Økonomiudvalget - 27-01-2020

Referat
Dato:
Mandag, 27 januar, 2020 - 17:00
Hent som fil:
Dagsorden publiceret:
Onsdag, 22 januar, 2020 - 13:11
Referat publiceret:
Torsdag, 30 januar, 2020 - 10:03

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Godkendt, inkl. den udleverede tillægsdagsorden med punkterne 40, 41, 42 og 43.

Punkt 2 Analyse af ejendomsområdet

Sagsresumé

Byrådet har besluttet at igangsætte et analysearbejde på ejendomsområdet. Igangsætningen af analysearbejdet er forankret i økonomiudvalget, og forvaltningen har til brug herfor udarbejdet procesplan som indstilles til godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:

I budget 2020 har byrådet besluttet, at der skal gennemføres en analyse på ejendomsområdet. Analysen omfatter en gennemgang af kommunens ejendomsportefølje i form af kommunale ejendomme og eksterne lejemål.

I analysen indgår endvidere mulighederne for effektiviseringer på energisiden gennem et mere systematisk arbejde med energiledelse og -styring.

Formålet er en optimering af ejendomsporteføljen samt en optimering af energiforhold i kommunens bygninger. Der er i budgettet indarbejdet forventede gevinster på tiltagene med 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 2,7 mio. kr. i 2021, 5,7 mio. kr. i 2022 og 6,3 mio. kr. i 2023.

Der lægges op til, at analysen inddeles i en kortlægnings- og analyse fase samt en implementeringsfase.

Til beskrivelse af den påtænkte proces for analysearbejdet har Teknik og Miljø samt Økonomi og Personale udarbejdet vedhæftede procesplan som kan danne grundlag for det videre analysearbejde og fastlægger, hvordan der kommunikeres om analysearbejdet.

Analyseemnerne forventes i hovedtræk at udgøre kortlægning af

-          omkostninger på ejendomsområdet

-          anvendelse og brugere

-          udnyttelsesgrad

Det er tanken, at analysen gennemføres frem mod sommerferien med en kortlægning af ejendomme og lejemål, effektiviseringspotentialer, konkrete forslag samt eventuelle afledte effekter. Der fremlægges status på analysen i Økonomiudvalgets møde i juni måned. Den endelige analyse med konkrete optimeringsforslag forventes præsenteret for Økonomiudvalget i september måned.

Økonomiske konsekvenser

Ingen  -  udmøntning af besluttede gevinster i forbindelse med budget 2020-2023.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Teknik og Miljø og Økonomi og Personale indstiller

 1. at procesplanen godkendes og anvendes til igangsætningen af analysearbejdet
 2. at analyseemner godkendes og suppleres eventuelt med yderligere emner, som økonomiudvalget finder relevante at få afdækket

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Godkendt.

Punkt 3 Fortsat analyse af plejen

Sagsresumé

Byrådet har besluttet at fortsætte analysearbejdet på plejens område. Igangsætningen af analysearbejdet sker i økonomiudvalget, og forvaltningen har til brug herfor udarbejdet procesplan som indstilles til godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:

Plejen har gennem længere tid været udsat for et udgiftspres primært som følge af den demografiske udvikling. Administrationen præsenterede på den baggrund - som optakt til sidste års budgetlægning - en analyse af området, som pegede på, at følgende områder med fordel kunne analyseres yderligere: ledelse, rehabilitering, planlægning, medicinhåndtering, velfærdsteknologi og seniorbofællesskaber.

 

I budget 2020 har byrådet besluttet, at analysen af plejen fortsætter med udgangspunkt i de udpegede emner. Endvidere blev det besluttet, at der skal arbejdes med næste version af ”Længst muligt i eget liv” samt vurderes på behov og potentiale i at etablere et plejehjem.

 

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 25. november 2019, at analysearbejdet starter i økonomiudvalget. Til brug for drøftelsen har Senior og Handicap samt Økonomi og Personale lavet vedhæftede procesplan som kan danne grundlag for det videre analysearbejde og ikke mindst fastlægge, hvordan der kommunikeres om analysearbejdet. På mødet vil der blive lagt op til en drøftelse af, om procesplanen kan godkendes, herunder om de udpegede analyseemner er dækkende for behovet for viden på området eller evt. skal suppleres med yderligere emner.

 

Det er tanken, at analysen gennemføres frem mod sommerferien, og at resultaterne af arbejdet kan indgå i budgetlægningen for 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Senior og Handicap indstiller

 1. at procesplanen godkendes og anvendes til igangsætningen af analysearbejdet
 2. at analyseemner godkendes og evt. suppleres med yderligere emner, som økonomiudvalget finder relevante at få afdækket

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Godkendt.

Punkt 4 Ny økonomimodel på specialområdet

Sagsresumé

I Budget 2020 har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til en ny økonomimodel for specialområdet. Der er nu udarbejdet et kommissorium, som afgrænser og beskriver opgaven med at udarbejde dette oplæg. Kommissoriet, som indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse, er vedlagt som bilag.

 

Sagsbeskrivelse:

I Budget 2020 har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til en ny økonomimodel for specialområdet. Der er nu udarbejdet et kommissorium, som afgrænser og beskriver opgaven med at udarbejde dette oplæg.

I kommissoriet afgrænses projektets omfang ift. budget og indhold:

I forhold til det budget, der skal indgå i den nye budgetmodel, foreslås det, at det i første omgang primært er budgettet til de fire distriktsskoler, til Frederiksodde Skole og til mellemkommunale tilbud, der er i spil. Projektet vil dog i relevant omfang give anbefalinger til et videre arbejde, der kan inddrage andre dele af budgettet på 0-18-års-området.

Hvad angår projektets indhold, foreslås det, at projektet ikke kun handler om at udvikle en budgetmodel i en smal, økonomifaglig forstand, men også i nødvendigt omfang omhandler den faglige strategi på området, visitation, styringsinformation m.v.

Ud over formål og afgrænsning beskriver kommissoriet organiseringen af projektet. Der nedsættes en projektgruppe samt en styregruppe, der har den nye direktør for Børn og Unge for bordenden fra 1.3.

Endelig indeholder kommissoriet også en tidsplan og en kommunikationsplan. Det forventes, at et endeligt forslag til ny økonomimodel på specialområdet kan behandles på Økonomiudvalgets mødet i juni 2020, så den nye model kan tages i brug i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget godkender det vedlagte kommissorium.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Godkendt.

Punkt 5 Tids- og procesplan for ny fritidspolitik for børn og unge

Sagsresumé

Forligspartierne bag Budget 2020 er enige om, at styrke fritidsområdet for børn og unge. Området skal gentænkes, så det i endnu højere grad understøtter, at alle børn og unge i Fredericia får mulighed for at indgå i stærke fællesskaber. Der skal derfor igangsættes en inddragende proces, som skal munde ud i en ny fritidspolitik for børn og unge i Fredericia.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Forligspartierne er enige om at iværksætte en gentænkning af det samlede fritidsområde for børn og unge i Fredericia. Temperaturmålingen fra 2019 har vist potentiale i at samle de forskellige fritidstilbud for børn og unge i en samlet organisering under Børn og Unge. Området samles derfor i løbet af 2020 under en leder, der får reference til ny koncerndirektør. 

Det er forligspartiernes fælles målsætning, at de fritidstilbud der er i Fredericia for børn og unge i endnu højere grad kommer til at understøtte, at alle børn og unge indgår i stærke fællesskaber.

Der iværksættes i 2020 en inddragende proces, som danner afsæt for en ny fritidspolitik i Fredericia, hvor fællesskaber og forebyggelse vægter højt. Politikken skal også bidrage til en styrket forebyggelse i forhold til kriminalitet og misbrug.

Der er udarbejdet forslag til en tids- og procesplan for ny fritidspolitik (Se bilag).

Startskuddet til arbejdet med ny fritidspolitik sættes i gang på det fælles temamøde for Byrådet 2.marts.

Der lægges op til en proces i tre faser:

FASE 1: Inddragelse af de unge, forældre, medarbejdere på fritidsområdet, foreningslivet, Den kreative skole, Fredericia Bibliotek m.fl.. Ideer og inspiration indsamles og det fritidspædagogiske grundlag drøftes i en bred kreds. Studietur kan indgå i første fase.

 

FASE 2: Involvering af politiske udvalg. Fremlæggelse af input fra FASE1, herunder afklaring af det fritidspædagogiske grundlag.

 

FASE 3: Udformning af ny fritidspolitik, høring og politisk godkendelse.

 

Ny fritidspolitik forventes godkendt af Byrådet i efteråret dog senest den 14.dec. 2020.

Økonomiske konsekvenser

Forligspartierne er enige om at styrke fritidsområdet med 1,35 mio. kr. fra 2020 og frem. Midlerne finansieres af tidligere afsatte midler til fritid fra Budget 2019.

Udviklingen af ny fritidspolitik løftes primært af Børn og Unge med bistand fra Kultur og Idræt samt Sundhed og Velfærdsinnovation. Der øremærkes 30.000 – 40.000 kr. af de afsatte midler i Budget 2020 til FASE1, således at der kan gennemføres en inddragende proces hen over foråret med mulighed for studietur til andre kommuner og anden relevant ekstern inspiration.

Vurdering

Koncernledelsen vurderer, at der kan være behov for justeringer af tids- og procesplanen undervejs, idet der også i 2020 skal udformes en sundhedspolitik, som der skal ske en koordinering i forhold til.

Indstillinger

Koncernledelsen indstiller, at

 1. den overordnede tids- og procesplan drøftes og godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Godkendt.

Punkt 6 Udmøntning af pulje til styrkelse af forebyggende indsatser og pårørende indsatser på misbrugsområdet

Sagsresumé

I budgetforliget for 2020 er der afsat 1,4 mio. kr. til en styrkelse af forebyggelsesindsatsen på misbrugsområdet samt pårørende arbejdet. Baggrunden for beslutningen er bl.a. de mange forslag til forbedringer, der kom fra borgere, brugere, pårørende og medarbejdere i budgetprocessen optil. I denne sag forelægges et forslag til, hvorledes midlerne kan udmøntes. Udkastet til procesplan går på tværs af flere koncernområder og udvalg.

 

Sagsbeskrivelse:

Misbrugsanalysen, der blev gennemført i 2019 viser, at Fredericia kommune har store udfordringer, særligt når det handler om unge og misbrug. Med afsæt i de mange forslag til forbedringer på misbrugsområdet, der er indkommet fra borgere, medarbejdere, pårørende og fagpersoner, blev det med budget 2020 besluttet at styrke misbrugsområdet med i alt 5 mio. kr. heraf 1,4 mio. kr. til styrkelse af den forebyggende indsats og indsatsen for pårørende.

 

Opsamlingen fra borgermødet på Sundhedshuset er vedlagt som bilag 1-3.

 

Forslag til udmøntning:

Forvaltningen foreslår:

 • Styrkelse af U-turn med 750.000 kr. med helårseffekt fra 2020.

Baggrunden for dette forslag er, at Fredericia kommune har gode erfaringer med U-turn. Det er en veldokumenteret metode til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling. Det vil kunne implementeres meget hurtigt og målgruppen vil kunne udvides fra 15-18 år til også at omfatte gruppen 18-25 som i projektperioden. 
Modellen er beskrevet i bilag 4. Midlerne placeres under Børne- og Skoleudvalget, da indsatsen er placeret der i dag. Forebyggelsesindsatsen vil her være centreret omkring ungdomsuddannelserne.
 

 • 650.000 kr. afsættes i en pulje til styrkelse af pårørendestøtten og forebyggelse generelt. Fokusområderne vil være:
  - Forebyggelsesindsatsen i folkeskolen
  - Indsatser for pårørende
  - Øget tilgængelighed af information om misbrug
  - Dannelse af tværgående alliance (læger, politi, SSP, restauratører, udsatterådet, uddannelsesinstitutionerne, apotekerne mv.)

 

Udvalgene forelægges en samlet pakke på møderne i marts.


Der vil skulle nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af koncernområderne, som kan lave en samlet plan på baggrund af de mange forslag fra borgermødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Koncernledelsen indstiller til Social- og Beskæftigelsesudvalget, Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Uddannelsesudvalget at det anbefales overfor Økonomiudvalget at,

 

-          750.000 kr. placeres under Børne- og Skoleudvalget til U-turn årligt og varigt.

 

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 14-01-2020

Godkendt.

Uddannelsesudvalget ønsker, at indsatsen kommer til at omfatte børn og unge generelt og ikke kun begrænset til unge fra 15 år.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 13-01-2020

Anbefales.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15-01-2020

Godkendt med bemærkning om at målgruppen for U-turn er børn og unge generelt, og at det gøres obligatorisk for folkeskolerne at samarbejd med U-turn om forebyggelse.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-01-2020

Anbefales med en præcisering af at målgruppen ikke har nogen nedre aldersgrænse, og således både dækker mellemtrinet og udskolingen.

 

Udvalget anbefaler en systematik i den forebyggende indsats, som den der er indført med X:IT i arbejdet med ”Røgfri Fremtid” i forhold til brugen af U-turn på skolerne.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Godkendt med præcisering af at alle børn og unge i Fredericia skal kunne benytte U-turn.

Punkt 7 Implementering af Budget 2020 på plejehjemmene

Sagsresumé

I budget 2020 besluttede Byrådet at tilføre et årligt løft på 3 mio. kr. til bedre bemanding på kommunens plejehjem, som nu skal udmøntes. Forvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning.

 

En af forudsætningerne for at sikre bedre bemanding er et udgangspunkt med retvisende budgetter, optimering af arbejdstidstilrettelæggelse og fokus på arbejdsmiljøet på kommunens plejehjem. Arbejdet er sat i gang, og sagen indeholder en status på det foreløbige arbejde.

 

Sagsbeskrivelse:

Baggrund:

I budget 2020 besluttede Byrådet at tilføre midler til bedre bemanding på kommunens plejehjem. Med tilførslen ønskede Byrådet særligt at tilgodese kommunens mindre plejehjem i ydertimer og om natten.

 

En af forudsætningerne for at imødekomme det politiske ønske om bedre bemanding på kommunens plejehjem er, at plejehjemmene har et udgangspunkt, hvor der er balance mellem budget og forventet forbrug. Der er en nær sammenhæng mellem bedre bemanding og optimal udnyttelse af ressourcerne, derfor vil der i 2020 blive arbejdet på en optimering af arbejdstidstilrettelæggelsen samt blive sat fokus på arbejdsmiljøet på kommunens plejehjem.

 

Retvisende budgetter og budgetopfølgning

Efter budgetvedtagelsen har Plejen og kommunens økonomiafdeling arbejdet sammen omkring sikring af retvisende budgetter. I løbet af efteråret 2019 har plejehjemmene tilpasset forbruget for at sikre balancen i 2020. For 2020 har Plejen gennemgået de enkelte plejehjems budget og forventninger til forbrug i 2020. På baggrund af dialogen er der enighed om, at Plejehjemmene ved indgangen af 2020 har retvisende budgetter.

 

Den løbende budgetopfølgningen vil fremadrettet blive central, så det sikres at udsving tidligt vil blive identificeret med henblik på at skabe rum for handling ift. budgetoverholdelse i 2020.

 

Det overordnede ansvar for plejehjemmenes økonomi er plejechefens. Overholdelse af rammerne for 2020 vil kræve tæt opfølgning, derfor er er udarbejdet en plan for opfølgningen i 2020.

 

Planen for budgetopfølgningerne i 2020 er som følger:

Der afholdes et månedligt budgetopfølgningsmøde pr. plejecenter, hvor deltagerne er:

 1. Plejechefen
 2. Administrativ leder fra Plejens administration
 3. Økonomisk konsulent fra Økonomi og Personale
 4. Administrativ medarbejder fra Plejens administration
 5. Leder fra det respektive plejehjem

 

Arbejdstidstilrettelæggelse

Arbejdstidstilrettelæggelse vil der blive arbejdet løbende med hen over vinteren og foråret, idet temaet indgår i analysen af Plejens område, som Byrådet ligeledes besluttede i forbindelse med budget 2020.

Efter sommeren 2020 forventes en ny forbedret digital løsning til håndtering af arbejdstidstilrettelæggelsen at blive implementeret. Dette arbejdet vil blive nærmere beskrevet, når tidsplanen for implementeringen kendes.

 

Arbejdsmiljø på Plejehjemmene

Plejens koordinationsudvalg - der er en MED-organisation på tværs af alle Plejens områder, med repræsentation af TR’ere, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse - blev på deres møde i november orienteret om arbejdet med tilrettelæggelse af processen for gennemgang af arbejdsmiljøet i Plejen. Her indgår plejehjemmene i den opfølgende trivselsundersøgelse, som finder sted i løbet af februar 2020. Her vil resultatet, som foreligger i marts 2020, sammen med øvrige HR-data indgå i fastlæggelsen af relevante initiativer, som Plejen skal arbejde med.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet afsat 3 mio. kr. til bedre bemanding på plejehjemmene. I budget 2020 er sikret retvisende budgetter ved årets start. Plejehjemmene har gennemgået deres økonomi ift. bemanding og øvrige driftsudgifter og vurderer nu, at de forventede udgifter er tilpasset budgetrammen.

Vurdering

Økonomi og Personale har i samarbejde med Plejens administration gennemgået budgetterne og forventningerne til 2020 for plejehjemmene. Økonomi og Personale vurderer på den baggrund, at der er retvisende budget på plejehjemmene i 2020. Samtidig vil den fremlagte plan for budgetopfølgning i 2020 indgå i sikringen af, at der i tide vil kunne ske justeringer, såfremt forudsætningerne ændres i årets løb.

 

Det afsatte beløb til bedre bemanding kan på den baggrund udmøntes til et reelt løft af plejehjemmenes rammer.

 

Plejechefen vurderer, at det afsatte beløb vil give størst effekt hos borgerne, såfremt midlerne i prioriteret rækkefølge fordeles til finansiering af følgende:

 1. Ansættelse af 1 nattevagt på Rosenlunden, så bemandingen er tilbage på 2 nattevagter, hvilket svarer til niveauet før justeringerne i 2019
 2. Ansættelse af 2 aftenvagter på Rosenlunden, hvilket betyder 1 ekstra vagt hver aften
 3. Ansættelse af 2 aftenvagter i Solsikken på Østre Elkjær, hvilket vil betyde 1 ekstra vagt hver aften
 4. Ansættelse af 2 dagvagter på Rosenlunden, hvilket betyder 1 ekstra vagt hver dag
 5. Eventuelle overskydende midler tildeles Madsbyhus som et generelt løft af budgetrammen

 

Samlet oversigt over bemandingen på plejehjemmene før og efter tilpasningen til budgettet er vedlagt som bilag på sagen.

Indstillinger

Koncernchefen for Senior og Handicap samt Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller:

 

 1. at midler anvendes som beskrevet i sagen
 2. udvalget godkender planen for det videre arbejde med den økonomiske opfølgning, arbejdstidstilrettelæggelse og arbejdsmiljø på kommunens plejehjem.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Godkendt.

Punkt 8 Fredericia Sundhedshus og budget 2020

Sagsresumé

Orientering om hvorledes de afsatte midler til sundhedshuset i budget 2020 tænkes anvendt, samt en anmodning om frigivelse af midlerne.

 

Sagsbeskrivelse:

I budget 2020 er der afsat 40 mio. kr. til Fredericia Sundhedshus. Det prioriteres at benytte midlerne til følgende:

 

 • Forbedre borgernes adgang i huset og nedbringe udgifterne til driften ved at skifte og forbedre elevatorer, sikre skiltning, reparere kloaker, forbedre parkeringsområderne mm.  Herudover etableres en træningsbane i regi af Active Living, samt en legeplads.
 • Istandsætte stueetagen i B bygningen. Herefter vil hele stueetagen på Sundhedshuset være istandsat og borgerne vil møde et pænt hus. De aktører, der gøres klar til i stueetagen, er blodprøvetagningen, sygeplejeklinikken, mammografiscreeningsenheden, vagtlægen, jordemoderkonsultationen, demensfællesskabet Lillebælt, frivilligcentret og en special læge.
 • Udarbejde plantegning for lokal- og socialpsykiatrien med tydeliggørelse af, hvad der flyttes til sundhedshuset, og hvorledes etagerne skal indrettes for at passe til psykiatriens behov.

 

I tabellen herunder ses budgettet for 2020, der viser hvorledes de 40 mio. kr. anbefales anvendt. Desuden inkluderer budgettet den ½ mio. kr. der er afsat til træningsbanen under Active Living. Det samlede budget udgør 40,5 mio. kr. Budgettet vil blive gennemgået på mødet. Herudover lægges der op til, at Sundhedsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet frigiver budgettet på de 40 mio. kr., der er afsat til Fredericia Sundhedshus i 2020.

Der vil løbende blive set på, hvorledes budgettet passer overens med det faktiske forbrug for at sikre, at projektet holder sig inden for den økonomiske ramme. Desuden vil den løbende økonomiopfølgning også gøre det muligt at vurdere, om der bliver luft til at sætte ekstra istandsættelser i gang inden for budget 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Der er alene tale om frigivelse af budget fra investeringsoversigten 2020.

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2020

TB 2021

TB 2022

TB 2023

TB 2024

Anlægs- bevilling

Frigivelse

50237 - Udvikling af Sundhedshus

 

 

 

 

 

 

 

Bygning B

 

 

 

 

 

11,700

11,700

Bygning C

 

 

 

 

 

8,450

8,450

Bygning D

 

 

 

 

 

2,400

2,400

Udearealer

 

 

 

 

 

3,750

3,750

Projekter på tværs af bygningsafsnit

 

 

 

 

 

8,440

8,440

Rådgivning og administrative omkostninger

 

 

 

 

 

5,260

5,260

Active Living (tidligere frigivet i 2019)

 

 

 

 

 

0,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
+ = kasseudlæg)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

40,500

 

 

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Staben for Sundhed og Velfærdsinnovation indstiller, at Sundhedsudvalget

 

 1. tager orienteringen om, hvorledes budget 2020 tænkes anvendt til efterretning
 2. anbefaler, at Økonomiudvalget godkender budgettet for 2020
 3. anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet frigiver de 40 mio. kr. fra budget 2020 til Fredericia Sundhedshus

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-01-2020

 1. Taget til efterretning.
 2. Anbefales.
 3. Anbefales.
 4. Udvalget efterspurgte et oplæg til den fremadrettede anlægsøkonomi til deres møde i maj.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Sundhedsudvalgets beslutning anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 9 Projektering af Afdeling Højmosen

Sagsresumé

Byrådet afsatte 1 mio. kr. i budget 2020 til udarbejdelse af et oplæg til opgradering af de fysiske rammer med et moderne og tidssvarende undervisningsmiljø på Erritsø Fællesskoles afdeling Højmosen.

 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget var der enighed blandt forligspartierne om, at Højmosen trænger til en gennemgribende renovering. Derfor skal der udarbejdes et oplæg til processen for projektering af renovering af Afdeling Højmosen, så det kan indgå i budgetlægning 2021-24.

Oplægget vil indeholde forslag til indretning af fremtidige moderne læringsmiljøer med dertilhørende økonomisk overslag. I udarbejdelsen af oplægget vil der være fokus på tiltag i relation til klima og energi, herunder valg af bæredygtige materialer og fokus på at nedbringe energiforbruget.

Projektet gennemføres med inddragelse af bestyrelse, forældre, medarbejdere, ledelse og elever. Ejendomsafdelingen vil i samarbejde med Børn og Unge gennemføre ovenstående proces.

Der arbejdes med oplægget til procesplan fra februar.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2020 afsat 1 mio. kr. til udarbejdelse af et oplæg til en procesplan, som ønskes frigivet.

Anlægsmidlerne ønskes anvendt fleksibelt mellem projekterne på Afdeling Højmosen, Frederiksodde Skole og Kirstinebjergskolen, da der ikke er afsat anlægsmidler til projekterne på Frederiksodde Skole og Kirstinebjergskolen.

 

Beløb i mio. kr.

TB 2020

TB 2021

Anlægsbevilling

Frigivelse

Højmosen projektering (XA-40082-2)

 

 

-1,000

 

Projektering på 3 skoler

 

 

1,000

1,000

I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg)

 

 

 

 

 

Vurdering

Ejendomsafdelingen vurderer, at projekterne kan gennemføres for sammenlagt 1 mio. kr.

Indstillinger

Koncernledelsen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Arbejdet med oplæg til procesplan for Afdeling Højmosen igangsættes
 2. Anlægsbudgettet på 1 mio. kr. afsat til projektering af Afdeling Højmosen anvendes fleksibelt mellem projekterne på Afdeling Højmosen, Frederiksodde Skole og Kirstinebjergskolen.
 3. Der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til projektering af Afdeling Højmosen, Frederiksodde Skole og Kirstinebjergskolen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales med bemærkning om at Kirstinebjergskolen prioriteres og sagen følges tæt i Økonomiudvalget.

Punkt 10 Fysiske rammer på Frederiksodde Skole

Sagsresumé

De fysiske rammer på Frederiksodde Skole er udfordret. På baggrund af Temperaturmålingen i 2019 besluttede Byrådet i forbindelse med budget 2020 at der udarbejdes oplæg til plan for at sikre bedre fysiske rammer for Frederiksodde Skole. Oplægget skal være udarbejdet, så det kan indgå i budgetlægningen for 2021-2024.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede ved budgetforliget, at der skal udarbejdes en plan, der kan skitsere hvordan der sikres bedre fysiske rammer på Frederiksodde Skolen. Det skete på baggrund af temperaturmålingen i 2019. Den viste, at der er behov for bedre fysiske rammer på Frederiksodde Skoles matrikler. De er udfordret på pladsforholdene, herunder de ældste elevers behov for et ungemiljø adskilt fra de yngste elever.

Behovet er opstået, fordi der de seneste år har været øget tilgang af elever, der har bevirket at pladsforholdene er blevet trange. Kontorer, mødelokaler og fysioterapeutlokale er rømmet for at skabe mere rum til eleverne. Fysioterapien er henlagt til Børnehaven Stendalens lokaler, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til de opgaver, som skolens og Stendalens terapeuter varetager.

De fysiske rammer tilgodeser ikke i fuldt omfang elevernes særlige behov, herunder behov for den fornødne ro samt behov for forudsigelighed i skoledagen. Det skaber konflikter og vanskeliggør det specialpædagogiske arbejde med at skabe læring og trivsel.

Udarbejdelse af oplæg til plan for at sikre bedre fysiske rammer til Frederiksodde Skole gennemføres med inddragelse af bestyrelse, forældre, medarbejdere, ledelse og elever samt Handicaprådet. Projektet gennemføres endvidere med bistand fra et rådgivende arkitektfirma.

Projektet gennemføres fra februar 2020 frem til budgetlægningen for 2021-2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat anlægsmidler til opgaven.

På den baggrund anbefales det, at anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering af Afdeling Højmosen anvendes fleksibelt mellem projekterne på Afdeling Højmosen, Frederiksodde Skole og Kirstinebjergskolen.

Vurdering

Ejendomsafdelingen vurderer, at projekterne kan gennemføres for sammenlagt 1 mio. kr.

Indstillinger

Koncernledelsen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Processen vedrørende udarbejdelse af oplæg til plan for at sikre bedre fysiske rammer for Frederiksodde Skole igangsættes.
 2. Anlægsbevilling afsat til projektering af Afdeling Højmosen anvendes fleksibelt, og således også ind i dette projekt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales med bemærkning om at Kirstinebjergskolen prioriteres og sagen følges tæt i Økonomiudvalget.

 

Punkt 11 Opgradering på Kirstinebjerg distrikts skolematrikler

Sagsresumé

Byrådet har i forbindelse med budget 2020 besluttet at igangsætte en proces for at imødegå faldende elevtal på Kirstinebjerg distrikts matrikler. Matriklerne gennemgås med henblik på en opgradering og modernisering af bygningsmassen. På baggrund heraf udarbejdes oplæg til tidsplan og økonomi.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådets vision er, at folkeskolen i Fredericia Kommune skal være det naturlige førstevalg.

Kirstinebjergskolen har generelt oplevet faldende elevtal over de senere år.

For at imødegå denne udvikling, ønsker Byrådet at igangsætte en proces, hvor skolens matrikler gennemgås med henblik på opgradering af bygningsmassen til moderne standard.

Byrådet afsatte i budget 2019 anlægsmidler til en plan for ”fremtidens læringsmiljø i udskolingsskolen Kirstinebjergskolen, Afdeling Havepladsvej”.

Denne plan vil indgå som en del af den samlede plan for opgradering af Kirstinebjergskolens matrikler.

Processen gennemføres med inddragelse af forældre, forældrebestyrelse, ansatte og elever. Processen gennemføres med bistand fra et rådgivende arkitektfirma.

Processen med at udarbejde et oplæg til tidsplan og økonomi igangsættes i februar 2020 og skal være afsluttet til budgetlægningen for 2021-2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler til arbejdet med at udarbejde oplæg til modernisering af Kirstinebjergskolens matrikler.

På den baggrund anbefales det, at anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering af Afdeling Højmosen anvendes fleksibelt mellem projekterne på Afdeling Højmosen, Frederiksodde Skole og Kirstinebjergskolen.

Vurdering

Ejendomsafdelingen vurderer, at projekterne kan gennemføres for sammenlagt 1 mio. kr.

Indstillinger

Koncernledelsen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Processen omkring udarbejdelse af oplæg til modernisering af Kirstinebjergskolens matrikler igangsættes
 2. Anlægsbevilling afsat til projektering af Afdeling Højmosen anvendes fleksibelt, og således også ind i dette projekt

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales med bemærkning om at Kirstinebjerg prioriteres igangsat hurtigst muligt med forelæggelse af foreløbigt overblik på møde i Økonomiudvalget i april 2020.

 

Punkt 12 Projektering af Afdeling Skolesvinget

Sagsresumé

Byrådet har afsat i alt 25 mio. kr. til en gennemgribende renovering af Ullerup Bæk Skolens afdeling Skolesvinget. Renoveringen skal sikre, at Skolesvinget får moderniseret de fysiske rammer samt bliver til en fuldt tosporet skole.

 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget afsatte Byrådet 25 mio. kr. til en gennemgribende renovering af Skolesvinget. I sommeren 2019 blev der udarbejdet et skitseforslag til en tosporet skole med tidssvarende undervisningsfaciliteter. Forslaget indeholder en gennemgribende renovering med fokus på indeklima og energi.

Med udgangspunkt i skitseforslaget lægges der op til en inddragende proces med skolebestyrelse, medarbejdere, elever og lokalsamfundet. Processen gennemføres med bistand fra et rådgivende arkitektfirma.

Herefter vil det reviderede materiale blive sendt i totalrådgiverudbud - det foregår i foråret 2020.

Projektets tidsplan er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ejendomsafdelingen vurderer, at der er behov for 2,5 mio. kr. til projektering i 2020.

Det var oprindeligt forventet, at projektet kunne udbydes i totalrådgivning i januar 2020, men grundet revidering af projektmaterialet udskydes projektet med 3 måneder.

Det betyder, at 6,1 mio. kr. af projektmidlerne på i alt 8,5 mio. kr. i budget 2020 tidligst kan anvendes i 2021.

 

Beløb i mio. kr.

TB 2020

TB 2021

Anlægsbevilling

Frigivelse

Renovering af afdeling Skolesvinget (XA-40077-2)

-6,1

+6,1

2,5

2,5

I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg)

 

 

 

 

 

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Koncernledelsen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Ovenstående procesplan tages til efterretning.
 • Der meddelelse anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til projektering af Afdeling Skolesvinget (XA-40077-2).
 • De resterende 6,1 mio. kr. udskydes til anvendelse i budget 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales.

Punkt 13 Legepladspuljen 2020

Sagsresumé

Der er afsat 3,829 mio. kr. til renovering af legepladser på skoler og i dagtilbud i 2020. Beløbet søges frigivet og fordelt på baggrund af vurdering af indkomne ansøgninger.

 

Sagsbeskrivelse:

Puljen til renovering af legepladser er de kommende to år opjusteret med 2,5 mio. kr. årligt – i alt 5 mio. kr. i år 2020 og 2021. Hvert af disse år er er der i alt 3,829 mio. kr. til fordeling.

Puljen fordeles på baggrund af ansøgning efter følgende tre kriterier:

 1. Legepladsikkerhed
 2. Arbejdsmiljø
 3. Nye legeredskaber

 

Børn og Unge har en arbejdsgruppe bestående af fagfolk fra Ejendomsafdelingen, distriktsledere og administrationen, som gennemgår ansøgninger og indstiller til Børne- og Skoleudvalget.

 

Da ansøgningerne behandles i starten af januar 2020, vil den samlede indstilling blive eftersendt.

Økonomiske konsekvenser

Beløb i mio. kr.

TB 2019

TB 2020

Anlægsbevilling

Frigivelse

Renovering af legepladser (XA-40009-2)

 

 

3,829

3,829

I alt (- = kasseindlæg / + =

kasseudlæg)

 

 

 

 

 

Vurdering

Hvert år gennemgås legepladserne af et uvildigt eksternt firma. Gennemgangen af legepladserne er typisk foregået i sommerperioden. Fremadrettet vil tilsynet foregå i efteråret, således at den seneste vurdering kan indgå i fordelingen af anlægsmidler året efter.

Indstillinger

Børn og Unge indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

-          At forslaget til fordeling af midler i legepladspuljen godkendes.

-          Der meddeles anlægsbevilling til vedligehold af legepladser samt frigivelse af det afsatte beløb på 3,829mio. kr. i 2020 i henhold til vedlagte fordelingsplan (projektnummer XA-400009-2)

-          Evt. restpuljen fordeles løbende efter behov.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15-01-2020

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales med bemærkning om at der i forhold til Indre Ringvej fremrykkes et beløb fra budget 2021 til genetablering af legepladsfaciliteter.

Punkt 14 Frigivelse af anlægsmidler - Projektering cykelsti på Røde Banke

Sagsresumé

Der er i anlægsbudgettet for 2020 afsat 0,5 mio. kr. til projektering af cykelstier på Røde Banke. Disse midler ønskes frigivet således, at projekteringsarbejdet kan igangsættes.

 

Sagsbeskrivelse:

Der projekteres cykelsti på strækningen mellem Ussinggårdsvej og Strandvejen. Ligeledes ønskes der beslutning om, at ekspropriationsudvalget bemyndiges til at indlede forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på indgåelse af frivillige aftaler om erhvervelse af arealer, og om fornødent ved ekspropriation.

Som en del af projektet kigges der nærmere på særligt trafikafviklingen ved Davidsen, ligesom der kigges nærmere på, om der er behov for tiltag, der kan styrke trygheden og trafiksikkerheden på den øvrige del af Røde Banke, mellem Ussinggårdsvej og Snaremosevej.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsmidlerne på 0,5 mio. kr. frigives og anvendes til projektering af cykelstien.

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2020

TB 2021

TB 2022

TB2023

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

XA-50306 Cykelsti Røde Banke, projektering

 

 

 

 

0,5

0,5

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering

 

Det vurderes, at det er nødvendigt at frigive de afsatte midler, så projekteringen kan igangsættes.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,  

 1. at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer. 
 1. at Ekspropriationsudvalget bemyndiges til at indlede forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på indgåelse af aftaler om erhvervelse af arealer til projektet om fornødent ved ekspropriation

Beslutning i By- og Planudvalget den 15-01-2020

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales.

Punkt 15 Frigivelse af anlægsmidler - Ombygning af krydset Strandvejen / Vestre Ringvej, Pregate

Sagsresumé

Der er i anlægsbudgettet for 2020 afsat 6,0 mio. kr. til ombygning af krydset Vestre Ringvej / Strandvejen. Dette arbejde skal udføres, i forbindelse med ADPs behov for udbygning af krydset, og realisering af en Pregate. Midlerne ønskes frigivet således, at projekterings og anlægsarbejdet kan igangsættes.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med ADPs behov for udbygning af krydset Vestre Ringvej / Strandvejen, og realisering af en ny indkørsel til havneområdet for lastbiler, en Pregate, skal der foretages ændringer i krydset. Der skal etableres to venstresvingsspor fra Strandvejen mod Vestre Ringvej og to højresvingsspor fra Vestre Ringvej mod syd i retning mod motorvejen.

For at projektet kan gennemføres sammen med ADP ønskes frigivet således, at projekterings- og anlægsarbejdet kan igangsættes.

Ligeledes ønskes der beslutning om, at ekspropriationsudvalget bemyndiges til at indlede forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på indgåelse af frivillige aftaler om erhvervelse af arealer, og om fornødent ved ekspropriation.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsmidlerne på 6,0 mio. kr. frigives og anvendes til gennemførelse af krydsombygningen, samt til gennemførelse af tiltag der øger fremkommeligheden på de store indfaldsveje. 

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2020

TB 2021

TB 2022

TB2023

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

XA-50308 Infrastruktur Pregate

 

 

 

 

6,0

6,0

XG-50070-10

 

0,037

0,037

0,037

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

 

0,037

0,037

0,037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering

Det vurderes, at det er nødvendigt at frigive de afsatte midler, så projektet kan igangsættes.  

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,  

 1. at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer. 
 2. at Ekspropriationsudvalget bemyndiges til at indlede forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på indgåelse af aftaler om erhvervelse af arealer til projektet om fornødent ved ekspropriation.

Beslutning i By- og Planudvalget den 15-01-2020

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales.

Punkt 16 Frigivelse af anlægsmidler - Kanalbyen

Sagsresumé

Der er i anlægsbudgettet for 2020 afsat 2,0 mio. kr. til Kanalbyen. Midlerne ønskes frigivet, således at infrastrukturen i området, kan tilpasses løbende i takt med der sker udbygning i Kanalbyen. Anlægsmidler anvendes til løbende at planlæg, projektere de kommunale vejanlæg der grænser om til Kanalbyen. 

 

Sagsbeskrivelse:

I 2020 forventes det blandt andet, at der skal etableres tiltag omkring Port House i Sønder Voldgade, ligesom det forventes at der skal foretages tilpasninger omkring det nye P-hus i Sønder Voldgade / Sundegade.

Byggefelt 3, 4 og 5 i Oldenborggade forventes også igangsat, og når det byggeri står færdigt, vil det være nødvendigt at investere i Oldenborggade. Det forventes derfor også, at der i løbet af 2020 skal udarbejdes en endelig plan for den fremtidige vejudformning for Oldenborggade på strækningen mellem Prinsessegade og Kongensgade.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsmidlerne på 2,0 mio. kr. frigives

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2020

TB 2021

TB 2022

TB2023

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

XA-50208 Kanalbyen

 

 

 

 

2,0

2,0

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering

Det vurderes, at det er nødvendigt at frigive de afsatte midler, så den fortsatte projektering og etablering af mindre anlægsprojekter kan igangsættes. Dette skal ske i takt med udbygningen af kanalbyen, for at sikre en hensigtsmæssig sammenhænge mellem byggeprojekterne og de kommunale vejprojekter.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer. 

Beslutning i By- og Planudvalget den 15-01-2020

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales.

Punkt 17 Frigivelse af anlægsmidler - Infrastruktur Danmark C

Sagsresumé

Der er i anlægsbudgettet for 2020 afsat 4,676 mio. kr. til Infrastruktur i Danmark C. Midlerne ønskes frigivet, således at der kan igangsættes projektering af tiltag i Danmark C og gennemføres mindre anlægsprojekter.

 

Sagsbeskrivelse:

I 2020 forventes det, at der skal gennemføres:

 • Fortsat projektering af tiltag på Skærbækvej
 • Projektering af tiltag på Børupvej og Stakkesvang
 • Udvidelse af Nordensvej og som forberedelse til forlægning
 • Projektering af tiltag i øvrige dele af Danmark C samt ombygning af Rundkørslen ved Hejse Kro
 • Mindre anlægstiltag i Taulov, Danmark C-området, Vesterballevej samt ved DLG.

Ligeledes ønskes der beslutning om, at ekspropriationsudvalget bemyndiges til at indlede forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på indgåelse af frivillige aftaler om erhvervelse af arealer, og om fornødent ved ekspropriation.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsmidlerne på 4,676 mio. kr. frigives og anvendes til projektering/anlæggelse af mindre anlægsprojekter.

 

 

 

 

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2020

TB 2021

TB 2022

TB2023

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

XA-50291 Infrastruktur Danmark C

 

 

 

 

4,676

4,676

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering

Det vurderes, at det er nødvendigt at frigive de afsatte midler, således at den videre projektering af tiltag langs Skærbækvej og i de øvrige områder af Danmark C kan gennemføres.

Det vurderes ligeledes hensigtsmæssigt at Teknik og Miljø sammen med Taulov Transportcenter indleder en dialog med Taulov Fællesråd med henblik på at få deres input til de tiltag som forventes gennemført i de kommende år.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,  

 1. at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer. 
 2. at Ekspropriationsudvalget bemyndiges til at indlede forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på indgåelse af aftaler om erhvervelse af arealer til projektet om fornødent ved ekspropriation

Beslutning i By- og Planudvalget den 15-01-2020

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales.

Punkt 18 Frigivelse af anlægsmidler - Cykelsti på Kolding Landevej

Sagsresumé

Der er i anlægsbudgettet for 2020 afsat 16,7 mio. kr. til anlæggelse af cykelstier på Kolding Landevej og projektering af cykelsti langs Skærbækvej. Disse midler ønskes frigivet således, at anlægsarbejdet og projekteringsarbejdet kan igangsættes.

Sagsbeskrivelse:

I 2019 var der afsat 1,0 mio. kr., til projektering af cykelsti på Kolding Landevej. Denne projektering er nu gennemført. I 2020 er der afsat 16,7 mio. kr. til anlæggelsen af cykelstien samt projektering af cykelsti til Skærbæk.

For at muliggøre anlæggelsen af stien ønskes der beslutning om frigivelse af anlægsmidlerne og, at ekspropriationsudvalget bemyndiges til at indlede forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på indgåelse af frivillige aftaler om erhvervelse af arealer, og om fornødent ved ekspropriation.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsmidlerne på 16,7 mio. kr. frigives og anvendes til anlæggelse af cykelstien på Kolding Landevej og projektering af cykelstien langs Skærbækvej fra Kolding Landevej til Skærbæk.

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2020

TB 2021

TB 2022

TB2023

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

XA-50307 Cykelsti Kolding Landevej

 

 

 

 

16,7

16,7

XG-50066-2 Cykelstier

 

0,21

0,21

0,21

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

 

0,21

0,21

0,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering

Det vurderes, at det er nødvendigt at frigive de afsatte midler, så projekterne kan igangsættes.  

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,  

 1. at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer. 
 2. at Ekspropriationsudvalget bemyndiges til at indlede forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på indgåelse af aftaler om erhvervelse af arealer til projektet om fornødent ved ekspropriation

Beslutning i By- og Planudvalget den 15-01-2020

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales.

Punkt 19 Analyse af hotelkapacitet

Sagsresumé

Der søges om bevilling til udarbejdelse af hotelanalyse i Kanalbyen. Analysearbejdet medfinansieres af Realdania med 50% af udgiften.

 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med Budget 2020 har Byrådet signaleret, at det er vigtigt at en ny kulturinstitution i Kanalbyen skal være en integreret del af bymidten, der kan bidrage med liv og aktivitet døgnet rundt.

 

Gennem dialog med flere interessenter i Kanalbyen, er der tillige et ønske om en analyse, der stiller skarpt på hotelkapaciteten i Kanalbyen, også ved evt. etablering af et teater. Koncernledelsen foreslår, at der udarbejdes en analyse af en konsulent med specialviden indenfor hotelrådgivning. Analysen skal være med til at afdække og kortlægge muligheden for etablering af et nyt hotel i Kanalbyen. Realdania har givet tilsagn om medfinansiering af analysen med 50% af udgiften.

 

Cowi, der er rådgiver på sagen, forestår at udbyde analyseopgaven blandt tre konsulentfirmaer med speciale indenfor hotelrådgivning.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at analysen kan gennemføres på 2-3 måneder for maks. 250.000 kr. Udgiften fordeles ligeligt mellem Fredericia Kommune og Realdania Filantropi.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Koncernledelsen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. der bevilliges 125.000 kr. til udarbejdelse af hotelanalyse fra brandingpuljen

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Godkendt.

Punkt 20 Finanslov 2020 - udvalgte sager med konsekvenser for kommunerne

Sagsresumé

Økonomi og Personale har udarbejdet et notat, der kort beskriver, hvilke initiativer finansloven for 2020 indeholder, som forventes at have konsekvenser for kommunen. Sagen indstilles til drøftelse.

 

Sagsbeskrivelse:

Regeringen har sammen med partierne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet den 2. december 2019 indgået aftale om finansloven for 2020.

Økonomi og Personale har udarbejdet et notat, der kort beskriver, hvilke initiativer aftalen indeholder, som forventes at have konsekvenser for kommunen.

Notatet har til formål at skabe et samlet overblik over, hvilken betydning finansloven har for kommunen på tværs af udvalg og dermed skabe et fælles udgangspunkt for implementering af finanslovens initiativer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at sagen drøftes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Sagen blev drøftet.

Punkt 21 Ansøgning - Madsby Pige Cup 2020

Sagsresumé

 

Madsby Pige Cup 2020 finder sted den 5.-7. juni 2020. Arrangørerne søger om markedsføringstilskud på 50.000 kr.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Madsby Pige Cup 2020 finder sted den 5.-7. juni 2020, og arrangeres af Fredericia FF. Stævnet har 25 års jubilæum i år. Alle kampe afvikles på Fredericia FF’s baner i Madsby Enge. Der forventes at deltage 160 hold til stævnet – mere end 2300 deltagere.

 

Stævnet er allerede markedsført i mere end 2500 klubber i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland samt på arrangørernes hjemmeside. Hertil kommer markedsføring via flere sociale medier.

 

Alle spillere, trænere og holdledere modtager en T-shirt med stævnets logo på forsiden. Fredericia Kommune tilbydes igen i år mulighed for logo på blusens ryg med den heraf afledte markedsføring af Fredericia, når bluserne bliver brugt af deltagerne rundt om i landet efterfølgende.

 

Arrangørerne søger om markedsføringstilskud på 50.000 kr., herunder til tryk af Fredericias logo på bluser.

 

Arrangørerne vurderer, at stævnet er et meget positiv arrangement for Fredericia, som bl.a. har en god betydning for byens forretninger. Fredericia Kommune har givet markedsføringstilskud til arrangementet gennem en årrække.

 

Ansøgningen er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

 

Der ansøges om 50.000 kr., som kan finansieres af brandingpuljen.

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

 

Byrådssekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget

 

 1. Bevilliger tilskuddet på 50.000 kr. fra brandingpuljen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Godkendt.

Punkt 22 Ændring af delegationsplan for By- og Planudvalget

Sagsresumé

Efter delegationsplanen skal høringssvar på høringer fra staten om statslige VVM-redegørelser besluttes i By- og Planudvalget, før de sendes til de statslige myndigheder. For at sikre mulighed for at kunne svare inden for høringsfristen, anbefaler administrationen at dette ændres, så administrationen bemyndiges til at afgive høringssvar og efterfølgende orientere udvalget.

 

Sagsbeskrivelse:

Efter delegationsplanen skal høringssvar på høringer fra staten om statslige VVM-redegørelser (§ 11 g) besluttes i By- og Planudvalget, på baggrund af indstilling fra administrationen.

 

Lovgrundlaget for VVM-redegørelser er ændret siden delegationsplanens vedtagelse. VVM-redegørelser udarbejdes ikke længere med udgangspunkt i planloven. Det gældende lovgrundlag for VVM er nu ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”.

Efter denne lov skal der ikke med en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse) udarbejdes kommuneplantillæg.

 

I forhold til fremtidige statslige miljøkonsekvensrapporter vil Fredericia Kommune blive hørt i forbindelse med afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold og efterfølgende i forbindelse med høring af selve miljøkonsekvensrapporten. Disse høringsperioder kommer ikke nødvendigvis til at passe med, at et udkast til svar vil kunne behandles i BPU inden høringsfristens udløb.

 

Administrationen har i tidligere sager om statslige VVM-redegørelser ikke haft mulighed for at få sagen behandlet i BPU inden høringsfristen udløb. Dette har betydet, at administrationen har svaret inden for høringsfristen og orienteret udvalget efterfølgende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at administrationen får bemyndigelse til at afgive høringssvar på høringer omkring statslige miljøvurderinger og orientere By- og Planudvalget efterfølgende. Dette vil være på linje med afgørelser vedr. VVM-pligt af planer og projekter, hvor administrationen beslutter og orienterer udvalget efterfølgende, og det vil sikre, at der kan afgives et høringssvar inden høringsfristens udløb.

 

Det vil være den afdeling, som varetager det myndighedsområde, som den konkrete miljøvurdering/VVM omhandler, som har ansvaret for høringssvar for til den statslige miljøvurdering.

Indstillinger

Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet at delegationsplanen ændres, således administrationen bemyndiges til at afgive høringssvar på høringer omkring statslige miljøvurderinger og orientere By- og Planudvalget efterfølgende.

Beslutning i By- og Planudvalget den 15-01-2020

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales.

Punkt 23 Politisk repræsentation i vandplansammenhæng

Sagsresumé

Der skal vælges en politisk repræsentant og en suppleant fra Fredericia Kommune til deltagelse i det igangværende arbejde, som vandområdeplanen for Lillebælt, Jylland foranlediger. Samtidig skal der vælges en politisk kontakt til det eventuelt kommende arbejde med næste generation af vandplan, herunder vandråd.

 

Sagsbeskrivelse:

Vandområdeplaner

Der har i flere år været meget fokus på at forbedre vandmiljøet, herunder at reducere udledningen af næringsstoffer til havmiljøet. Arbejdet styres/organiseres bl.a. via ”vandområdeplaner” (VOP), som indeholder projektforslag for alle kommuner. Vandområdeplanerne skal sikre, at vandløb. søer, kystvand og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder miljømålet ”god tilstand”.

 

Fredericia Kommune er i vandområdeplanen omfattet af hovedvandopland Lillebælt, Jylland (1.11). Heraf fremgår det af projektlisten, at vi reelt har få projektmuligheder. Vi har pt. realiseret tre vådområdeprojekter ved hhv. Bredstrup/Pjedsted, Egeskov og Bøgeskov. Pt. er kommunen i gang med en forundersøgelse for et vådområde ved Vindmøllebæk – øst for Skærbæk og der er yderligere fokus på at afklare muligheder for et større vådområdeprojekt ved Spang Å.

 

Den formelle organisering i dette ”vandområdesamarbejde” ”VOS” fremgår af bilaget fra 2014; men kort fortalt er der en politisk styregruppe, en administrativ styregruppe (ledelsesrepræsentanter), en teknikergruppe samt en sekretariatsfunktion; hvor sidstnævnte er gået på skift. Pt. er det Haderslev Kommune, der er sekretariatskommune.

 

Vandråd

I dec. 2019 oprettes der Vandråd, som består af relevante organisationer og foreninger. Rådet skal i løbet af 2020 komme med forslag til vandløbsprojekter, der kan forbedre de fysiske forhold i vandløbene for at opnå målsætningen. Dette sker i forhold til de kommende vandområdeplaner, der dækker perioden 2021 -2027. (Dette skete også i 2014 og 2017). Vejle Kommune har nu sekretariatsopgaven med at koordinere dette arbejde for alle kommunerne i området (Hedensted, Vejle, Billund, Fredericia, Kolding, Haderslev, Åbenrå og Sønderborg).

 

Økonomiske konsekvenser

 

Der er ikke nogen økonomisk konsekvens i forhold til VOS-arbejdet og vandrådene. Kommunernes opgave i forhold til varetagelse af sekretariatsfunktionen for vandråd bliver delvist kompenseret via DUT-midler som kanaliseres videre til sekretariatskommunen.

Vurdering

Teknik & Miljø finder det hensigtsmæssigt at den politiske kontakt i relation til vandrådsarbejdet er den samme som repræsenterer kommunen i VOS-sammenhæng.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget anbefaler hhv. Økonomiudvalget og Byrådet

at der udpeges en repræsentant og en suppleant, der skal deltage i hovedvandoplandets politiske VOS-gruppe, og som samtidig er den politiske kontakt i relation til vandrådet ifald behovet opstår. Og

at Miljø- og Teknikudvalget fremadrettet bemyndiges til at udpege politiske repræsentanter i vandplansammenhæng.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 15-01-2020

Anbefales i det Miljø- og Teknikudvalget anbefaler Lise Nielson er repræsentant og Cecilie R. Schultz suppleant.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales.

Punkt 24 Indstilling af kandidater til vurderingsankenævnet

Sagsresumé

I forbindelse med den ny struktur i vurderingsankenævnet skal der indstilles nye medlemmer til nævnet for perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2022.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet indstillede i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalg november 2017, medlemmer til vurderingssankenævnet. Der har været en ny struktur for nævnet undervejs i flere år, hvorfor der også har været flere forlængelser af funktionsperioder. Det nye vurderingsankenævn er nu klar, hvorfor der skal indstilles nye medlemmer.

 

Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter lov om vurdering af landets faste ejendomme samt ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3 (vedr. udstykning).

 

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i vurderingsankenævnskredse og antallet af medlemmer af det enkelte vurderingsankenævn.
Skatteministeren udnævner nævnsmedlemmerne tillige med en suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, som vurderingsankenævnskredsen omfatter. Pladserne i nævnet fordeles af skatteministeren mellem disse kommuner med udgangspunkt i indbyggerantallet i kommunerne pr. 1. januar i det kalenderår, hvor den ordinære funktionsperiode begynder. 

 

Funktionsperioden vil i den første periode være fra den 1. januar 2021 til 30. juni 2022. Herefter vil funktionsperioder være på fire år, således at funktionsperioden begynder den 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder.

 

For at kunne blive indstillet som kandidat til vurderingsankenævnet skal kandidaten være valgbar til kommunalbestyrelsen, opfylde habilitets- og decorumskravet samt besidde IT-kundskaber på bruger niveau. Man er valgbar til kommunalbestyrelsen, hvis man er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og ikke har været idømt eller have vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed. Man opfylder ikke habilitets- og decorumskravet hvis man er ansat i skatteforvaltningen eller er medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige. Byrådet skal herudover sikre et repræsentativt snit af befolkningen ved indstillingen. Det betyder, at Byrådet skal forholde sig til blandt andet køn, alder og etnicitet m.v.

 

Et medlem, der mister sin valgbarhed, skal udtræde af vurderingsankenævnet. Et medlem, der har været fraværende fra nævnets møder i en sammenhængende periode på over seks måneder, skal udtræde af nævnet.

 

Vurderingsankenævnet vælger en formand og en eller to næstformænd blandt nævnets medlemmer. En ansat i told- og skatteforvaltningen kan ikke være medlem af eller stedfortræder i et vurderingsankenævn. Ingen kan samtidig være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten.

 

Fredericia Kommune er en del af Vurderingsankenævn Østjylland sammen med Kolding, Vejle, Hedensted, Horsens, Odder, Skanderborg, Finans Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening, hvortil der skal udpeges seksten medlemmer. Fredericia Kommune har fået tildelt en plads til Vurderingsankenævn Østjylland.

 

Byrådet udpegede i 2019 Karsten Cordtz med Hans Martin Brøndum som suppleant. Byrådet kan frit vælge at indstille de samme personer, som ved sidste udpegning eller kan pege på nye kandidater.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet, at udpege et medlemmer til vurderingsankenævnet. Alene personer, der er valgbare til kommunalbestyrelsen, kan udpeges. Kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til vurderingsankenævnet foretages ved et forholdstalsvalg.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Karsten Cordtz anbefales som medlem med Hans Martin Brøndum som suppleant.

Punkt 25 Indstilling af kandidater til skatteankenævnet

Sagsresumé

I forbindelse med den ny struktur i Skatteankenævnet skal der indstilles nye medlemmer til nævnet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet indstillede i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalg november 2017, medlemmer til Skatteankenævnet. Der har været en ny struktur for nævnet undervejs i flere år, hvorfor der også har været flere forlængelser af funktionsperioder. Det nye skatteankenævn er nu klar, hvorfor der skal indstilles nye medlemmer, selvom det er midt i en funktionsperiode.

 

Skatteankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer om forskudsregistrering af indkomst, ansættelse af indkomstskat, ansættelse af ejendomsværdi m.fl.

 

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse og antallet af medlemmer af det enkelte skatteankenævn.

 

Skatteministeren udnævner nævnsmedlemmerne tillige med en suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, som skatteankenævnskredsen omfatter.

 

Pladserne i nævnet fordeles af skatteministeren mellem disse kommuner med udgangspunkt i indbyggerantallet i kommunerne pr. 1. januar i det kalenderår, hvor den ordinære funktionsperiode begynder. Hver kommunalbestyrelse skal indstille mindst to personer til hver af kommunens pladser i nævnet og mindst to personer til funktionen som suppleant herfor.

 

Funktionsperioden vil i den første periode være fra den 1. juli 2020 til 30. juni 2022. Herefter vil funktionsperioder være på fire år, således at funktionsperioden begynder den 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder.

 

For at kunne blive indstillet som kandidat til skatteankenævnet skal kandidaten være valgbar til kommunalbestyrelsen, opfylde habilitets- og decorumskravet samt besidde IT-kundskaber på bruger niveau. Man er valgbar til kommunalbestyrelsen, hvis man er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og ikke har været idømt eller have vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed. Man opfylder ikke habilitets- og decorumskravet hvis man er ansat i skatteforvaltningen eller er medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige. Byrådet skal herudover sikre et repræsentativt snit af befolkningen ved indstillingen. Det betyder, at Byrådet skal forholde sig til blandt andet køn, alder og etnicitet m.v.

 

En kandidat kan ikke være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten samtidig.

 

Et medlem, der mister sin valgbarhed, skal udtræde af skatteankenævnet. Et medlem, der har været fraværende fra nævnets møder i en sammenhængende periode på over seks måneder, skal udtræde af nævnet.

 

Skatteankenævnet vælger en formand og en eller to næstformænd blandt nævnets medlemmer. Et skatteankenævn kan vælge at opdele sig i besluttende led bestående af mindst tre medlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller en næstformand. Ved en sådan opdeling skal de besluttende led så vidt muligt sikres en alsidig sammensætning. For at et besluttende led kan træffe en afgørelse, skal mindst tre medlemmer eller deres stedfortrædere deltage i afgørelsen. Ethvert medlem af skatteankenævnet kan kræve en sag forelagt for det samlede skatteankenævn.

 

Fredericia Kommune er sammen med Kolding og Vejle Kommuner en del af Skatteankenævnet Vejle, hvortil der skal udpeges syv medlemmer. Fredericia Kommune har fået tildelt to pladser i Skatteankenævnet Vejle.

 

Ved konstitueringen i 2017 udpegede Byrådet Lone Thomhav med Charlotte Høgedal som suppleant, samt Per Moos Laursen med Marianne Thomsen som suppleant. Byrådet kan frit vælge at indstille de samme personer som ved konstitueringen eller pege på nye repræsentanter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet, at udpege to medlemmer samt to suppleanter herfor til Skatteankenævnet. Alene personer, der er valgbare til kommunalbestyrelsen, kan udpeges. Kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til Skatteankenævnet foretages ved et forholdstalsvalg.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Lone Thomhav anbefales som medlem med Charlotte Høgedal som suppleant. Og Per Moos Laursen som medlem med Marianne Thomsen som suppleant.

Punkt 26 Igangsætning af Kommuneplan 2021 - 2033

Sagsresumé

Med den endelige vedtagelse af Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet er fundamentet for den kommende kommuneplanrevision på plads. Det er nu tid til formelt at få igangsat arbejdet med Kommuneplan 2021-2033 med tilhørende indkaldelse af idéer og forslag til den kommende kommuneplanrevision (foroffentlighedsfasen).

 

Sagsbeskrivelse:

Ifølge planloven skal byrådet foretage en hel eller delvis revision af kommuneplanen hvert 4. år og inden udgangen af byrådets valgperiode, dvs. inden udgangen af 2021.

Forud for igangsætningen af kommuneplanrevisionen, skal byrådet vedtage en planstrategi.

Planstrategien skal udpege, hvilken retning byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig i. Planstrategien er dermed en vigtig strategi for den langsigtede udvikling i Fredericia og for kommuneplanlægningen.

 

Planstrategien fokuserer på den strategiske og fysiske planlægning, og er derfor rettet mod de fysiske strukturer, arealanvendelser mv. Planstrategien er samtidig et juridisk dokument, som indeholder en revisionsbeslutning om, i hvilket omfang og ikke mindst hvilke emner, der skal revideres i den kommende Kommuneplan 2021-2033. 

Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet blev vedtaget 7. oktober 2019 af Fredericia Byråd. Da dele af planstrategien er fælles for alle 7 kommuner i Trekantområdet, blev planstrategien offentlig bekendtgjort samtidigt for alle 7 kommuner i Trekantområdet den 5. november 2019. 

 

Det er nu tid til formelt at igangsætte arbejdet med Kommuneplan 2021-2033. 

Siden 1994 har kommunerne i Trekantområdet haft et kommuneplansamarbejde. I dag samarbejder Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner om såvel planstrategi som kommuneplan. Konkret udmøntes samarbejdet i nogle fælles dokumenter, der omfatter hele Trekantområdet, og nogle lokale dokumenter, som udelukkende omfatter Fredericia Kommune.

 

Planstrategi 2019 består af to dele:

 • En fælles del for Trekantområdet (Trekantområdets Strategi for vækst og attraktivitet)
 • En lokal del for Fredericia Kommune (Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune).
 •  

Kommuneplan 2017-2029 består ligeledes af to dele:

 • Trekantområdets fælles hovedstruktur og retningslinjer, som indeholder de overordnede mål og handlinger for hele Trekantområdet med tilhørende retningslinjer og redegørelser.
 • Fredericia Kommunes lokale hovedstruktur, som indeholder de lokale mål og handlinger for Fredericia Kommune med tilhørende lokale retningslinjer og redegørelser samt rammer for lokalplanlægningen.

 

Med den samlede Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet er det besluttet, at Kommuneplan 2017-2029 skal delvist revideres. En del af den gældende kommuneplans indhold vil derfor blive genvedtaget for en ny 4-års-periode.

 

Den fælles del af planstrategien (Trekantområdets strategi for vækst og attraktivitet) fastlægger en samlet strategi for kommunerne i Trekantområdet. Den fælles strategi disponeres ud fra fire spor: ”Erhvervsudvikling”, ”Arbejdsmarked og uddannelse”, ”Bosætning, kultur og oplevelser” og ”Mobilitet og forsyning”.

Derudover er der identificeret en række strategiske temaer, som den kommende fælles kommuneplan skal revideres ud fra. Temaerne er følgende:

 • Grøn omstilling
 • Turisme
 • Områder med risiko for oversvømmelse og erosion
 • Områder forbeholdt produktionsvirksomheder mv. samt konsekvenszoner omkring de nævnte områder
 • Potentiel natur
 • Strategisk planlægning for landsbyer

 

Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune sætter fokus på syv temaer, som alle udgør centrale elementer i kommunens videre fysiske og strategiske udvikling: Temaerne omhandler:

 • Bymidten
 • Bosætning
 • Erhverv
 • Detailhandel
 • Infrastruktur og mobilitet
 • Natur. Landskab og friluftsliv
 • Klimatilpasning

I den lokale planstrategi er der under hvert tema nævnt en række specifikke emner, som skal indgå i den kommende kommuneplanrevision.

Ud over den tematiske revision af fælles og lokal kommuneplan, vil der ligeledes pågå en opstramning og revurdering af både indhold og opdeling mellem den fælles og lokale kommuneplan.

Derudover vil kommuneplanen blive ajourført og opdateret i øvrigt i forhold til statslige planer samt ændret lovgivning. Arealudpegninger, retningslinjer, redegørelser ajourføres og evt. nye retningslinjer indføres på baggrund af erfaringer fra administrationen af den fælles Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet.

 

Tidsplan

Der er fastlagt en tidsplan for revisionen af den fælles kommuneplan for Trekantområdet, som den lokale del af kommuneplanrevisionen også vil følge.

Frem til okt. 2020

Udarbejdelse af udkast til Forslag til Kommuneplan 2021-2033

Nov. 2020 – jan. 2021

Teknisk og politisk høring af udkast

Mar. 2021

Trekantområdets bestyrelses godkendelse af Forslag til fælles Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet

Mar. – jun. 2021

De 7 byråds godkendelse af Forslag til Kommuneplan 2021-2033

Jun. – aug. 2021

Offentlig høring (min. 8 uger)

Aug. – okt. 2021

Behandling af høringssvar

Okt. 2021

Trekantområdets bestyrelses godkendelse af Forslag til fælles Kommuneplan 2021-2033 For Trekantområdet

Nov. – dec. 2021

De 7 byråds godkendelse af endelig Kommuneplan 2021-2033

Dec. 2021

Offentlig bekendtgørelse

 

Foroffentlighedsfase og borgerinddragelse

Den formelle igangsætning af kommuneplanrevisionen vil ske med en tilhørende foroffentlighedsfase, hvor der indkaldes idéer og forslag til den kommende kommuneplanrevision indenfor rammerne af de vedtagne revisionsemner. Foroffentlighedsfasen kunne evt. tilrettelægges, så den understøtter en mere målrettet borgerinvolvering indenfor nogle særlige emner, som vil blive defineret nærmere i den kommende tilrettelæggelse af kommuneplanrevisionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Byrådet skal sikre, at kommuneplanen medvirker til at opfylde planloves overordnede mål for arealanvendelsen. Planlovens formål er at sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.

Med Planstrategi 2019 prøver Fredericia Kommune at løfte blikket og se på kommunens udvikling i et mere helhedsorienteret og samlende perspektiv. De valgte revisionstemaer til det kommende arbejde med Kommuneplan 2021-2033 vurderes dermed at være i tråd med planlovens formål.

Teknik og Miljø vurderer ligeledes, at den samlede Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet er i overensstemmelse med Fredericia Byråds Vision 2020 og øvrige overordnede politiske mål for kommunen. Planstrategien suppleres af andre strategier, blandt andet kommunens strategi ”Fredericia for verdensmålene”.

Når Kommuneplan 2021-2033 er endelig godkendt, vil den give gode muligheder for at understøtte kommunens strategiske og fysiske udvikling de næste 4 år i tråd med byrådets ønsker.

Indstillinger

Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at arbejdet med Kommuneplan 2021-2033 igangsættes.

Beslutning i By- og Planudvalget den 15-01-2020

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales.

Punkt 27 Forslag til lokalplan 370 - Etageboliger ved Nørrebrogade og Thrigesvej

Sagsresumé

På By- og Planudvalgets møde d. 15. maj 2019 blev arbejdet med en lokalplan og et kommuneplantillæg for etageboliger i 4 til 5 etager ved Nørrebrogade og Thrigesvej igangsat. Oprindelig bestod udviklerens projekt af 76 boliger fordelt på 4 boligblokke, hvoraf én blok, mod Nørrebrogade, skulle opføres i 5 etager og tre andre blokke, mod Thrigesvej, skulle opføres i 4 etager. På baggrund af bemærkninger modtaget i foroffentlighedsfasen samt støjberegninger er projektet ændret til ca. 75 boliger fordelt på 3 boligblokke, alle i 5 etager. Det er med dette udgangspunkt, at forslag til lokalplan 370 og kommuneplantillæg nr. 13 er udarbejdet.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune modtog tidligere på året en forespørgsel om muligheden for at opføre boligbebyggelse på ejendommen Nørrebrogade 109 i Fredericia. Projektet bestod af 4 etageboligblokke med i alt 76 lejligheder i størrelsen 40-120 m2 og et samlet areal på 6.306 m2. Det var ønsket at give bebyggelsen en højde på 4 etager mod Thrigesvej og 5 etager mod Nørrebrogade. Bebyggelsesprocenten var beregnet til omkring 120.

 

Teknik & Miljø har modtaget kommentarer i forbindelse med foroffentlighedsfasen, som især udtrykker bekymring ift. antallet af boliger og den deraf øgede trafikmængde. M.h.t. bebyggelsens højde ønskes der lagt vægt på, at byggeriet ved arkitektonisk og æstetisk bearbejdning tilpasses omgivelserne.

 

Støjberegninger har siden vist, at arealerne nærmest Nørrebrogade er belastet af trafikstøj i et omfang, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj på facade og opholdsarealer ikke vil kunne overholdes. På den baggrund er der foretaget justeringer i projektet, som dels betyder, at bygningen mod Nørrebrogade trækkes længere væk fra vejen og trafikstøjen, dels at der fjernes en bygning, men at der til gengæld bygges i 5 etager både mod Nørrebrogade og Thrigesvej. Antallet af boliger og bebyggelsesprocenten vil være tilnærmelsesvis den samme. Til gengæld frigøres lidt mere af grundens areal til grønne områder og fælles opholdsarealer.

 

Lokalplanforslaget giver således mulighed for opførelse af etageboligbebyggelse i op til 5 etager og en maksimal bebyggelsesprocent på 120. Der er i lokalplanforslaget fastsat bestemmelser, der sikrer at øverste etage på alle bygninger trækkes tilbage fra facadelinjerne. Hensigten er at opnå en bedre tilpasning til omgivelserne samt give byggeriet et lettere, mere elegant og mindre voluminøst udtryk.

 

I forbindelse med planarbejdet er der udarbejdet skyggediagrammer, der viser, at den eksisterende boligbebyggelse ikke vil blive generet af skyggevirkningen fra bygninger i 5 etager i lokalplanområdet. Dog vil erhvervsbebyggelsen på den nordlige side af Thrigesvej blive væsentlig skyggepåvirket i vinterhalvåret.

 

Forhold til kommuneplanen

Ejendommen er i kommuneplanen beliggende inden for rammeområde N.BE.1, hvor anvendelsen er fastlagt til blandet bolig og erhverv. De bebyggelsesregulerende bestemmelser fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 60 for etageboliger, maksimalt 2 etager og en maksimal bygningshøjde på 10 m.

Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017 – 2029 muliggør bebyggelse i op til 5 etager med en maksimal bygningshøjde på 20 m, samt fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 120. Tillægget vil kun være gældende for området omfattet af lokalplan 370.

 

Gældende lokalplan

Lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan 16A, som fastlægger anvendelsen til erhvervsområde for lettere industri, lager og værkstedsvirksomheder, herunder service- og forretningsvirksomhed, bowling-/billardlokaliteter, offentlige formål, børneinstitution m.m.  Med vedtagelsen af lokalplan 370 aflyses lokalplan 16A for det område, der er omfatte af lokalplan 370.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at der med forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til lokalplan 370 er tilvejebragt et plangrundlag, der giver mulighed for opførelse af en attraktiv bebyggelse, der er med til at efterkomme efterspørgslen på mindre men attraktive boliger, der tilgodeser både unges, ældres, enliges og de små familiers behov. Med lokalplanens bestemmelser sikres en arkitektonisk bearbejdning af bebyggelsen, så den dels i volumen kan spille sammen med det store bygningskompleks i form af Fredericia Gymnasium og dels kan tilpasses og formidle overgangen til den øvrige bebyggelse i området. Teknik & Miljø vurderer ligeledes, at det eksisterende vejnet har den fornødne kapacitet til, at trafikken, som den nye bebyggelse vil generere, kan afvikles sikkert.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. at forslag til lokalplan 370 samt forslag til tillæg nr. 13 til kommuneplan 2017 – 2019 udsendes i offentlig høring i 8 uger og

 

 1. at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af planforslagene.

Beslutning i By- og Planudvalget den 15-01-2020

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales.

Punkt 28 Endelig vedtagelse af Lokalplan 333 - Karolinelunden

Sagsresumé

Teknik & Miljø har udarbejdet Forslag til lokalplan 333 – Karolinelunden. Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelsen af blandet bolig og erhverv for lokalplanens område, herunder offentlig og privat service. Herudover giver lokalplanen mulighed for etablering af støjvold mod eksisterende Shell havneterminal, opholdsarealer i tilknytning til bebyggelse, grønt parkområde og parkering.

 

Lokalplansforslaget blev udsendt i offentlig høring i juni-november 2017. Høringsperioden var forlænget pga. ekstra dialog med Erhvervsstyrelsen. I den samlede høringsperiode er der indkommet 6 indsigelser/bemærkninger til lokalplansforslaget. Indsigelserne har givet anledning til enkelte rettelser i lokalplanen og miljørapporten.

 

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af anmodning fra Kanalbyen i Fredericia, har Fredericia Kommune i maj 2017 igangsat udarbejdelse af lokalplan 333, et ca. 3,4 hektar stort område i bymidten, beliggende indenfor et område i den østligste del af Kanalbyen. Området ligger i tilknytning til det eksisterende byområde øst for Kongensgade og i naturlig forlængelse af de to allerede etablerede områder i Oldenborggadekvarteret, Frederikshuset og Kongens Punkt.

 

Den nye bebyggelse i lokalplanområdet viderefører den eksisterende bymidte og sikrer den nord-syd gående karrestruktur, som er kendetegnende for Fredericias bymidte. Herved kommer den nye bebyggelse til at fremstå som en naturlig udvidelse af den eksisterende bymidte indenfor voldene.

 

Området anvendes i dag til midlertidige aktiviteter i tilknytning til Kanalbyen. Der er ingen eksisterende bebyggelse i området.

 

Lokalplanens indhold

Med lokalplanen er der udarbejdet et plangrundlag, der giver mulighed for en ny attraktiv bydel med respekt for den omkringliggende bystruktur. Områdets beliggenhed tæt på bymidte og eksisterende voldanlæg fordrer endvidere en bevidst bearbejdning af sammenhænge og overgange mellem eksisterende by og grønne områder. I lokalplanen er der derfor arbejdet bevidst med fastholdelsen af karréstrukturen kendetegnende for den samlede bymidte indenfor Fredericia Vold, samt en grøn forbindelse mod Kastellet mod øst. Det grønne areal er placeret, hvor voldanlægget tidligere har ligget mod Lillebælt, hvilket kan medvirke til at skabe sammenhæng fra den nye bydel til den grønne ring i form af voldanlægget omkring bymidten.

 

Lokalplanen åbner mulighed for at indrette bydelen med blandede byfunktioner såsom bolig, kultur og erhverv i miljøklasse 1 – 2, offentlig og privat service, bypark og parkeringsanlæg.

 

Lokalplanen udlægger også generelt grønne områder og opholdsarealer. Det grønne byrum, Sønder Vold, udlægges med mulighed for, at der kan etableres overdækket terrænparkering. Området ind mod Shell udlægges til p-hus og støjafskærmning.

 

Endelig er det lokalplanens formål at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse og at sikre hensigtsmæssige adgangs- og parkeringsarealer til områdets funktioner.

 

Forholdet til Kommuneplan 2013 - 2025

Anvendelsen til blandede byfunktioner såsom bolig, kultur og erhverv i miljøklasse 1 – 2, offentlig og privat service, bypark og parkeringsanlæg, er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Offentlig høring

Byrådet vedtog den 12. juni 2017 Forslag til lokalplan 333 – Karolinelunden. Lokalplansforslaget blev udsendt i offentlig høring i perioden 14. juni 2017 til 23. august 2017. I forbindelse med denne høring var der baggrund for at foretage en opfølgende gennemgang af planforslaget med tilhørende drøftelser og dialogmøder med de statslige myndigheder. Hensigten med gennemgangen af planforslaget var at give de statslige myndigheder mulighed for at identificere forhold, hvor der kunne være mulige konflikter i forhold til statens interesser. På den baggrund blev høringsperioden forlænget til 29. november 2017.

 

I den samlede høringsperiode er der indkommet 6 indsigelser/bemærkninger til lokalplansforslaget. De indkomne indsigelser/bemærkninger er samlet i en hvidbog og behandlet i et notat, som begge er vedlagt indstillingen som bilag.

 

Indsigelserne drejer sig primært om:

 • Virksomhedsstøj
 • Trafikstøj
 • Bygningshøjde

 

Virksomhedsstøj:

Bemærkninger omhandler primært hensynet til den eksisterende aktivitet på Shell havneterminal og sikring af forholdssvarende afskærmning mellem ny bebyggelse og eksisterende havn. Der er her gjort særligt opmærksom på ændringer i forhold til driften der er foretaget efter VVM-redegørelsen i 2012, samt interesse i fortsat at sikre driftsmuligheder for A/S Danske Shell.

 

Trafikstøj:

Bemærkning omhandler øget trafikstøj afledt af realisering af lokalplan.

 

Bygningshøjde:

Bemærkning omhandler byggeriets højde, da det menes at hindre udsigten til eksisterende havn.

 

Sammenfattende redegørelse

I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen skal der foreligge en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, samt hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

Miljørapporten er på baggrund af yderligere undersøgelser blevet opdateret på forhold omkring virksomhedsstøj.

 

Den sammenfattende redegørelse er vedlagt indstillingen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at de afledte økonomiske konsekvenser ved realiseringen af de byggeprojekter og nye byrum, som lokalplansforslaget giver mulighed for, vil være af stor positiv betydning for Fredericias og Kanalbyens fortsatte udvikling.

 

En realisering af lokalplanen vil indebære, at der på sigt skal ske en opgradering af Kongensgade samt, at der skal udføres kryds- og fortovsjusteringer af de eksisterende kommunale veje i tilknytning til lokalplanens område.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at indsigelserne og forvaltningens forslag til præciseringer, giver anledning til følgende ændringer i lokalplanens bestemmelser.

 

Ændringer på baggrund af offentlig høring:

 1. Lokalplanens § 9.3
  § 9.3. Det skal påregnes, at der i området syd for Skanseodde skal etableres en støjafskærmning imod Shell Havneterminal. Støjafskærmningen etableres med toppunkt i kote 10.
   

Der tilføjes følgende til § 9.3:

Den i § 9.3 nævnte støjafskærmning skal være min. 8 meter og min. opført i kote 10 mod Shell Havneterminal og skal senest være opført når, hensynet til overholdelse af de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj på facader og opholdsarealer fra Shell Havneterminal nødvendiggør det.

 

 1. Lokalplanens § 11.4
  11.4. Før bebyggelsen kan tages i brug til boligformål eller anden støjfølsom anvendelse skal det dokumenteres at de vejledende grænseværdier for trafik- og virksomhedsstøj kan overholdes på lokalplanens opholdsareal og facader for boliger og bygninger til anden støjfølsom anvendelse.

  Ændres til:
  §11.4. Før bebyggelse kan tages i brug til boligformål eller anden støjfølsom anvendelse skal det dokumenteres, at de vejledende grænseværdier for trafik- og virksomhedsstøj kan overholdes på lokalplanens opholdsareal samt på mindst én facade for boliger og bygninger til anden støjfølsom anvendelse. For lokalplanen i øvrigt må intet sted i lokalplanområdet for boliger og bygninger til anden støjfølsom anvendelse have et støjniveau fra virksomheder på mere end max 48 dB – herunder på alle facader.

Høringssvar angående øget trafikstøj på Kongensgade afledt af lokalplan 333 vurderes ikke at give anledning til et samlet støjniveau over de vejledende grænseværdier.

 

Ændringer på baggrund af forvaltningens anbefaling:

 1. Lokalplanens § 3.3

§ 3.3. Byggefelt 32.

Der må opføres max 10.700 m² bruttoetageareal i byggefelt 32, fordelt på max 5.400 m² bruttoetageareal til erhverv og max 5.300 m² bruttoetageareal til kulturelle formål. Bebyggelse til parkering, renovation, cykler, tekniske anlæg mv. indgår ikke i bruttoetagearealet.

 

Ændres til

§ 3.3. Byggefelt 32.

Der må opføres max 5.750 m² bruttoetageareal i byggefelt 32, til erhverv og / eller kulturelle formål. Bebyggelse til parkering, renovation, cykler, tekniske anlæg mv. indgår ikke i bruttoetagearealet.

Ændringen anbefales på baggrund af at byggefeltets størrelse ikke muliggør de angivne 10.700 m² bruttoetageareal med et maksimum etageantal på 3 etager – der er derfor tale om en fejl i lokalplanen. Grundarealet for byggefeltet er angivet til 1.987 m², og det vurderes på den baggrund at de 5.750 m² vil udgøre absolut maksimum for mulig udnyttelse af byggefeltet. Der gives stadig mulighed for anvendelse til både erhverv og kulturelle formål. Ovenstående rettelse vurderes ikke at have betydning for bygningshøjde, volumen, trafikale forhold, støj eller samfundsmæssig risiko, og vurderes derfor mulig uden fornyet høring.

 

Teknik & Miljø vurderer, at lokalplan 333 er tilstrækkeligt belyst ved den opdaterede miljørapport. Teknik & Miljø vurderer, at lovgivningen er overholdt, og finder ikke, at der i offentlighedsperioden er fremkommet bemærkninger, der medfører behov for, at der skal foretages yderligere vurderinger og undersøgelser ud over dem, som fremgår i den sammenfattende redegørelse.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 333 vedtages endeligt med de beskrevne ændringer, idet administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

 

Beslutning i By- og Planudvalget den 15-01-2020

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales.

Punkt 29 Dispensation fra lokalplan 291 til opførelse af 141 boliger

Sagsresumé

Der søges om dispensation til opførelse af 141 boliger, mindre overskridelser af byggefelter, antal p-pladser, anlæggelse af 1 forbindelsesvej med parkering langs det østlige skel og ændring beplantning langs østligt skel. Ifølge Lokalplan 291, som er gældende for området, må der opføres 90 boliger.

Plan og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 6. november at sende ansøgningen i naboorientering.

Der er indkommet 6 høringssvar, hvoraf de 2 er fra flere husstande.

Teknik & Miljø finder, at der er grundlag for at meddele dispensation.

 

Sagsbeskrivelse:

Arkitekt firmaet Luplau og Poulsen har søgt om tilladelse til opførelse af 141 boliger på ejendommen beliggende Mosegårdsvej 5.

Bebyggelsen varierer fra 2 til 4 etager og organiseret i 3 områder med hver sin identitet.

Nord for Mosegårdsvej og øst for Jomfruskoven placeres 3 punkthuse i 4 etager med delevenlige boliger på ca. 60 m².

På den åbne grønning i midten af området placeres 5 større punkthuse i 4 etager med boliger i varierende størrelser fra ca. 74 - 93 m². Disse orienterer sig ud mod det store grønne fællesareal med legeplads, træer, dam og plads til aktivitet og ophold.

I den sydlige del af området placeres 16 rækkehuse på 108 m². Boligerne orienterer sig forskelligt på grunden, men har alle deres primære udeophold mod syd og vest.

Der er i alt tale om i alt 141 boliger.

 

Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 291 som bl.a. fastsætter følgende bestemmelser som ansøger søger dispensation fra:

 Nuværende lokalplan siger: § 5.2. Der anlægges to boligveje med tre vendepladser.

Ansøger ønsker at der udover de lokalplanen udlagte veje, at anlægge en forbindelsesvej med parkering langs det østlige skel for, at undgå parkering langs Mosegårdsvej og sikre et bedre flow i området.

 

Nuværende lokalplan siger: § 5.6. I lokalplanområdet skal der etableres mindst 1½ parkeringspladser pr. bolig. Parkeringsarealer etableres i tilknytning til boligvejene og i tilknytning til lokalplanens nordlige afgrænsning langs Mosegårdsvej, i princippet som vist på kortbilag 1.

Ansøger ønsker dispensation til kun at etablere 1 parkeringsplads pr. bolig, til de 3 punkthuse som er beliggende nord for Mosegårdsvej. Disse punkthuse indeholder delevenlige kollegieboliger og da disse mindre boliger på ca. 58 m2 erfaringsmæssigt har et mindre behov for parkeringspladser ansøges om kun at etablere 1 parkeringsplads pr. bolig. 

 

Nuværende lokalplan siger: § 7.1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for lokalplanområdet som helhed. Der kan maksimum etableres 90 boliger. 

Ansøger ønsker at opfører 141 boliger, med baggrund i et ønske om en variation af boligstørrelser, for at tilgodese et bredt udsnit af befolkningen. Lokalplanens bebyggelsesprocent overskrides ikke.

 

Nuværende lokalplan siger: § 7.2. Nye bygninger skal placeres indenfor byggefelterne A og B som vist på kortbilag 1. Etageboligbebyggelsen opføres som forskudte kædehuse, hvor der sikres passage mellem husene med jævne mellemrum

Ansøger ønsker at fastholde lokalplanens princip om forskudte og vinklede bygninger, hvorfor der kommer mindre overskridelser af de organiske formede byggefelter. Princippet om forskudte huse, hvor der sikres passage mellem husene med jævne mellemrum fastholdes.

 

Nuværende lokalplan siger: §9.4. Der fremsendes plan for skærmende og sammenhængende beplantning i lokalplanens østlige skel til Byrådets godkendelse, i princippet som vist på illustrationsplanen, kortbilag 2.

Naboskel er i dag markeret, som en tæt bøgeplantning der står flot såvel sommer som vinter og samtidigt skærmer for billygter. Derudover står der forskellige typer træer på nabogrunden mod skel – Birketræer, rødtjørn mm. Ansøgers intention er at fastholde bøgepur i naboskel, og plante en trærække i et bælte langs skel i sammenhæng med parkeringen. Der kan i bilag beplantning ses billede og tegning fremsendt omkring afskærmning.

Plan og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 6. november at sende ansøgningen i naboorientering.

Der er indkommet 6 høringssvar, hvoraf de 2 er fra flere husstande. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Høringssvarene drejer sig alle om bekymringer for de trafikale forhold. Derudover omhandler høringssvarene også, at man ikke ønsker byggeri i 4 etager, et større antal bolig enheder, bebyggelsesprocent, byggeri så tæt på skoven, antal parkeringspladser og beboer sammensætning.

De trafikale forhold er vurderet og der er udarbejdet et notat. Notatet er vedhæftet som bilag. I forhold til de indkomne bemærkninger om etage antal og bebyggelsesprocent, så overholder det ansøgte byggeri den gældende lokalplan, ligesom der ikke bygges tættere på skoven end den gældende lokalplan tillader.

 

De indkomne bemærkninger har været sendt i høring hos ansøger hvis svar, er sammenfaldende med administrations vurdering. Svaret er vedhæftet som bilag

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at de indkomne bemærkninger for en stor dels vedkomne drejer sig forhold som er i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Da bebyggelsesprocenten overholdes og principperne i forhold til placering og variation i lokalplanen fastholdes, samtidig med at områdets placering er i umiddelbar nærhed af flere større uddannelsesinstitutioner, vurderer Teknik & Miljø, at der kan være grundlag for at meddele en dispensation som ansøgt. 

 

Teknik & Miljø vurderer yderligere, at der med baggrund i, at der dispenseres til vej og parkering mod det østlige skel, bør stilles vilkår om at sikre den eksisterende hæk og give mulighed for at ny beplantning kan vokse.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller

 1. at der meddeles dispensation
 2. at der i dispensationen stilles vilkår om, at der under hele byggefasen etableres en afskærmning i en afstand på 3m fra midten af hæk (mod øst) som efterfølgende tilplantes med magnolietræer.

 

Beslutning i By- og Planudvalget den 15-01-2020

På baggrund af de væsentlige indsigelser kan udvalget ikke meddele dispensation på det foreliggende grundlag. De trafikale løsninger, der blev besluttet ved vedtagelsen af den gældende lokalplan, er ikke udført. Sagen sendes videre til Økonomiudvalget med henblik på at få tilvejebragt en løsning af de trafikale udfordringer og den nødvendige finansiering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Byggeriet gennemgåes med udvikler med henblik på optimeringer.

Teknik & Miljø udarbejder en plan for løsning af de trafikale udfordringer.

Formanden for Borger- og Demokratiudvalget indleder dialog med de berørte borgere.

Herefter genfremsendes sagen til Økonomiudvalgets behandling med By- og Planudvalgets indstilling.

Punkt 30 Byfornyelsesstøtte 2020

Sagsresumé

Fredericia Kommune har i 2020 1.000.000 kr. at bruge til byfornyelse, inkl. forbrug i forbindelse med skimmelsvampsager.

Teknik & Miljø foreslår, at der er samme kriterier for at søge om støtte i hele kommunen, dvs. ikke forskel på, om ejendommen ligger uden for volden, inden for volden eller i Øgadekvarteret. Det foreslås, at der gives støtte til ejendomme med en bevaringsværdi på 1-4 på baggrund af forskellige kriterier.

 

Sagsbeskrivelse:

I Fredericia Kommune har det i de seneste år været muligt at søge om støtte til byfornyelse til bevaringsværdige ejendomme. I 2019 har dette kun været muligt i Øgadekvarteret.

 

I det kommunale budget er der afsat 1.000.000 kr. til byfornyelse til brug både inden for volden og uden for volden. Dette beløb skal ligeledes dække forskellige beløb til skimmelsvampsager.

 

Da der er skåret i byfornyelsesmidlerne fra statens side, er der ingen statslig udgiftsramme til Fredericia Kommune i 2020 til ordinær byfornyelse. Dvs. at der ikke vil kunne fås statslig refusion/støtte til projekterne. Hvis ejendomme beliggende i Øgadekvarteret søger om støtte, vil Fredericia Kommune kunne opnå 50% i refusion fra staten, da der her er refusion at hente via områdefornyelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ved de seneste budgetforhandlinger i Fredericia Kommune i oktober 2019, blev budgettet til byfornyelsen mindsket, og der er derfor et samlet beløb til brug i hele kommunen, og ikke særlige midler afsat kun til Øgadekvarteret.

Teknik & Miljø foreslår, at der er ens kriterier for alle, der søger om støtte, uanset hvor ejendommen er beliggende.

Forslag til fremtidige kriterier:

 1. Bygninger med en bevaringsværdi på 1-3 kan opnå støtte til hele klimaskærmen
 2. Bygninger med en bevaringsværdi på 4 kan opnå støtte til istandsættelse af udvendige originale bygningsdele. Herudover kan der søges om støtte til fornyelse af originale bygningsdele, hvis udskiftningen bunder i bygningsdele i for dårlig stand. Dertil kommer det an på en helhedsvurdering.
 3. Der skal opnås en tydelig forskønnelse af bygningen, set fra offentlig vej.
 4. Hvis der forefindes utidssvarende boligforhold, skal de udbedres senest samtidigt med den udvendige istandsættelse.

 

Støttens størrelse:

Teknik & Miljø foreslår to forskellige støtteordninger;

 1. Der gives 30% i støtte til alle projekter, uanset størrelsen

 

Eller

 

 1. Der kan opnås forskellige støtteprocenter, afhængigt af hvor mange arbejder, der søges om støtte til.

Der gives 40% i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til flere og mere omfattende arbejder på en gang

Der gives 25% i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til enkelte arbejder eller til flere små arbejder

 

Teknik & Miljø forslår, at det for begge alternativer skal gøre sig gældende, at der maks. gives 200.000 kr. i støtte, af det kommunale budget, pr. ejendom – hvilket rent praktisk vil betyde, at ejendomme i Øgadekvarteret vil kunne opnå op til 400.000 kr. i støtte – pga. refusionen fra staten på 50%.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at By- og Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. at kriterierne for byfornyelse godkendes
 2. at der tages stilling til og vælges en af de to forslag til støttens størrelse

Beslutning i By- og Planudvalget den 15-01-2020

Anbefales idet støtteordningen i alternativ 2 vælges.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

By- og Planudvalgets indstilling anbefales.

Punkt 31 Nedrivning af ejendomme

Sagsresumé

Fredericia Kommune har i 2019 erhvervet 2 ejendomme, der begge ønskes nedrevet. Ejendommene er ude af drift og blev oprindeligt erhvervet med henblik på senere nedrivning.

 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med opkøbet af landbrugsejendommen Gl. Ribevej 19, samt køb/foræring af det gamle vandværk ved Kongens Port 4 (begge ejendomme erhvervet i 2019), har vi i øjeblikket 2 ejendomme der står tomme og derfor ønskes nedrevet. Gl. Ribevej 19 ligger i et område der fremadrettet er planlagt til kommende naturområde og det gamle vandværk ved Kongens Port 4 er beliggende på volden. 

Ejendommene vedligeholdes kun nødtørftigt, hvilket medfører at de i løbet af kort tid vil skæmme yderligere i omgivelserne, end det er tilfældet i dag. 

Ejendomsafdelingen har udarbejdet et budget på nedrivning af de 2 ejendomme, som lyder på 3.500.000 kr.

Eventuelle udsving mellem budgettet og de faktiske nedbrydningsomkostninger vil blive medtaget ved 1. Budgetopfølgning i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2020

TB 2021

TB 2022

TB 2023

TB 2024

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Nedrivningsomkostninger (xa-10010), Økonomiudvalget

3,500

 

 

 

 

3,500

3,500

I alt (- = kasseindlæg/
+ = kasseudlæg)

3,500

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi og Personale bemærker, at anlægsudgiften vil påvirke kommunens anlægsramme. Det betyder, at der vil være behov for løbende justeringer af øvrige anlægsudgifter i forbindelse med budgetopfølgningerne, for at overholde anlægsrammen for 2020.

Vurdering

I forbindelse med overtagelsen/købet af landbrugsejendommen Gl. Ribevej 19, forpligtede Fredericia kommune sig til at nedrive staldbygninger, stuehus mv. primo 2020.  

Det vurderes hensigtsmæssigt at få fjernet både Gl. Ribevej 19 samt Kongens Port 4, således ejendommene fremadrettet ikke skæmmer omgivelserne.

 

Indstillinger

Erhverv, Salg og Byudvikling indstiller til Byrådet, at

 1. nedrive de 2 ejendomme
 2. budget og bevillinger tilrettes med de i økonomiske konsekvenser anførte ændringer, såfremt en nedrivningsbeslutning bliver godkendt

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales.

Punkt 32 Team Danmark aftale 2020-2023

Sagsresumé


Fredericia Kommune forlænger aftalen med Team Danmark for den kommende fire år i perioden 2020-23. Der afsættes 1,3 million kr. årligt til formålet. Det er Fredericia Kommunes eliteidrætsorganisation, Fredericia Eliteidræt, der varetager opgaverne i eliteidrætskommunen. Den nye aftale gennemgås på mødet.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune indgår aftale med Team Danmark om talentudvikling i idræt i perioden 2020-2023. Aftalen beror på aftalt grundlag med Team Danmark d. 22 maj 2019. Desuden på sportslig strategi og handleplan for Fredericia Eliteidræt 2020-2023 (jf. bilag Pejlemærker for Fredericia Eliteidræt 2020-2023).

Fredericia Kommune vedkender sig principperne i Lov om eliteidræt af 26 april 2004, ved indgåelse af aftale med Team Danmark, herunder:

 • At der skal sikres en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidræt i Fredericia kommune
 • At der sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteatleter
 • At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteatleter, fysisk, personligt såvel som socialt
 • At der særligt skal varetages talentrekruttering og –udvikling
 • At der skal tilvejebringes uddannelsestilbud til talenter og eliteatleter
 • At der skal etableres arbejdsmarkedsmæssige og social støtte foranstaltninger for talenter og eliteatleter


Aftalen rummer særlige aftaler med samarbejdsklubber inden for følgende idrætsgrene: Svømning, triatlon, håndbold og skydning. Idrætsgrene hvor de lokale talentmiljøer har opnået sportslig godkendelse af idrættens specialforbund.

Aftalen rummer samtidig aftaler med samarbejdsklubber i fodbold – både piger og drenge, hvor de lokale talentmiljøer samarbejder med Fredericia Eliteidræt om at opnå sportslig godkendelse fra DBUs side i løbet af aftaleperioden.

Det er et krav fra Team Danmarks side, at samarbejdsklubber har strategi for talentarbejdet – herunder handleplaner for talentarbejdet i hverdagen. Samarbejdsklubberne skal desuden vedkende sig Team Danmarks værdigrundlag (jf. Team Danmark aftale 2020-2023)

Det er Fredericia Eliteidræt, der varetager arbejdet med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling i kommunen. Den eksisterende rammeaftale mellem Fredericia Kommune og Fredericia Eliteidræt forlænges med fire år og kommer til at gælde for perioden 2020-2023. jf. bilag Rammeaftale. Aftalen gennemgås på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes årligt 1,3 million kr. i årene 2020, 2021, 2022 og 2023

Vurdering

Samarbejdet med Team Danmark er med til at sikre, at idrætsudøverne er i centrum for det talentarbejde, der sker i klubberne. Eliteidrætsdyrkelsen er blevet en livsstil og medfører, at der skal udvikles støtteforanstaltninger omkring idrætsglade unge for, at en hverdag med træning, skole og et aktivt fritidsliv kan hænge sammen.

Aftalen med Team Danmark er således med til at sikre, at skoler og ungdomsuddannelser indgå i det fælles samarbejde lokalt om at tilvejebringe ordninger, der muliggør deltagelse i talentklasser i idræt på Ullerup Bæk Skolen samt frigørelse af timer på linjer til talenttræning i de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Aftalen understøtter, at der sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteatleter, fysisk, personligt såvel som socialt.

Aftalen medfører også, at lokale eliteidrætsklubber er forpligtet på strategi og handleplaner for talentarbejdet i egne klubber, hvilket er vigtigt for at kunne skabe kontinuitet på området. På den måde øges mulighederne for, at talentudviklingen sker i attraktive talentmiljøer, der både kan fastholde men også rekruttere unge idrætsudøvere til kommunens klubber og ungdomsuddannelser.


Aftalen betyder endvidere, at der sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteatleter på tværs af lokale klubber, hvilket forskningen på talentområdet peger på kan være med til at udvikle attraktive miljøer med god trivsel.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Kultur & Idrætsudvalget anbefaler, at byrådet tilgår aftalen med 1,3 million kr. pr år i perioden 2020, 2021, 2022 og 2023.
Rammeaftalen mellem Fredericia Kommune og Fredericia Eliteidræt videreføres for perioden 2020-2023

 

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 16-01-2020

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales.

Punkt 33 Afrapportering på flygtningeområdet

Sagsresumé

Afrapporteringen på flygtningeområdet beskriver de vigtigste nøgletal for flygtningeområdet i Fredericia Kommune.

Afrapporteringen er bestilt af Byrådet i forbindelse med Budget 2020 og vil blive forelagt Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget kvartalsvis i forbindelse med budgetopfølgningen.

Fremadrettet vil Social- og Beskæftigelsesudvalget modtage afrapporteringen til orientering, hvorefter den oversendes til orientering i Økonomiudvalget.

Næste afrapportering vil blive forelagt Social- og Beskæftigelsesudvalget på mødet d. 25. maj 2020 og Økonomiudvalget d. 15. juni 2020.

 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med Budget 2020 bestilte Byrådet en løbende afrapportering på flygtningeområdet. Afrapporteringen beskriver de vigtigste nøgletal for flygtningeområdet i Fredericia Kommune, herunder bl.a. hvor mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er kommet til Fredericia i 2019 og hvilke udgifter og indtægter, som kommunen har haft på området. Efterfølgende beskrives beskæftigelsesindsatsen for området.

 

Afrapporteringens hovedkonklusioner:

 • Antallet af flygtninge, der er ankommet til Fredericia
  • I 2019 ankom 11 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til Fredericia. 2 voksne blev familiesammenført til flygtninge og de resterende 6 voksne og 3 børn er flyttet til Fredericia fra andre kommuner
  • I 2018 ankom 11 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til Fredericia. 9 ud af de 11 personer flyttede til Fredericia fra andre kommuner og 2 voksne blev familiesammenført til flygtninge
 • Økonomi for flygtningeområdet
  • Kommunens største udgifter til voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er udgifter til danskundervisning, forsørgelse og sagsbehandling
  • På børneområdet relaterer kommunens primære udgifter sig bl.a. til skole og dagtilbud, specialundervisning og tandpleje
 • Beskæftigelsesindsatsen
  • Fredericia ligger i top seks for alle landets kommuner, når der ses på andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der består danskprøven inden 5 år
  • I 2019 har Fredericia hjulpet 8 personer til repatriering
  • Fredericia ligger 2,9 procent point under landsgennemsnittet ift. at få flygtninge i beskæftigelse
  • Fredericia ligger 3,2 procent point under landsgennemsnittet i forhold til at få flygtninge kvinder i beskæftigelse.

 

Fremadrettet vil Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget modtage afrapporteringen i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger. Datoen for næste afrapportering vil blive 25. maj i Social- og Beskæftigelsesudvalget og efterfølgende på Økonomiudvalget d. 15. juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at afrapporteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Orienteringen blev taget til efterretning. Det undersøges, hvorvidt der kan tilføjes data vedrørende udgifter til sundhed og tandpleje.

Punkt 34 Aktionærrollen - Ordinære generalforsamlinger 2020

Sagsresumé

Sagen indeholder en status for de selskaber som Fredericia Kommune er aktionær i og der lægges op til, at eventuelle spørgsmål, der ønskes stillet på selskabernes ordinære generalforsamling afklares.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har aktionærinteresser i følgende selskaber:

 1. ADP A/S.
 2. Kommunernes Pensionsforsikring A/S (SAMPENSION).
 3. Billund Lufthavn A/S.
 4. FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S.
 5. Fredericia Spildevand og Energi A/S.

 

Sagen forelægges økonomiudvalget som en statussag på selskabernes økonomi forud for de ordinære generalforsamlinger, med udgangspunkt i de senest godkendte årsrapporter, udpegning af stemmebærer og eventuelt med henblik på, at økonomiudvalget kan beslutte om der skal stilles spørgsmål til de forestående ordinære generalforsamlinger, der afholdes i selskaberne.

 

Det bemærkes, at økonomiudvalget på byrådsmødet den 8. april 2002 har fået delegeret kompetencen til at træffe beslutninger om Fredericia Kommunes forhold som aktionær.

 

Oplysninger om økonomi m.v. i de efterfølgende opstillinger er primært hentet i regnskabsmaterialet for 2018 for de respektive selskaber.

 

1: ADP A/S.

 

Mio. kr.

2018

2017

2016

Nettoomsætning

114,9

114,0 

110,4

Årets resultat

10,2

23,4

21,8

Egenkapital

720,5

640,4

622,3

 

Fredericia Kommunes ejerandel af aktiekapitalen på 25,0 mio. kr. udgør 22,3 mio. kr., svarende til 89 %.

 

 

Den samlede godsomsætning

 

2018

2017

2016

Mio. tons

7,9

8,6

8,5

 

Der er sket et fald på 0,7 mio. tons i forhold til 2017, svarende til et fald på 7,7 %. I ledelsens beretning til regnskabet nævnes, at faldet primært kan henføres til et fald i flydende gods samt landbrugsprodukter, mens bl.a. containergods og RoRo påvirker godsmængderne i positiv retning.

 

I 2018 har antallet af skibsanløb udgjort 1.379 mod 1.474 i 2017.  

 

Årets resultat på 10,2 mio. kr. svarer stort set til forventningen i ½ års regnskabet. Koncernresultatet anses af ledelsen for at være tilfredsstillende.

 

Årsrapporten 2018 er godkendt af direktion og bestyrelse, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
 

Der afholdes normalt generalforsamling i ADP A/S samt datterselskaberne medio april.

 

 2: Kommunernes Pensionsforsikring A/S (SAMPENSION).

 

Mio kr.

2018

2017

2016

Præmieindtægt

9.250

8.784

9.017

Årets resultat

-1.074

3.589

-110

Egenkapital

13.998

15.184

4.559


Fredericia kommunes ejerandel udgør 5.000 kr. af selskabets aktiekapital på 800.000 kr., svarende til 0,6 %.

 

I henhold til ledelsens beretning er 2018 præget af en lille stigning i kundernes indbetalinger, stigning i pensionsudbetalinger, lave omkostninger på fortsat konkurrencedygtigt niveau samt et samlet investeringsafkast på -0,1 % mod 5,7 % i 2017.

 

Årets resultat er endvidere påvirket i negativ retning af kursreguleringer og lavere renteindtægter og udbytter.

 

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud dækkes af ”overført resultat” under egenkapitalen, som herefter for koncernen udgør 14,0 mia. kr. Den store stigning i egenkapital fra 2016 til 2017 skyldes væsentligst nye pensionskassers investeringer i Sampension.

 

Revisionen af årsrapporten 2018 har ikke givet anledning til forbehold.

 

Forslag fra aktionærerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være fremsendt til selskabet mindst 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Det bemærkes i øvrigt, at stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt.

 

3: Billund Lufthavn A/S.

 

Mio kr.

2018

2017

2016

Nettoomsætning

828,7

772,9

714,1

Årets resultat (før skat)

61,1

63,3

58,7

Egenkapital

623,7

594,4

519,1

 

Fredericia Kommunes ejerandel udgør 6,9 mio. kr. af den samlede aktiekapital på 100,0 mio. kr., svarende til 6,9 %. 

 

Udvikling i passagerer/fragt:

 

2018

2017

2016

Passager (tusind)

3.506

3.375

3.092

Fragt (tusind tons)

73

72

67

 

Passagertallet har samlet set i 2018 været på 3,5 mio. passagerer, hvilket endnu en gang er ny rekord og en samlet stigning i forhold til 2017 på 3,9 %. Stigningen kan primært henføres til stigning på udenrigsruterne, mens der er tale om et lille fald i chartertrafikken og indenrigstrafikken. Luftfragten har oplevet en mindre fremgang og er netto steget med ca. 1,4 % i forhold til 2017.

 

Ledelsen betegner resultatet som tilfredsstillende.

 

Revisionen af årsrapporten 2018 har ikke givet anledning til forbehold.

 

Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

4: FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S.

  

Til orientering kan oplyses, at der rent selskabsretligt kræves et komplementarselskab (FredericiaC Komplementar A/S) for at der kan etableres et P/S (Partnerselskab). Komplementarselskabet har ingen aktiviteter og er alene etableret for at sikre den selskabsretlige forudsætning, at der skal være en komplementar i.f.t et partnerselskab.

 

Der redegøres ikke nærmere for FredericiaC Komplementar A/S da det er driftsselskabet FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S, hvori alle aktiviteterne ligger og nedenstående opstilling omhandler.

 

 Mio kr.

2018

2017

2016

Nettoomsætning

50,3

48,2

46,5

Årets resultat

23,4

26,2

21,0

Egenkapital

648,0

624,6

598,4

 

FredericiaC Arealudviklingssselskab P/S ejes af Arealudvikling ApS (75 %) og Fredericia Kommune (25 %)

 

Ledelsen anser årsresultatet 2018 på niveau med det forventede.

 

Revisionen af årsrapport 2018 har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

 

Spørgsmål til ordinær generalforsamling skal fremsendes til selskabet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

 

5: Fredericia Spildevand og Energi A/S.

 

Mio. kr.

2018

2017

2016

Nettoomsætning

148,4

118,9

127,9

Årets resultat

26,7

2,4

8,8

Egenkapital

2.651,3

2.624,6

2.622,2

 

Selskabet er 100 % ejet af Fredericia Kommune. Aktiekapitalen er på 25,0 mio. kr.

 

I 2018 er der saneret ca. 3,1 km eksisterende ledninger samt anlagt ca. 1,4 km. nye kloakledninger. Herudover er der foretaget en række investeringer i klimaprojekter og etablering af nyt doseringsanlæg på centralrenseanlægget. 

 

Selskabet er i 2017 blevet partner i et EU-bystrategiprojekt sammen med Fredericia Kommune, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Projektet er 3-årigt og løber til 2020. Projektet skal bl.a. medvirke til at undersøge og udvikle genanvendelse af affald samt optimering af energiløsninger.

 

Årets resultat er jf. ledelsesberetningen påvirket positivt af ekstraordinære store tilslutningsbidrag.

 

Generelt har der i branchen været usikkerhed om opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier på materielle anlægsaktiver. SKAT har i 2012 truffet afgørelse om nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier for selskabet. Selskabet har siden 2012 selvangivet og afregnet skat i overensstemmelse med SKAT´s afgørelse.

 

Selskabet ankede afgørelsen til Landsskatteretten i lighed med en lang række øvrige vandselskaber i branchen. Selskaberne bag prøvesagerne har i samarbejde med DANVA anket afgørelserne til Landsskatteretten.

 

Landsskatteretten har i januar 2018 truffet afgørelse i 2 prøvesager til fordel for SKAT, men afgørelsen var med dissens og dommerne var enige om at lovgivningen på området er uklar. På baggrund af dommens præmisser er sagerne indbragt for Højesteret.

 

Højesteret afsagde den 8. november 2018 dom i vandskattesagen og gav branchen medhold i opgørelsesmetoden for de beregnede indgangsværdier ved selskabsdannelsen. Fredericia Spildevand og Energi A/S har efter dommen et udskudt skatteaktiv på 44 mio. kr. Det fremgår af ledelsesberetningen, at det er uvist, hvorvidt det skattemæssige aktiv vil blive aktualiseret i fremtiden, hvorfor det ikke er aktiveret i regnskabet.

 

Årsrapporten 2018 er godkendt af direktion og bestyrelse, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller til økonomiudvalget,

 

1.   At træffe beslutning om, hvilke spørgsmål der eventuelt skal fremsendes til selskaberne, med henblik på optagelse på dagsordenen for ordinær generalforsamling, og

2.   At udpege en stemmebærer til generalforsamlingerne i de enkelte selskaber (ADP A/S, Billund Lufthavn A/S, FredericiaC Arealudviklingsselskab A/S, Fredericia Spildevand og Energi A/S og Kommunernes Pensionsselskab A/S).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Der stilles ikke spørgsmål.

Lars Ejby blev udpeget som stemmebærer i forhold til Fredericia Spildevand.

Borgmesteren blev udpeget som stemmebærer i forhold til de øvrige selskaber.

Punkt 35 Udtalelse til Ankestyrelsen

Sagsresumé

Ankestyrelsen har anmodet Byrådet i Fredericia kommune om en udtalelse, om kommunens brug af konsulenter på det sociale område, på baggrund af en henvendelse fra Social- og Indenrigsministeriet.

 

Sagsbeskrivelse:

Ankestyrelsen har bedt om en udtalelse fra Fredericia kommune. Ø&P har udarbejdet nedenstående udkast til udtalelse:

 

”Ankestyrelsen har i brev af 20. december 2019 anmodet Byrådet i Fredericia Kommune om en udtalelse om kommunens brug af konsulenter inden for det sociale område.

 

Ankestyrelsen har anmodet om kommunens udtalelse på baggrund af en henvendelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Ankestyrelsen stiller i sin henvendelse en lang række spørgsmål og anmoder tillige om kopi af en række dokumenter.

 

På baggrund af Ankestyrelsen henvendelse skal Byrådet i Fredericia Kommune afgive nedenstående udtalelse: 

 

Fredericia Kommune har siden 2018 benyttet Brorson Consult ApS som konsulent. Fredericia Kommune har ikke entreret med andre konsulenter/konsulentfirmaer på dette område. Baggrunden herfor er, at Fredericia Kommune har vurderet, at ekstern bistand på dette område kunne medvirke til kompetenceudvikling af sagsbehandlerne. Dette for at sikre at der er sammenhæng mellem borgerens behov, indsatsen og betalingen herfor.

 

På den baggrund blev Brorson Consult ApS anmodet om at varetage et udviklingsforløb for ledere og medarbejdere i opfølgning af borgerforløb, herunder hvilken dokumentation der skal være i sagerne, matche borger og tilbud samt vurdere hvad et tilbud til borgeren i givet fald skal koste.

 

Efterfølgende blev der indgået en kontrakt med Brorson Consult ApS om en gennemgang af 50 borgerforløb, for at kortlægge om der var sammenhæng mellem borgerens behov, indsatsen og taksten.

 

Brorson Consult ApS har haft adgang til de udvalgte borgeres sag i fagsystemet Nexus og har på den baggrund haft adgang til at vurdere borgerens behov samt se beskrivelsen af den eksisterende indsats som borgeren modtager. Brorson Consult ApS har på baggrund af denne gennemgang afgivet anbefalinger om mulighederne for opfølgning i forhold til dokumentation, indsats og/eller takst.

 

Brorson Consult ApS har ikke lavet sagsforberedende arbejde og har ikke tilvejebragt oplysningsgrundlag i sagerne. Brorson Consult ApS har alene gennemgået borgerens sag med de eksisterende dokumenter og oplysninger.

 

På baggrund heraf har myndighedsafdelingen i Fredericia Kommune vurderet i hvilke borgerforløb der skulle ske en opfølgning. Ud af de 50 gennemgåede sager, blev det besluttet at lave opfølgning i 20 sager.

 

Opfølgningen skete på møder hvor botilbuddene har deltaget. Formålet med opfølgningsmøderne var, at se på den modtagne indsats i forhold til borgerens behov. Endelig skulle denne indsats vurderes i forhold til taksten. Brorson Consult ApS har deltaget i møder med bostederne som facilitator samt, efter aftale med myndighedsafdelingen, stillet uddybende spørgsmål.

 

Efter disse møder har sagsbehandleren i samarbejde med afdelingsleder lavet den faglige vurdering af sagen. Brorson Consult ApS har ikke deltaget i den del. Brorson Consult ApS har ligeledes ikke udarbejdet oplæg eller udkast til indstillinger og afgørelser. 

 

Efter gennemgang af de 20 sager agter Fredericia Kommune i én sag at ændre på støtten/hjælpen/tilbuddet. Dette er begrundet i, at det vurderes, at borgeren har behov for mere indgribende støtte som ikke kan imødeses af det aktuelle tilbud. Der arbejdes derfor på en flytning af borger til et mere egnet tilbud. Hvornår dette kan ske vides ikke på nuværende tidspunkt.

 

I to andre sager har Fredericia Kommune truffet afgørelse om, at borgerens støtte ligger på et niveau hvor sagen skal oversendes til bopælskommunen. Fredericia Kommune har ikke truffet afgørelse om, at borgeren i skal have en anden støtte. Vurdering af borgerens støtte skal træffes af bopælskommunen. Herudover forhandles tre sager stadig. I de resterende sager er indsatsen overfor borgeren uændret, mens taksten er uændret eller forhandlet ned.

 

Ankestyrelsen spørger til, hvorvidt der er truffet urigtige afgørelser. Fredericia Kommune har ikke konstateret, at det skulle være tilfældet i nogen af sagerne.

 

Betaling til Brorson Consult ApS sker med 10 % af den forhandlede besparelse pr. sag i de næste 12 måneder, tillagt moms og kørsel. Sker der ikke nogen besparelse, afregnes der alene for kørsel.

 

Der blev inden kontraktens indgåelse ikke budgetteret med en besparelse. Fredericia Kommune lavede i december 2019 en besparelsesberegning, der viste en besparelse på 5 mio. kr. En genberegning har efterfølgende vist, at besparelsen alene er på 3,7 mio. kr. I følge kontrakten, er Brorson Consult berettiget til 10 % af de 3,7 mio. kr. Hertil kan komme en yderligere betaling, hvis de resterende sager, som endnu ikke er forhandlet færdig, resulterer i en takstnedsættelse.

 

Ankestyrelsen anmoder i supplerende høring af 9. januar 2020 Byrådet om at oplyse, om der har været sager, hvor konsulentfirmaet både har givet rådgivning og selv tilbudt at overtage indsatsen for borgeren i den konkrete sag.  Der har i Fredericia Kommune ikke være sådanne sager.

 

Ankestyrelsen beder udover denne udtalelse, Fredericia Kommune om at indsende kopi af en række sagsdokumenter og konsulentkontrakterne. Kopi af disse dokumenter samt kopi af beslutningsprotokol er vedhæftet nærværende udtalelse. ”

 

De forespurgte dokumenter beror på sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Det er fællessekretariatets og Social og Beskæftigelses vurdering, at udtalelse med ovenstående ordlyd kan sendes til Ankestyrelsen.

Indstillinger

Fællessekretariatet og Social og Beskæftigelse anbefaler at Økonomiudvalget indstiller,

 1. at Byrådet godkender den i sagsbeskrivelsens beskrevne svarudskast.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales.

Derudover anbefaler Økonomiudvalget, at Senior- og handicapudvalget samt Social- og beskæftigelsesudvalget drøfter sagen på deres næste møde.

Punkt 36 Finansiering

Sagsresumé

Fredericia Teater har jf. dets vedtægter fremsendt et budget for 2020 til godkendelse ved Byrådet. Regnskabet for 2019 er endnu ikke endelig opgjort, men der forventes et underskud på ca. 20 mio. kr., som tilskrives svigtende billetsalg i København på ”Prinsen af Egypten” og ”Tarzan”. 2019-resultatet påvirker teatrets likviditet i en grad, som har nødvendiggjort en revidering af første budgetudkast, som teatrets bestyrelse godkendte i december 2019. Det reviderede budget er behandlet af teatrets bestyrelse den 24. januar 2020 og indeholder en række reduktioner for at tilpasse økonomien og sikre budgettets overholdelse.

Teatret har grundet de aktuelle likviditetsudfordringer søgt at udvide sin kassekredit hos deres bank. Dette har banken godkendt under en række forudsætninger, herunder at der ydes transport i kommunens tilskud til teatret over de næste 4 år, samt at Byrådet bevilger teatret afdragsfrihed på de tidligere bevilgede lån.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Teater har taget kontakt til Fredericia Kommune med henblik på at orientere omkring deres økonomiske situation, samt opnå Byrådets godkendelse af deres budget for 2020. Billetsalget i 2019 har ikke levet op til budgetforudsætningerne, og teatret forventer på nuværende tidspunkt et underskud på ca. 20 mio. kr. Underskuddet tilskrives især svigtende billetsalg til forestillingerne i København ”Prinsen af Egypten” og ”Tarzan”. Ved budgetopfølgningen for 3. kvartal på teatrets økonomi, forventede teatrets ledelse et underskud på 9,0 mio. kr., mens forventningen således er forværret til 20 mio. kr.

2019-resultatet presser teatrets likviditet på trods af de to kommunale lån på 5 mio. kr. ydet i hhv. august 2019 og med Budget 2020, samt at tilskuddet for 2020 er blevet udbetalt tidligst muligt.

Med henblik på at udarbejde et budget for 2020 i balance har teatret lagt op til en opbremsning og tilpasning af udgiftsniveauet. Endvidere er der arbejdet med at øge sikkerheden omkring budgetforudsætningerne yderligere. Ændringerne i det reviderede budget omfatter:

 • Den faste medarbejderstab reduceres med ca. 25 pct., svarende til 16 årsværk
 • Fastfrysning af lønnen i 2020 samt reduktion af øvrige personaleomkostninger
 • Udskydelse af forestillingen ”Bridges of Madison County” til 2021
 • Reduktion af variable omkostninger, hvor muligt
 • Nedjustering af de forventede belægningsprocenter på især ”She Loves You” i København og ”spillefri” periode på 2 uger i industriferien

Bestyrelsen har ved ovenstående fremsendt et budget i balance, hvor vurderingen er, at forudsætningerne for budgettets overholdelse er realistiske. Budgettet er behandlet og godkendt af teatrets bestyrelse den 24. januar 2020.

I det fremsendte budget har teatret også indarbejdet ansættelsen af en økonomidirektør, som skal sidestilles med teaterchefen. Fredericia Kommune er repræsenteret i ansættelsesudvalget.

 

For at håndtere de tidligere nævnte likviditetsproblemer, er teatrets ledelse gået i dialog med deres bank, som har indvilget i at forhøje teatrets kassekredit til 11 mio. kr., således at de får den nødvendige likviditet til betaling af udgifterne. Forhøjelsen er givet under en række betingelser:

 • Tinglyst pant i teatret for 1 mio. kr.
 • Ikke-tinglyst pant i teatret for 4 mio. kr.
 • Transport i kommunens tilskud til teatret
 • Tilbagebetaling af kreditten over 4 år
 • Afdragsfrihed fra de kommunale lån i perioden 2020-2023

Den sidste af de overfor nævnte betingelser forudsætter, at Byrådet bevilger teatret afdragsfrihed på deres samlede skyldige beløb til kommunen fra 2020, som i alt vedrører 17,2 mio. kr. d.d. Denne består af hhv. de to lån på 5,0 mio. kr. ydet i 2019 og med budget 2020, samt restgælden (7,2 mio. kr.) på de 10 mio. kr., som Byrådet bevilgede teatret i Budget 2016.

Regnskabet for 2019 forventes færdigt primo februar, hvorefter resultatet forelægges på næstkommende økonomiudvalgsmøde den 20. april 2020. Udover de ovenfor nævnte initiativer for at tilrette budgettet for 2020, har teatret også givet tilsagn omkring, at man fra 2021 ikke vil spille uden for Fredericia, medmindre der er tale om en co-production, hvor der er flere involverede parter til at dele risikoen. Fredericia Teater vil påbegynde budgetlægningen for 2021 kort efter regnskabsafslutningen. Fredericia Kommune vil bistå teatret med dette for at sikre bedst mulig understøttelse fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser

Jf. sagsbeskrivelsen.

Vurdering

Økonomi og Personale er enige i teaterets vurdering af regnskabsresultatet for 2019. Men kan samtidig konstatere, at budget 2020 er i balance, og at teateret selv har peget på en løsning af de aktuelle likviditetsudfordringer, som dog kræver at byrådet bevilger afdragsfrihed for de kommunale lån. Det er Økonomi og Personales vurdering, at Fredericia Teaters budget er følsomt ift. antal solgte billetter, hvor selv mindre udsving på de store forestillinger kan ødelægge budgettets balance. Risikoen for et negativt regnskabsresultat i 2020 er forsøgt minimeret gennem forsigtig budgetlægning af billetsalget, tilpasning af omkostningsniveauet samt ”spillefri” periode, hvor billetsalget traditionelt er mindst. Garanti for et positivt regnskabsresultat kan der af naturlige årsager ikke gives. 

Udgangspunktet for budgettet er at fastholde teatrets position som hele Danmarks musicalteater og det høje kvalitetsniveau, samtidig med at økonomien tilpasses de økonomiske omstændigheder.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller:

 1. At orienteringen vedrørende teatrets økonomiske situation tages til efterretning
 2. At Fredericia Teaters reviderede budget for 2020 godkendes
 3. At teatret bevilges afdragsfrihed på deres kommunale lån i perioden 2020-2023
 4. At der bevilges transport i det kommunale tilskud i perioden 2020-2023

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-01-2020

Anbefales med følgende bemærkninger:

-          Økonomiudvalget ser med stor alvor på den økonomiske situation på Fredericia Teater

-          Økonomiudvalget ønsker systematisk monitorering af Fredericia Teaters økonomi baseret på fyldestgørende månedlige opfølgninger af indtægter og udgifter.

-          Økonomiudvalget orienteres om den aktuelle status på Fredericia Teaters økonomi på hvert møde i Økonomiudvalget fremadrettet.

Punkt 37 Boligudvikling (Lukket)

Punkt 38 DanmarkC (Lukket)

Punkt 39 Jordkøb (Lukket)

Punkt 40 Orientering (Lukket)

Punkt 41 Igangsætning af projektet Bælt i Balance (Lukket)