Senior- og Handicapudvalget - 25-05-2020

Referat
Dato:
Mandag, 25 maj, 2020 - 09:00
Hent som fil:
Dagsorden publiceret:
Onsdag, 20 maj, 2020 - 12:06
Referat publiceret:
Torsdag, 28 maj, 2020 - 21:00

Punkt 26 Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 25-05-2020

Dagsorden godkendt.

Punkt 27 1. budgetopfølgning 2020 for Senior- og Handicapudvalget

Sagsresumé

Budgetopfølgningen viser overordnet, at udvalgets budget til serviceudgifter overholdes. Dog er der p.t. en forventning om stigende udgifter til eksterne døgntilbud under Handicap samt til handicapbiler på i alt 4,235 mio. kr. Endvidere er der merudgifter som følge af håndteringen af COVID-19 for i alt 7,151 mio. kr., som vil indgå i de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL.

 

Budgettet til overførselsudgifter samt anlægsbudgettet forventes overholdt.

 

 

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for deres respektive områder.

 

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

 

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis koncernområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af service- og anlægsrammen samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning. Eventuelle afvigelser er et udtryk for enten et pres eller luft på rammen.

 

Tabel 1

Mio. kr.

Ramme

Forventet regnskab

Serviceudgifter

672,427

676,662

COVID-19 udgifter

 

7,151

Bruttoanlægsudgifter

*

18,273

* Anlægsloftet for 2020 er jævnfør aftale mellem KL og regeringen ophævet.

 

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og det korrigerede budget samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning.

 

Tabel 2

Mio. kr.

Vedtaget budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Senior- og Handicapudvalget

677,522

705,505

718,261

Serviceudgifter

676,061

671,057

676,662

COVID-19 udgifter

 

 

7,151

Overførselsudgifter

7,235

7,235

7,235

Centrale refusionsordninger

-10,267

-10,267

-10,267

Ældreboliger drift

1,00

1,260

1,260

Skattefinansieret anlæg

3,491

36,220

36,220

 

Forskellen på vedtaget og korrigeret budget på serviceudgifterne udgør ved 1. budgetopfølgning 5,004 mio. kr. Forskellen vedrører udmøntning af puljer på administrationen, spar/lån fra 2019 vedrørende eksterne puljemidler samt overførsel af driftsmidler til anlæg til indretning af stuer på Hannerup og Stævnhøj Plejecenter. Forskellen på anlæg vedrører fremrykning af anlæg samt nye anlæg vedtaget af Byrådet. Under Skattefinansieret anlæg er ligeledes ældrebolig anlæg med. De er udenfor bruttoanlægsrammen og fremgår derfor ikke i tabel 1.

 

Det indstilles til udvalget, at der overføres 0,140 mio. kr. fra Økonomi og Personale til Visitationen som følge af flytning af en medarbejder.

 

Vurdering

SERVICEUDGIFTER

Helt overordnet forventes det, at udvalgets andel af servicerammen overholdes. Dog er der p.t. et forventet merforbrug på 4,235 mio. kr. på den almene drift, dvs. uden mer- og mindreudgifter til COVID-19.

 

Det forventede merforbrug kan specificeres som følger:

 • Handicap 3,965 mio. kr.

 

 • For Voksenhandicap forventes et mindreforbrug på 0,300 mio. kr.
 • For Myndighed og Tværgående udvikling forventes et samlet merforbrug på 4,265 mio. kr. De forventede merudgifter skyldes primært til eksterne døgntilbud.

 

 • Senior 1,5 mio. kr.

 

 • Under Hjælpemidler og Kommunikation forventes et merforbrug pga. øget udgifter til handicapbiler på 1,5 mio. kr.

 

 • Omplacering af -1,370 mio. kr. til anlæg og 0,140 mio. kr. fra Økonomiudvalget

 

Som andre kommuner, oplever Fredericia stor tilgang på Eksterne døgntilbud på handicapområdet. Samtidig lever borgerne længere, og dette medfører udgiftspres på hele det specialiserede socialområde. Der udarbejdes handleplaner for at imødegå udgiftspresset.

 

Øvrige området under seniorområdet forventes at overholde budgettet.

 

ØVRIGE UDGIFTER

Budgettet til overførselsudgifter forventes overholdt.

 

ANLÆG

Anlægsbudgettet forventes overholdt.

 

RETVISENDE BUDGETTER

Som led i arbejdet med retvisende budgetter i Fredericia Kommune, blev der i Budget 2020 tilført 17,850 mio. kr. til Senior- og Handicapudvalget. Midlerne er primært tilført Seniorområdet, hvor budgetterne forventes at overholdes.

 

COVID-19

Byrådet vedtog på mødet den 27. april 2020 en række principper for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke undgås.

 

På Senior- og Handicapudvalgets område er der tale om følgende merudgifter:

 • På Seniorområdet forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 5 mio. kr. vikarer og midlertidige ansættelser til forberedelse af ekstraordinære indsatser
 • På Handicapområdet forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,151 mio. kr. til ekstra personale, værnemidler, omdannelse af Proaktiv til nødpladser m.m.

 

Konsekvenserne af COVID-19 følges nøje og omfanget afhænger bl.a. af perioden for skærpede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og omfanget af retningslinjerne.

 

Der er forventning om, at KL og regeringen forhandler en kompensation til kommunerne for merudgifter, som er afledt af COVID-19. Vilkårene for en eventuel kompensation kender ikke endnu, men afventer forhandlinger. Fredericia Kommune registrerer udgifter, som er relateret til håndtering af COVID-19 særskilt, så det vil blive muligt at følge op på udgifterne.

 

 

Indstillinger

Økonomi og Personale og Senior og Handicap indstiller:

 1. At 1. budgetopfølgning godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 25-05-2020

Anbefales.

Punkt 28 Redegørelse for takstforhandling gennemført med assistance fra Brorson Consult

Sagsresumé

 

Byrådet behandlede på møde den 3. februar 2020 en redegørelse til Ankestyrelsen om Fredericia Kommunes brug af konsulentbistand til takstforhandling på botilbud. Det blev besluttet, at Senior- og handicapudvalget samt Social- og beskæftigelsesudvalget skulle drøfte sagen på deres næste møde. På den baggrund gennemgås forhandlingsforløbet på møderne i udvalgene samt lovgivningen på området. Myndighedschef Joan Egemose Hansen deltager på mødet. 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Byrådet behandlede på møde den 3. februar 2020 en redegørelse til Ankestyrelsen om Fredericia Kommunes brug af konsulentbistand til takstforhandling på botilbud. Det blev besluttet, at Senior- og handicapudvalget samt Social- og beskæftigelsesudvalget skulle drøfte sagen på deres næste møde.

 

Myndighedschef Joan Egemose Hansen vil på mødet - ud fra de vedlagte powerpoints - gennemgå lovgivningen på området, baggrunden for forløbet med Brorson Consult, det overordnede resultat af forhandlingerne, samt hvilke overvejelser det efterfølgende har givet anledning til.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

 

Social og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 25-05-2020

Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 29 Rammer for og frigivelse af midlerne til en tilgængelighedspulje

Sagsresumé

Byrådet har i Budget 2020 og frem afsat 200.000 kr. til en tilgængelighedspulje, som administreres af Senior- og Handicapudvalget. Midlerne vil blive uddelt efter en årlig ansøgningsrunde, og der er derfor udarbejdet et forslag til rammer for puljens udmøntning.

 

Med ophævelsen af anlægsloftet er det blevet mulig i 2020, at tilføre puljen et engangsbeløb på kr. 800.000, således at der i år er 1 mio.kr. i puljen.

 

Senior- og Handicapudvalget skal på mødet drøfte og godkende rammerne for Tilgængelighedspuljen. Senior- og Handicapudvalget skal desuden anmode Byrådet om frigivelse af midlerne.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Byrådet har i Budget 2020 og frem afsat 200.000 kr. til en tilgængelighedspulje, som administreres af Senior- og Handicapudvalget. Midlerne vil blive uddelt efter en årlig ansøgningsrunde, og der er derfor udarbejdet et forslag til rammer for, hvem der kan søge, og hvad der kan søges til.

 

Med ophævelsen af anlægsloftet er det blevet mulig i 2020, at tilføre puljen et engangsbeløb på kr. 800.000. Beløbet skal anvendes i 2020 og der er derfor behov at igangsætte en ansøgningsrunde så hurtigt som muligt.

 

Byrådet tilkendegiver i budgetteksten, at foreninger og borgere m.v. skal kunne søge om tilskud til tiltag, der kan forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap i Fredericia. Derudover skal der fastlægges rammer for hvem der kan søge, og hvad der kan søges til, samt for selve ansøgningsproceduren.

 

Såvel Seniorrådet som Handicaprådet har haft mulighed for at komme med input til retningslinjerne for tilgængelighedspuljen.

 

Fra Handicaprådets side opfordres der til også at huske små projekter, der kan være til gavn for mennesker med mindre handicap. Handicaprådet foreslår, at det er tilgængelighedsudvalgene i henholdsvis Seniorrådet og Handicaprådet, der i fællesskab laver en indstilling til Senior- og Handicapudvalgets endelige beslutning. Handicaprådet foreslår, at indstillinger til Senior og Handicapudvalget af tilskudsberettigede projekter sker i et samarbejde mellem Handicaprådet og Seniorrådet.

 

Seniorrådet peger på, at såvel spørgsmål om transport, som spørgsmål om ramper og belægninger bør tages i betragtning. Også tilgængelighed til information er væsentlig at huske på. Seniorrådet foreslår ligesom Handicaprådet, at indstillinger til Senior og Handicapudvalget sker i samarbejde med Handicaprådet, og at Senior og Handicapudvalget træffer den endelige beslutning.

 

På mødet forelægges Senior- og Handicapudvalget et udkast til rammer for opnåelse af tilskud og procedurer for behandling af ansøgningerne. Input fra Seniorrådet og Handicaprådet er inddraget i arbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 200.000 kr. årligt til Tilgængelighedspuljen samt ekstraordinært kr. 800.000 i 2020.

 

Der søges om frigivelse af anlægsmidler samt rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. vedrørende Tilgængelighedspuljen.

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2020

TB 2021

TB 2022

TB 2023

TB 2024

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgængelighedspuljen

 

 

 

 

 

0,200

0,200

 Ekstra anlægsmidler

 

 

 

 

 

 0,800

 0,800

I alt (- = kasseindlæg/
+ = kasseudlæg)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

Det forventes, at der uddeles penge fra puljen første gang i indeværende år.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Senior og Handicap indstiller,

 1. at Senior- og Handicapudvalget drøfter og beslutter retningslinjerne for tildeling af tilskud fra Tilgængelighedspuljen, og

 

 1. at Senior- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der frigives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb i 2020 på 200.000 kr. vedrørende Tilgængelighedspuljen på Senior og Handicapudvalget samt de ekstraordinært bevilliget kr. 800.000.

 

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 25-05-2020

De præsenterede rammer for tilgængelighedspuljen blev godkendt.

 

Seniorrådet og Handicaprådet har almindelig høringsret forud for behandlingen i Senior- og Handicapudvalget.

Punkt 30 Fortsat analyse af plejen - prognose

Sagsresumé

 

Denne sag er den første afrapportering i forbindelse med den fortsatte analyse af plejen, som blev besluttet ved budgetlægningen for 2020. Emnet for denne første analyse er ”Prognose”. Analysen gennemgås på mødet.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Denne sag er den første afrapportering i forbindelse med den fortsatte analyse af plejen, som blev besluttet ved budgetlægningen for 2020. På økonomiudvalgets møde den 27. januar blev der fremlagt en procesplan for analysen, som består af en række delanalyser med forskellige emner.

 

Analysen med overskriften ”Prognose” er den første i rækken. Den indeholder fremskrivninger af udviklingen på plejeområdet i de næste ca. 10 år – i grafer og tal. Desuden sættes fokus på nogle af de faktorer, der kan påvirke udviklingen, bl.a. sund aldring. Som beskrevet i procesplanen er formålet med analysen at synliggøre den ”brændende platform” for plejeområdet i Fredericia Kommune.

 

Analysen gennemgås på mødet.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

 

Senior og Handicap indstiller, at analysen drøftes, og at anbefalingerne tiltrædes.

 

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 25-05-2020

Drøftet og tiltrådt.

Punkt 31 Fortsat analyse af plejen - revideret tidsplan

Sagsresumé

 

Senior og Handicap indstiller til godkendelse af en revideret tidsplan for den fortsatte analyse af plejens område.

 

Sagsbeskrivelse:

 

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 blev det besluttet, at der skal ske en fortsat analyse af plejens område. På Økonomiudvalgets møde den 27. januar 2020 blev der fremlagt en procesplan for den fortsatte analyse. Denne indeholdt en beskrivelse af de enkelte delanalyser samt en tidsplan for, hvornår udvalget ville blive præsenteret for analyserne.

 

I mellemtiden har corona-krisen, og de mange nye opgaver i den forbindelse, betydet, at denne tidsplan må revideres. I denne sag fremlægges derfor en ny revideret tidsplan for præsentation af analyserne.

 

Tidsplanen vedlægges som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

Senior og Handicap indstiller, at den nye tidsplan godkendes.

 

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 25-05-2020

Godkendt.

Punkt 32 Frigivelse af budgetmidler - afgiftberigtigelse af busser

Sagsresumé

 

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020, er det besluttet at anvende tidligere afsatte midler til afgiftsberigtigelse af de to busser, Romeo og Julie, der i 2016 er indkøbt til at understøtte en del af indsatserne under Værdighedspolitikken.

 

Byrådet skal godkende frigivelsen af de i budgettet afsatte midler til afgiftsberigtigelsen.

 

Sagsbeskrivelse:

Da der i 2016 blev fastlagt indsatser under Værdighedspolitikken, blev der indkøbt to minibusser, Romeo og Julie, til brug for aktiviteter for borgere på plejecentrene og borgere visiteret til ydelser i Plejen. Busserne er afgiftsfritaget, hvilket begrænser anvendeligheden i forhold til aktiviteter i samarbejde med de frivillige sociale foreninger.

 

Det har været et ønske fra mange, at der gives øget mulighed for anvendelse af de to minibusser. Derfor blev det i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020 besluttet at anvende tidligere afsatte midler (i budget 2018) til afgiftsberigtigelse af de to busser, så foreninger kan låne dem i øget omfang.

 

Der skal i forlængelse af afgiftsberigtigelsen udarbejdes retningslinjer for, hvem der kan benytte busserne og til hvilke type aktiviteter. Retningslinjerne udarbejdes i et samarbejde mellem administrationen, Handicaprådet og Seniorrådet, idet det i høj grad er borgere, som de to råd repræsenterer, der fremadrettet vil have mulighed for at låne busserne. Der følger hverken chauffør eller driftsmidler med busserne, og derfor vil der ligeledes skulle kigges på rammer for brugerbetaling i form af betaling pr. kørt kilometer eller lignende. Driftsbudgettet til busserne, på årligt 50.000 kr., er bortprioriteret ved budgetlægningen 2020.

 

Byrådet skal godkende frigivelse af midler til afgiftsberigtigelsen.

 

Senior- og Handicapudvalget præsenteres for retningslinjerne, når de er udarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om frigivelse af anlægsmidler samt rådighedsbeløb på 400.000 kr. vedrørende

Pulje, transport ældre og udsatte.

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2020

TB 2021

TB 2022

TB 2023

TB 2024

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulje, transport ældre og udsatte

 

 

 

 

 

0,400

0,400

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
+ = kasseudlæg)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

Vurdering

Senior og Handicap anbefaler, at busserne afgiftsberigtiges, idet det vil betyde væsentligt bedre muligheder for at bruge dem i forbindelse med særligt frivillige sociale foreningers aktiviteter for ældre og udsatte borgere. Mulighederne for øget brug af busserne vil særligt kunne styrke indsatserne mod ensomhed. Der vil blive udarbejdet retningslinjer for busserne anvendelse, jf. sagsbeskrivelsen.

Indstillinger

Senior og Handicap indstiller, at Senior- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der frigives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb i 2020 på 400.000 kr. vedrørende Pulje, transport ældre og udsatte på Senior- og Handicapudvalget.

 

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 25-05-2020

Anbefales.

Punkt 33 Godkendelse af Partnerskabsaftale mellem Idrætsdaghøjskolen i Fredericia og Fredericia Kommune

Sagsresumé

 

Fredericia Idrætsdaghøjskole og Fredericia Kommune har gennem mange år haft et godt og givende samarbejde omkring byens borgere, lige fra ledige og seniorer til forskellige patientgrupper og mennesker, der er ramt af demens. Med henblik på at få samling på rammerne for de forskellige indsatser, som drives for Fredericia Kommune og den økonomiske støtte hertil, er der udarbejdet en Partnerskabsaftale.

 

Aftalen skal godkendes af Sundhedsudvalget, Senior- og Handicapudvalget og Kultur og Idrætsudvalget.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Idrætsdaghøjskole og Fredericia Kommune har gennem mange år haft et godt og givende samarbejde omkring byens borgere, lige fra ledige og seniorer til forskellige patientgrupper og mennesker, der er ramt af demens. Med henblik på at få samling på rammerne for de forskellige indsatser, som drives for Fredericia Kommune og den økonomiske støtte hertil, er der udarbejdet en partnerskabsaftale.

 

Idrætsdaghøjskolens formål er at etablere og drive idrætstilbud med sundhedsmæssigt, folkeoplysende og socialt sigte for alle borgere i Fredericia Kommune, som har mulighed for at benytte skolens tilbud. Idrætsdaghøjskolen sigter endvidere mod løbende at bygge bro mellem sundhedssektoren og den frivillige idræt.

 

Partnerskabsaftalen omfatter følgende aktiviteter:

Idræt i dagtimerne. Her tilbydes eksempelvis badminton, bordtennis, dansefitness, intervalgang og meget mere i dagtimerne. Målgruppen er alle, der har mulighed for at dyrke Idræt i dagtimerne – herunder seniorer, fysisk og psykisk sårbare, skifteholdsarbejdere eller specialskoler.

Bevæg-dig-glad. Bevæg-dig-glad er et tilbud til mennesker, der er ramt af demens og til pårørende i det omfang de ønsker at være med. Aktiviteterne foregår både i Fredericia Idrætscenter og på kommunens plejecentre.

Lær at Tackle. Lær at Tackle er et gratis selvhjælpstilbud til kronikere og deres pårørende. Aktiviteterne er for eksempel Lær at tackle Angst og depression eller Lær at tackle kronisk sygdom. Lær at tackle udføres dels på Sundhedshuset, dels i Medborgerhuset i Korskærparken og dels i Fredericia Idrætscenter. Målgruppen er alle i Fredericia Kommune, som vil have gavn af et selvhjælpskursus. Kurserne varetages af frivillige undervisere, der selv har været igennem et forløb og efterfølgende uddannelsesforløb.

Tilbud om træning i Sundhedshuset i eftermiddags- og aftentimerne. Idrætsdaghøjskolen skal skabe og drive sundhedsfremmende aktiviteter for sårbare og specifikke målgrupper i eftermiddags- og aftentimerne. Til afvikling af aktiviteterne stilles Træning og Forebyggelses træningslokaler i Sundhedshuset vedlagsfrit til rådighed. Tilbuddene må ikke være en konkurrent til idrætsforeninger og lignende, der har medlemstilbud til borgere, der ikke har udfordringer med helbredet eller funktionsniveauet.

 

De nærmere vilkår for partnerskabsaftalen fremgår af selve aftalen, som er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

 

Idræt i dagtimerne støttes via Kultur og Fritid med 660.000 kr. årligt (2019-niveau). Tilskuddet gives dels og primært til udgifter til lokaleleje, dels til sundhedsfremmende tiltag i bred forstand.

Bevæg-dig-glad støttes af Senior og Handicap med 460.000 kr. årligt (2019-niveau). Tilskuddet dækker udgifterne til tilbuddet - primært til løn, kørsel og frivilligpleje.

Lær at takle støttes af Sundhed og Velfærdsinnovation støttes med 100.000 kr. årligt (2020-niveau). Tilskuddet anvendes til løn til instruktører/undervisere. Herudover betaler Fredericia Kommune et stort abonnement til Sundhedskomiteen.

Tilbud om træning i Sundhedshuset i eftermiddags- og aftentimerne støttes via vederlagsfri benyttelse af lokaler til aktiviteterne.

 

Idrætsdaghøjskolens driftsudgifter er derudover finansieret af medlemsindtægter.

Vurdering

 

Partnerskabsaftalen udgør et godt grundlag for det fortsatte samarbejde mellem Idrætsdaghøjskolen og Fredericia Kommune.

Indstillinger

 

Sundhed og Velfærdsinnovation indstiller, at partnerskabsaftalen godkendes.

 

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 25-05-2020

Godkendt.

Punkt 34 Hjemliggørelse af Fredericia Kommunes plejehjem

Sagsresumé

Som led i suspenderingen af anlægsloftet i 2020 har Byrådet blandt andet besluttet, at afsætte 2 mio. kr. til hjemliggørelse af kommunens plejehjem.

Senior og Handicapudvalget skal beslutte hvordan midlerne skal anvendes.

 

Sagsbeskrivelse:

Som led i suspenderingen af anlægsloftet i 2020 har Byrådet besluttet, at afsætte 2 mio. kr. til hjemliggørelse af kommunens plejehjem.

På mødet drøftes og prioriteres anvendelsen af de afsatte midler.

Det er en proces flere kommuner har været igennem. Til inspiration så har Århus Kommune f.eks. arbejdet med hjemliggørelse på et specifikt plejehjem ved at indrette det fælles ankomst-, gang- og opholdsareal på Madsbjerg plejehjem, så de forskellige opholdsarealer fremstår med hver deres identitet, er veldefinerede og inviterer til ophold. De bløde sofaområder har udsigt til en sø og er placeret tæt ved det fælles ankomstområde og et legeområde for børn. Ved indgangen til den enkelte bolig er der, via indgangsdøre i forskellige farver, hylder/tavler til ophæng og opstilling af personlige genstande, skabt rum for hjemliggørelse og identitet. Nicherne, som tidligere stod ubrugte hen, er nu indrettet som henholdsvis herreværelse, frisørsalon, systue og biograf og skaber dermed mulighed for varierede, men genkendelige oplevelser for den demente beboer.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet igangsætte med at få udarbejdet en samlet plan for hjemmeliggørelse af kommunens plejehjem. Dette kan gøres f.eks. ved at lave en et fælles katalog med løsninger, som kan bruges i helt eller delvist på de enkelte plejehjem alt efter de lokale forhold og ønsker.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har afsat 2 mio. kr. til hjemliggørelse af kommunens plejehjem

Vurdering

Ingen vurdering

Indstillinger

Senior og Handicap indstiller, at Senior og Handicapudvalget beslutter, hvordan midlerne skal anvendes.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 25-05-2020

Alle 7 plejehjem tildeles et grundbeløb hver på 100.000 kr. Der fordeles herefter 1 mio. kr. efter beboerantal på de enkelte plejehjem.

 

Der reserveres 300.000 kr. til særlige ansøgninger fra plejehjemmene. Frist for ansøgning er d. 1. august 2020.

Punkt 35 Indførelse af bagatelgrænse for egenbetaling - ophold på Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter

Sagsresumé

På Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter har Fredericia Kommune et tilbud om midlertidigt døgnophold i særlige tilfælde. Der betales et mindre beløb pr. døgn for opholdet.

Senior- og Handicapudvalget skal beslutte, om der skal indføres en bagatelgrænse for opkrævning af betaling for opholdet.

 

Sagsbeskrivelse:

På Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter har Fredericia Kommune et tilbud om midlertidigt døgnophold i særlige tilfælde. Det er Visitationsafdelingen, der kan bevilge et døgnrehabiliteringforløb eller et aflastningsophold på Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter. Opholdene indebærer en mindre egenbetaling. Et ophold på Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter koster 142,75 kr. pr. dag, som betaling for forplejning og rengøring samt tøjvask.

Senior og Handicap foreslår, at der indføres en bagatelgrænse for opkrævning af egenbetalingen svarende til den enhver tid gældende takst for to døgn.

Økonomiske konsekvenser

Langt de fleste ophold på Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter varer mere end 2 døgn, og bagatelgrænsen vil derfor kun i ganske få tilfælde træde i kraft.

Vurdering

Ingen vurdering

Indstillinger

Senior og Handicap indstiller, at Senior og Handicapudvalget beslutter, om der skal indføres en bagatelgrænse for opkrævning af betaling for ophold på Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 25-05-2020

Senior- og Handicapudvalget besluttede, at indføre en bagatelgrænse på 1.000 kr.

Punkt 36 Orientering (Lukket)