Social- og Beskæftigelsesudvalget - 08-05-2018

Referat
Dato:
Tirsdag, 8 maj, 2018 - 16:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 24 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 08-05-2018

Godkendt.

Punkt 25 Drøftelse af Enhedslistens forslag om bedre muligheder for ferie til alle børn

Sagsresumé

Enhedslisten løftede i efteråret 2017 et forslag om ”bedre muligheder for ferie til alle børn” (Bilag 1). I beskrivelsen indgår et forslag om, at forvaltningen udarbejder en model for at indføre sommerferielukket i jobcentret i Fredericia for at leve op til idealet om, at alle børn har ret til ferie. I denne udvalgssag gives forslag til to modeller samt oplæg til forskellige perspektiver, der kan kvalificere den politiske drøftelse om emnet. Grundet varslingsregler kan en sommerferielukning af jobcentret tidligst træde i kraft ved sommerferien 2019.

 

Sagsbeskrivelse:

I beskæftigelseslovgivningen er der forskellige regler om ret til ferie, som varierer i forhold til hvilken forsørgelsesydelse, borgeren modtager.

 

Feriebestemmelserne for modtagere af kontant- og uddannelseshjælp er senest ændret i 2016, hvor Folketinget besluttede at mindske ferien fra 5 til 4 uger og indføre regler for feriens afholdelse. Formålet var, ifølge bemærkningerne til lovforslaget, at skærpe rådighedsforpligtelsen for disse grupper. Dagpengemodtagerne er omvendt sidestillet i ferielovens bestemmelser og har ret til ferie i det omfang, de har optjent ret til feriedagpenge og kan aftale det med deres a-kasse.

 

Den nuværende model for jobcentret i sommerferieperioden indeholder en betydelig rummelighed, da antallet af samtaler, tilbud, vejledning og aktivering foregår på et minimum. Dette gøres for at tage hensyn til de borgere, som ønsker og har ret til ferie, ligesom det passer godt sammen med ferieafholdelse for de ansatte i jobcentret. De beskæftigelsesfremmende aktiviteter som allerede er planlagt, eller igangsat, fastholdes i perioden. Rettidigheden for borgerne overholdes ved, at medarbejderne planlægger ferie og vagtordninger indbyrdes i de enkelte teams, hvor der er kendskab til kollegaernes sager. På den måde sikres en kvalificeret sagsbehandling i sommerferieperioden, uanset om det handler om en nyledig dagpengemodtager, en udfaldstruet ung, en sygemeldt borger eller fastholdelsesaktiviteter på virksomhederne. Borgerne har altid mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, som ikke kollidere med beskæftigelsesindsatsen i deres plan. Herudover har borgeren ret til aktiveringsfrihed, såfremt der overhovedet ikke er mulighed for at få sit barn passet.

 

Forslag til model 1

Jobcentret holder lukket i tre uger med et mindre nødberedskab, som kan tage sig af de mest akutte henvendelser. Altså i overensstemmelse med Enhedslistens forslag. De serviceydelser som borgerne har ret til og behov for, forsøges indhentet i månederne efter.

 

Forslag til model 2

Der udtrykkes et politisk ønske om, at jobcentret i videst muligt omfang, og inden for lovens rammer, tilrettelægger indsatsen overfor borgerne i sommerferieperioden således, at forældre til børn/børnefamilier har mulighed for at deltage i de ferieaktiviteter, der er i nærområdet. Beslutningen vil altid bero på en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers situation.

 

Perspektiver til kvalificering af den politiske drøftelse

Forvaltningen foreslår, at nedenstående refleksioner indgår i drøftelserne af en model for beskæftigelsesindsatsen i sommerferieperioden:

 

Rettidighed og god borgerservice/virksomhedsservice

Jobcentrets vigtigste opgave er at understøtte borgerne i Fredericia Kommune til selvforsørgelse eller afklaring af fremtidig forsørgelse så hurtigt som muligt. Der er evidens for, at både samtaler og aktivering virker beskæftigelses- og uddannelsesfremmende. Derfor er der i beskæftigelseslovgivningen opstillet både tidspunkter og perioder, hvor en borger skal indkaldes til en samtale eller aktiveres alt afhængig af målgruppe (rettidighed). Disse tilbud er således ikke kun en pligt for borgeren men i lige så høj grad en ret. Såfremt jobcentret lukkes i tre uger i sommerferieperioden kan denne rettidighed være svær at holde. Konsekvensen heraf kan være revisionsbemærkninger og et efterslæb, der skal indhentes i månederne efter via en øget samtalekadence og aktiveringsindsats. Hertil kommer, at jobcentrets svartider – herunder vurderinger af borgerens behov for hjælp – vil øges i perioden. Det er således vigtigt at overveje, hvilket akutserviceniveau, og hvilke ventetider, der er acceptable.

 

En anden overvejelse i forbindelse med god borgerservice handler om, hvorvidt de borgere på offentlig forsørgelse, som har optjent ret til ferie, også kan pålægges en pligt til at holde sommerferie i netop de uger, som jobcentret holder lukket. Og om det er hensigtsmæssigt at påføre dem den serviceforringelse, der måtte ligge i en lukning af jobcentret.

 

Hertil kommer de borgere, som ikke har optjent ret til ferie. Disse borgere kan ikke tildeles ferie og fritages for rådighed, selvom jobcentret holder lukket. Det betyder, at borgerne f.eks. ikke kan modtage ydelse og samtidig rejse ud af landet uden at blive sanktioneret. Samtidig kan de få problemer med at dokumentere deres rådighed, hvis de holder ferie i landet og ikke kan bekræfte jobsøgning eller kan dokumentere rådigheden i øvrigt.

 

En anden særlig gruppe, nemlig borgere som sygemeldes eller overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb, har ligeledes krav på en tidlig og målrettet indsats, så borgerne kan vende hurtigt tilbage til arbejde eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Der er evidens for at en tidlig og koordineret indsats sikre den korteste varighed på sygedagpenge. Blandt andet derfor kan både den sygemeldte og arbejdsgiveren anmode om en fast-track-behandling af sygemeldingen, som betyder at første samtale skal ligge inden for 14 dage efter henvendelsen.

 

Om end virksomhederne lokalt også drosler ned på deres aktiviteter, vil de næppe opfattelse det som god virksomhedsservice, hvis de oplever de ikke kan modtage service fra jobcentret i 3 uger, ligesom jobcentret vil gå glip af mulighederne for at rekruttere ledige borgere.

 

Samarbejdsperspektivet

 

I den nuværende sommerferiemodel fastholdes allerede planlagte eller igangsatte aktiviteter. Aktivering vil ofte foregå på en virksomhed, hvor borgeren har mulighed for at opnå nye kompetencer, opkvalificeres eller afklares til job, uddannelse eller fremtidig permanent forsørgelse. Såfremt jobcentret ferielukkes i en kortere eller længere periode, vil det være relevant at drøfte, hvorvidt borgerens igangsatte aktiviteter skal stoppe i perioden, og hvordan der samtidig udvises hensyn til arbejdsmarkedet og de virksomheder, som stiller deres kapacitet til rådighed.

 

Det økonomiske perspektiv

En sommerferielukning af jobcentret vil i store træk være økonomineutral. Årsagen er, at den gældende praksis i forvejen har betydet, at der aktiveres mindre i sommerferieperioden. Den aktivering som alligevel gennemføres har de tidligere år primært været målrettet integrations-området og nogle af de mest udsatte borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og i ressourceforløb. Her er der tale om virksomhedsrettede tilbud samt interne og eksterne tilbud om vejlednings- og afklaringsforløb udbudt af jobcentret eller eksterne leverandører. De virksomhedsrettede tilbud er ikke forbundet med økonomi, og for de interne tilbuds vedkommende vil der kun være et lille besparelsespotentiale, idet bemandingen i forvejen er tilpasset behovet i perioden, og de faste omkostninger til løn og lokaler ikke afløftes ved ferieafholdelse. Besparelsespotentialet kan således udelukkende hentes i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Her må der ydermere ikke være tale om lovgivningsbestemte tilbud (ret og pligt), som blot vil medføre en forskydning af udgiftsniveauet. Alt i alt vurderes det kortsigtede besparelsespotentiale at ligger på 0,8 mio. kr.

 

En anden overvejelser er, om en neddrosling af aktiviteter for ledige borgere i en længere periode kan forventes at have betydning for varigheden på offentlig forsørgelse og dermed få en negativ påvirkning af ydelsesbudgettet. Det er vanskeligt præcist at konkludere på omfanget heraf, da der i forvejen er et lavere aktivitetsniveau i sommerferieperioden – dog vil en tre ugers forlængelse på ydelse i gennemsnit øge ydelsesbudgettet med 6.000 kr. pr. borger.

 

Personalepolitiske konsekvenser

Lovgivningsmæssigt har medarbejdere krav på tre ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september; kaldet hovedferien. Såfremt jobcentret holdes sommerferielukket, skal de ansatte ifølge ferieloven varsles herom mindst tre måneder før hovedferien begynder. Herudover har arbejdsgivere pligt til så vidt muligt at imødekomme sine ansattes ønsker om placering af ferie under hensyntagen til virksomhedens drift. Et sommerferielukket jobcenter vil uundgåeligt mindske fleksibiliteten ift. medarbejdernes egen ferieplanlægning. Det vil derfor være relevant at drøfte, hvorvidt beslutningen kan få betydning for arbejdsmiljøet i jobcentret, for fremtidige rekrutteringssituationer samt signalværdien i at beslutningen kun omfatter ansatte i jobcentret og ikke øvrige dele af forvaltningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Lovgivningsmæssigt kan der ikke lokalt vedtages rettidigheder, som er i strid med beskæftigelseslovgivningen og intentionerne bag. Det er forvaltningens vurdering, at en sommerferielukning af jobcentret i tre uger vil være i strid med reglerne på beskæftigelsesområdet.

Indstillinger

Arbejdsmarked & Borgerservice indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget:

  • drøfter Enhedslistens forslag om ferielukning i jobcentret.
  • at udvalget beslutter, hvorvidt der skal arbejdes videre med en af de to skitserede modeller for ferie.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 08-05-2018

Udvalget tiltræder model 2, som ikke omfatter en lukning af jobcentret, og opfordrer afdelingen til at udvise den fornødne fleksibilitet inden for lovens rammer.

 

Udvalget beder afdelingen komme tilbage med et konkret forslag for ledige i børnefamilier uden ret til ferie, inden udgangen af året, eventuelt som en del af aktiveringen.

Punkt 26 Gælds- og økonomivejledning

Sagsresumé

På baggrund af de drøftelser der har været i henholdsvis Byrådet og i Social- og Beskæftigelsesudvalget, har fagforvaltningen undersøgt hvilke muligheder der er for gælds- og økonomivejledning for udsatte borgere i Fredericia.

 

Sagsbeskrivelse:

På mødet den 19. marts 2018 i Social- og Beskæftigelsesudvalget blev forvaltningen på baggrund af et forslag fra Dansk Folkeparti til Byrådet om ansættelse af økonomiske rådgiver, bedt om at undersøge, hvor borgere i dag kan få gældsvejledning og fremsætte forslag til, hvordan gældsvejledningen i øvrigt kan styrkes.

 

Nuværende muligheder

 

Forvaltningen har undersøgt, hvilke muligheder borgere har for at få gælds- og økonomirådgivning i regi af såvel Fredericia Kommune som i det civile samfund (Bilag 1).

·  I Fredericia Kommune tilbyde Din Indgang vejledning til borgere i forløb. Det kan være hjælp til at får overblik over gæld, økonomi generelt. 

 

·  Borgerguiderne i Jobcenter Sjællandsgade tilbyder i mindre omfang budget- og gældsvejledning. Prioriteringen er i øjeblikket at hjælpe de borgere, der er i de tre forløb: Next Step, Vejen til Arbejde og Flere skal med.

 

·  Boligkontoret Fredericia har som en del af Helhedsplanen et tilbud til borgere i Sønderparken og Korskærparken, der hedder Beboer-Service. Her kan beboerne bl.a. får råd og vejledning om gæld og budget. Beboerne kan bl.a. få hjælp med kreditorer, skat, betaling af regninger og udarbejdelse af budget.

 

·  Frivilligcenter Fredericia har hver torsdag Café Økonomi, hvor borgere har mulighed for at få rådgivning om bl.a. budgetlægning, afdragelse og omlægning af gæld og bedre udnyttelse af rådighedsbeløbet. Formålet er at hjælpe udsatte borgere, med at får et overblik over deres økonomiske situation. Det er et tilbud, som blandt andet Ydelsescentret, Jobcentret og Boligkontoret Fredericia henviser borgere til, hvis det ikke er muligt i eget regi at give økonomi- og gældsvejledning.

 

Udover de tilbud der er inden for kommunegrænsen, så tilbyder Forbrugerrådet Tænk gældsrådgivning i henholdsvis Kolding og Odense. Gældsvejlerne kan også kontaktes telefonisk eller pr. mail.

 

I Kolding og Vejle har KFUMs Sociale Arbejde tilbud om rådgivning for borgere i udsatte livssituationer. Mens Den Sociale Retshjælp har tilbud om gældsrådgivning og juridisk rådgivning i Horsens.

 

 

Projektansøgninger Socialstyrelsen

 

I forhold til nye tilbud fremadrettet, så har henholdsvis Frivilligcenter Fredericia og KFUMs Sociale Arbejde ansøgninger liggende hos Socialstyrelsen, der har udmeldt en 2-årig pulje til gratis økonomi- og gældsrådgivning for udsatte borgere. Det forventes svar i løbet juni.

 

De to organisationer har i den forbindelse indgået en partnerskabsaftale, som skal binde de to projekter sammen. Her vil Frivilligcenteret bl.a. kunne byde ind med lokalkendskab og KFUMs Sociale Arbejde med rådgivere, som har stor erfaring med økonomisk vejledning for udsatte borgere.

 

Fredericia Kommune vil i projektperioden forpligtige sig til at henvise borgere, der kan have nytte af økonomi- og gældsvejledning, til de to projekter.

 

Derudover vil Fredericia Kommune støtte op om projekterne i form af at guide/vejlede frivillige og ansatte rådgivere i projekterne i forhold til, hvilke tilbud der kan være til borgere, der også har andre udfordringer ind økonomi. Det kan være fysiske og psykiske udfordringer, misbrug og lignende.

 

Udover partnerskabsaftalen med KFUMs Sociale Arbejde, så har Frivilligcenteret også indgået samarbejdsaftaler med 2 boligselskaber, Hannerup Kirke og ét pengeinstitut.

 

 

Fremtidige muligheder i Fredericia Kommune

 

Jobcentret har indtil medarbejderen gik på efterløn, haft ansat en seniorjobber som gældsvejleder for borgere, der var tilknyttet jobcentret. Det er den opgave, som i dag i mindre grad varetages af borgerguiderne i Jobcenter Sjællandsgade.

 

Indtil der er svar på ansøgningerne hos Socialstyrelsen, så laves der én indgang for borgere. Det vurderes, at der maksimalt vil være 8-10 ekstra borgere om ugen, som har behov for rådgivning. Opgaven placeres i første omgang hos Borgerguiderne i Jobcenter Sjællandsgade, som skal prioritere opgaven med gældsvejledningen for de mest udsatte borgere. Det vil betyde, at der i en periode kan komme øget pres på de øvrige opgaver, som Borgerguiderne løser. Borgerguiderne skal stadig have muligheden for at henvise til de andre tilbud, der er til kommunens borgere. Når der kommer svar på ansøgningerne fra Socialstyrelsen, vil det tages op til vurdering, hvordan gælds- og økonomivejledningen fremadrettet skal løses.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det er et behov for at have gælds- og budgetvejledere for udsatte borgere. De tiltag der er i gang på nuværende tidspunkt, så er det indenfor kommunegrænsen kun Økonomi Café i Frivilligcentret, hvor borgeren kan komme direkte ind fra gaden. Aktiviteterne i f.eks. Din Indgang, Boligkontor Fredericia og Jobcentret kræver, at den enkelte borger allerede har en tilknytning til stederne. Det vurderes derfor, at Borgerguiderne i Jobcenter Sjællandsgade indtil videre kan være indgangen til de forskellige muligheder for rådgivning, inklusiv den rådgivning de selv kan varetage. Det betyder dog, at der vil være et øget pres på de andre opgaver Borgerguiderne også løser, men det vurderes at være muligt at håndtere opgaverne indtil der foreligger en afgørelse på ansøgningerne til Socialstyrelsen.  

Indstillinger

Voksenservice og Arbejdsmarked & Borgerservice indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter:

  • at Borgerguiderne i Jobcenter Sjællandsgade prioriterer økonomi- og gældsvejledningen, indtil der er svar på ansøgningerne hos Socialstyrelsen.
  • at vurdering for behovefor økonomi- og gældsvejledning genoptages, når svar på ansøgningerne ved Socialstyrelsen er modtaget.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 08-05-2018

Udvalget besluttede at der ansættes en økonomi- og gældsrådgiver i seniorjob eller fleksjob, og inden for udvalgets økonomiske ramme.

Feedback