark C – Taulov Dryport ombygning af kryds og jordlægning af el-ledning
 • Budgettilretning for udarmortiserede lån på ældreboliger
 • Opkrævning af garantiprovision
 • Udkontering af budgetbeløb vedrørende etablering af boliger på Stævnhøj
 • Forskydning i låneoptagelse som følge af udskudte projekter fra 2018, samt lån vedrørende etablering af boliger på Stævnhøj
 • Implementering af Fælles Sprog III. Finansieres ved fremrykning af midler fra budget 2020
 • Ekstra regning fra Trekant Brand vedrørende sideaktiviteterne
 • Finansieringskrav fra budget 2019

 

Der søges i 3. budgetopfølgning Byrådet om tillægsbevillinger på serviceudgifterne:

 •  Reduktion i afsatte midler til imødegåelse af ny lov om afregning af opkrævede p-indtægter og p-afgifter til Staten. Beløbet kan reduceres idet afskrivninger på anlæg kan modregnes forinden afgiften for betalt parkering afregnes, -0,950 mio. kr.

 

Der søges i 3. budgetopfølgning om omplacering af i alt 6,186 mio. kr.:

 • Fra Børne- og Skoleudvalget til Sundhedsudvalget. Beløbet skal finansiere projekterne Ung Mod og Sex & Samfund, 0,373 mio. kr.
 • Fra Børne- og Skoleudvalget til Uddannelsesudvalget vedrørende almindelig elevtalsregulering, enkeltintegrerede elever og udgifter til dansk som anden sprog, 0,401 mio. kr.
 • Fra Økonomiudvalget til Børne- og Skoleudvalget vedrørende Headspace, 0,250 mio. kr.
 • Fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Børne- og Skoleudvalget vedrørende efterværn for 18-23 årige, 1,300 mio. kr.
 • Fra Økonomiudvalget til Børne- og Skoleudvalget vedrørende kompensation for tjenestemandspension, 0,097 mio. kr.
 • Fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalget vedrørende Lov og Cirkulæreprogrammet budget 2019, 0,505 mio. kr.
 • Fra Senior- og Handicapudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget vedrørende aftenklubtilbuddet, Cafe 29, 0,269 mio. kr.
 • Fra Sundhedsudvalget til Senior- og Handicapudvalget. Beløbet vedrører forebyggelige indlæggelser (regulering for 2018), som varetages under Senior og Handicapområdet, 1,750 mio. kr.
 • Fra Økonomiudvalget til Senior- og Handicapudvalget vedrørende udmøntning af rekrutteringspulje, 0,125 mio. kr. 
 • Fra Økonomiudvalget til Sundhedsudvalget vedrørende udmøntning af rekrutteringspulje, 0,094 mio. kr. 
 • Fra Økonomiudvalget til Senior- og Handicapudvalget vedrørende pilotprojekt for SSH- og SSA-elever, 0,300 mio. kr.
 • Fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Uddannelsesudvalget vedrørende FGU, 0,722 mio. kr.

 

Der søges i 3. budgetopfølgning om frigivelse af følgende opsparede midler:

 • Distrikt Kirstinebjerg vedrørende ombygning af toiletter på Østervold, opstart af ny dagplejer samt personale- og vikarudgifter, 0,728 mio. kr.
 • Børnehuset Erritsø vedrørende personaleudgifter, 0,170 mio. kr.
 • Etablering af sygeplejeklinik på Sundhedshuset, frigives på anlæg. Sygeplejeklinikken åbnede for borgerne 1. marts 2019, 0,550 mio. kr.
 • Restbetaling på vaskemaskine, som blev købt ultimo 2018, men betalingen blev tilbageholdt, indtil maskinen fungerede. Beløbet frigives på anlæg, 0,450 mio. kr.
 • Tidsforskydning i lejrskoleindbetalinger fra forældre, 0,135 mio. kr.
 • Krydstogter, flere anløb i 2019 og 2020, der søges frigivet 0,250 mio. kr. i 2019 og 0,250 mio. kr. i 2020

 

Uddannelsesudvalget ansøger om, at den øvrige opsparing på 8,057 mio. kr. fra 2018 overføres til budget 2020.

 

Byrådet vedtagelse af budget 2020-2023 har en række afledte konsekvenser på anlægsbudgettet i 2019. Denne konsekvens er indregnet i 3. budgetopfølgning og der justeres med følgende beløb og anlæg:

Anlæg:

 • Byfornyelsespulje forskydning til 2020, -1,750 mio. kr.
 • Byfornyelsesprojekt Bajonetten 11 forskydning til 2020, -2,250 mio. kr.
 • Motorvejsramper forskydning til 2021 og 2022, -7,000 mio. kr.
 • Udvendig bygningsvedligeholdelse, budgetreduktion, -9,500 mio. kr.
 • Gadelysrenovering, 1,500 mio. kr.
 • Afslutning af anlægsprojekter, 5,000 mio. kr.
 • Køretøjer, transportoptimering, fremrykning fra 2020, 1,081 mio. kr.
 • Udvikling Sundhedshus, nye budgetmidler, 18,500 mio. kr.
 • Udvikling Fredericia Voldanlæg, forskydning, -4,500 mio. kr.
 • Køb af Flydedokken, fremrykning fra 2020, 3,662 mio. kr. 

Jordforsyning:

 • Køb af ejendom i Prinsessens Kvarter effektueres ikke, -5,000 mio. kr.
 • Byggemodningerne på hhv. Østergade og Fuglsang Vest, -9,300 mio. kr.

 

Ved 3. budgetopfølgning søges om frigivelse af følgende anlæg, som fremgår af bilaget ”Ansøgning om anlægsbevilling”:

 • Etablering af sygeplejeklinik på Sundhedshuset, 0,550 mio. kr.
 • Indkøb af vaskemaskine til hjælpemidler på Sundhedshuset, 0,450 mio. kr.
 • Gadelysrenovering, 1,500 mio. kr.
 • Afslutning af anlægsprojekter, 5,000 mio. kr.
 • Køb af Flydedokken, fremrykning fra 2020, 3,662 mio. kr.
 • Køretøjer, transportoptimering, fremrykning fra 2020, 1,081 mio. kr.
 • Udvikling Sundhedshus, nye budgetmidler, 18,500 mio. kr.

 

I budget 2020 besluttede byrådet at tildele 1,871 mio. kr. til sikring af brandsikkerheden på plejehjemmene. Der søges om frigivelse af anlægsbevillingen, således at arbejdet kan iværksættes med det samme.

 

På finansielle poster forventes en mindre lånoptagelse på 34,436 mio. kr., som skyldes forskydning i anlægsprojektet vedrørende flytning af genbrugscenter og –plads til Industrivej, samt udsving og tilpasning af lånerammen i forhold til låneadgangsgivende projekter.

 

Til orientering er en opgørelse over Spar/lån fra budget 2018 samt Status på politiske tiltag vedlagt som bilag på sagen.

 

Vurdering

Serviceudgifter

På trods af en ellers sund økonomi og en forbedring af forventningen til 2019, viser 3. budgetopfølgning fortsat, at kommunens økonomi er under pres i forhold til servicerammen.  Fredericia Kommune risikerer fortsat at blive ramt af sanktioner, hvis kommunerne under ét overskrider den samlede serviceramme.

 

Presset på kommunens serviceramme kan primært henføres til den ændrede demografiske sammensætning i kommunen, øget efterspørgsel på velfærdsydelserne samt udfordringer på Økonomiudvalgets område. Byrådet har i budgetlægningen for 2020 vedtaget retvisende budgetter, som imødegår presset på kommunens serviceramme fremadrettet.

 

Serviceudgifterne viser et forventet merforbrug på 27,948 mio. kr., herunder fremgår fordelingen af merforbrug og mindreforbrug på udvalg:

 • Senior- og Handicapudvalget, merforbrug på 24,590 mio. kr.
 • Økonomiudvalget, merforbrug på 18,182 mio. kr.
 • Kultur- og Idrætsudvalget, merforbrug på 5,066 mio. kr.
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget, merforbrug på 3,965 mio. kr.
 • Børne- og Skoleudvalget, merforbrug på 3,902 mio. kr.
 • Uddannelsesudvalget, merforbrug på 1,031 mio. kr.
 • Miljø- og Teknikudvalget, merforbrug på 0,465 mio. kr.
 • By- og Planudvalget, mindreforbrug på 0,412 mio. kr.
 • Sundhedsudvalget, mindreforbrug på 2,911 mio. kr.

 

Der er i budget 2019 afsat en bufferpulje på 25 mio. kr., som kan modregnes i merforbruget.

 

Øvrig drift

3. budgetopfølgning viser en forventning om merforbrug på 7,751 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Merforbruget skyldes, at ledigheden i Fredericia Kommune fortsat er relativ høj. Landstendensen er faldende overførelsesudgifter. Fredericia Kommune formår med andre ord ikke at følge den generelle udvikling.

 

Overskridelsen ligger primært på dagpenge og ressourceforløb, hvor der er et stigende antal borgere med behov for støtte.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Udgiften til medfinansiering af sygehusudgifterne er fastfrosset i 2019. Ministeriet arbejder med et skævt regnskabsår, hvilket betyder, at udgifterne falder skævt ift. kommunens budget og resulterer i et merforbrug på 1,300 mio. kr. i 2019.

 

Indskud i Landsbyggefonden

Der er indregnet et forventet mindreforbrug på 0,250 mio. kr. på midler afsat til kommunens eventuelle andel af udgifter til skimmelsvampesager i boligforeninger.

 

Anlæg

Byrådet besluttede på deres møde den 17. juni 2019 at opsparede midler overføres fra 2018 til 2019 og udskyde projekter til år 2020 med henblik på at overholde anlægsloftet i 2019.

 

Efter ovenstående korrektioner af anlægsbudgettet er der stadig plads på anlægsramme for 2019. Forventningen ved 3. budgetopfølgning er, at forbruget ligger 10,245 mio. kr. under rammen.

Brugerfinansieret område

Der forventes en afvigelse på 53,073 mio. kr., som primært skyldes overførsel af anlægsmidler til flytning af genbrugscenter og –plads på Industrivej.

 

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller

 1. At resultatet af 3. budgetopfølgning godkendes med de i sagen beskrevne økonomiske konsekvenser og fremsendes til Byrådet 
 2. At status på politiske tiltag tages til efterretning 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Anbefales med bemærkning om, at Uddannelsesudvalgets opsparing som de øvrige udvalg afventer Spar/lån.

Punkt 162 Finansrapportering pr. 31. oktober 2019

Sagsresumé

I henhold til kommunens finansielle strategi skal Økonomi og Personale to gange årligt lave en finansrapportering til Økonomiudvalget. Finansrapportering pr. 31. oktober fremgår af nedenstående. Rapporteringen udviser samlet set et afkast på 0,3 % på placerede midler i formueaftaler og en forventet gennemsnitlig rentebetaling i 2019 på 0,5 % på gælden omfattet af den finansielle strategi.

 

Sagsbeskrivelse:

Finansrapportering pr. 31. oktober 2019 fremgår efterfølgende:

 

Aktivsiden:

Kommunens likvide aktiver består af den kontante beholdning, indskud i pengeinstitutter og beholdning af værdipapirer, herunder de midler, der er placeret i aktive formueplejeaftaler indgået med eksterne forvaltere.

 

Udviklingen i dels den daglige faktiske likviditet og dels den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 01.01.2017 – 31.10.2019 fremgår af grafen (figur 1) i vedlagte bilag.

 

Som grafen viser er der store udsving i den daglige likviditet i beregningen af den gennemsnitlige kassebeholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning er pr. 31. oktober 2019 beregnet til 287 mio. kr.

 

Fredericia Kommunes placering af overskydende midler er foretaget i overensstemmelse med rammerne i den finansielle strategi og kan opgøres således pr. 31. oktober 2019:

Aktiver

Aktuel placering

Placeret i formueaftaler (max. gens. kassebeholdning)

279 mio. kr.

Kontanter

0,4 %

Danske stats- og realkreditobligationer

99,6 %

 

Midler i en kapitalforvalteraftale kan frigives efter behov med 3-4 dages varsel.

 

Afkast pr. 31. oktober 2019 for de placerede midler jf. rapportering fra de to eksterne kapitalforvaltere kan opgøres til 0,3 %, hvilket ligger lidt under forvalternes forventning til afkast for 2019 primo året på 0,5 %.

 

Det skal bemærkes, at der er en del uro og fortsat hersker en vis usikkerhed, følsomhed og lave renter på de finansielle markeder, hvor bl.a. forhold som Brexit og handelskrigen mellem Kina og USA påvirker markedet. Afkastet skal ses i forhold til denne situation samt en omkostning i størrelsesordenen 0,5 % ved at have de tilsvarende midler stående på konto i kommunens bank.

 

Passiver:

Udviklingen i den samlede langfristede gæld og specifikation af den forventede låneoptagelse kan skitseres således:

 

Regnskab

Kor. budget

Budget

Budgetoverslagsår

Alle beløb i mio. kr.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

 

 

 

 

 

 

Gæld - primo

1.042,6

1.023,2

1.060,3

1.060,9

986,6

905,0

Låneoptagelse

 

 

 

 

 

 

  Direkte låneadgang

34,1

28,7

11,7

12,3

5,9

2,9

  Lånedispensation – sundhedshus

16,2

12,2

 

 

 

 

  Lånedispensation – strukturelle investeringer

 

 

15,0

 

 

 

  Brugerfinansieret område

 

 

14,9

 

 

 

  Brugerfinansieret område –   udskudt låneoptagelse

 

 

42,0

 

 

 

  Jordkøb Danmark C

6,2

42,5

 

 

 

 

  Ældreboliger

 

31,4

 

 

 

 

Låneoptagelse i alt

56,5

114,8

83,6

12,3

5,9

2,9

 

 

 

 

 

 

 

Afdrag på lån

-74,5

-77,7

-82,9

-86,6

-87,5

-74,5

Kursregulering m.v.

-1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gæld ultimo

1.023,2

1.060,3

1.060,9

986,6

905,0

833,4,

 

På det brugerfinansierede område er en stor del af anlægget af nyt genbrugscenter og –plads i nord byen tidsmæssigt forskudt til 2020 og i konsekvens er låneoptagelse på 42,0 mio. kr. ligeledes udskudt til 2020.

 

Kommunens samlede gæld pr. 31. oktober 2019 kan opgøres til 989,6 mio. kr. Alle lån er optaget i danske kroner.

Af restgælden udgør 275,5 mio. kr. gæld vedrørende almene boliger (ældreboliger m.v.), herudover er der registreret 0,7 mio. kr. i restgæld vedrørende finansiel leasing.

Kommunens skattefinansierede gæld udgør således 713,4 mio. kr. pr. 31. oktober 2019. Der er ved 3. budgetopfølgning en samlet forventet låneoptagelse i 2019 på 114,7 mio. kr., hvoraf 31,4 mio. kr. vedrører projektet vedrørende ældreboliger på Stævnhøj

 

Der er hjemtaget 40,0 mio. kr. i a´conto låneoptagelse for 2019.

 

Ifølge den finansielle strategi skal minimum 50 % af den langfristede gæld omfattet af strategien være fast forrentet. Den fast forrentede andel forventes efter den endelige låneoptagelse for 2019 ultimo at udgøre ca. 80 %.

 

Den langfristede gæld omfattet af den finansielle strategi og udviklingen heri med de aktuelt optagne lån og den forventede låneoptagelse fremgår af graf (figur 2) i vedlagte bilag.

 

Den gennemsnitlige rente på lån omfattet af den finansielle strategi forventes at lande omkring 0,5 % i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Godkendt.

Punkt 163 Implementering af budget 2020-2023

Sagsresumé

Byrådet vedtog Budget 2020 den 30. oktober 2019.  Der fremlægges et overblik over samtlige initiativer i budgettet samt besluttes, hvilke der skal starte i Økonomiudvalget.

 

Sagsbeskrivelse:

Den 30. oktober 2019 vedtog Byrådet Budget 2020 for budgetåret 2020 og de tre overslagsår 2021-2023.

 

I forligsteksten for budgettet indgår en række tiltag, som Byrådet har besluttet, skal sikre den fortsatte vækst og udvikling for borgere og virksomheder i kommunen. Det er aftalt, at implementeringen af budgettet starter i Økonomiudvalget.

 

Budget 2020 indeholder forskellige kategorier af initiativer.

 

Det indstilles:

 • Administrative ændringer fx justering af takster, opsigelse af abonnementer mv.: Disse gennemføres hurtigst muligt og med tilstræbt helårseffekt i 2020.
 • Optimering af ressourcer: iværksættes som følge af byrådets beslutning den 30. oktober 2019 med det samme, så gevinster kan realiseres med så stor effekt som muligt fra 2020.
 • Personalereduktioner: iværksættes som følge af byrådets beslutning den 30. oktober 2019 med sigte på så stor effekt som muligt i 2020. Tiltag til effektuering i overslagsårene håndteres særskilt og efter inddragelse af MED-systemet.
 • Anlægsbevillinger – løbende drift. Bevillingerne administreres i forvaltningen og med løbende økonomisk status ved de tre årlige budgetopfølgninger.
 • Anlægsbevillinger – nye projekter: Der udarbejdes en prioriteringsplan for nye anlægsprojekter, som godkendes i Økonomiudvalget. Planen skal sikre, at der tages hensyn til at nye anlægsprojekter koordineres af hensyn til de ressourcer, der skal allokeres projekterne, samarbejdspartneres behov, koordinering ift. gener ifm. fx infrastruktur mv.
 • Velfærdsbidraget implementeres med helårseffekt i 2020. Velfærdsbidraget fratrækkes på driftsbudgetter i hele organisationen, således at samtlige driftsbudgetter reduceres inden budgetårets start med 0,5 %.
 • Effektivisering som følge af det nye koncernområde for Børn og Unge sker ved en reduktion i budget til administration og ledelse på 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021. Budgettet reduceres inden budgetårets start ud fra en fordelingsnøgle, som fastsættes efter medinddragelse af FMU i Børn og Unge samt Familie og Børnesundhed.
 • Udviklingstiltag med tværgående politisk sigte: Disse tiltag startes i Økonomiudvalget. Borgmesterens forslag til dette fremlægges på mødet.
 • Alle øvrige initiativer i budgettet kan herefter igangsættes i det enkelte udvalg eller administrativt. Det indstilles, at der til alle udvalg laves en implementeringsplan, som kort beskriver initiativet med forslag til proces for implementering, og at implementeringsplanen efterfølgende kan danne grundlag for udvalgets opfølgning på besluttede initiativer.

 

Som bilag til sagen er udarbejdet et overblik over samtlige initiativer i budgettet samt fordeling af initiativerne på de respektive udvalg. Overblikket indeholder forvaltningens forslag til, hvilke initiativer, der starter administrativt og i udvalgene. Det indstilles, at planen drøftes i sammenhæng med borgmesterens forslag til, hvilke initiativer, der starter/forankres i Økonomiudvalget.

 

Udover initiativerne i budget 2020 lægges der på mødet op til en drøftelse af de fleksible ansættelsesstop i organisationen skal fortsætte, ophæves eller delvist ophæves.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Koncernledelsen indstiller,

 1. at overblikket over initiativer i budget 2020 drøftes og tages til efterretning
 2. at borgmesterens forslag til implementering af initiativer, der starter i Økonomiudvalget drøftes.
 3. at der i alle udvalg laves en implementeringsplan, som beskriver processen for implementeringen
 4. at ansættelsesstop i organisationen drøftes og fastlægges.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Punkt 1: Godkendt.

Punkt 2: Økonomiudvalget fik forelagt bilag: Forslag til budget 2020 implementeringsplan økonomiudvalget på mødet.

Borgmesterens forslag til implementering godkendt.

Punkt 3: Godkendt.

Punkt 4: Ansættelsesstoppet ophæves.

Punkt 164 Principper for valg af daglig bankforbindelse

Sagsresumé

Fredericia Kommunes nuværende kontrakt på de daglige bankforretninger udløber med udgangen af marts måned 2020. Der skal derfor indgås ny bankaftale. Forinden skal principper for valget fastlægges.

 

Sagsbeskrivelse:

På nuværende tidspunkt er Danske Bank valgt som kommunens daglige bankforbindelse efter forudgående udbudsrunde i henhold til EU’s regler for udbud med aftalestart 1. april 2016 og udløb 31. marts 2020. Kriterierne for sidste udbud tog udgangspunkt i Fredericia Kommunes finansielle strategi, som fastslår, at kommunen alene kan have indestående i en bank, som af Finanstilsynet er godkendt som SIFI bank. Derudover indgik pris og kvalitet som kriterier.

En SIFI bank er kendetegnet ved at være en bank, hvor den danske stat garanterer for at indskud, uanset beløbsstørrelse, vil være dækket, og ikke som normalt kun dækning via den generelle indskydergaranti, som p.t. er 100.000 euro. I alt 4 banker er af Finanstilsynet klassificeret som SIFI bank (Danske Bank, Spar Nord, Jyske Bank og Sydbank).

På Økonomiudvalgsmødet den 26. november 2018 blev det besluttet, at økonomiudvalget forinden nyt udbud af de daglige bankforretninger fastlægger principperne for valg af fremtidig daglig bankforbindelse

Et bankråd nedsat af KL har i juni 2019 afleveret en rapport med oplæg til governanceprincipper og anbefalinger til kommunernes bankkontrakter. Det sker efter en række hvidvasksager, der har sat tilliden til bankerne under pres. Der er i bankrådet enighed om rapportens i alt 8 governanceprincipper, hvorimod Finans Danmark, som har været med i KL’s bankråd, ikke bakker op omkring de anbefalinger til kommunernes bankkontrakter, som rapporten indeholder.

Governanceprincipperne udtrykker overfor bankerne og omverdenen de forventninger, som kommunerne har til samarbejdet mellem bank og kommune. De 8 governanceprincipper er:

 • Vi forventer, at vores bank udviser samfundsansvar og opfører sig etisk korrekt
 • Vi forventer, at vores bank har en sund virksomhedskultur
 • Vi forventer at ledelsen går forrest ved efterlevelsen af bankens værdier
 • Vi forventer, at vores bank agerer proaktivt og åbent
 • Vi forventer, at fokus på compliance slår igennem i organisationen
 • Vi forventer, at vores bank anvender de seneste og mest effektive redskaber i bekæmpelsen af hvidvask
 • Vi forventer at vores bank samarbejder på tværs af den finansielle sektor og på tværs af landegrænser
 • Vi forventer at vores bank aktivt samarbejder med myndighederne

Governanceprincipperne er vedlagt som bilag på sagen.

Det vurderes af Team Udbud & Indkøb, at kontraktens tærskelværdi er under grænsen for EU-udbud, hvorfor indgåelse af kommende kontrakt er underlagt proceduren i udbudslovens §193 omkring tilbudsindhentning.

Indkøbet skal foregå på markedsmæssige vilkår, hvilket kan ske ved at Fredericia Kommune vælger en af nedenstående:

 • Gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter 1 tilbud
 • Indhenter 2 eller flere tilbud (normal praksis)
 • Annoncerer på Fredericia Kommunes hjemmeside

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

På baggrund af principdrøftelser kan der igangsættes en proces om valg af ny bank. Tidsplanen for processen tager udgangspunkt i en opstart i december og med forventet kontraktindgåelse i februar 2020.

 
Økonomi og Personale vurderer, at et forløb hvor følgende principper og retningslinjer indgår, vil skabe et godt grundlag for valg af fremtidig bankforbindelse:

 1. Fremtidig bankforbindelse skal leve op til KL’s governanceprincipper
 2. Processen afvikles efter procedure i Udbudsloven § 193 om tilbudsindhentning
 3. Det er kun SIFI banker, som anmodes om at afgive et tilbud, jævnfør Fredericia Kommunes gældende finansielle strategi

 

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at principper for valg af daglig bankforbindelse drøftes og besluttes af økonomiudvalget, således at Økonomi og Personale kan igangsætte og afslutte arbejdet med valg af ny daglig bank.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Udsat til det ekstraordinære møde den 2. december 2019.

Punkt 165 Fredericia Teater - Budgetopfølgning 3. kvartal

Sagsresumé

Fredericia Teater har jf. vedtægterne fremsendt resultatet for 3. kvartal til orientering hos Økonomiudvalget. Resultatet viser en samlet budgetafvigelse på –6,8 mio. kr. for perioden og præges af et svigtende billetsalg på ”Prinsen af Egypten” på Det Kongelige Teater, hvor sommervejret og den øgede konkurrence påpeges som årsager til det svigtende salg. Teaterchefen vurderer, at årets resultat bliver et underskud på -9,0 mio. kr.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Teater har jf. dets vedtægter og den gældende økonomiske instruks fremsendt resultatet for 3. kvartal. Som ved budgetopfølgningen på 2. kvartal er også dette kvartal præget af, at sommerens store forestilling ”Prinsen af Egypten” på trods af gode anmeldelser ikke har levet op til forventninger ift. billetsalg. Teaterchefen vurderer fortsat, at dette kan tilskrives tre faktorer: øget konkurrence i København, en titel, som ikke har været så stærk som forventet og uhensigtsmæssig godt vejr hen over sommeren.

Kvartalsregnskabet er 6,8 mio. kr. dårligere end budgetlagt. Det forventes, at forestillingen ”Klokkeren fra Notre Dame” vil kunne hente noget af det tabte tilbage – men forestillingen er ikke endelig opgjort endnu, hvorfor den samlede effekt er uvis. Teaterchefen vurderer i forlængelse af dette, at det forventede resultat for året bliver -9,0 mio. kr., hvilket svarer til budgetafvigelsen på ”Prinsen af Egypten”. 

Teatret har minimeret variable omkostninger, ligesom også personaleomkostningerne har været reduceret i perioden for at modvirke det svigtende salg. Byrådet har tidligere bevilget et kortfristet lån på 5 mio. kr. til at modvirke pres på indeværende års likviditet, ligesom man med budgettet for 2020 har bevilget endnu et lån på 5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Økonomi og Personale vurderer, at det fremsendte materiale er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i teatrets vedtægter, egnsteateraftalen og den økonomiske instruks, samt at det er udarbejdet i henhold til god regnskabsskik.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at:

 • Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal 2019 for Fredericia Teater tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Taget til efterretning.

Punkt 166 Fredericia Teater - Fremrykket udbetaling af lån jf. budget 2020

Sagsresumé

Med vedtagelsen af budget 2020 har Byrådet tildelt Fredericia Teater et lån på 5 mio. kr. Med henblik på at forhindre likviditetsvanskeligheder har teatrets bestyrelsesformand anmodet om, at lånet udbetales nu.

 

Sagsbeskrivelse:

I budget 2020 er der afsat et kortfristet lån til Fredericia Teater på 5 mio. kr. Med henblik på at forhindre likviditetsvanskeligheder har teatrets bestyrelsesformand anmodet om, at lånet udbetales nu. Hvis byrådet imødekommer ønsket udbetales lånet primo december.

Økonomiske konsekvenser

Ingen udover de i budgettet for 2020 beskrevne konsekvenser.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller at:

 • lånet til Fredericia Teater udbetales primo december 2019 jf. teatrets ønske

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Anbefales.

Punkt 167 Ansøgning om tilskud til Axeltorv-lauget

Sagsresumé

 

Axeltorv-lauget ansøger om tilskud på kr. 120.000 til aktiviteter på linje med de foregående år, samtidig ønsket de at udvide deres arrangementer med en fredagsbar.

De foregående år er der bevilliget

2017

57.000

2018

67.000

2019

67.000

2019 ekstra bevilling

20.000

 

Sagsbeskrivelse:

Axeltorv-lauget ansøger Økonomiudvalget om tilskud til aktiviteter i 2020.

Axeltorv-lauget består af en gruppe frivillige som er bosiddende ved torvet. De bruger alle en del af deres fritid på at skabe liv både på Axeltorvet og deltager også gerne på J.B Nielsens Plads ved anløb af krydstogtsskibe.

Axeltorv-lauget blev grundlagt i 2009 med det formål at understøtte en aktiv bymidte båret af borgerne selv.

Der ansøges om 20.000 kr. til afholdelse af kræmmermarked på J.B Nielsens Plads ved anløb af krydstogtskibe

Til afprøvning af nyt tiltag med Fredagsbar ønskes 20.000 kr. – Fredagsbaren skal være med levende musik / husorkester den fredag der ligger dagen før kræmmermarked

Til afholdelse af Musik/kræmmermarked samt julemarked ønskes 80.000 kr. Se mere under bilag.

Samlet ansøges om 120.000 kr. til forskellige aktiviteter i 2020.

Axeltorv–lauget fremlægger regnskab for året 2019 i starten af næste år

 

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om kr. 120.000 kr.

Vurdering

Axeltorv–laugets aktiviteter er baseret på frivilligt arbejde og er med til at skabe liv i byen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller at Økonomiudvalget tager stilling til Axeltorv-laugets ønsker, og fastsætter et tilskud til aktiviteter i 2020. Tilskud finansieres fra brandingpuljen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Beslutning afventer etablering af Byforum i foråret 2020.

 

Punkt 168 Forslag til Lokalplan 354, boligområde, Ryeshøj Nordbyen

Sagsresumé

Der er udarbejdet et udkast til Forslag til lokalplan 354, boligområde, Ryeshøj i Nordbyen, da den gældende lokalplan 47 ved Thorvaldsensvej, Nordre Kobbelvej m.fl. opleves som utidssvarende af beboerne i området og samtidig er vanskelig at administrere for kommunen.  

 

By- og Planudvalget har den 7. februar 2018 igangsat udarbejdelsen af en ny lokalplan for et afgrænset område ved Thorvaldsensvej og Nordre Kobbelvej. By- og Planudvalget har den 19. september 2018 besluttet at lokalplanområdet skulle omfatte hele lokalplan 47´s område.

 

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af flere forundersøgelser foretaget blandt beboerne inden for gældende lokalplan 47, blev det klarlagt, at der var et stort behov for modernisering af plangrundlaget gældende for hele den eksisterende lokalplan 47´s område. Der er også blevet afholdt flere borger/informationsmøder ude i Nordbyen, der har givet yderligere input til lokalplanindholdet.

 

Derfor blev der igangsat et arbejde med at udarbejde en ny lokalplan for det ca. 500.000 m2 store boligområde, Ryeshøj, i den nordlige del af Fredericia by. Lokalplanområdet er et allerede eksisterende boligområde nord for Nordre Ringvej/Heerupsvej og øst for Treldevej. Mod øst ligger et industriområde, mod nord er der åbent land i form af landbrugsareal og mod vest ligger Hyby Fælled.

 

Lokalplanens indhold

Intentionen med lokalplanen er at imødekomme behovet for at forny og fremtidssikre boligområdet som et attraktivt og nutidigt boligområde. Med den nye lokalplan er der foretaget ændringer af de bebyggelsesregulerende bestemmelser, i form af højere bebyggelsesprocent, nye retningslinjer for små bygninger og lign., forslag til tilpasning af byggelinjer og nye bestemmelser for materialevalg, farver og lign.

 

Bebyggelsesprocent

Flere af de eksisterende rækkehuse (tæt-lav boligbebyggelse) giver på mange af grundene en bebyggelsesprocent på over 50, hvilket er langt over det maksimale bebyggelsesprocent på 25 i den eksisterende lokalplan 47. Der er derfor udfordringer hver gang, der søges om mindre bygninger i form af carporte, skure eller lign., hvilket er til frustration for borgerne og kræver en del ressourcer at håndtere i administrationen. Derfor er der i den nye lokalplan fastsat en bebyggelsesprocent på 60.

 

Bebyggelsens ydre fremtræden

I bebyggelsen generelt i hele området er der også et behov for at kunne opdatere sin bolig i form af f.eks. anden form for materialevalg eller farve. Derfor gives der mulighed for samme materialevalg eller farve som i de nye boligområder i Fredericia Kommune.

 

Byggelinjer

I vedhæftede lokalplanforslag er eksisterende byggelinje på Nordre Kobbelvej, Thorvaldsensvej og Heerupsvej på 5 m reduceret til 2,5 m fra nuværende vejskel. På stamvejene Zartmannsvej, Anchersvej, Sybergsvej, Bissensvej, Sonnesvej, Tuxensvej, Carl Blochs Vej, Albert Naursvej og Mønstedsvænget ophæves byggelinjen helt.

 

Overkørsler

I vedhæftede lokalplanforslag gives der ved tæt-lav boligbebyggelse ikke fra den enkelte grund mulighed for etablering af overkørsel direkte til fordelingsvejene Nordre Kobbelvej, Thorvaldsensvej og Heerupsvej.

 

Forhold til Kommuneplan 2017-2029

Ønsket om at få ændret de bebyggelsesregulerende bestemmelser er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i form af kommuneplanramme N.B.5 – Boliger ved Ryeshøj. Den maksimale bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse er 40 i kommuneplanen. Som forudsætning for den nye lokalplan er der udarbejdet kommuneplantillæg, der giver mulighed for en højere bebyggelsesprocent end 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at der med lokalplanen kan sikres, at området fortsat er et attraktivt bosætningsområde med mulighed for både at fastholde og tiltrække nye borgere i boligområdet. Det vurderes ligeledes, at området bliver sidestillet med andre nye boligområder i Fredericia Kommune i forhold til de bestemmelser, der er i lokalplanforslaget.

 

Der er også en forventning om, at en efterfølgende proces efter lokalplanens vedtagelse, med indberetning af byggeri i BBR, lovliggørelse af diverse byggeri samt en ensretning af sagsbehandling i området, vil blive lettere for både borgerne og administrationen.

 

Teknik & Miljø anbefaler, at de fleste byggelinjer ved vejene i området ophæves – dog fastholdes en reduceret byggelinje på 2,5 m på Nordre Kobbelvej, Thorvaldsensvej og Heerupsvej. På den måde tilgodeses der stadig et visuelt hensyn om åbenhed i området på de tre fordelingsveje, der er adgang til området. Alternativt kan alle byggelinjerne ophæves, hvis der lægges vægt på ens regler i området.

 

I spørgsmålet om overkørsler skal der foretages en afvejning af trafiksikkerhedsmæssige hensyn i forhold til borgernes ønsker/behov. Teknik & Miljø vurderer, at overkørsler ikke bør tillades fra tæt-lav byggeri ud mod fordelingsvejene af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Alternativt kan der gives mulighed for overkørsler også fra tæt-lav byggeri, da fordelingsvejene alligevel ikke helt kan friholdes for overkørsler.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at By- og Planudvalget

 1. Træffer beslutning om løsning mht. byggelinjer og overkørsler,

 

samt anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 1. At forslag til lokalplan 354 Boligområde, Ryeshøj, Nordbyen, vedtages og sammen med kommuneplantilæg sendes i offentlig høring i 4 uger.

 

 1. At Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanforslaget.

Beslutning i By- og Planudvalget den 06-11-2019

Anbefales idet udvalget ønsker, at alle byggelinjer mod vejene fjernes, så reglerne ensartes, og der gives mulighed for overkørsler direkte til fordelingsvejene.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Anbefales.

Punkt 169 Forslag til Lokalplan 368 - Boliger i en del af Stjernekvarteret og Kommuneplantillæg nr. 9

Sagsresumé

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan 368 Boliger i en del af Stjernekvarteret, Fredericia Vest, samt Kommuneplantillæg 9. Lokalplanen muliggør opførelse af fire mindre tæt-lav boligbebyggelser og moderniserer den nuværende regulering af parcelhuskvarteret. Kommuneplantillægget tillader tæt-lav bebyggelse inden for lokalplanens område.

Lokalplanen blev igangsat af udvalget d. 15. maj 2019, og det bagvedliggende projekt er blevet vurderet i forhold til By- og Planudvalgets principper for byfortætning.

 

Sagsbeskrivelse:

Lokalplanområdet omfatter store dele af Stjernekvarteret. Lokalplanen har to overordnede spor: Dels sætter lokalplanen rammerne for tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) på fire matrikler i kvarteret, dels aflyses den eksisterende byplan (en deklaration fra slut 1960’erne), der regulerer parcelhuskvarteret i dag, og afløses af lokalplanens nye og mere moderne bestemmelser.

 

I forhold til tæt-lav bebyggelsen ønsker en bygherre at ombygge tre tidligere skolehjem til rækkehuse. I parcelhuskvarteret er der i alt fire skolehjem, hvor det sidste stadig er i funktion og ejes af Region Syddanmark. Lokalplanen opstiller rammer for udvikling af alle fire skolehjem, således at det sidste skolehjem på sigt også kan ombygges til tæt-lav boliger eller udstykkes til parcelhusgrunde. Det er bygherres intension, at de eksisterende bygninger skal ombygges og genanvendes. Hvert skolehjem kan med lokalplanen ændres til rækkehuse bestående af op til 4 boliger i ét plan. På den østlige og vestlige side af rækkehuset indrettes der fælles opholdsareal. Et areal i områdets nordlige del reserveres til vejadgang og fælles parkering, hvorved den øvrige del af grunden friholdes for trafik. Lokalplanen stiller krav til, at rækkehusene kan integreres i det eksisterende parcelhuskvarter, specielt i forhold til højde, omfang af byggeriet og afskærmning af parkeringsarealet mod nabomatrikler.

 

I forhold til ny og mere moderne regulering af de eksisterende parcelhuse fastholdes de bærende kvaliteter i kvarteret, men bestemmelser om udvalgte forhold som materialevalg og tagkonstruktioner gøres mere simple. Det er intensionen, at lokalplanen favner, at fremtidens parcelhuse ikke nødvendigvis er et nybygget parcelhus på en bar mark, men i høj grad også er et moderniseret, ombygget og energirenoveret parcelhus fra 1960’erne og 1970’erne.

 

Aflysning af gældende deklaration og lokalplan

Området er i dag omfattet af “Deklaration for et villaområde nord for Prangervej” og lokalplan 86 - Boligområde ved Regulusvænget og Capellavænget, som udlægger arealet til åben-lav bebyggelse i form af fritliggende parcelhuse. Med den endelige vedtagelse af en ny lokalplan aflyses “ Deklaration for et villaområde nord for Prangervej” og lokalplan 86 - Boligområde ved Regulusvænget og Capellavænget.

 

Kommuneplantillæg

Lokalplanområdet ligger i rammeområde V.B.3 – Boligområde Stjernekvarteret , som fastlægger områdets anvendelse til boligområde i form af åben-lav. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maximalt 30 for åben-lav. Minimumsgrundstørrelsen er sat til 700 m2. Kommuneplantillægget muliggør tæt-lav anvendelse.

 

Foroffentlighed og informationsmøde

Oplægget til kommuneplantillægget har været udsendt i foroffentlig høring med henblik på indkaldelse af ideer og forslag. Teknik & Miljø har modtaget 10 henvendelser. Tre af henvendelserne har været overvejende positivt stemt for tæt-lav bebyggelse, og 7 af henvendelserne har modsat været overvejende negative overfor tæt-lav bebyggelse. Der har desuden, i samarbejde med grundejerforeningen, været afholdt et informationsmøde med ca. 70 deltagere. Et notat med kommentarerne fra foroffentligheden og med referat af informationsmøde er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at der kan opnås en attraktiv bebyggelse, som også tilfører parcelhuskvarteret værdier. Tæt-lav projektet blev i forbindelse med igangsætningen af lokalplanen vurderet i forhold til By- og Planudvalgets principper for byfortætning, hvor det bl.a. trækker op, at byggeriet kun er i én etage.

 

I lokalplanforslaget stilles der krav til indretningen af de fælles opholdsarealer for at sikre gode rekreative muligheder, som tillige vil understøtte det sociale liv i bebyggelsen.

 

Ligeledes vurderes, at tæt-lav bebyggelsen imødekommer en stigende efterspørgsel på denne boligform/type i Fredericia Kommune, og at der med lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg vil blive skabt et plangrundlag, som kan sikre, at denne kan tilpasses til den eksisterende parcelhusbebyggelse.

 

Endelige vil lokalplanforslaget stille ejerne af de eksisterende parcelhuse bedre i forhold til moderniseringer, ombygninger eller energirenoveringer af de enkelte parcelhusene.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. at forslag til lokalplan 368 og kommuneplantillæg 9 udsendes i offentlig høring i 8 uger, og
 2. at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af planforslaget

Beslutning i By- og Planudvalget den 06-11-2019

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Anbefales.

Punkt 170 Forslag til lokalplan 371 og kommuneplantillæg nr. 15 for hotel, Oldenborggade 25, Fredericia

Sagsresumé

Der er søgt om mulighed for opførelse af et hotel på Oldenborggade 25. Området anvendes i dag som parkeringsplads.

Der er tidligere givet byggetilladelse til et hotel med en bredde på 13,5 m og en højde på 4 etager. Denne byggetilladelse er påklaget, ligesom det er påklaget, at der ikke er udarbejdet lokalplan for området, inden der blev givet byggetilladelse. Administrationen har på den baggrund opstartet et planarbejde for et hotel ved Oldenborggade 25.

 

Sagsbeskrivelse:

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et område ved Oldenborggade 25 for at muliggøre opførelse af et hotel. Lokalplanen disponerer området med blandt andet byggefelt, p-pladser, tekniske anlæg og udendørs opholdsarealer. Bebyggelsen kan opføres indenfor et fastlagt byggefelt og med en højde på op til 4,5 etager.

 

Gældende kommuneplanrammer giver mulighed for en anvendelse som centerområde med blandede byfunktioner, boliger, erhverv (herunder detailhandel) og liberale erhverv, offentlig og privat service, herunder hoteller, restauranter og cafeer, kultur mv.
 

Ny bebyggelse skal opføres som overvejende sluttet randbebyggelse og kan for det pågældende område opføres i op til 4,5 etager. Husdybde må være maks. 12 m. Der kan tillades opført side og baghuse, såfremt der kan etableres tilstrækkelige opholds- og parkeringsarealer. Ny bebyggelse skal opføres i en nutidig arkitektonisk stil, hvor volumen, materialer og detaljering tilpasses/spiller sammen med den eksisterende bebyggelse. I forbindelse med godkendelse af facader i henhold til lokalplan 164 vil der kunne blive stillet særlige krav til materialevalg og udførelse.

 

Lokalplanens bestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser undtaget krav til husdybden. Der er på den baggrund udarbejdet kommuneplantillæg, der giver mulighed for en husdybde på op til 14 m i området ved Oldenborggade 25.

 

Der har været indkaldt ideer og forslag i forbindelse med opstart af arbejdet med kommuneplantillæg. Der kom i den forbindelse bemærkninger fra tre beboere. De bemærker, at den planlagte bygning er for bred, for høj og ikke passer ind i den eksisterende karré. Ligeledes foreslåes at udkørsel etableres i bygningens stueetage.

 

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. På baggrund af denne screening er det Fredericia Kommunes vurdering, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering af planerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at kommuneplantillæg og lokalplan vil muliggøre opførelse af et hotel ved Oldenborggade 25.

 

Det er administrationens vurdering, at lokalplanens bestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området, således ny bebyggelse dels tilpasses de eksisterende bygninger og dels er med til at danne overgang til ny bebyggelse i kanalbyen.

 

Lokalplanens bestemmelser indebærer, at ny bebyggelse dels tilpasses de eksisterende bygninger og dels er med til at danne overgang til ny bebyggelse i kanalbyen.

 

Administratioenen er i dialog med bygherre omkring det påtænkte byggeris arkitektoniske udtryk for at sikre en tilpasning i forhold til eksisterende bebyggelse, overgang til kanalbyen og facaders udformning.

Indstillinger

Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalg og Byrådet;

1.    at forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan 371 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger

2.    at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af forslagene

3.    at afgørelse om miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan offentliggøres samtidig med offentliggørelse af lokalplanforslaget

 

Beslutning i By- og Planudvalget den 25-11-2019

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Anbefales.

Punkt 171 Endelig vedtagelse af lokalplan 338 for kolonihaveområde ved Egeskovvej

Sagsresumé

Loklaplan 338 for kolonihaveområde ved Egeskovvej blev vedtaget som forslag i december 2018 og har været i offentlig høring i 8 uger. I den forbindelse er der kommet 29 bemærkninger fra borgere og virksomhed. Bemærkningerne omhandler primært ønsker om fremtidig anvendelse som område med helårsboliger, flere kvadratmeter til bebyggelse, udvidelse af sommerperiode samt etablering af støjvold langs Vestre Ringvej. Der har undervejs i processen, herunder efter høringsperiodens afslutning i februar, været dialog mellem Fredericia Kommune og grundejerforeningen for området.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 3. december 2018 at offentliggøre et forslag til lokalplan 338 for et kolonihaveområde ved Egeskovvej i høring i 8 uger.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til kolonihaver, fredskov og almen vandforsyning. Der sker således ikke en ændring i forhold til den eksisterende anvendelse i området. Lokalplanen fastholder, at kolonihavehusene ikke må anvendes til helårsbeboelse.

 

Den gældende lokalplan nr. 4 giver mulighed for en samlet bebyggelse på 35 m2. Lokalplan 338 vil give mulighed for at udvide de eksisterende bygninger eller opføre større bygninger på de enkelte kolonihavegrunde, så kolonihavehuse kan have en størrelse på maks. 80 m2 og drivhuse, udhuse, overdækninger, garage/carporte mm kan have et samlet areal på maks. 21 m2.

 

Lokalplanen har bestemmelser om udstykning, bebyggelsens omfang og udearealers tilstand. Lokalplanens hensigt er ikke at bestemme, hvordan det enkelte kolonihavehus ser ud eller indrettes. Derfor lægger lokalplanen heller ikke op til en bestemt række materialer eller måder at bygge husene op på. Der er dog en række hensyn, der primært sigter på mulige genevirkninger af bebyggelsen.

 

Blanke eller reflekterende materialer må ikke anvendes til tag- og udvendige bygningssider. Der må monteres solceller, der i denne sammenhæng sidestilles med vinduespartier og ikke regnes som et tagmateriale.

 

Der er endvidere fastsat afstande for bebyggelsens afstand til skel og vej. Kravene til omfang og afstand mellem bygninger er fastsat af primært to årsager: Brandhensyn og nabogener. Det vigtigste er at undgå brandspredning. Overbebyggelse og for tæt bebyggelse skaber brandfare. Det typiske kolonihavehus er opført i lette og som oftest brændbare materialer, og denne byggestil kræver en god sikkerhedsafstand til naboens kolonihavehus.

 

Der er for at bevare områdets grønne struktur bestemmelse om, at hegning skal ske med levende hegn. Lokalplanen fastlægger, at eksisterende fredskovareal skal fastholdes i sin nuværende tilstand. Vejstrukturen fastholdes med sin nuværende udformning.

 

Der har siden afslutning på den offentlige høring været dialog, herunder møde, med grundejerforeningen og deres advokat omkring lokalplanens indhold og et forslag fra grundejerforeningen om at ophæve den gældende lokalplan uden at vedtage lokalplan 338.

Referat fra møde med grundejerforeningen og notat om konsekvenserne ved at ophæve den gældende lokalplan er vedlagt som bilag.

 

Forholdet til Kommuneplan 2013 - 2025

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan Fredericia 2013-2025.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at lokalplanens muliggørelse af bebyggelse med en omfang på over den nuværende størrelsesgrænse på 35 m2 vil gøre det muligt at renovere og udvide kolonihavehusene, så de fysiske rammer lever bedre op til nutidens behov.

 

Der er som nævnt en del byggeri i området, som er ulovligt i forhold til den gældende lokalplan, og som ikke vil kunne lovliggøres af den nye lokalplan. I de tilfælde vil der efter lokalplanens vedtagelse skulle ske en konkret vurdering af, hvorvidt der kan ske retlig eller fysisk lovliggørelse.

 

Når den nye lokalplan er vedtaget, vil der kunne bygges i henhold til denne. Håndteringen af de ulovlige forhold i området vil skulle foregå uanset, om der gennemføres ny lokalplanlægning for området eller ej.

Teknik & Miljø har udarbejdet et notat, ” NOTAT - Indkomne bemærkninger til Lokalplan nr. 338 for kolonihaveområde ved Egeskovvej”, med udkast til Byrådets vurdering og svar til de bemærkninger/indsigelser, der er indkommet i høringsperioden.

 

Det er administrationens vurdering, at det vil være muligt at ændre de bebyggelsesregulerende bestemmelser således, at der gives mulighed for en samlet bebyggelse på 101 m2, hvoraf et kolonihavehus højst må have en samlet størrelse på 80 m2.

 

Det er administrationens indstilling, at den seneste dialog med Grundejerforeningen og deres advokat om ikke-varige kolonihaver og ophævelse af lokalplangrundlag ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen eller til, at den ikke bør vedtages.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 1. at lokalplanen ændres således, at der gives mulighed for et samlet bebygget areal på 101 m2, hvoraf et kolonihavehus højst må have en samlet størrelse på 80 m2.
 2. at lokalplan 338 for kolonihaveområde ved Egeskovvej vedtages endeligt, og
 3. at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af planforslaget og miljørapporten.

 

Beslutning i By- og Planudvalget den 06-11-2019

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Anbefales.

Punkt 172 Endelig vedtagelse af Lokalplan 366 Boliger ved Overmarken, Skærbæk

Sagsresumé

Der opleves generelt en stigende efterspørgsel efter tæt-lav boliger. I Skærbæk ved Overmarken vil ejeren af et areal gerne udvikle området til netop denne boligtype. Forslag til Lokalplan 366 Boliger ved Overmarken, Skærbæk har været i høring, og der er indkommet 5 bemærkninger, som i hovedtræk handler om den øgede mængde trafik, terrænregulering og støj. 

 

Sagsbeskrivelse:

På Byrådets møde d. 9. september blev det besluttet at udsende forslag til Lokalplan 366 Boliger ved Overmarken, Skærbæk i offentlig høring i 4 uger. Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanforslaget var dels en stigende efterspørgsel, dels et ønske fra ejeren af arealet om at opføre tæt-lav bebyggelse, hvilket den eksisterende lokalplan ikke giver mulighed for.

 

Lokalplanens indhold

Med lokalplanen er der udarbejdet et plangrundlag, der giver mulighed for opførelse af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i området Overmarken, som er beliggende i den nordlige del af Skærbæk. Med lokalplanen fastlægges desuden bebyggelsesstruktur, vejadgang, bebyggelsens omfang og omfanget af grønne områder. Især ved anvendelse til tæt-lav boliger er det intentionen at planlægge for en attraktiv bebyggelse med et varieret udbud af boligtyper og –størrelser, indbydende og varierede fælles opholdsarealer og åbne grønne kiler, som formår at trække oplevelsen af det omkringliggende landskab ind i bebyggelsen.

 

Lokalplanområdet udgør ca. 37.000 m2 og må udstykkes til åben-lav boligbebyggelse med en minimumsgrundstørrelse på 700 m2 og til tæt-lav boligbebyggelse med en minimumsgrundstørrelse på 400 m2. Ved tæt-lav boligbebyggelse må ideelle andele af lokalplanområdets friarealer medregnes i grundstørrelsen. Den maksimale bebyggelsesprocent er hhv. 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav.

 

Forhold til kommuneplan 2017 – 2029

Anvendelsen til boligområde er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Offentlig høring

I høringsperioden er der i alt indkommet 5 bemærkninger/indsigelser fra naboer og grundejerforeninger, beboerforeninger og udvikler. Desforuden har forvaltningen enkelte forslag til rettelser. Indsigelserne og et sammenfattende notat er vedlagt som bilag.

Indsigelserne drejer sig primært om:

- Trafikale forhold

- Terrænregulering

- Støj

 

Trafikale forhold:

Her omhandler bemærkningerne overvejende trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, især skolebørn.

Terrænregulering:

Der fremsættes ønske om muligheden for at opnå en mere neutral jordbalance i forbindelse med byggemodning af området, og dermed større fleksibilitet i relation til terrænregulering.

Støj:

Bemærkninger omhandlende støj går dels på den øgede menneskelige aktivitet, dels på trafikstøj.

De indkomne bemærkninger er samlet i en hvidbog og behandlet i et notat, som begge er vedlagt indstillingen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at indsigelserne og forvaltningens forslag til rettelser, giver anledning til enkelte ændringer i lokalplanen.

 1. Bemærkningen omhandlende trafik, helt konkret trafiksikkerheden for de bløde trafikanter på stisystemerne, foreslås imødekommet, og for at sikre mulighed for at skabe gode oversigtsforhold foreslås følgende ændring:

 

§9.7 Hegn

Det levende hegn langs markvejen, som betjener ejendommen Skærbæk Ringvej 44, skal bevares. Hegnet er markeret på kortbilag 3 - Eksisterende forhold, 4.1 - Fremtidige forhold ved anvendelse til tæt-lav bebyggelse og 4.2 - Fremtidige forhold ved anvendelse til tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

Ændres til:

Det levende hegn langs markvejen, som betjener ejendommen Skærbæk Ringvej 44, skal bevares. Rydning af hegnet må kun forekomme hvor det er nødvendigt ved stitilslutninger og sikring af oversigtsforhold. Hegnet er markeret på kortbilag 3 - Eksisterende forhold, 4.1 - Fremtidige forhold ved anvendelse til tæt-lav bebyggelse og 4.2 - Fremtidige forhold ved anvendelse til tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

 

 1. Ønsket om mulighed for mere fleksibel terrænregulering foreslås efterkommet og følgende rettelse foreslås:

 

I redegørelsen

Terrænregulering

Bebyggelse skal tilpasses det eksisterende terræn med henblik på at undgå terrænregulering, således det naturlige terræn bevares. Der må derfor ikke terrænreguleres med mere end +/- 0,5 m og udjævning mod omgivende terræn skal være blødt afrundet og med en meget lav hældning.

 

Inden for lokalplanområdet forekommer enkelte fugtige lavninger, som er vist på kortbilag 3 - Eksisterende forhold. Hvis det, af hensyn til klimasikring af husene inden for disse lavninger vurderes nødvendigt, at terrænregulere mere end +/- 0,5 m, kan der ansøges om dette i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Ændres til:

Bebyggelse skal tilpasses det eksisterende terræn med henblik på at undgå terrænregulering, således det naturlige terræn bevares. Der må derfor ikke terrænreguleres med mere end +/- 0,6 m og udjævning mod omgivende terræn skal være blødt afrundet og med en meget lav hældning.

 

Inden for lokalplanområdet forekommer enkelte fugtige og lavtliggende områder, som er vist på kortbilag 3 - Eksisterende forhold. Hvis det, af hensyn til klimasikring af husene inden for disse lavninger vurderes nødvendigt, at terrænregulere mere end +/- 0,6 m, kan der ansøges om dette i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

 

I bestemmelserne:

§ 10.1 Der må ikke terrænreguleres med mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn. Undtaget herfra er klimasikring af boliger inden for de på kortbilag 3 – Eksisterende forhold, viste fugtige lavninger. Dog kræves særskilt ansøgning herom.

Ændres til:

Der må ikke terrænreguleres med mere end +/- 0,6 m i forhold til eksisterende terræn. Undtaget herfra er klimasikring af boliger inden for de på kortbilag 3 – Eksisterende forhold, viste fugtige og lavtliggende områder. Dog kræves særskilt ansøgning herom.

 

Kortbilag 3 – Eksisterende forhold:

Tilrettes og medtager et lavtliggende område i lokalplanområdets sydvestlige del.

 

 1. Rettelse af formulering vedr. udformning af bebyggelsen:

§7.3 .

Ved anvendelse til tæt-lav må boligerne sammenbygges i naboskel indenfor lokalplanområdet som række-, kæde- eller dobbelthuse. Ved rækkehusbebyggelse skal der ske mindst én forskydning á min. 1,0 m i facadelinjen, når der bygges mere end fire boliger sammen. Boliger og private opholdsarealer skal vinkles og orienteres så der opnås god soleksponering og interessante uderum at færdes i. 

 

Ændres til:

Ved anvendelse til tæt-lav må boligerne sammenbygges i naboskel indenfor lokalplanområdet som række-, kæde- eller dobbelthuse. Ved rækkehusbebyggelse skal der ske mindst én forskydning á min. 1,0 m i facadelinjen, eller forskydning mellem hver af de enkelte boliger på min. 40 cm, når der bygges mere end fire boliger sammen. Boliger og private opholdsarealer skal vinkles og orienteres så der opnås god soleksponering og interessante uderum at færdes i. 

Indsigelser og bemærkninger i relation til støj fra menneskelig aktivitet og trafik giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen, idet det vurderes at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

 

at lokalplan 366 vedtages endeligt med de beskrevne ændringer, idet administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Beslutning i By- og Planudvalget den 06-11-2019

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Anbefales.

Punkt 173 Orientering: Områdefornyelse i Øgadekvarteret

Sagsresumé

I marts 2017 vedtog Byrådet programmet for områdefornyelsen i Øgadekvarteret. I april gav Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen tilsagn til projektet. Områdefornyelsen skal være gennemført inden marts 2022. Den statslig refusionen skal være udbetalt og det endelige, reviderede regnskab skal fremsendes til styrelsen senest til september 2022.

Ultimo oktober 2019 er alle områdefornyelsens forskønnelsesprojekter færdige.

Forsøgsprojektet ”Veteraner som ressource i fællesskabet” er afsluttet med udgangen af september 2019.  

Pr. oktober 2019 er ca. 20 bygninger renoveret med enten byfornyelsesmidler eller bevaringsfondsmidler eller en kombination af begge.

 

Sagsbeskrivelse:

Områdefornyelsen ”Forskønnelse af Øgadekvarteret”

Områdefornyelsens forskønnelsesprojekter af de grønne og de offentlige rum er færdige i efteråret 2019.  Pr. oktober 2019 er status på projekterne:

 

 1. OASEN/lommeparken og pumptracken er anlagt i hhv. 2017 og 2018. Kommunen og beboerne har varetaget driften frem til sommeren 2019.  Frem til områdefornyelsens ophør varetages driften af FGU Trekanten, der integrerer opgaven i undervisningen med vægt på læring, plante-og redskabsfærdigheder, socialt samvær og fysisk aktivitet. Arealet er privat ejet, hvorfor projekterne er midlertidige. Kommunen kan bruge grunden frem til områdefornyelsens ophør, alternativt kan ”aktiviteterne rulles af” tidligere, hvis aktiviteterne ønskes stoppet. 

Programmets målsætning om etablering er opnået.

Succeskriterier om samskabelse med beboerne og øvrige lokale aktører om planlægning, anlæg og drift er opnået med undtagelse af driften fra 2019 og frem.

 

 1. Depotgårdens forareal er forskønnet og taget i brug medio august. Projektet omfatter rydning i eksisterende beplantning og etablering af ny og synlig kant med nye kastanjetræer, bunddække, markante bil-stoppere i form af STORE granitsten, et mindre aktivitetsareal med redskaber samt ny belysning i hele kanten. Driften varetages fremover af Depotgården i samråd med Vej & Park.

Programmets målsætning om forskønnelse af arealet og samlokalisering af p-areal og aktivitetsareal for mindre børn og Depotgårdens brugere er opnået.

Succeskriterier om inddragelse af de lokale aktører og Depotgården i planlægning, anlæg og drift er opnået.

 

 1. Forskønnelse af gader og veje, her forstået som Falstersgade samt en del af Kongensstræde og Bjergegade tages i brug med udgangen af oktober 2019. Forskønnelsen omfatter etablering af 5 affaldsøer med i alt 11 nedgravede affaldsbeholdere; ensretning af de 3 gader; etablering af p-zoner i de 3 gader; opsætning af 6 plantekummer på udvalgte gadehjørner; etablering af 10 opholdszoner hver med bænk og plantekumme samt begrønning af 4 lygtepæle som forsøgsvis alternativ til gadetræer/grønt element i gaden.

Sideløbende med anlægsarbejdet indføres nyt opkrævningssystem i Affald & Genbrug. Der er etableret ny belysning (udskiftning af master og armatur) i de berørte gader. Udskudt fra 2019 lægges der i 2020 nyt slidlag med tilhørende ny opstribning af p-båse i gaderne.

Programmets målsætning om et identitetsskabende vejprofil; bilparkering på fortovene erstattes med p-zone; væk med uskøn og lugtende affald flydende i gaderne samt etablering af grønne tiltag er nået. Et antal beboere har meldt sig som deltagere i driften af det grønne.

Succeskriteriet om inddragelse af beboerne i processen og i driften er opnået. I hvilket omfang gaderne bliver brugt til ophold og dermed medvirker til mere aktivitet og fællesskab vil vise sig i fremtiden, men som udgangspunkt er succeskriterierne nået.

 

 1. Bygningsfornyelse

Områdefornyelsens formål er at give Øgadekvarteret et samlet løft af både boliger, bygninger og offentlige rum. Bl.a. derfor giver områdefornyelsen kommunen mulighed for at få en ekstraordinær stor andel af statens byfornyelsesramme.

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens tilsagn til byfornyelsesprojektet indebar adgang til 7 mio. kr. i statslig refusion. I det kommunale budget var der afsat midler til byfornyelse, så der i alt kunne gives 14 mio. kr. i støtte i Øgadekvarteret – 7 mio. fra kommunen og 7 mio. fra staten. 

 

I november 2017 godkendte By- og Planudvalget en strategi for byfornyelse i Øgadekvarteret. Strategien var at løfte boligstandarden og prioritere udlejningsboliger med de dårligste boliger og bygninger med flest utidssvarende forhold først.

Det blev i den forbindelse besluttet, at der fra ultimo 2017 kunne gives 60 % i støtte til projekter, der indebar både ind- og udvendig renovering, og i første omgang kun lejeboliger. Fra primo 2019 kunne endvidere gives 40 % i støtte til projekter, der kun indebar udvendig renovering, herunder også ejer- og andelsboliger.

 

Fra 2017 til aug. 2019 har 9 af Øgadekvarterets bygninger fået tildelt støtte eller tilsagn på støtte:

– 6 afsluttede sager, dvs. støtten er udbetalt

– 3 sager har fået tilsagn og der pågår renovering, dvs. støtten er ikke udbetalt

– 2 søger om støtte til september (Kongensgade 103 og Kongensstræde 52)

- 9 bygninger er renoveret på tag og facade, vinduer og døre mm.

- 12 boliger er renoveret

- 3 nye boliger er etableret, i tagrum som erstatning for klubværelser

- 4 klubværelser er nedlagt

- 6 private ejerboliger har fået tilskud til vinduer og døre

- 2 ejerforeninger har fået støtte til facader, vinduer og døre

- 2 udlejningsejendomme får støtte til toiletter, køkkener, altaner, facader og tag – se medsendte oversigt

– 6 har været på forhåndsdialog (”Boblere” - Har fået positiv tilkendegivelse af Fredericia Kommune), men de har endnu ikke søgt om støtte. 2 af disse sager omhandler ejendomshandel, hvor køber kalkulerer med muligheden for støtte.

 

For at vække bygningsejernes interesse for bygnings- og boligforbedring støttede kommunen 2015/2016 tre sager: Bjergegade 54 (renovering af bygning, ombygning af 10 tagværelser til 5 moderne boliger), Falstersgade 4 (renov. af bygning og forbedring af 4-6 boliger) og Oldenborggade 6 / Vendersgade 54 (renov. af bygning og forbedring af 7 boliger heraf 2 nye).

 

Samlet skema over økonomien i bygningsfornyelsessagerne fra. 2017 til sept. -19:

År

Adresse

Totalt støttebeløb - tilsagn

Kommunal andel af støtte

Forventet udbetaling 2019

Forventet udbetaling 2020

2017

Dalegade 91A

  47.000

23.500

47.000

 

2017-18

Dronnin.g. 104

248.000

121.774

243.548

 

2017

Falstersgade 3

  26.000

13.000

26.000

 

2017

Falstersgade 8

  20.000

10.000

20.000

 

2017

Falstersgade 10

28.000

14.000

28.000

 

2019

Bajonetten 12

4.468.000

2.234.000

0

4.468.000

2019

Fynsgade 57

38.000

14.500

29.000

 

2019

Kgs.stræde 52

552.000

276.000

552.000

 

2019

Sjællandsgade 52

600.000

300.000

600.000

 

Sum total

 

6.027.000

2.966.774

1.545.548

4.468.000

 

Som det fremgår, er der blevet givet i alt 6.027.000 i støtte ud af de oprindelige 14.000.000 – dvs. at 43% af det samlede beløb er blevet brugt.

 

Forsøgsprojekt – ”Veteraner som ressource i fællesskabet”

Forsøgsprojektet ”Veteraner som ressource i fællesskabet” er afslutte med ophør af brobyggerens ansættelse ultimo september 2019. I forhold til succeskriterierne er projektets resultater følgende:

 

 1. Delmål 1: Veteraner og voksen pårørende skal få merværdi

Ca. 50 veteraner og deres pårørende skulle være vist rundt på Depotgården, og der skulle være etableret et formaliseret netværk til byens øvrige veteransamarbejdspartnere.

Der har været ca. 12-13 rundvisninger med 1-2 personer, og der er etableret en uformel kontakt til div. veteranorganisationer. Efter projektets afslutning er Depotgården præsenteret for veteran-koordinatoren, som kan have den in mente i andre veteransammenhænge. Programmets evalueringsmål er delvist nået.

 

 

 1. Delmål 2: Depotgården skal få merværdi

Depotgården skulle få 10 nye medlemmer, og 5 veteraner/pårørende skulle have meldt sig som frivillig i huset.

Der er kommet 11 nye veteranmedlemmer på Depotgården, og 1 har meldt sig som frivillig. Programmets evalueringsmål er på vej til at nås.

 

 1. Delmål 3: Øgadekvarteret skal få merværdi

Ca. 100 beboere i Øgadekvarteret/byen skulle have fået ny viden om veteraner, og 2-3 veteraner skulle være var interesseret i at indgå i have/driftsgruppen.

Ca. 120 personer har deltaget i veterancaféaftenerne. Ingen veteraner har endnu meldt sig i have/driftsgruppen. Programmets evalueringsmål er delvis nået.

 

Kuben Management har udarbejdet en evaluering og opsamling på erfaringerne fra forsøgsprojektet. I evalueringen vurderes projektet at have skabt værdi på alle 3 parametre. Rapporten er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Områdefornyelsen bliver færdig i skrivende stund. Alle projekter holder sig inden for de budgetsatte beløb, undtaget gadeforskønnelsen, der blev tildelt en merbevilling.

De sidste fakturaer på gadeforskønnelsesprojektet er ikke modtaget endnu, hvorfor det endelige regnskab endnu ikke kendes.

Der kan i alt hjemtages 1 mio. kr. i refusion. Der er p.t. hjemtaget 122.236. Den resterende del af statsrefusionen – på ca. 880.000 kr. – hjemtages forventeligt i november 2019.

Veteranforsøgsprojektet er afsluttet. Der er hjemtaget 743.987 kr. Den resterende statsrefusion – ca. 255.000 kr. - hjemtages, når de sidste udgifter er afholdt, og regnskabet er færdigt - forventeligt i november 2019.

Mht. bygningsfornyelsen er ca. 6 ud af de oprindelige 14 mio. brugt.

Vurdering

Områdefornyelsens anlægsprojekter er gennemført som anvist i programmet. Succeskriterierne er opfyldt med undtagelse af driften af Oasen, som varetages med kvalitativt og socialt indhold af FGU Trekanten i stedet for kvarterets beboere.

Veteranprojektet er gennemført stort set som planlagt. Ikke alle evalueringsmålene er nået, men de er måske undervejs. I 2019 har 9 ud af i alt 11 veteraner meldt sig ind i Depotgården. Det tyder måske på, at projektet har krævet en længere opstartsfase end forventet, og at resultaterne først begynder at vise sig i 2019 og frem.

I forhold til bygningsfornyelsen er der opnået forbedringer i et antal både bygninger og boliger. Mere ville kunne opnås, hvis de resterende 8 mio. af det oprindelige budget kunne blive brugt. Administrationen gør opmærksom på, at øremærkning af projekterne skal ske inden udgangen af 2020.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 06-11-2019

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Taget til efterretning.

Punkt 174 Motas I/S - Godkendelse af takster og gebyrer for 2020

Sagsresumé

Modtagestation Syddanmark MOTAS I/S, har fremsendt takster og gebyrer for 2020 til godkendelse, vedlagt bestyrelsens beretning, årsregnskabet for 2018 samt budgettet for 2020. Teknik & Miljø anbefaler, at taksterne godkendes.

 

Sagsbeskrivelse:

MOTAS I/S har fremsendt takster for 2020 til godkendelse.

Af vedtægterne fremgår følgende: ”De af repræsentantskabets indstillede gebyrer jf. 8.2 fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår”.

Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen, således at de udgifter, som kan henføres til de enkelte ordninger, er medtaget i taksten for den enkelte ordning. Dette omfatter også de administrationsudgifter, som kan henføres til den pågældende ordning.

Folketingets har besluttet at afskaffe det generelle administrationsgebyr for virksomheder i 2019, hvorefter de kommunale opgaver, som gebyret dækker over, fremover skal finanslovsfinansieres gennem det kommunale bloktilskud. For at imødekomme dette, er udgangspunktet for budget 2020 for MOTAS I/S, at administrationsgebyret, som MOTAS I/S hidtil har modtaget, fremover reduceres med 1/3.

Dertil budgetteres der med et årsresultat omkring 0 for at sikre en fortsat fornuftig likviditet til at afvikle driften.

Dette ud fra, at det nye overdækkede lagerområde, som MOTAS I/S planlægger at opføre i 2019-2020, som følge af nye krav fra beredskabet, vil reducere selskabets likvide midler til ca. 1.500.000 kr.

For driftsordningen budgetteres der med, at MOTAS I/S afhenter stort set samme mængde affald i 2020 i forhold til realiseret mængde i 2018.

For at kompensere for det reducerede administrationsgebyr fra interessentkommunerne, og for at opnå et årsresultat omkring 0, øges de fleste af taksterne, for første gang siden 2013.

Repræsentantskabet har den 18. juni 2018 godkendt årsregnskabet for 2018, budget for 2020 samt forslag til takster/gebyrer for 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Årsberetning og regnskab for 2018 for MOTAS I/S er gennemgået, og det giver ikke anledning til bemærkninger. Det anbefales derfor, at takster og gebyrer for MOTAS I/S godkendes.

Indstillinger

Teknik & Miljø anbefaler, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at de af MOTAS I/S fremsendte takster og gebyrer for 2020 godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 06-11-2019

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Anbefales.

Punkt 175 Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse af prisliste for 2020

Sagsresumé

Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE) har fremsendt budgetforslag og prisliste for afgifter og gebyrer for 2020 for spildevand mm. Prislisten skal godkendes af byrådet, der skal påse, at taksterne overholder den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har fastsat.

 

Prislisten er godkendt i FRSE´s bestyrelse den 11. september 2019.

 

Teknik & Miljø vurderer, at FRSE` prisliste for 2020 er i overensstemmelse med den udmeldte 4 årige økonomiske ramme for perioden 2018-2021, som Forsyningssekretariatet har udmeldt den 21. august 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

I henhold til § 3 i betalingsloven skal den af et spildevandsforsyningsselskab fastsatte kubikmetertakst og bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at taksterne overholder den økonomiske ramme (tidligere betegnet ”prisloft”, og som betyder maksimum årlig indtægt), som Forsyningssekretariatet, der er myndighed for spildevandsselskaberne, har fastsat for det pågældende spildevandsforsyningsselskab i henhold til § 6 i vandsektorloven.

 

På den baggrund har FRSE med henblik på Fredericia Kommunes godkendelse fremsendt prisliste for afgifter og gebyrer for 2020 for spildevand, samt budgetforslag.

 

FRSE har i budget for 2020 beregnet en basispris på 28,75 kr. pr. m3 ekskl. moms afledt spildevand (uændret pris i forhold til 2019).

 

Trappemodellen (indført på landsplan i 2014), som giver rabat til de store spildevands-forbrugere er fuldt ud implementeret. Det betyder, at der i 2020 gives 20% rabat på mængder mellem 500 og 20.000 m3 og 60% på mængder over 20.000 m³.

 

Gennemsnitsprisen er for 2020 beregnet til 19,83 kr. pr. m³ ekskl. moms afledt spildevand.

 

FRSE har i sin prisliste et fast bidrag pr. stik i afregningen med kunderne på 350 kr. årligt ekskl. moms (uændret pris i forhold til 2019).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRSE prisliste for 2020 er sammensat således:

 

 

2018

Pris ekskl. moms

2019

Pris ekskl. moms

2020

Pris ekskl. moms

Vandafledningsbidrag pr. m³

28,75 kr.

28,75 kr.

28,75 kr.

Fast bidrag, pr. stikledning 

350,00 kr.

350,00 kr.

350,00 kr.

Tilslutningsbidrag – både regn- og spildevand til afløbssystemet pr. boligenhed

49.781,22 kr.

51.606,51 kr.

51.965,83 kr.

Tilslutningsbidrag – ej tilsluttet tag- og overfladevand pr. boligenhed

29.868,73 kr.

30.963,91 kr.

31.179,50 kr.

 

Forsyningssekretariatet har udmeldt en 4 -årig økonomisk ramme (2018-2021) til Fredericia Spildevand og Energi A/S  og samtidig indgår rammen for 2017 også i den periode.

 

Fredericia Spildevand og Energi A/S` økonomiske rammer ser således ud:

 

Tal i mio. kr.

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

Fastsat økonomisk ramme fra Forsyningssekretariatet:

 

129,7

138,0

122,5

122,7

122,7

FRSE`s indtægts- budget

117,6

144,5

143,0

116,3

114,1

Over/    underskud

12,1

-6,5

-20,5

6,4

8,6

Akk.

 

12,1

5,6

-14,9

-8,5

0,1

(-=Underskud / +=overskud i forhold til rammen)

 

FRSE holder sig i perioden 2017-2021 indenfor den samlede økonomiske ramme, som er udmeldt af Forsyningssekretariatet.

 

FRSE` prisliste for 2019 ligger i den lave ende sammenlignet med andre kommuner, herunder de øvrige kommuner i Trekantområdet. 

 

Priser på vandafledningsbidrag i 2019 for en husstand (ved forbrug på 84 m³ pr. år) i udvalgte kommuner (inkl. moms):

 

København

1.790 kr.

Århus

3.001 kr.

Ålborg

3.245 kr.

Fredericia                           

3.456 kr.

Esbjerg

3.502 kr.

Horsens

3.689 kr.

Odense

3.900 kr.

Vejle

4.144 kr.

Kolding

4.210 kr.

Billund

4.453 kr.

Haderslev

5.042 kr.

Middelfart

5.066 kr.

Aabenraa

5.220 kr.

Ærø

6.830 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

På grundlag af FRSE prisliste budgetforslag for 2020 er det Teknik & Miljø  vurdering, at FRSE vil kunne overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for perioden 2018-2021.

 

Indstillinger

Teknik &  Miljø indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at Fredericia Spildevand og Energi A/S´s prisliste for 2020 godkendes

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 06-11-2019

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Anbefales.

Punkt 176 Evt. skovrejsning på to kommunale arealer (Lukket)

Punkt 177 Regulativ for fugle og fjerkræ

Sagsresumé

Forslag til regulativ for hold af fugle og fjerkræ i boligområder har været i offentlig høring, og er klar til endelig vedtagelse.

 

Sagsbeskrivelse:

Teknik & Miljø har udarbejdet et regulativ for hold af haner, høns og andre fugle i boligområder, for at imødegå et stigende antal henvendelser om gener, især hanegal, samt opnå en mere smidig og ensartet sagsbehandling.

I den offentlige høring har Frit Fjerkræ, Vejle og Omegns Fjerkræklub, Trekantens Fugleforening, Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, De danske Brevdueforeninger samt adskillige enkeltpersoner indgivet bemærkninger til regulativet. Bemærkningerne er vedlagt som bilag. Desuden er der afholdt møde med Frit Fjerkræ, Vejle og Omegns Fjerkræklub og Trekantens Fugleforening. Bemærkninger herfra fremgår af vedlagt mødenotat.

Teknik & Miljøs vurdering af de indkomne høringsforslag fremgår af vedlagt bilag. På baggrund af høringsbidragene har Teknik & Miljø ændret følgende i det tidligere fremlagte forslag til regulativ: Ordlyd er ændret fra ”skrigende” til ”støjende”. Loft på antallet er ændret fra 10 fugle i alt til 10 voksne + 10 unger, og er indskrænket til kun at gælde høns og duer.

Desuden er det præciseret, at regulativet også gælder for de dyrehold, der allerede er etableret. Ikrafttrædelsen er fastsat til 6 måneder efter Byrådets vedtagelse, så det er muligt for allerede etablerede dyrehold at omstille sig til de nye regler.

Såfremt regulativet vedtages af Byrådet, kan regulativet efterfølgende kun ændres ved en byrådsbeslutning. Vejledningen kan løbende opdateres og justeres af forvaltningen, f.eks. hvis der vedtages ny national lovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Der er vedlagt et notat, som sammenfatter Teknik & Miljøs vurdering af de indkomne høringsbidrag.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til regulativ godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 06-11-2019

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Anbefales.

Punkt 178 Fredericia for Verdensmålene

Sagsresumé

Alle fagudvalg behandlede i september et udkast til kommunens nye strategi for bæredygtig udvikling med FN’s 17 Verdensmål som overlægger. ”Fredericia for Verdensmålene” foreligger nu - efter den offentlige høring i oktober - til fornyet behandling.

 

Alle fagudvalg får den tilsendt forud for møderne og skal drøfte den med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet satte den 29. april gang i processen med at udarbejde kommunens nye strategi for bæredygtig udvikling med FN’s 17 Verdensmål som overlægger. På møder i september fik alle udvalg mulighed for at kommentere det første udkast til ”Fredericia for Verdensmålene” forud for den offentlige høring.

 

Den offentlige høring har været afholdt fra den 3. oktober til den 24. oktober. Arbejdsgruppen har indarbejdet relevante kommentarer og bemærkninger fra de politiske udvalg samt den offentlige høring, og der forelægger nu en version af ”Fredericia for Verdensmålene” til endelig vedtagelse.

 

Alle fagudvalg får denne version til udvalgsmøderne i november med henblik på at sende videre til vedtagelse i Byrådet den 2. december. Det har været nødvendigt af hensyn til perioden for den offentlig høring, at eftersende bilaget til udvalgene forud for møderne, og det er dermed ikke vedlagt som bilag til sagen. Derudover får fagudvalgene en version af ”Fredericia for Verdensmålene”, der ikke er grafisk layoutet. Den layoutede version ligges på forud for Økonomiudvalgsmødet, således at det foreligger for såvel Økonomiudvalget og Byrådet på møderne.

 

Der vedlægges samtidig en liste, således at udvalgene kan se alle de ændringer, der er foretaget siden første udkast samt en oversigt over indkomne høringssvar. Økonomiudvalget og Byrådet får ligeledes et katalog med alle indkomne ideer og input, der er indkommet i forbindelse med udarbejdelsen af ”Fredericia for Verdensmålene”.

 

Nedenfor er der et overblik over temaerne i ”Fredericia for Verdensmålene”:

 • Forord
 • Introduktion?
 • Vandet omkring os
 • Læring, handlekraft of Fællesskaber
 • Lige muligheder for et sundt og godt liv?
 • Bæredygtig by og lokalsamfund?
 • Livet i naturen
 • Bæredygtig vækst og erhvervsudvikling?
 • Bæredygtig forsyning og ansvarligt forbrug?
 • Kommunen som bæredygtig koncern?

Planlovens § 33a

Ifølge planlovens § 33a skal kommunalbestyrelser inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21).

 

”Fredericia for Verdensmålene” udgør kommunens strategi for bæredygtig udvikling i henhold til Planlovens §33a gældende for perioden 2020 til 2023. Med vedtagelsen af ”Fredericia for Verdensmålene” godkender Byrådet samtidig Fredericia Kommunes strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

 

Ansøgning til WHO Healthy City Network

Fredericia Kommune har siden starten af 2018 været en del af WHOs netværk af Healthy Cities. Kommunen skal nu ansøge om deltagelse i næste fase, fase VII 2019-2024. Igennem medlemskabet forpligter kommunen sig til at arbejde med WHOs strategiske fokusområder: ”People, Places, Participation, Prosperity, Peace & Planet”. Arbejdet med WHOs strategiske fokusområder går på tværs af kommunen og er i tråd med FNs verdensmål. Derfor har ansøgningsarbejdet til næste fase af Healthy Cities været koblet sammen med udarbejdelsen af ”Fredericia for Verdensmålene” og ansøgningen tager udgangspunkt i de førnævnte temaer.

 

Med vedtagelsen af ”Fredericia for Verdensmålene” godkender Byrådet samtidig Fredericia Kommunes ansøgning til fase VII 2019-2024 af WHOs netværk af Healthy Cities.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Det vurderes, at ”Fredericia for Verdensmålene” samler arbejdet med bæredygtig udvikling på tværs af alle fagudvalgsområder og omfatter alle aspekter af bæredygtighed - både grønne, sociale og økonomiske forhold.

 

Det vurderes, at ”Fredericia for Verdensmålene” lever op til Planlovens §33a i forhold til redegøre for Fredericia Kommunes bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Samtidig vurderes det, ”Fredericia for Verdensmålene” bredt dækker de fokusområder, som man som medlem af WHOs netværk af Healthy Cities forpligter sig til at arbejde med, og dermed danne det rette grundlag for ansøgningen til fornyet medlemskab.

Indstillinger

Det indstilles, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at ”Fredericia for Verdensmålene” vedtages endeligt.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 05-11-2019

Anbefales.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 04-11-2019

Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende ”Fredericia for Verdensmålene”.

 

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 04-11-2019

Anbefales.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 04-11-2019

Godkendt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-11-2019

Godkendt.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 06-11-2019

Anbefales idet udvalget ønsker, at alle udvalg får udarbejdet en årlig opfølgning til byrådet.

 

Beslutning i By- og Planudvalget den 06-11-2019

Anbefales.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 07-11-2019

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Anbefales.

Punkt 179 Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020

Sagsresumé

Social- og Beskæftigelsesudvalget har sendt første udkast til Beskæftigelsesplan 2020 i høring. På dette møde drøftes de indkomne høringssvar og det besluttes, om svarene giver anledning til ændringer. Beskæftigelsesplanen indstilles herefter til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Sagsbeskrivelse:

Hvert år udarbejdes en Beskæftigelsesplan på arbejdsmarkedsområdet. I år er Beskæftigelsesplanen sendt bredt i høring med en åben høringsportal, som alle har adgang til. Høringen er foregået i perioden fra den 17. september til den 8. oktober. Herudover er Fredericia Beskæftigelsesforum, Handicaprådet og Udsatterådet personligt blevet præsenteret for planen, hvor de har haft mulighed for at stille spørgsmål og give svar.

 

I høringsperioden er der kommet svar fra Fredericia Beskæftigelsesforum, Udsatterådet, Handicaprådet og medarbejdersiden i Arbejdsmarkedsafdelingen (jf. vedhæftede dokumenter).

 

Fredericia Beskæftigelsesforum påpeger især vigtigheden af at have konkret mål for kompetenceafklaring, jobrotation og etablering af voksenlærlingeforløb. Det er væsentligt at understrege, at der i Fredericia ikke mangler arbejdskraft, men at der skal uddannelse til for at efterspørgslen og udbuddet matcher. Herudover foreslår forummet, at der i planen uddybes, hvordan der skal sættes mere strategisk fokus på den forbyggende indsats i forhold til at nedbringe sygefraværet i virksomhederne. Sidste men ikke mindst påpeger forummet vigtigheden af, at samspillet mellem A-kasserne og jobcentret styrkes, idet A-kasserne får større ansvar for de forsikrede ledige pr. 1. januar 2020. 

 

Udsatterådet byder sig selv til som sparringspartner og ønsker at bakke op om beskæftigelsesindsatsen. Herudover nævnes frivillighedsområdet som et opmærksomhedspunkt. 

 

Handicaprådet påpeger vigtigheden af at sikre de rette match mellem borgernes kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel. Organiseringen er vigtig, idet flere dele af den kommunale forvaltningen skal spille sammen. Herudover gøres der opmærksom på det brede perspektiv i forhold til borgernes livssituation og mulighederne for revalidering.

 

Medarbejdersiden påpeger vigtigheden af at have tilstrækkeligt med ressourcer til at kunne levere god og nærværende service over for virksomhederne. Herudover spørges ind til afsnittet omkring repatriering.

 

De indkomne høringssvar drøftes på udvalgsmødet, og udvalget beslutter, om den nuværende udgave af Beskæftigelsesplan 2020 skal ændres. Herefter godkender udvalget planen, som sendes til videre godkendelse i Økonomiudvalget den 25. november og byrådet den 2. december.

 

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen følgende tilføjelser til Beskæftigelsesplan 2020:

 

Side

Tekst

Side 11 omkring repatriering

Teksten ændres til:

I Fredericia sikres en god vejledning om repatriering ved, at de borgere, som integrationsteamet i jobcentret har kontakt med, vejledes om muligheden for repatriering med støtte fra det offentlige. For borgere, der er omfattet af Integrationsloven, sker der lovpligtig vejledning om muligheden for tilbagevenden ved hver af mindst 4 årlige jobsamtaler. Der udleveres skriftligt materiale om muligheden for hjælp til repatriering.

Side 11 under punktet ”Rekruttering og opkvalificering” tilføjes følgende:

I indsatsen er der fokus på at skabe det rette match mellem virksomhedernes behov og borgernes kompetencer.

Side 12 under punktet ”Fastholdelse og forebyggelse” tilføjes følgende:

Endelig skal der sættes mere strategisk fokus på den forbyggende indsats i forhold til at nedbringe sygefraværet.

 

Side 15 tilføjes følgende afsnit:

 

Samarbejdet med A-kasserne

Som en del af aftalen om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen får udvalgte a-kasser i en fireårig periode ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsperioden. Initiativet skal omfatte minimum 25 pct. af de nyindplacerede på dagpenge årligt. Derfor bliver samarbejdet med disse a-kasser af særlig strategisk betydning i 2020 og årene frem. De 9 a-kasser, som deltager i forsøget, er: 

 • 3FA
 • Dansk Metal A-kasse 
 • FOAs A-kasse 
 • Magistrenes A-kasse 
 • FTFA
 • HK Danmarks A-kasse 
 • Socialpædagogernes A-kasse 
 • BUPL-A 
 • Min A-kasse 

 

Øvrige interessenter

På beskæftigelsesområdet er der mange interessenter, hvor samarbejdet er væsentligt for at lykkes. Udover ovennævntes samarbejdspartnere er også Udsatterådet og Handicaprådet sparringspartnere omkring beskæftigelsesindsatsen. Disse råd er særligt betydningsfulde, når emnerne handler om arbejdet med udsatte borgere, borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, socialøkonomiske virksomheder mm. Herudover kommer alle de frivillige organisationer, som gør en stor indsats for borgerne i Fredericia. Disse organisationer tænkes løbende involveret i indsatsen i de tilfælde, hvor det giver mening for den enkelte borger.

 

Side 16 tilføjes følgende mål:

 

Kompetenceafklaring:

Alle nyledige får fra 2020 udarbejdet CV ved første samtale. Alle øvrige ledige i jobcentret får i løbet af 2020 udarbejdet et CV på jobnet.

 

Opkvalificeringsforløb:

Der etableres minimum 5 opkvalificeringsforløb med 12-15 ledige fredericianere på hvert forløb på de største virksomheder i Fredericia over en treårig periode. Målet er, at 50% ansættes i ordinære job. Herudover arbejdes der strategisk med såvel jobrotation og voksenlærlingeforløb som redskaber.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Vurdering

Ingen.

 

Indstillinger

Social- og Beskæftigelse indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget:

 

 1. Godkender Beskæftigelsesplan 2020 med de foreslåede ændringer
 2. Anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at den endelige udgave af Beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 04-11-2019

 1. Godkendt. Følgende rettelse medtages: I stedet for Beskæftigelsesforum skrives ”parterne i Samarbejdsaftalen”.
 2. Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2020 med de besluttede rettelser.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Anbefales.

Punkt 180 Beslutning vedrørende brug af mødelokaler på Fredericia Sundhedshus

Sagsresumé

Der er etableret 14 mødelokaler samlet på mødegangen på Fredericia Sundhedshuset og det skal afklares hvem der skal have mulighed for at låne og leje disse lokaler.

 

Sagsbeskrivelse:

Sundhedshuset er for private, regionale, kommunale og frivillige aktører, og i udviklingen af huset har der været lagt vægt på at Sundhedshuset ikke fremstår som et kommunalt hus, men som et hus for alle aktører og derved med så lige rettigheder som muligt for husets aktører.

 

I forbindelse med at aktører er flyttet ind på sundhedshuset er deres mødelokaler blevet samlet på en fælles mødegang. Dette er gjort for at sikre optimal udnyttelse af lokalerne og for at give aktørerne mulighed for at møde hinanden på mødegangen. Det betyder, at den enkelte aktør ikke, som udgangspunkt, har mødelokaler, som kun de selv har råderet over.

 

Det er primært de kommunale aktører på sundhedshuset, der vil benytte mødelokalerne fra kl. 8.00-15.30. De private og regionale aktører afholder sjældent større møder og benytter ofte deres personalekøkken til de møder, de måtte afholder. Der er indgået en aftale med Frivilligcenter om, at de vederlagsfrit kan booke og benytte mødelokalerne til deres foreninger efter kl. 15.30. Kommunen holder desuden en række social- og sundhedsarrangementer om eftermiddagen/aften i mødegangens store konferencelokale.

 

Mødelokalerne er primært til brug for aktører på Sundhedshuset, og der ligges op til at det er vederlagsfrit for alle aktører med arbejdssted på Fredericia Sundhedshus. For private og regionale aktører er lokalerne delt af betaling til fællesudgifter. Desuden ligges der op til, at det er vederlagsfrit for politiske udvalg, direktionen og Staben for Sundhed og Velfærdsinnovation at benytte lokalerne.

 

Udover at lade aktører på Fredericia Sundhedshus benytte lokalerne, er der også en interesse i at tiltrække relevante arrangementer til Fredericia Sundhedshus. Disse arrangementer kan komme husets aktører, kommunes sundhedsfaglige aktører eller kommunens borgere til gode. Dette kunne fx være nationale patientforeninger som fx muskelsvindsfonden, der ønsker at holde kurser for borgere i trekantområdet, der er ramt af muskelsvind, og deres pårørende eller oplysningsorganisationer som fx Astma og Allergi forbundet, der ønsker at tilbyde deres eksemkurser til trekantområdet og ikke kun i Århus og København.

 

Derfor kunne det være relevant at åbne op for at eksterne kan benytte lokalerne på sundhedshuset til arrangementer af social- eller sundhedsfaglig karakter. Skal eksterne aktører benytte lokalerne forsåles det muligt i mod betaling af en retvisende leje.

Her foreligger et bud på en lejepris, som er fremkommet efter en undersøgelse af, hvad der tages for lokaleleje ved private og kommunale steder i Fredericia, som tilbyder udlejning af lokaler. Buddet her ligger sig op ad priser på de kommunale steder, som er Uddannelsescentret og FIC, men ligger i den lave ende, da der på nuværende tidspunkt ikke er mulighed for at booke forplejning til møderne/arrangementerne.

 

Bud på lokaleleje for aktører, der ikke har arbejdsplads på sundhedshuset

-          Lille mødelokale (2 – 8 personer) 50kr/time

-          Stort mødelokale (9 – 49 personer) 100kr/time

-          Konferencerum (50 -100 personer) 200kr/time

 

Det er på nuværende tidspunkt vederlagsfrit for alle at benytte foyeren på Sundhedshuset. Kommunale, private, regionale eller frivillige, placeret i huset eller uden for huset, der ønsker at afholde arrangementer eller have en stand i foyeren, skal have tilladelse til dette fra sundhedshusets projektleder.

 

Fakta om mødelokalerne

Der er etableret 14 nye mødelokaler på Fredericia Sundhedshus. Der er lokaler med plads fra 4-100 personer og der er skærm/projektor og whiteboards i alle lokaler, lydudstyr og teleslynge i to lokaler samt videokonference udstyr i et af lokalerne. Der er et elektronisk mødebookingssystem, der sikre at private, regionale, kommunale og frivillige aktører på sundhedshuset selv kan booke lokaler. Ønsker andre aktører uden for sundhedshuset at booke lokaler skal bookingen oprettes for dem af sundhedshuset medarbejdere. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at bestille forplejning i forbindelse med bookingen af et lokale, men når der er etableret en café og storkøkken på sundhedshuset vil det elektroniske mødebookingssystem også kunne håndtere forplejningsbestilling.

 

Det elektroniske mødebookingssystem kan ikke på nuværende tidspunkt automatisk udsende regninger for brug af mødelokalet, hvorfor sundhedshusets reception vil skulle stå for udsendelse. Denne medarbejderudgift er ikke indregnet i lejeprisen.

 

Fakta om lejebetaling

De private og regionale aktører på Sundhedshuset betaler husleje og fællesudgifter. Huslejen på 750 kr. pr. m2 er sat ud fra et uafhængigt bud fra to ejendomsmæglere i 2017. Dette er gjort for at sikre, at Fredericia Kommune opkræver markedslejen for de lejemål, der udlejes på sundhedshuset. Fællesudgifter dækker på nuværende tidspunkt fx snerydning, elevatordrift, vagtrundering, pedelfunktionen, vedligehold af fællesarealer mm og udgøre et ad hoc beløb på 92 kr. pr m2. Ønsker private lejere at benytte gymnastiksalen eller varmtvandsbassinet skal der betales en lejepris. Brug af reception og stifinder funktionen, brug af kommende fælles omklædningsrum og kantine mm betales der ikke for.

Økonomiske konsekvenser

Lejeindtægten vil påvirke Sundhedshuset driftsbudget.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Staben for Sundhed og Velfærdsinnovation indstiller,

 1. At Sundhedsudvalget drøfter brug og evt. udlejning af mødelokaler på sundhedshuset
 2. At Sundhedsudvalget indstiller deres anbefaling til godkendelse i Økonomiudvalget
  1. Aktører med arbejdssted på Fredericia Sundhedshus kan benytte mødelokalerne vederlagsfrit
  2. Byrådet, politiske udvalg, direktionen og Staben for Velfærd og Sundhedsinnovation kan benytte mødelokalerne vederlagsfrit
  3. Mødelokalerne åbnes op for at kommunale, regionale eller private aktører uden for sundhedshuset kan benytte lokalerne til arrangementer af social- eller sundhedsfaglig karakter mod en lejebetaling. Lejeprisen i 2019 og 2020 sættes til:
 • Lille mødelokale (2 – 8 personer) 50 kr./time
 • Stort mødelokale (9 – 49 personer) 100 kr./time
 • Konferencerum (50 -100 personer) 200 kr./time
  1. Brugen af mødelokalerne evalueres ultimo 2020 for at se, om der er behov for at ændre på retningslinjerne for brugen af lokalerne

Beslutning i Sundhedsudvalget den 04-11-2019

Drøftet og godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Godkendt.

Punkt 181 Støtte efter Servicelovens pgf. 18 - 2020

Sagsresumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal der uddeles støtte til frivilligt socialt arbejde. Der er indkommet 32 ansøgninger med en samlet ansøgningssum på 809.027 kr.

Økonomiudvalget skal på baggrund af indstilling fra pgf. 18-komiteen beslutte hvilke ansøgninger, der skal imødekommes og i givet fald med hvilket beløb.

Overrækkelse af de tildelte midler sker d. 3. december kl. 15.00 i Tøjhuset sammen med overrækkelsen af Årets Handicappris.

 

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Servicelovens § 18 og i overensstemmelse med Fredericia Kommunes frivilligpolitik, skal der uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde. Støtte vedrører foreningernes aktiviteter i 2020.

Der har været annonceret i Elbobladet i august måned, med ansøgningsfrist d. 15. september 2019.

Der er indkommet 32 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på 809.027 kr.

Der er 500.000 kr. til rådighed i pgf. 18 puljen. Heraf er 50.000 kr. reserveret til akutte ansøgninger, der måtte komme i løbet af 2020.

Økonomiske konsekvenser

Beløbene til udbetaling af støtte trækkes fra § 18-kontoen. Øvrige økonomiske betragtninger fremgår af ovenstående.

Vurdering

Beskrivelse og vurderinger af de enkelte ansøgninger fremgår af den oversigt, der er tilknyttet sagen. Derudover har pgf. 18- komiteen behandlet alle ansøgninger grundigt og anbefalingerne fra komiteen fremsendes til Økonomiudvalget forud for mødet.

Indstillinger

Sundhed og Velfærdsinnovation indstiller, at Økonomiudvalget følger § 18 komiteens anbefalinger for tildeling af støtte.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-11-2019

Økonomiudvalget fik forelagt liste over ansøgere 2020 på mødet.

Godkendt.