Senior- og Handicapudvalget - 19-03-2018

Referat
Dato:
Mandag, 19 marts, 2018 - 09:00
Hent som fil:

Punkt 11 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 19-03-2018

Dagsorden godkendt.

Punkt 12 Etablering af 10 nye demensplejeboliger

Sagsresumé

På baggrund af plejeboliganalysen, der gennemførtes i 2017, er der afsat midler i budget 2018 til opførelse af 10 nye plejeboliger.

 

Desuden skal det besluttes om de nye plejeboliger skal etableres og drives som demens enheder.

 

Sagsbeskrivelse:

I foråret 2017 gennemførtes et analysearbejde vedrørende det fremtidige behov for plejeboliger i Fredericia kommune. Analysen viste, at der på kort sigt (2018-2021) er behov for 10 ekstra plejeboliger.

 

På den baggrund blev der i budget 2018 afsat 4,8 mio.kr. til opførelse af boligerne. Der er fra 2019 og frem afsat 4,5 mio.kr. til driften af de nye boliger.

 

Fredag d. 16. marts er Senior- og Handicapudvalget på rundtur til kommunens plejecentre. På turen drøftes blandt andet den mulige placering af de 10 nye boliger i forbindelse med et eksisterende plejecenter. På baggrund af dels rundturen dels vejledning fra Ejendomsafdelingen skal der på mødet træffes beslutning om den endelige placering.

 

Leder af Ejendomsafdelingen Jacob Degn deltager på udvalgsmødet og præsenterer tegninger, samt redegør for de muligheder, der er og for fordele og udfordringer ved de enkelte placeringer.

 

Der vil tillige blive givet et bud for det forventede tidsperspektiv.

 

På baggrund af den aktuelle fordeling mellem somatiske boliger og demensboliger, sammenholdt med et stigende behov for demensboliger, skal der desuden tages stilling til hvilken type boliger, der skal bygges.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 4,8 mio.kr. i Budget 2018 til opførelse af boligerne.

 

Der er fra 2019 og frem afsat 4,5 mio.kr. til driften af de nye boliger. Midlerne hertil er beregnet i forhold til en fordeling med 2 demensboliger og 8 somatiske boliger, hvorfor der bliver behov for at se på de afsatte driftsmidler, såfremt det besluttes at lave 10 demensboliger, jfr. nedenstående vurdering af behovet.

Vurdering

Vurdering af mulig placering præsenteres på mødet.

 

Det er Pleje og Omsorgs vurdering, at de ti nye plejeboliger bør etableres som demensplejeboliger. Fordelingen af plejeboliger i den eksisterende plejeboligmasse mellem demensboliger og somatiske boliger er ca. 20/80, mens ansøgere til plejeboliger overvejende søger en demensplejebolig. En tendens, der er stigende.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Senior- og Handicapudvalget overfor byrådet anbefaler

 

 1. en placering af de ti nye plejeboliger og
 2. at plejeboligerne bygges og drives som demensplejeboliger.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 19-03-2018

Senior- og Handicapudvalget anbefaler overfor byrådet:

 

 1. at de nye plejeboliger placeres i forbindelse med plejecenteret Stævnhøj
 2. at de nye plejeboliger bygges og drives som demensboliger og
 3. at muligheden for at etablere flere end 10 boliger undersøges.

Punkt 13 Regnskab 2017 og Spar/Lån 2017-2018

Sagsresumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejder fagafdelingerne og stabene en opgørelse af regnskabet samt sparlån. Opgørelsen skal sendes videre til godkendelse i Byrådet.

 

Denne sag indeholder regnskabsresultatet år 2017, inkl. spar/lån for Senior- og Handicapudvalgets område.

 

Regnskabsresultatet for 2017 viser samlet et mindre forbrug på udvalgets ramme på 36,785 mio. kr., hvoraf de 30,828 mio. kr. foreslås overført til 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Senior- og Handicapudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2017, spar/lån for 2017/2018.

 

Regnskabsresultat for 2017 inkl. spar/lån:

Mio. kr.

Regnskab 2017

Korrigeret budget

Rest
+ = overskud
- = underskud


Spar/lån
+ = lån
- = spar

Afvigelse

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

723,261

749,829

26,568

-26,052

0,516

Overførselsudgifter

59,779

58,331

-1,448

 

-1,448

Centrale refusionsordning

-10,012

-12,761

-2,749

 

-2,749

Aktivitetsbestemt medfinansiering

187,602

197,11

9,508

 

9,508

Ældreboliger, drift

0,950

0,960

0,010

 

0,010

Drift i alt

961,580

993,469

31,889

-26,052

5,837

 

 

 

 

 

 

Anlæg i alt

3,531

8,427

4,896

-4,776

0,120

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieret område i alt

965,111

1001,896

36,785

-30,828

5,957

Total

965,111

1001,896

36,785

-30,828

5,957

 

Regnskab 2017

 

Resultatet for 2017 er et mindre forbrug på 36,785 mio. kr., heraf drift i alt 31,889 mio. kr. og anlæg i alt 4,896 mio. kr.

 

DRIFT

Serviceudgifter

 

For drift serviceudgifter er der et mindre forbrug på 26,568 mio. kr., heraf Pleje 9,728 mio. kr. og Voksenservice 16,840 mio. kr.

 

 

Pleje & Omsorg

Pleje & Omsorgs mindre forbrug på 9,728 mio. kr. er et resultat af planlagte og bevidst disponerede handlinger. Af mindre forbruget er 9,212 mio. kr. øremærket bestemte formål, og de ønskes overført til 2018, som det fremgår under spar/lån. Specifikation fremgår af bilaget Specifikation spar-lån 2017 - Pleje. Til Investeringspuljen /kommunekassen kan tilføres 0,516 mio. kr.

 

Voksenservice og Sundhed

Voksenservice og Sundheds mindre forbrug er opdelt i et mindre forbrug på 14,181 mio. kr. tilhørende Voksenservice og Sundhed 2,659 mio. kr.

Mindre forbruget er øremærket bestemte formål, og de ønskes derfor overført til 2018, som det fremgår under spar/lån – se bilaget Specifikation spar-lån 2017 – Voksenservice og Sundhed.

 

Overførselsudgifter 

For overførselsudgifter er der et merforbrug på 1,448 mio. kr., heraf vedrører 0,394 mio. Pleje & Omsorg og Voksenservice på 1,054 mio. kr.

 

Pleje & omsorg

Årsagen til merforbruget er ændrede bevillingsregler til høreapparater. Reglerne blev ændret i 2015. 

 

Voksenservice og Sundhed

Årsagen til merforbruget er en stigning i boligydelse til pensionister sammenlignet med år 2015 og 2016. Merforbruget på boligydelse til pensionister kan henledes til et stigende antal pensionister.

 

Centrale refusionsordninger

For centrale refusionsordninger forekommer der et merforbrug på 2,749 mio. kr., heraf merindtægter 0,526 mio. kr. Pleje & Omsorg og manglende indtægter på 3,275 mio. kr. Voksenservice og Sundhed.

 

Pleje & Omsorg

Resultatet for år 2017 for centrale refusionsordning er lidt flere indtægter end forventet. 

 

Voksenservice og Sundhed

Voksenservice og Sundhed har et merforbrug på 3,275 mio. kr. vedrørende centrale refusionsordninger, omhandlende refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering udviser et overskud på i alt 9,508 mio. kr. Heraf kommer de 3,939 mio. kr. fra den betingede pulje til sundhedsindsatser. Desuden har der været forventning om en efterregulering i forhold til genoptræning under indlæggelse cirka 3,200 mio. kr., hvorfor dette beløb har været sat af i budgettet. Denne efterregulering blev ikke effektueret i 2017, men indgår i stedet i midtvejsreguleringen i 2018.

 

 

Ældreboliger

 

Der er et mindre forbrug på 0,010 mio. kr.

 

ANLÆG

 

For anlægsmidler er der et mindre forbrug på 4,896 mio. kr., heraf vedrører 1,082 mio. kr. Plejen og Voksenservice og Sundhed 3,814 mio. kr.

 

Plejen

 

Ombygningen af det tidligere dagcenter til 6 ældreboliger er nu etableret på Stævnhøj Plejecenter, og anlægsprojektet er afsluttet i 2017. Der er ubrugte midler på 0,167 mio. kr., og de anmodes overført til 2018 til afledte udgifter i forbindelse med flere af Pleje & Omsorgs afdelinger, der skal flytte til Sundhedshuset.

 

Udestuen på Tavlhøj Aktivitetscenter står nu færdig, og anlægsprojektet er afsluttet i år 2017. 

 

Der er restmidler i Teknologipuljen på 0,795 mio. kr. Brugens af midlerne afventer en afklaring af fremtidige teknologiske investeringer.

 

Hjemmeplejen, der har til huse i kælderen på Øster Elkjær, er i gang med renovering af et lokale, der skal tages i brug som nyt grupperum. Pladsforholdene har længe været for trange, og der foreligger flere APVèr.  Ligeledes skal der etableres yderligere et cykelskur. Projektering er påbegyndt i 2017 og ombygningen er i gang. Udgiften hertil finansieres af opsparede driftsmidler, som anmodes overført anlæg i år 2018, hvor regningen skal betales. 

 

Der er ubrugte midler på ca. 0,120 mio. fra Renovering af P-pladser Øster Elkjær og til udskiftning af IT-værktøjer, som overføres Investeringspuljen/kommunekassen.

 

Voksenservice og Sundhed

Anlægsmidlerne på Voksenservice og Sundhed er ikke forbrugt i 2017 –omhandler primært en udviklingspulje. I 2018 ønskes midlerne blandt andet anvendt til etablering af fællesskabslejlighed og rehabiliteringsboliger til borgere med udviklingshæmning, jf. beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18. december 2017 – forventes at beløbe sig til 0,400 mio. kr. Yderligere skal der installeres ny ventilation i køkkenet på Kobbelgaarden 3, forventes at koste cirka 0,250 mio. kr.

 

Spar/lån

Der er et spar på driftsmidler på 26,052 mio. kr. heraf Pleje & Omsorg på 9,212 mio. kr. og Voksenservice 16,840 mio. kr. – fordelt på 14,181 mio. kr. til Voksenservice og 2,659 mio. kr. til Sundhed.

 

På Voksenservice og Sundhed har Din Indgang fra starten været en succes og derfor ønskes det at udvide den økonomiske præmis. Den eksisterende økonomiske præmis lyder på finansiering de første 2 år af tilbuddets levetid – dette er drøftet i det tidligere Social- Omsorgsudvalget.

Din Indgang ses som en central brik i Voksenservice og Sundheds bestræbelser på også i fremtiden at sikre en økonomi i balance. Effekter af Din Indgang viser, at tilgangen til nogle ydelser på området er mindsket og det ønskes at fastholde den gode fremgang.

 

Voksenservice og Sundhed ønsker derfor at tilføre Din Indgang 5,487 mio. kr. ud af spar/lånet på de 16,840 mio. kr. – dette beløb skal disponeres til tilbuddets år 3 - udgangen af år 2019. Det ønskes dermed at præmissen om finansiering af tilbuddets første 2 leveår, udvides til at omhandle tilbuddets første 3 år. Derefter er forventningen af Din Indgang kan køre selvstændigt uden tilførsel af budget.

 

Begrundelsen for udvidelsen af præmissen er, at en gevinstrealiseringsplan for Voksenservice og Sundhed (startende år 2018) kan få fodfæste i organisationen og dermed generere midler til blandt andet Din Indgang.

 

For anlægsmidler er der et spar på i alt 4,776 mio. kr. heraf Pleje & Omsorg 0,962 mio. kr. og Voksenservice 3,814 mio. kr.

 

For en specifikation af sagerne henvises der til bilaget Senior- og Handicapudvalget – Specifikation spar-lån 2017, Specifikation spar-lån 2017 – Pleje og Specifikation spar-lån 2017 – Voksenservice og Sundhed. 

 

Afvigelse

 

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede midler på serviceudgifterne og ældreboliger i henhold til bilag på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og prioriterede midler opgjort, og de overskydende midler foreslås i denne sag overført til investeringspuljen. Der arbejdes fortsat på, hvordan spar/lån endeligt indarbejdes i 2018.

 

Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

 

Nedenstående anlæg aflægges endeligt i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab for 2017.

 

XA-30031 6 ældreboliger Stævnhøj Plejecenter, boligdel

XA-30025 Nymarksvej

XA-30026 Jupitervej

 

Anlægsbevillinger i øvrigt

 

Pleje

I forbindelse med regnskabsafslutningen ansøges om anlægsbevilling til renovering af grupperum og etablering af cykelskur i alt 0,400 mio. kr. Samtidigt anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,018 mio. kr. i år 2017 og 0,382 mio. kr. i år 2018.

 

Voksenservice og Sundhed

I forbindelse med regnskabsafslutningen ansøges om overførsel af restmidler på de to afsluttede anlægsprojekter til anlæg XA-30009, Udviklingspulje.

Økonomiske konsekvenser

Pleje & Omsorg

 

Respiratorområdet

Respiratoraftalerne er en særlig økonomisk udfordring for Plejen område. Når en borger har behov for respiratorisk overvågning, indgår Visitationen en aftale med Region Syddanmark og regionens udgiftsandel udgør 67% af udgifterne og kommunens udgiftsandel 33%.

 

Udgifterne til respiratorområdet har gennem årene været stigende. I 2015 og 2016 var udgifterne på hhv. ca. 11,8 mio. kr. og 14,8 mio. kr. I 2017 er udgifterne til respiratorisk overvågning på ca. 15,6 mio. kr. Der er relativt få borgere, som har en respiratoraftale. Aktuelt 6 borgere hvoraf de fleste har 24 timers døgnovervågning. I 2017 er de kommunale udgifter

(33 %) til respiratorisk overvågning på ca. 5,2 mio. kr. Finansieringen hertil tages fra frit valgs rammen, som er overskredet.

 

I 2018 bliver der behov for at se nærmere på budgetmidler til frit valgs områdets finansiering af respiratoraftalernes kommunale udgiftsdel. 

 

Sygepleje

Budgetrammen til sygepleje dækker ikke længere udgifterne til leveringen af sygeplejeydelser. Der opleves et særligt pres på dette felt, hvor nye opgaver kommer til kommunen, og hvor Plejen har sat gang med flere tiltag for at imødegå nogle af de udfordringer. Herunder er konkret etablering at en sygeplejeklinik i Sundhedshuset, som formentlig bliver en realitet ved årsskiftet. De budgetmæssige udfordringer på sygeplejen bliver der brug for at se på i 2018.

 

Det Decentrale omprioriteringsbidrag

Det decentrale omprioriteringsbidrag i 2017 er på 4,528 mio. kr. Her er det lykkes at realisere de 2,145 mio. kr. ved forebyggende tiltag i Plejen, hvor tidlig opsporing og rettidig indsats har betydet færre forebyggelige sygehusindlæggelser. Den ikke realiserede del af det decentrale omprioriteringsbidrag i 2017 er finansieret af mindre forbrug på andre konti. 

 

Elbokøkkenet I/S

Til Elbokøkkenet I/S – et fælleskommunalt interessent selskab bestående af Fredericia, Kolding, Middelfart og Haderslev kommuner – er der i 2017 afholdt en ekstra udgift på ca. 0,445 mio. kr. som følge af Elbokøkkenets regnskabsresultat 2016. Udgiften er finansieret af sparede midler fra 2016.

 

Elbokøkkenet I/S har udarbejdet en handlingsplan, hvori det fremgår, at der forventes balance i regnskabet for Elbokøkkenet I/S for år 2019. Det betyder, at der også i 2018 og 2019 vil komme en ekstra udgift på baggrund af Elbokøkkenets regnskabsresultat i 2017 og 2018. Afledt af dette kommer der ekstra udgifter til efterbetalinger af de 2 private madleverandører. 

 

Ud over ovennævnte ekstra udgifter i 2018 og 2019, forventes der en merudgift til madservice, som følge af Elbokøkkenets stigning af leverandørpriser fra 1. januar 2018. Hvorvidt priserne for borgernes betaling af mad bør stige, skal nærmere afklares i budgetlægningen 2019-2022. 

 

Udgifter til pleje af nærtstående

Der er de senere år set en stigning i udgifter til pleje af nærtstående (§118 Sygeplejeartikler og § 119 Plejevederlag). I 2017 er udgifterne på ca. 3,622 mio. kr. I 2016 var udgifterne ca. 2,296 mio. kr. og i 2015 ca. 2,0 mio. kr. Området følges i den månedlige budgetopfølgning for Pleje & Omsorg.

 

Voksenservice og Sundhed

Fra år 2018 har Regionen opført særlige psykiatriske pladser som starter op pr. 1. marts 2018. Til disse pladser forekommer der en kommunal medfinansiering på 80% af udgiften. I loven står, at såfremt der er ledige pladser skal omkostningerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af befolkningstal – objektiv finansiering. Voksenservice er først sent i år 2017 blevet bekendt med det eventuelle objektive finansieringsbeløb for 2018. Dette beløber sig til maksimalt 0,703 mio. kr. – dette er ved ingen solgte pladser. Hvis ingen pladser sælges i år 2019 vil dette beløb lyde på 1,800 mio. kr.

 

Der forekommer udfordringer på det eksterne budget, som blandt andet omhandler borgere boende på enheder uden for Fredericia kommune. I år 2017 forekommer der et merforbrug på 2,606 mio. kr. på dette område.

Merforbruget forventes at stige til cirka 4,000 mio. kr. i år 2018. Der er specielt tale om en stigning på § 107 som er midlertidige botilbud.

Vurdering

Pleje & Omsorg

 

Der er foretaget en stram økonomisk styring, herunder en tæt opfølgning af indgåede aftaler med Region Syddanmark og virksomheder, som drifter BPA-ordninger, således at indtægter fra Region Syddanmark og ikke forbrugte midler til BPA ordninger er opkrævet.

 

Frit valg og sygepleje

Til Frit valg er der et merforbrug på 6,360 mio. kr. heraf er ca. 5,157 mio. kr. udgifter til respiratorområdet og ca. 1,203 mio. kr. er en ikke realiseret effektivisering.

 

Til Sygepleje er der et merforbrug på 3,765 mio. kr. heraf ca. 1,0 mio. kr. som følge af et højere vikarforbrug i forbindelse med sygeplejerskernes kompetenceudvikling. Der udføres flere timer til sygepleje, da der er flere komplekse pleje- og behandlingsopgaver og delegerede sygeplejeopgaver. 

 

Af merudgifterne til Frit valg og Sygepleje på ca. 10,125 mio. kr. er 5,170 mio. kr. finansieret af éngangsindtægter og sparmidler og 4,955 mio. kr. er finansieret af mindre forbrug. 

 

Plejecentre

Til plejecentrene er der en merudgift på ca. 0,725 mio. kr. som er en ikke realiseret effektivisering. Forventningen ved 3. budgetopfølgning var et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. Det trods alt mere positive resultat for 2017, skyldes en indgået aftale med udenbys kommune om betaling af en beboers ekstra behov for pleje. 

 

Pasning af nærtstående

Til pasning af nærtstående er der et merforbrug i år 2017 på ca. 1,6 mio. som er finansieret af mindre forbrug mellemkommunale betalinger ca. 1,2 mio. kr. og af mindre forbrug på andre konti under Visitationens ansvarsområde.

 

Private leverandører

Til private leverandører Frit valg er der i alt afholdt udgifter på 22,577 mio. kr. heraf til hjemmehjælp 20,133 mio. kr., delegeret sygepleje 1,115 mio. kr. og til indkøb 1,329 mio. kr. 

 

Hjælpemidler og Kommunikation

I 2017 har Hjælpemidler & Kommunikation arbejdet på nedbringelse af sagsbehandlingstiden generelt og især med bilområdet for øje. Der er prioriteret opsparede midler til køb af en vaskemaskine til rengøring af hjælpemidler, når afdelingen flytter ind på sundhedshuset, ligesom der er afsat midler til fortsat fokus på nedbringelse af sagsbehandlingstiden for støtte til biler. Midlerne er finansieret af mindre forbrug til elever. 

 

Spar/lån 2017

For driftsmidler serviceudgifter er der et spar/lån på 9,212 mio. kr. heraf et spar på 9,217 mio. kr. og et lån på 0,005 mio. kr. vedrørende Rådgivnings- og Aktivitetscentret som er et projekt i perioden 2017-2019 finansieret af eksterne projektmidler. 

 

Af de 9,212 mio. kr. er 1,500 mio. kr. sparmidler fra år 2016 heraf er 1,000 mio. kr. disponeret af Byrådet i budget 2018 til at forebygge forværring af sundhedstilstanden blandt ældre og udsatte, og 0,500 mio. kr. er i år 2018 til at finansiere en midlertidig visitatorstilling (2017 og 2018). 

 

Voksenservice og Sundhed

Voksenservice og Sundhed har videreført investeringsstrategien fra 2016 med blandt videreudvikling af nye typer af tilbud og fortsættelse af organisationens værdiskabende tilgang, hvor det er borgernes mål, som er styrende for de kommunale indsatser.

 

I 2017 forekommer der et spar/lån på 16,840 mio. kr. Dette spar/lån er fordelt på 14,181 mio. kr. på Voksenservice og 2,659 mio. kr. på Sundhed.

Årets resultat lyder på i alt 3,814 mio. kr. for Voksenservice og Sundhed i alt. Dette resultat er opdelt i Voksenservice og Sundhed.

 

Voksenservice

Årets resultat for Voksenservice lyder på 1,155 mio. kr., hvilket svarer til 0,5% af budgettet. Dette betyder dermed, at Voksenservice har et spar/lån lydende på 14,181 mio. kr. (inkl. spar/lån på 0,066 mio. kr. på eksterne projekter).

De 14,181 mio. kr. indeholder tidligere års spar/lån på i alt 12,960 mio. kr.

 

Der forekommer udfordringer på det eksterne budget, som blandt andet omhandler borgere boende på enheder uden for Fredericia kommune. I år 2017 forekommer der et merforbrug på 2,606 mio. kr. på dette område. Kapacitets- og koordinationsmøder fortsættes for at sikre en god styring med området.

 

Sundhed

Årets resultat for Sundhed lyder på 2,659 mio. kr. Dette mindre forbrug omhandler primært overført spar/lån fra 2016 på 1,070 mio. kr. samt mindre forbrug på specialiseret genoptræning og borgerrettet forebyggelse. Dette betyder dermed, at Sundhed har et spar/lån lydende på 2,659 mio. kr.

Indstillinger

Pleje & Omsorg og Voksenservice indstiller:

 

 1. At regnskab 2017 tages til efterretning
 2. At Spar/lån videresendes Økonomiudvalg og Byråd til endelig prioritering og beslutning
 3. At der af sparmidler på 9,212 mio. kr. overføres 0,400 mio. kr. fra drift til anlæg i år 2018 til renovering af grupperum og etablering af cykelskur Øster Elkjær Plejecenter
 4. At ubrugte midler på 0,167 mio. kr. fra anlægsprojektet Etablering af 6 ældreboliger Stævnhøj Plejecenter overføres drift i år 2018 til afledte udgifter i forbindelse med afdelingers flytning til Sundhedshuset. 
 5. At anlægsprojektet Etablering af 6 ældreboliger Stævnhøj Plejecenter aflægges endeligt i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab for 2017
 6. At der søges om anlægsbevilling på 0,400 mio. kr. og om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,018 mio. kr. i år 2017 og 0,382 mio. kr. i år 2018 til renovering af grupperum og etablering af cykelskur Øster Elkjær Plejecenter.
 7. At anlægsprojekterne Jupitervej og Nymarksvej aflægges endeligt i forbindelse med årsregnskab for 2017. De resterende midler overføres til anlægsprojektet, Udviklingspulje.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 19-03-2018

 1. Godkendt.
 2. Godkendt, idet Senior- og Handicapudvalget er opmærksom på og nøje følger, at der er pres på såvel fritvalgsrammen som sagsbehandlingstiderne i Pleje og Omsorg, samt udgifter og budget til borgere udenfor kommunen.
 3. Godkendt.
 4. Godkendt.
 5. Godkendt.
 6. Anbefales.
 7. Godkendt.

Punkt 14 Kommissorium for Senior- og Handicapudvalget

Sagsresumé

De politiske udvalg skal udarbejde et kommissorium, der indeholder et oplæg til de politiske rammer for udvalgets arbejde.

 

Sagsfremstilling:

De politiske udvalg skal udarbejde et kommissorium, der indeholder et oplæg til de politiske rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er et dynamisk dokument og kan revideres undervejs i udvalgets valgperiode.

 

På mødet drøftes input og indhold til et kommissorium. Ud fra denne drøftelse udarbejder administrationen et udkast til et kommissorium, der sendes til godkendelse på udvalgsmødet den 28.05.2018.

 

Det foregående Social- og Omsorgsudvalg har udarbejdet et overleveringspapir til det nye Senior- og Handicapudvalg. Dette kan bruges som inspiration til drøftelsen af et kommissorie.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Voksenservice samt Pleje og Omsorg indstiller, at udvalget drøfter input og indhold til kommissoriet for udvalgets arbejde.

Bilag

Overleveringspapir fra Social- og Omsorgsudvalget til Senior- og Handicapudvalget 2018 – 2021.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 19-03-2018

Drøftet.

Punkt 15 Introduktion til Voksenservice

Sagsresumé

Der gives en introduktion til ansvarsområdet Voksenservice på mødet.

 

Sagsfremstilling:

Der gives en introduktion til ansvarsområdet Voksenservice på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at Senior- og Handicapudvalget tager introduktionen til Voksenservice til efterretning.

Bilag

Ingen.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 19-03-2018

Udsat til næste møde.

Punkt 16 Ansøgning om støtte til afholdelse af jubilæum - Taulov Skærbæk Pensionistforening

Sagsresumé

Pleje og Omsorg har modtaget en ansøgning om støtte til afholdelse af 65 års jubilæum fra Taulov-Skærbæk og omegns Pensionistforening.

 

Afgørelse om tildeling af støtte skal træffes af Senior- og Handicapudvalget.

 

Sagsbeskrivelse:

Pleje og Omsorg har modtaget en ansøgning fra Taulov-Skærbæk og Omegns Pensionistforening om støtte til dette års 65 års jubilæum. Støtten søges til hel eller delvis betaling af underholdningen ved ”De farende Svende”. De samlede udgifter hertil udgør 12.450 kr.

 

Ifølge Pensionistforeningens vedtægter er foreningens formål at optage alle pensionister, uanset partipolitisk eller religiøse standpunkter og varetage medlemmernes interesser overfor de bevilgende myndigheder, samt at formidle socialt og kulturelt samarbejde.

 

Der er fremsendt et årsprogram, hvoraf det fremgår, at aktiviteterne består af bankospil i januar til marts og september til december. Derudover afholdes en forårsfrokost og en sommerudflugt.

 

I 2018 er der jubilæumsfest d. 2. november, hvor foreningen har 65-års jubilæum.

 

Taulov-Skærbæk Pensionistforening har pt. 174 medlemmer fra området.

Økonomiske konsekvenser

Taulov-Skærbæk og omegns Pensionistforening har fremsendt et regnskab for 2017. I 2017 havde foreningen indtægter for kr. 128.450, herunder kr. 18.000 i medlemskontingenter. Der var udgifter for kr. 114.477 Pensionistforeningens beholdning var med udgangen af 2017 kr. 57.818.

 

Såfremt det besluttes at støtte Pensionistforeningen kan finansiering anvises fra § 18-Puljen. Der er 172.660 kr. tilbage i puljen. Der mangler at blive gennemført 2. uddeling vedrørende 2018, der foretages i maj måned.

 

Det er ligeledes muligt at finansiere en eventuel støtte via de midler, der er afsat til godkendte pensionistforeningernes medlems- og foreningstilskud. Der er endnu ikke foretaget udbetalinger. Dette foregår omkring 1. april. Der er 187.000 kr. i puljen og den forventede udbetaling for 2018 er kr. 110.000 kr.

Vurdering

Taulov-Skærbæk Pensionistforening laver aktiviteter for seniorer i området og er med til at forhindre ensomhed blandt ældre og til at skabe stærke fællesskaber og netværk for deres medlemmer.

 

Der er tidligere givet støtte til afholdelse af jubilæumsfester for frivillige sociale foreninger og pensionistklubber i Fredericia, som en anerkendelse af deres indsats. Støtten er hidtil blevet udmålt ud fra en betragtning om, at afholdelse af jubilæum er en aktivitet, som foreningen har haft mulighed for at forudse længe, og dermed reservere midler til i god tid.

 

Pleje og Omsorg anbefaler, at denne praksis fortsat fastholdes, og at der – såfremt der træffe beslutning om at give støtte til jubilæet – gives et væsentligt mindre beløb end de ansøgte 12.450 kr.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Senior- og Handicapudvalget beslutter om Taulov-Skærbæk Pensionistforening skal tildeles støtte til afholdelse af deres 65 års jubilæum og i givet fald med hvilket beløb.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 19-03-2018

Taulov-Skærbæk Pensionistforening tildeles støtte til jubilæumsfesten på 5.000 kr.

 

Udvalget gør opmærksom på, at der er igangsat arbejde, der fastlægger nye rammer for tildeling af støtte til foreninger på det sociale område.

Punkt 17 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene 2017

Sagsresumé

Der er afholdt uanmeldte kommunale tilsyn på alle syv plejecentre i 2017.

 

Disse tilsyn afvikles som en del af den kommunale forpligtigelse efter Retssikkerhedsloven og Lov om Social Service § 151 stk. 2.

 

Sagsbeskrivelse:

Der er i 2017 afholdt uanmeldte kommunale tilsyn på alle syv plejecentre i Fredericia Kommune. Den praktiske afvikling af tilsynene står firmaet BDO for.

 

Fredericia Kommune har valgt, at der i 2017 skulle være særligt fokus på ernæring. Det ønskes afdækket, om borgere og personale oplever, at indsatsen på ernæringsområdet er styrket.

 

Tilsynet har udover ernæring haft fokus på 5 overordnende temaer jf. nedenstående skema. Hvert plejecenter er scoret i en figur ud fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. Hver scoring er uddybet i rapporterne.

 

Visitationen har udarbejdet en samlet oversigt over scoringerne på fokusområderne:

 

 

 

 

 

 

 

 

Stævnhøj

 

 

 

 

Ulleruphus

 

 

 

 

Øster Elkjær

 

 

 

 

Othello

 

 

 

 

Hybyhus

 

 

 

 

Rosenlunden

 

 

 

 

Madsbyhus

Hverdagsliv

5

5

5

5

5

5

5

Dokumentation

2

2

3

5

3

5

2

Pleje, omsorg og praktisk bistand

4

3

5

5

5

5

4

Fysiske rammer

5

5

5

4

5

5

3

Kompetencer

4

4

5

5

5

5

4

Årets emne:

Ernæringsindsatsen

4

3

5

5

5

5

4

 

 

Tilsynet har overordnet konkluderet, at plejecentrene er velfungerende med engagerede medarbejdere og ledere, der har megen fokus på, at beboerne trives og sikres medindflydelse og selvbestemmelse i hverdagen.

Desuden er det tilsynets vurdering, at beboernes behov og ønsker imødekommes individuelt.

 

Det er ligeledes beskrevet, at centre med demensenheder er særdeles velfungerende, og at der arbejdes ud fra en rehabiliterende tænkning med fokus på, at hverdagslivet, plejen og omsorgen tilrettelægges ud fra beboernes aktuelle behov og på deres præmisser.

 

Tilsynet har ligeledes konkluderet, at plejecentrene lever op til kommunens kvalitetstandarder og serviceniveau indenfor de fleste områder, dog er der centre, hvor der med fordel kan arbejdes med dokumentationen.

 

I centerledernes tilbagemeldinger er det oplyst, at fokus er øget på dokumentationspraksis, at der gives rum til sidemandsoplæring, og herunder at skabe en øget forståelse for anvendelsen af det nye omsorgssystem Nexus.

 

Ved opfølgningsmøde med BDO oplyser den tilsynsførende:

- at de adspurgte borgere har givet udtryk for at være tilfredse

- at lederne har været opmærksomme på medarbejderes kompetence og

  evt. behov for kompetenceløft

- at det lærende aspekt i tilsynets kontrol, er blevet taget godt imod

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til varetagelse af de uanmeldte kommunale tilsyn afholdes af Pleje og Omsorgs budget.

Vurdering

Visitationsafdelingen vurderer, at de tiltag der er iværksat, lever op til kravene på området.  Tilsynet vil følge op på dette ved kommende uanmeldte tilsyn på plejecentrene.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 19-03-2018

Taget til efterretning.

Punkt 18 Pulje til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Sagsresumé

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

 

Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Fredericia Kommunes andel af puljemidlerne udgør 4.644.000 kr. årligt.

 

Senior- og Handicapudvalget skal træffe beslutning om, hvor midlerne skal anvendes.

 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

 

Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Fredericia Kommunes andel af puljemidlerne udgør 4.644.000 kr. årligt. Puljen udmøntes i perioden 2018-2021, hvorefter midlerne overgår til bloktilskuddet. Hvis en kommune vælger ikke at søge om et tilskud, fordeles de midler, der er afsat til kommunen, til de øvrige kommuner på baggrund af ovennævnte fordelingsnøgle.

 

Midlerne skal ifølge bekendtgørelsen om puljen i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Desuden skal der iværksættes indsatser til nedbringelse af sygefraværet.

 

De krav der stilles til kommunen er, at der fremsendes en redegørelse for den planlagte anvendelse af årets midler til en bedre bemanding. Desuden skal der fremsendes en selvstændig redegørelse for den lokale indsats i forhold til nedbringelse af sygefravær samt en opgørelse over medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet. Der skal indsendes en redegørelse for hvert år.

 

Fristen for indsendelse af redegørelserne for midlernes anvendelse i 2018 er 1. april 2018, mens fristen for 2019 er 1. november 2018.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Fredericia Kommunes andel af puljemidlerne udgør 4.644.000 kr. årligt fra og med 2018. 

Vurdering

De kr. 4.644.000, der udgør Fredericia Kommunes andel af puljemidlerne, svarer til ca. 15 fuldtidsstillinger.

 

Der kan ikke på nuværende tidspunkt siges noget præcist om, hvor mange af midlerne, der vil kunne anvendes til opnormering af deltidsansatte medarbejdere, og hvor mange der vil skulle bruges til ansættelse af nye medarbejdere. Dette skyldes blandt andet, at der ikke findes opgørelser over om - og i givet fald hvor mange, - der har ønske om at arbejde på fuld tid. Når der er truffet beslutning om, hvor midlerne skal anvendes, vil de relevante medarbejdere på deltid blive spurgt om ønsket arbejdstid, således at Fredericia Kommune lever op til intensionerne i puljen på det område.

 

Senior- og Handicapudvalget skal tage stilling til hvilke enheder, der skal have gavn af de ekstra midler. Af puljeopslaget fremgår det, at midlerne kan anvendes i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. I Fredericia er det kun relevant at tage stilling til en eventuel fordeling mellem hjemmeplejen og plejecentrene.

 

Pleje og Omsorg vurderer, at såvel hjemmeplejen som Plejecentrene kan gøre god brug af de ekstra midler. Seniorrådet har de senere år har fokus på styrkelsen af især aftenvagten og weekendbemandingen på plejecentrene.

 

For så vidt angår redegørelsen vedrørende sygefravær vil Pleje og Omsorg kunne beskrive de tiltag, der allerede er i gang og henvise til et sygefravær, der ligger relativt lavt.

I 2017 havde Plejen et sygefravær på plejecentrene 5,8 % og på udedistrikterne inklusiv sygeplejen 5,9 %. Disse tal indeholder såvel korttids-som langtidssygefravær.

 

Der er vedvarende fokus sygefravær i forhold til både det gode arbejdsmiljø, brug plejehjælpemidler, opfølgende samtaler ved såvel korttids fravær og længerevarende sygdom.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Senior- og Handicapudvalget beslutter, hvor midlerne i puljeansøgningen skal anvendes.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 19-03-2018

Puljemidlerne anvendes dels til styrkelse af demensområdet i hjemmeplejen dels til opnormering og ansættelse af yderligere personale på plejecentrene.

Punkt 19 Samlet redegørelse, status og handleplan for Kobbelgaarden

Sagsresumé

Senior- og Handicapudvalget har på udvalgsmødet d. 29. januar 2018 anmodet Voksenservice om en samlet status vedrørende Kobbelgaarden.

Sagen indeholder en status på den faglige kvalitet, et fokus på personalets trivsel, hjemliggørelse af fællesarealer, pårørendesamarbejde samt håndtering af tilsynsrapport.

 

Der er desuden en række anbefalinger til det videre arbejde for det politiske udvalg.

 

Sagsfremstilling:

Kobbelgaarden er et længerevarende botilbud iht. Servicelovens §85 og §108 samt Almen Boliglovens § 105 for personer over 18 år med vidtgående og varig funktionsnedsættelse heraf flere med forskellige tillægsdiagnoser som Downs syndrom, autisme, Prader-Willi syndrom og psykiske lidelser. Kobbelgaarden har lejligheder alle med god plads til, at borgerne hver især kan indrette sig individuelt.

 

Der har i efteråret 2017 været politisk fokus på Kobbelgaarden et ønske om at styrke indsatsen, arbejdsmiljøet og rammerne på det specialiserede handicapområde.

 

For at imødekomme det daværende udvalgs ønsker, blev der i oktober måned 2017 iværksat et udviklingsprojekt til dette arbejde under navnet ’Projekt Hjemliggørelse’. Tre arbejdstitler dannede baggrund for projektet:

 1. Der er i Budget 2018 afsat 2 mio. kr. til opnormering på hele Center for Længerevarende Botilbud.
 2. HR udarbejdede i oktober 2017 en rapport på Kobbelgaarden 3. Rapporten anbefaler bl.a. fokus på personaleomsætning, sygefravær og interne hændelser samt magtanvendelser.
 3. Der er i Budget 2018 afsat 0,5 mio. kr. til hjemliggørelse af fællesarealer på Kobbelgaarden 3.

 

For at sikre sammenhæng og koordination i udmøntningen af ovenstående, blev der nedsat en styregruppe, der skal sikre, at implementeringen af følgende tre spor med udgangspunkt i politikernes ønsker, skaber merværdi for borgere, pårørende og medarbejdere på Kobbelgaarden:

 • Første spor – Faglig kvalitet
 • Andet spor – Fokus på personalets trivsel
 • Tredje spor – Hjemliggørelse af fællesarealer

 

Styregruppen sikrer, at de tre spor kontinuerligt er i fokus. Affødt heraf ligger der for styregruppen en vigtigt opgave i at sikre størst mulig sammenhæng og koordination mellem sporene.

Der er i februar 2018 udarbejdet en samlet statusrapport over de tre spor i Projekt Hjemliggørelse. Rapporten giver en redegørelse for baggrunden for de tre spor samt en status på, hvor arbejdet er nu og endeligt en handleplan for det videre forløb i Projekt Hjemliggørelse.

 

Første spor – Faglig kvalitet

Redegørelse

Som en del af arbejdet med den faglige kvalitet på Kobbelgaarden, er der iværksat en proces, der skal føre til udarbejdelsen af et pædagogisk grundlag for afdelingen. Der skal etableres en fælles faglig tilgang til borgerne, samtidig med at kendskabet til metoder, der passer til målgruppen skal øges. Der er et behov for at identificere og beskrive pædagogik, der kan tage højde for borgernes udfordringer.

 

Ledelsen på Kobbelgaarden har derfor iværksat en proces, der skal munde ud i et fælles pædagogisk grundlag for hele afdelingen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, bestående af pædagogisk uddannet personale, der skal udarbejde et udkast til et pædagogisk grundlag for afdelingen. Processen er i høj grad baseret på medarbejderinddragelse for at sikre konsensus i afdelingen, og at de metoder og tilgange der arbejdes ud fra bliver delt og anvendt af alle.

 

Der er desuden behov for at sætte fokus på hvilket ’brand’ Kobbelgaarden har blandt potentielle ansøgere samt om der i forlængelsen af ovenstående tiltag omkring et pædagogisk grundlag skal arbejdes målrette med at fortælle en ny historie om bostedet.

 

Der skal i løbet af processen beskrives:

 

 • Hvilket menneskesyn der ligger til grund for arbejdet på Kobbelgaarden 3
 • Hvilke metoder der anvendes
 • Hvilke kompetencer og færdigheder det kræver at arbejde på Kobbelgaarden 3
 • Hvilke handlinger der ikke er fagligt acceptable

 

Status

Handleplan

 

 • Der er gennemført en faglig dag for hele Kobbelgaarden, hvor processen for at løfte den faglige kvalitet blev diskuteret og drøftet.

 

 • Der er derefter afholdt arbejdsgruppemøder i januar og februar, hvor der er blevet arbejdet med at lave et pædagogisk grundlag.

 

 

 • Arbejdsgruppen formulerer det pædagogiske grundlag på skrift.

 

 • Grundlagsarbejdet skal fremadrettet bruges når der skal ansættes nye medarbejdere, så det er den rigtige faglige profil, der hentes ind til Kobbelgaarden.

 

 • Grundlaget skal samtidig bruges i oplæringen af nye medarbejdere.

 

 • Grundlaget sætter retning for den fremtidige kompetenceudvikling på Kobbelgaarden 3.

 

 • Denne proces opstartes på fællesmøde i august 2018.

 

 

Andet spor – Fokus på personalets trivsel     

 

Redegørelse

 

I september 2017 blev der udarbejdet en analytisk HR rapport på Kobbelgaarden. Analysen blev udarbejdet i tæt samarbejde mellem Løn og Personale, Kobbelgaarden og Voksenservice. Formålet med denne analyse var at give et samlet overblik over Kobbelgaarden ud fra et personalemæssigt perspektiv. Anledningen var et for højt sygefravær og et ønske om at tilrettelægge en målrettet og sammenhængende proces for at nedbringe dette.

 

Rapportens evaluering viste, at der skulle fastsættes konkrete måltal for blandt andet personaleomsætning og sygefravær.

 

Opfølgningen og det videre arbejde gennemføres i et tæt samarbejde mellem Voksenservice, Løn og Personale og arbejdsmiljørepræsentant.

 

Status

Handleplan

 

Personaleomsætning

 • Faldet fra 72% i 2015 til 57% i 2017

 

Sygefravær

 • Faldet fra 12,9% i 2015 til 9,59% i 2017

 

 

Personaleomsætning

 • Skal i 2020 være 25%

 

Sygefravær

 • Skal i 2022 være 8%

 

 

Tredje spor – Hjemliggørelse af fællesarealer

 

Redegørelse

 

Da Kobbelgaarden er beboernes permanente hjem, er det vigtigt, at livet på Kobbelgaarden skal leves i rammer, der afspejler hjemlighed, nærvær og tryghed, hvilket det nuværende byggeri ikke lever op til. Fællesarealerne skal nu hjemliggøres med en ombygning, der tager udgangspunkt i de behov personalegruppen og pårørende efterlyser. De store åbne rum på Kobbelgaarden 3 skal gentænkes, så lyd, lys og stemning tilpasses beboernes behov og ønsker.

 

For at sikre det mest kvalificere beslutningsgrundlag er der indhentet rådgivning fra:

 

 • Beboere og pårørende. Der er valgt en pårørende-boligforeningsbestyrelse
 • Neuropædagog Charlotte Ankerstjerne, Læringscenter Brejning
 • Arkitektfirmaet FROST LARSEN A/S, speciale i kommunale bygherre.
 • Fredericia Kommunes byggesagsbehandlere i Teknik og Miljø.

 

Status

Handleplan

 

Dette har ført til følgende konkrete forslag til hjemliggørelsen/ombygningen:

 

 1. Maling af gang 
 2. Skydedørs løsning v. boliggang 
 3. Akustisk brystning i træ og glas
 4. Svævende kontor
 5. Fornyelse af gulvbelægning

 

 

 1. Maling af gang

-          Malergaarden går i gang med at male gangene medio marts 2018.

 

 1. Skydedørs løsning v. boliggang

-          Når malingen er udført males dørene ind til borgernes lejligheder og der sættes glasdøre for enden af udvalgte boliggange.

 

Dette står færdigt med udgangen af maj 2018. Herefter tages der fat på de øvrige elementer:

 1. Akustisk brystning i træ og glas
 2. Svævende kontor
 3. Fornyelse af gulvbelægning

 

 

Udover status på arbejdet med de tre spor, er der fra udvalget side anmodet status på pårørendesamarbejde samt håndtering af tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

Pårørendesamarbejde

 

Redegørelse

 

På Kobbelgaarden bliver der samarbejdet med de pårørende med udgangspunkt i borgernes ønske herom. Der er tilfælde hvor de pårørende har tæt kontakt til borgerene og dermed også til Kobbelgaarden og dennes medarbejdere. Der arbejdes på at involvere de pårørende i borgerens dagligdag, møder, generelle udfordringer.

Ledelse og medarbejdere arbejder på at opbygge gode relationer til de pårørende, for at styrke samarbejdet omkring borgerne. Der afholdes f.eks. sommerfest for alle borgere og pårørende.

 

Status

Handleplan

 

 • Der er i forbindelse med ombygningen af Kobbelgaarden nedsat en pårørende-boligforeningsbestyrelse.

 

 •  

 

 • Udvikling af nye måder at samarbejde på.

 

 • Vidensdeling omkring borgerne. De pårørende har værdifuld viden omkring deres nære.

 

 • Igangsættelse af nye aktiviteter, hvor pårørende har en aktiv del

 

 

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Redegørelse

 

Kobbelgaarden havde d. 23. oktober 2017 tilsyn gennemført af Styrelsen for Patientsikkerhed. Ved tilsynet blev Styrelsen for Patientsikkerhed opmærksom på, at journalføringen var mangelfuld og at der manglede udarbejdelse og implementering af fem instrukser.

 

På den baggrund har Styrelsen for Patientsikkerhed d. 27. februar 2018 givet et påbud til Kobbelgaarden om:

 1. at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder implementering af skriftlig instruks om journalføring, inden den 27. marts 2018.

 

 1. at sikre implementering af instrukser for livsforlængende behandling, samarbejde med de behandlingsansvarlige læger, personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling og for patienters behov for behandling inden den 27. marts 2018.

 

Herunder ses status og handleplan for processen.

Status

Handleplan

 

 • Der er blevet nedsat en styregruppe til at sikre ”at Sundhedsloven integreres i arbejdsgangene i Voksenservice”.

 

 • Der er blevet udarbejdet de handlingsanvisende instrukser som patientsikkerhedsstyrelsen kræver, for at vi lever op til sundhedsloven. Disse er medsendt i høringssvaret.

 

 • Dokumentationssystemet Nexus er blevet tilrettet så det understøtter de nye handlingsanvisninger og dermed lever op til dokumentationskravet i sundhedsloven.

 

 

 • Alle medarbejdere på Kobbelgaarden 1 og 3 undervises i de nye handlingsanvisninger og dokumentations systemet. D. 20 marts er ca. 40 medarbejdere undervist og fra denne dag overgår borgerne løbende til den nye dokumentationsmåde.

 

 • Driften omlægges så medarbejderne kan arbejde efter de nye handlingsanvisninger.

 

 • Udviklingssygeplejersken støtter op om de nye arbejdsmetoder ved at være fysisk tilstede i driften.

 

Ovenstående handlinger vil tilsammen sikre at Kobbelgaarden kommer til at leve op til påbuddet. Det er dog usikkert om det er muligt at gennemføre alle handlinger inden deadline udløber. Der er derfor taget kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed for at:

 • Skitsere den plan, der er lagt for at efterleve påbuddet.
 • Skitsere hvilke handlinger der er gjort og fremgangsmåden.
 • Skitsere hvor meget Kobbelgaarden forventer at nå inden fristen.
 • Aftale tidsplan med Styrelsen for, hvornår Kobbelgarden kan indfri påbuddet.

Økonomiske konsekvenser

I Budget 2018 er der afsat 0,5 mio. kr. til ombygningen af Kobbelgaarden, samt 2 mio. kr. til opnormering på hele Center for Længerevarende Botilbud. De videre handleplaner udmøntes indenfor denne ramme. Fase 3-5 i ombygningen af Kobbelgaarden afholdes indenfor det eksisterende budget.

Vurdering

Der er fra Voksenservice side et ønske om at klæde udvalget godt på, i forhold til at skabe den fremtidige retning for handicapområdet, hvilket følgende tiltag vurderes at kunne understøtte:

 

A: Besøg og rundvisning

En Rundtur på Center for Længerevarende Botilbud hvor der er mulighed for at se de forskellige matrikler, faciliteterne samt hilse på afdelingslederne.

 

 • Datoforslag: 9. april 2018, kl. 09:00 – 12:00

 

B: Dialogmøde

Et dialogmøde med borgere og pårørende i hele Center for Længerevarende Botilbud

 

 • Datoforslag: 2. eller 22. maj 2018 kl. 16:00 – 18:00

 

C: Eksternt besøg

En inspirationstur til Skansebakken i Vejle, som i 2013 modtog KL’s Innovationspris, for projektet ’Design af relationer’, som innovativt har arbejdet med at skabe flere relationer for nogle af de sværest handicappede borgere på det specialiserede handicapområde.

 

 • Datoforslag: 11. juni 2018 kl. 14:00 – 16:15

 

D: Sag på udvalgsmøde

Efter besøget til Skansebakken dagsordensføres et punkt om hvad besøget hos Skansebakken gav udvalget inspiration til i forhold til det specialiserede handicapområde i Fredericia.

 

 • Datoforslag: 13. august 2018

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at Senior- og Handicapudvalget:

 

 • Drøfter og godkender statusrapporten.

 

 • Træffer beslutning om hvorvidt punkterne A – D i vurderingen skal iværksættes.

Bilag

Status på Kobbelgaarden 2018

Organisationsdiagram for Voksenservice

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 19-03-2018

Statusrapporten drøftet og godkendt. Alle tiltag beskrevet i punkterne A-D i vurderingen iværksættes. Datoer fastlægges dog efterfølgende.

Punkt 20 Støtte fra Værdighedspuljen 2018

Sagsresumé

Med vedtagelsen af Værdighedspolitikken for Fredericia Kommune i 2016 har Byrådet afsat en årlig pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde, der kan bidrage til at skabe stærke sociale fællesskaber for ældre. Puljen er i perioden 2016 – 2019 fastsat til 150.000 kr. årligt. Beslutning om tildeling af støtte træffes af Senior- og Handicapudvalget i Fredericia Kommune.

 

Sagsbeskrivelse:

Med vedtagelsen af Værdighedspolitikken for Fredericia Kommune i 2016 har Byrådet afsat en årlig pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde, der kan bidrage til at skabe stærke sociale fællesskaber for ældre. Indsatsen er initieret af Byrådets i et ønske om at bryde ældres ensomhed. Puljen er især tiltænkt tiltag og aktiviteter, der skaber muligheder for ældre, der hidtil har siddet meget alene, for at komme ud, og som med aktiviteterne tilbydes hjælp til at (gen-)starte et aktivt ældreliv.

 

De aktører, som kan søge puljen, er enkeltpersoner og de frivillige sociale foreninger eller organisationer, der vil lave aktiviteter, der kan fremme dannelse af sociale netværk og fællesskaber for ældre, der er ensomme eller i betydelig risiko for at blive ensomme.

 

Der har været annonceret for puljen i to husstandsomdelte aviser i løbet af december. Ansøgningsfristen var 15. februar 2018. Der er indkommet 8 ansøgninger til en samlet ansøgningssum på 134.900 kr.

 

Puljen er i perioden 2016 – 2019 fastsat til 150.000 kr. årligt. Beslutning om tildeling af støtte træffes af Senior- og Handicapudvalget i Fredericia Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 150.000 kr. årligt foreløbigt i 2016 – 2019. Beløbet er Puljemidler fra Værdighedsmilliarden.  

Vurdering

Vurdering af ansøgningerne fremgår af bilag til sagen, der fremsendes til udvalget forud for udvalgsmødet.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Senior og handicapudvalget tager stilling til, hvem der skal modtage støtte og med hvilket beløb.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 19-03-2018

Protokol – Værdighedspuljen 2018

 

Ansøger

Tildelt støtte

Seniorbo Købmagergade

5.000 kr.

Nordbo Senior - stolegymnastik

3.200 kr.

Nordbo Senior – Biffen

16.000 kr.

Ældreklubben Erritsø

0 kr.

Klub 1297

10.000 kr.

De frivilliges Hjælpecentral

0 kr.

Samvær og Sundhed

8.000 kr.

Brugerrådene ved Aktivitetscentrene

50.000 kr.

 

Ældreklubben Erritsø gives afslag da retningslinjernes krav om, at det, der ansøges om midler til, skal være egnet til at skabe rammer for dannelse af stærke sociale netværk ikke er opfyldt. Udvalget opfordrer til, at der i stedet findes stole i samarbejde med Plejecentret Øster Elkjær.

 

De Frivilliges Hjælpecentral gives afslag, da aktiviteterne ikke er egnet til at skabe rammer for dannelse af stærke sociale netværk, idet der ikke er aktiviteter, der bringer de ensomme sammen.

Punkt 21 Klagesag sendt til Ankestyrelsen i 2017

Sagsresumé

Senior- og Handicapudvalget orienteres hvert år om eventuelle klagesager, der er oprettet i Visitationen i Pleje og Omsorg og sendt til Ankestyrelsen. Der er i 2017 kan fremsendt en klagesag.

 

Sagsbeskrivelse:

Siden Ankestyrelsens kontor for kommunale sager i 2013 overtog sagsbehandlingen af klagesager fra Det Sociale Nævn har deres sagsbehandlingstid ændret sig fra 6 til 9 måneder til mellem en ekspeditionstid på mellem 2 og 6 måneder afhængig af hvilket sagsområde, der er tale om.

 

Der er i 2017 fremsendt en klage til Ankestyrelsen over afslag på visitation til en ældrebolig i anden kommune.

 

Ankestyrelsen afgjorde sagen til gunst for Fredericia Kommune, idet der blev lagt vægt på, at borgeren boede i en hensigtsmæssig bolig med niveaufri adgang, hvor pågældende kunne færdes med rollator. At borgeren var i stand til at komme ud af boligen og opsøge sociale kontakter og aktiviteter. Ankestyrelsen vurderer, at borgeren ikke havde et særligt behov for en ældrebolig, og at pågældende ikke opfyldte kommunens kriterier for visitation til en ældrebolig og derved ikke have ret til at bruge det frie valg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Der er gennem de sidste år sket et fald i antal af klager, der ønskes fremsendt til Ankestyrelsen. 7 sager i 2014, 5 i 2015, 2 sager i 2016 og 1 i 2017.

 

Visitationen ser med tilfredshed på afgørelsen på boligsagen fra Ankestyrelsen.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 19-03-2018

Taget til efterretning.

Punkt 22 Orientering om demensindsatser i Fredericia Kommune i 2018

Sagsresumé

På mødet i Senior- og Handicapudvalget gives en orientering om de indsatser, der er planlagt gennemført i 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

På mødet i Senior- og Handicapudvalget præsenteres en tidslinje over de indsatser på demensområdet, som er planlagt gennemført i 2018 frem mod Byrådets vedtagelse af en endelig demenshandleplan og Fredericia Kommune som demensvenlig kommune, således som den nationale demenshandleplan 2025 har sat mål om.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle særskilte økonomiske konsekvenser vil blive omtalt under de enkelte initiativer ved præsentationen på mødet.

Vurdering

Ingen vurdering.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 19-03-2018

Orientering taget til efterretning.

Punkt 23 Orienteringssag - orientering om anvendelse af midlerne i klippekortsordningen.

Sagsresumé

På baggrund af anmodning fra Senior- og Handicapudvalget, har Pleje og omsorg lavet en kort status vedrørende anvendelsen af de midler, der er i puljen til at øge livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere – klippekortsordningen.

 

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af anmodning fra Senior- og Handicapudvalget, har Pleje og omsorg lavet en kort status vedrørende anvendelsen af de midler, der er i puljen til at øge livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere – klippekortsordningen.

 

De enkelte distrikter i Plejen er blevet bedt om at give en beskrivelse af, hvordan timerne i klippekortsordningen typisk anvendes. Distrikterne oplyser samstemmende, at den ekstra tid anvendes typisk til følgende:

 

 • Gå ture – til kirkegården, ud i haven, til Føtex/Brugsen el. lign.
 • Cykeltur i Rigshaw
 • Lakering af negle/manicure og pedicure,
 • Ledsagelse til speciallæger og sygehus,
 • Hyggeligt samvær med borgeren/beboeren - holde i hånd og samtale på stuerne,
 • Oplæsning af avis eller lignende,
 • Ekstra rengøring,
 • Tøjindkøb,
 • Indkøb i øvrigt
 • Lytte til musik
 • Strukturering af hverdagen, fc hjælpe med at skive kalender

 

I et enkelt distrikt lader det dog til, at klippekortsydelserne primært anvendes til ekstra rengøring.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne til klippekortsydelserne stammer fra puljemidler fra Staten. Mens midlerne til plejecentrene endnu tildeles som puljemidler, er midlerne til udedistrikterne overgået til bloktilskuddet.

Vurdering

Det er Pleje og Omsorgs vurdering, at når klippekortstimerne anvendes, så sker det i overensstemmelse med puljens hensigt; til ekstra ydelser efter borgerens ønsker. Der er ikke en tendens til, at tiden indgår i den almindelige timenormering og dermed forsvinder i mængden.

 

Der ligger en udfordring i, at ikke alle berettigede borgere ønsker at gøre brug af muligheden for ekstra tid. Dette selvom personalet vedholdende spørger borgeren om mulige ønsker.

 

For at få anvendt alle puljemidlerne til plejecentrene efter hensigten er de beboere, der gerne vil gøre brug af timerne tilbudt yderligere en ½ time pr. uge. Desuden anvendes nogle af midlerne til ekstra sociale fælles aktiviteter for alle beboere.

 

For midlerne i udedistrikterne, som ikke længere tildeles som puljemidler, er det i 2017 besluttet, dels at hæve den tid, der kan tildeles som klip fra ½ time til 1 time pr. uge, dels at udvide målgruppen, så flere borgere kan komme ind under ordningen.

 

Pleje og Omsorg følger forbruget af klippekortmidlerne nøje, og såfremt det viser sig, at der fortsat er mange ubrugte midler i klippekortordningen, vil der blive forelagt en sag om udvidet/ændret anvendelse af midlerne.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 19-03-2018

Taget til efterretning.

 

Forbruget følges og status forelægges på et kommende udvalgsmøde.

Punkt 24 Orienteringssag - ny pulje: Fællesskabsklippekort til ensomme hjemmehjælpsmodtagere

Sagsresumé

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 afsat midler til initiativet ”Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse”. Puljen har til formål at afhjælpe ensomhed blandt svage ældre hjemmehjælpsmodtagere.

Der er afsat i alt 28,3 mio. kr. til fordeling over 2018-2021, og Sundhedsstyrelsen vurderer, at der kan bevilges midler til fællesskabsklippekort i 8-10 kommuner.

 

Sagsbeskrivelse:

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 afsat midler til initiativet ”Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse”. Puljen har til formål at afhjælpe ensomhed blandt svage ældre hjemmehjælpsmodtagere.

Der er afsat i alt 28,3 mio. kr. fordelt på 4,5 mio. kr. i 2018, 7,9 mio. kr. i 2019, 7,9 mio. kr. i 2020 og 8,0 mio. kr. i 2021, og Sundhedsstyrelsen vurderer, at der kan bevilges midler til fællesskabsklippekort i 8-10 kommuner.

Målgruppen er svage ældre hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem, der vurderes at have behov for støtte til at deltage i civilsamfundet, da ensomhed er særligt udbredt blandt denne gruppe borgere. Der kan være en række barrierer for ældre hjemmehjælpsmodtagere, der oplever ensomhed, i forhold til at komme afsted og deltage i sociale aktiviteter i civilsamfundet. Det kan være, at borgeren ikke har kendskab til de tilbud, der er, eller at modet til at tage af sted alene svigter.

Fællesskabsklippekortet skal derfor anvendes til to typer af tiltag:

 • Til, at medarbejdere i hjemmeplejen giver ældre hjemmehjælpsmodtagere udvidet vejledning om de kommunale eller frivillige sociale tilbud og aktiviteter.
 • Til, at medarbejdere i hjemmeplejen ledsager borgerne til kommunale aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund (fx mandeklubber, ’cykling uden alder’, spisevenner, seniornetværk mv.). 

Klippekortydelserne kan anvendes af alle hjemmehjælpsmodtagere, uanset om de har en offentlig eller privat leverandør af hjemmepleje.

Ifølge vejledningen fra Sundhedsstyrelsen skal ansøgningen til fællesskabsklippekortspuljen blandt andet baseres på ansøgerkommunens erfaringer med klippekort for svage hjemmehjælpsmodtagere. Projekterne skal desuden tage udgangspunkt i eksisterende viden om og erfaringer i relation til afhjælpning af ensomhed blandt ældre, herunder blandt andet opsporing af ældre, som oplever ensomhed.

Fristen for at indsende ansøgningen er 25. april 2018. Ansøgningen dækker alle 4 år.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt 28,3 mio. kr. fordelt på 4,5 mio. kr. i 2018, 7,9 mio. kr. i 2019, 7,9 mio. kr. i 2020 og 8,0 mio. kr. i 2021, og Sundhedsstyrelsen vurderer, at der kan bevilges midler til fællesskabsklippekort i 8-10 kommuner.

Foretages en ligelig fordeling mellem de ansøgere, der tildeles støtte, svarer det til mellem ca. 2,8 mio. kr. og 3,5 mio.kr. pr. kommune (ca. 500.00 kr. i 2018, ca. 850.000 kr. i 2019 og ca. 900.000 kr. i 2020)

Sundhedsstyrelsen har dog oplyst, at der ikke nødvendigvis foretages en ligelig fordeling af puljens midler.

Når Projektperioden er slut med udgangen af 2021 bortfalder midlerne helt.

Vurdering

Fredericia Byråd satte i forbindelse med vedtagelsen af Værdighedspolitikken blandt andet særligt fokus på ensomhed blandt ældre, og skabelse af stærke sociale fællesskaber for at imødegå dette. I overensstemmelse med beslutningen ansatte Pleje og Omsorg en Brobygger til stærke sociale fællesskaber; en ensomhedskonsulent. Brobyggerens opgave er, dels at fungere som pårørendes, naboers og sundhedsprofessionelles indgang til kommunens hjælp og initiativer mod ensomhed blandt ældre, dels selv at være opsøgende i forhold til at identificere og kontakte ensomme ældre. Der er ikke krav om, at den ensomme borger modtager hjemmehjælp for at kunne få besøg af Brobyggeren.

 

Når en ensom borger er identificeret, tages der særligt hånd om pågældende, og brobyggeren besøger borgeren for at afdække dennes behov og ønsker. Brobyggeren orienterer om de muligheder og tilbud, der allerede findes i civilsamfundet eller starter små eller større netværksgrupper op, i det omfang, det er noget andet end det allerede eksisterende der efterspørges. Brobyggeren slipper de nye netværk, efter de er søsat og viser sig bæredygtige.

 

Brobyggeren har nu været i gang siden 1. august 2016, og der har vist sig, at være et stort behov for funktionen. Der er mange borgere, som efter nogle snakke ledsages til aktiviteter og hurtigt kommer i gang med et nyt netværk, men der er også en del, som ikke magter at komme afsted selv, og som har brug for ekstraordinær støtte og følgeskab meget længe for at føle sig tryg ved det nye. For nogle enkelte lykkes det ikke at få dem tilbage til et aktivt liv, selv efter mange samtaler.

 

Pleje og Omsorg vurderer, at det primært er mellemgruppen, som ville kunne profitere af mulighederne i et fællesskabsklippekort. De ekstra midler vil betyde, at en tilknyttet hjemmehjælper har mulighed for at ledsage borgeren, og deltage i aktiviteten i en længere periode, end det er muligt for brobyggeren. Samtidig vil der kunne gøres et ekstra intensivt forsøg i forhold til den sidstnævnte gruppe, selvom de meget ofte er tynget af mangeartede og tunge problematikker ofte af psykisk karakter.

 

Der vil skulle udarbejdes en model for tildelingen af ekstra timer til personalet, når der er behov for ledsagelse til og deltagelse i aktiviteter. Ydelsen skal formentlig tildeles som en pakke på linje med vores plejepakker. Modellen ligger endnu ikke fast.

 

Det må forventes, at der bliver et ikke uvæsentligt administrativt arbejde, såfremt Fredericia Kommune søger og får del i puljemidlerne. Der skal dels bruges ressourcer på visitering, dels på løbende opfølgninger på fakta og økonomi til Sundhedsstyrelsen gennem hele projektperioden.

 

Et særligt opmærksomhedspunkt er ligeledes, at midlerne ikke må anvendes til borgertransport, hvilket i dag er en kendt udfordring i brobyggerens arbejde.

 

Senior- og Handicapudvalget anmodes om at drøfte muligheder og udfordringer i puljen.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Senior- og Handicapudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 19-03-2018

Sagen drøftet. Puljen søges.

Punkt 25 Tilkøb af socialpædagogisk støtte til ferie på Center for Længerevarende Botilbud

Sagsresumé

Centerleder Holger Torp og Myndighedschef Joan Egemose i Voksenservice vil på mødet orientere Senior– og Handicapudvalget om den nye lovgivning om tilkøb af socialpædagogisk bistand til ferie.

 

Sagsfremstilling:

Med baggrund i ny lovgivning er det blevet muligt for regionale og kommunale botilbud at tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie til borgere over 18 år. Det er botilbuddet, der beslutter, om de vil tilbyde tilkøb til ferie. Center For Længerevarende Botilbud i Fredericia Kommune ønsker at tilbyde beboerne på centrets tre tilbud tilkøb af socialpædagogisk ferie.

 

Tilkøbsmuligheden er et supplement til socialpædagogiske støtte, herunder ledsagelse til ferie.

På mødet orienterer Centerleder og Myndighedschefen i Voksenservice om:

 • Loven om tilkøb af socialpædagogisk bistand, herunder Handicaprådets bemærkninger til tilkøb på Center For Længerevarende Botilbud.
 • Serviceniveauet på området.
 • Beboernes feriepraksis i 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksenservice indstiller at Senior- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 19-03-2018

Formulering af kvalitetsstandarden vedr. afholdelse af ferie uden pædagogisk støtte skal tydeliggøres.

 

Sagen behandles igen på næste møde.

Punkt 26 Orientering (Lukket)

Feedback