Social- og Beskæftigelsesudvalget - 19-03-2018

Referat
Dato:
Mandag, 19 marts, 2018 - 17:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 12 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 19-03-2018

Godkendt.

Punkt 13 Introduktion til Din Indgang

Sagsresumé

Der gives en introduktion til Din Indgang på mødet. Afdelingsleder Lars Schau deltager på mødet.

 

Sagsfremstilling:

Der gives en introduktion til Din Indgang på mødet. Afdelingsleder Lars Schau deltager på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager introduktionen til Din Indgang til efterretning.

Bilag

Ingen.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 19-03-2018

Taget til efterretning.

Punkt 14 Kommissorium for Social- og Beskæftigelsesudvalget

Sagsresumé

De politiske udvalg skal udarbejde et kommissorium, der indeholder et oplæg til de politiske rammer for udvalgets arbejde.

 

Sagsfremstilling:

De politiske udvalg skal udarbejde et kommissorium, der indeholder et oplæg til de politiske rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er et dynamisk dokument og kan revideres undervejs i udvalgets valgperiode.

 

På mødet drøftes input og indhold til et kommissorium. Ud fra denne drøftelse udarbejder administrationen et udkast til et kommissorium, der sendes til godkendelse på udvalgsmødet den 28.05.2018.

 

Det foregående Social- og Omsorgsudvalg har udarbejdet et overleveringspapir til det nye Social- og Beskæftigelsesudvalg. Dette kan bruges som inspiration til drøftelsen af et kommissorie.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Arbejdsmarked og Voksenservice indstiller, at udvalget drøfter input og indhold til kommissoriet for udvalgets arbejde.

Bilag

Overleveringspapir fra Social- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018 – 2021.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 19-03-2018

Drøftet.

 

Udvalget beder forvaltningen planlægge en række temamøder til drøftelse af kommissorium og procesplan for udvalgets arbejde hen imod en sammenhængende politik for social- og beskæftigelsesområdet.

Punkt 15 Regnskab 2017 og Spar/Lån 2017-2018, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Sagsresumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejder fagafdelingerne og stabene en opgørelse af regnskabet samt spar/lån. Opgørelsen skal sendes videre til godkendelse i Byrådet.

Denne sag indeholder regnskabsresultatet 2017 inkl. spar/lån for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område.

Regnskabsresultatet for 2017 viser samlet et merforbrug på udvalgets ramme på 10,637 mio. kr., hvoraf de 3,192 mio. kr. foreslås overført til 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2017, Spar/Lån for 2017/2018.

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsresultat for 2017 inkl. Spar/lån:

 

 

Mio. kr.

Regnskab 2017

Korrigeret budget

Rest
+ = overskud
- = underskud

Spar/lån
+ = lån
- = spar

Afvigelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

54,669 

53,686

-0,983

1,006

0,023

 

 

Overførselsudgifter

634,577 

633,283

-1,294

1,707

0,413

 

 

Forsikrede ledige

98,401 

 90,328

-8,073

0

-8,073

 

 

Drift i alt

787,647

777,297

-10,350

2,713

-7,637

 

 

Skattefinansieret område i alt

787,647

777,297

-10,350

2,713

-7,637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugerfinansieret område i alt

0,490

0,010

-0,480

0,479

0,001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlæg i alt

0

0,193

0,193

0,193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

788,137

777,500

-10,637

3,192

7,443

 

 

Regnskab 2017

Regnskabet for 2017 viser et samlet underskud på 10,637 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, der dækker over et underskud vedr. serviceudgifter på i alt 0,983 mio. kr. et underskud på overførselsudgifter og forsikrede ledige på i alt 9,367 mio. kr.

 

Sammenholdes regnskabsresultatet med det oprindelige budget på 790,469 mio. kr., som kommunalbestyrelsen vedtog i efteråret 2016, er der faktisk tale om en overskud på 2,332 mio.kr.

 

Der er løbende hen over året især sket en tilpasning af overførselsudgifter og forsikrede ledige på 12,200 mio. kr., som følge af lavere ledighedsskøn, genberegning af refusionsreformen samt en række regelændringer og reformer.

 

Spar/lån

For hele Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget overføres et lån på 3,192 mio. kr. i 2017.

 

For service og overførselsudgifterne er hovedforklaringerne på merforbruget i 2017 følgende:

 

Vederlagsfrit fysioterapi havde et merforbrug på 1,359 mio. kr. Underskuddet skyldes et overført underskud fra 2015, Region Syddanmarks opsigelse af aftalen om tilskud til bassinleje.

 

Projektmidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR): Der er normalt en tidsforskydning i mellem udgifter til løn mv. og til at indtægterne kommer i kommunekassen, 2,410 mio.kr.

 

Øvrige driftsudgifter havde et mindre forbrug på 0,577 mio. kr.

 

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget – specifikation spar-lån 2017”

 

Afvigelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede midler på serviceudgifterne i henhold til bilag på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og prioriterede midler opgjort, og de overskydende beløb foreslås i denne sag overført til Investeringspuljen.

 

Der arbejdes fortsat på, hvordan spar/lån endeligt indarbejdes i budget 2018

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Følgende afsnit indeholder en bagud- og fremadrettet beskrivelse af nøgletal vedrørende overførselsudgifter og forsikrede ledige. Tallene kan ses som forklaringer på udviklingen i økonomien for 2017.

 

Bagudrettet vurdering:

Fortsat færre personer på offentlig forsørgelse i Fredericia. Antallet er det seneste år faldet med 0,9 procentpoint, og det følger stort set landsudviklingen.

 

Forsikrede ledige:

Bruttoledigheden for forsikrede ledige er i 2017 på 3,0 procent af arbejdsstyrken. Sammenlignet med 2016 er der tale om et uændret niveau. På landsplan er niveauet også uændret.

 

Overførselsudgifter:

Bruttoledigheden for ikke-forsikrede ledige er i 2017 på 24,1 procent af arbejdsstyrken. Sammenlignet med 2016 er der tale om et fald i ledigheden på 0,9 procentpoint. For hele landet er ledigheden i samme periode faldet med 0,6 procentpoint. 

En gennemgang af nøgletallene viser overordnet, at der er en positiv udvikling i Fredericia. På de fleste brændende platforme ses et fald i ledigheden. Dette fald er primært udløst af almindelig konjunkturudsving som også ses i andre kommuner.

 

De to væsentlige årsager til merforbruget er:

 

Mindre statsrefusion. Her et år efter refusionsreformen trådte i kraft har det vist sig, at den har betydet en merudgift på området gennem en drypvis stigning i den gennemsnitlige nettoudgift pr. ledig. Det skyldes, at kommunen efter reformen får en lavere refusion på de refusionsberettigede overførsler f.eks. kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse samt en højere medfinansieringsgrad for forsikrede ledige og førtidspension.

Samlet set giver overstående forhold som sagt anledning til en skønnet merudgift på 4,5 mio.kr.

 

Færre førtidspensionister som er omfattet af 6-årsreglen. Førtidspensionister, der flytter kommune, betales af fraflytterkommune 6 år efter flytningen. Netto giver dette en merudgift for kommunen i størrelsesordenen 2,0 mio.kr.

 

Overordnet set er økonomien til overførsler under pres og særligt udfordret er økonomien på området for forsikrede ledige grundet en særlig finansieringsmodel. Især har ledighedsudviklingen i forhold til de sønderjyske kommuner en stor betydning for, om Fredericia er fuldt kompenseret af staten.

 

Væsentlige begivenheder i 2017 og forventninger til 2018:

 

Beskæftigelsesområdet har i 2017 været præget af et fortsat lavt ledighedsniveau, en mindre stigning i beskæftigelsen og en vis stigning i jobomsætningen på det lokale arbejdsmarked.

 

Generelt har der ikke været store ændringer i udviklingen og konjunkturerne på det lokale arbejdsmarked. I december 2017 var 1.093 fuldtidsledige (sæsonkorrigeret), svarende til 4,8 pct. af arbejdsstyrken. Det antal var lidt højere, dvs. 1.098 fuldtidsledige, i december 2016, hvilket også svarer til en ledighedsprocent på 4,8 pct.

 

 I de første måneder i 2017 var ledigheden måned for måned faktisk lidt højere end i de samme måneder året før. I sidste halvdel af 2017 har ledigheden hver måned ligget lidt lavere end i de tilsvarende måneder i 2016, og udviklingen ligner dermed landstendensen.

 

Derimod har der i 2017 været en stigning i jobomsætningen og i antallet af jobåbninger i kommunen. Det kan være et fingerpeg om mulig faldende ledighed i 2018.

 

Det forventes ikke, at udvikling og konjunktur på det lokale arbejdsmarked i sig selv, og uden en målrettet beskæftigelsesindsats, vil trække et stort antal blandt jobcentrets målgrupper i beskæftigelse. Det hænger også sammen med målgruppernes udfordringer, som ofte er flere og andre end det, at de mangler et job. Men uanset ændringer i konjunkturerne er der en stor jobomsætning, mange jobåbninger og særlige behov på brancheområder og i virksomheder, der har en økonomisk og aktivitetsmæssig fremgang. Det gælder bl.a. inden for bygge og anlæg og i private servicefag.

 

Aktivitetsmæssigt og økonomisk er det en vigtig opgave at etablere og fastholde samarbejde om både jobformidling og jobtræning med endnu flere af lokalområdets virksomheder. Lykkes det, så vil flere ledige kunne blive selvforsørgende, og kommunens udgifter til offentlig forsørgelse vil kunne reduceres.

Indstillinger

Arbejdmarkedsafdelingen indstiller:

 

1.  at regnskab 2017 tages til efterretning

2.  at Spar/lån videresendes Økonomiudvalg og Byråd til endelig prioritering og beslutning.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 19-03-2018

Taget til efterretning.

Punkt 16 Drøftelse af samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde, i Hjem til Alle alliancen om flere unge i fællesskaber

Sagsresumé

Fredericia Kommune har modtaget en invitation fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde om at blive samarbejdskommune i et to årigt tiltag, der har til formål et hjælpe flere unge hjemløse ind i fællesskaber og ud af hjemløsheden.

 

Sagsfremstilling:

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har tilsendt Fredericia Kommune en invitation om at blive samarbejdskommune i et projekt, der har til formål, at hjælpe flere unge hjemløse ind i fællesskaber og ud af hjemløsheden. Henvendelsen er foranlediget af, at vi i Fredericia Kommune er relativt langt i forhold til at prioritere brobygningen til foreningsliv og fællesskaber.

 

Projektet er foranlediget af Hjem til Alle alliancen med støtte fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde. TrygFonden har vist stor interesse for projektet og vil gerne have to til tre kommuner med i forløbet. Deraf invitationen til Fredericia Kommune.

 

Projekttankerne er baseret på et grundigt forarbejde med dialogmøder med både frivillige organisationer og repræsentanter fra kommuner, samt interviews med hjemløse unge. Ud fra dette er der identificeret et stort behov for at styrke et systematiseret lokalt samarbejde mellem kommunale frontmedarbejdere (primært bostøtter) og frivillige i sociale såvel som folkeoplysende foreninger. Dette skal skabe fælles fokus og ansvar for, at alle unge bliver en del af et ungdomsfællesskab.

 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde vil varetage den overordnede projektledelse i tæt samarbejde med de deltagende kommuner. Projektet løber over to år.

 

Fredericia Kommune er blevet bedt om at udarbejde en hensigtserklæring, som kan vedlægges en fondsansøgning. Hensigtserklæringen er ikke bindende – det endelige samarbejde indgås, når en projektfinansiering er på plads. Trygfonden havde deadline for ansøgningen d. 1. marts 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Invitationen til projektdeltagelsen ligger godt i tråd med udvalgets øvrige drøftelser på ungeområdet. Hvorfor der, grundet tidsfristen, er udarbejdet og sendt en hensigtserklæring til Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Hensigtserklæringen kan trækkes, hvis udvalget ikke kan bakke op om projektet på dette møde.

Indstillinger

Voksenservice indstiller at hensigtserklæringen drøftes og godkendes af Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Bilag

Projektbeskrivelse: Styrket samarbejde om unges deltagelse i fællesskaber.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 19-03-2018

Drøftet og godkendt.

BilagStørrelse
projektbeskrivelse.pdf283.13 KB

Punkt 17 Evaluering af kommunens nuværende misbrugsindsats

Sagsresumé

I udmøntning af Budget 18 skal der iværksættes en evaluering af kommunens nuværende misbrugsindsats på stof- og alkoholområdet.

 

Yderligere er der grundet aktuelle henvendelser og sager om farlige stoffer i omløb andre steder i landet behov for, at udarbejde en aktionsplan for håndtering og forebyggelse i Fredericia.

 

Sagsfremstilling:

I Budget 2018 fremgår der et ønske om at styrke Fredericia Kommunes forebyggende indsatser, så færre – især unge – kommer i varigt misbrug.

 

Aktuelle udfordringer på misbrugsområdet

Der har aktuelt været henvendelser til Voksenservice vedr. unge der færdes i uhensigtsmæssige miljøer og ældre der sælger deres receptpligtige medicin på det sorte marked.

 

Det foreslås at der etableres et dialogmøde med politisk deltagelse fra Social- og Beskæftigelsesudvalget, hvor udvalgte aktører fra Fredericia, kan dele deres viden omkring disse udfordringer:

 

 • Forældre til unge borgere i Fredericia

 

 • Apotekere

 

 • Privatpraktiserende læger

 

 • Andre relevante aktører

 

Grundet henvendelserne samt aktuelle sager om farlige stoffer i omløb andre steder i landet, er der behov for, at udarbejde en aktionsplan for håndtering og forebyggelse i Fredericia. Denne opgave løses i fællesskab mellem Familie- og Børnesundhed og Voksenservice.

 

Evaluering af hele misbrugsområdet

Der skal, jf. Budget 18, iværksættes en evaluering af kommunens nuværende misbrugsindsats med fokus på:

 

 • Effekter

 

 • Brug af evidensbaserede metoder

 

 • Ressourceforbrug

 

 • Økonomistyring

 

Evalueringsprocessen skal tage højde for Service- og Sundhedslovens krav på misbrugsområdet, have fokus på at serviceniveauet på opretholdes samt være en del af den overordnede udsattestrategi i Fredericia.

 

Evalueringen skal være et kortlæggende, afdækkende samt retningsangivende afsæt for misbrugsindsatsens videre handlinger, hvor der skal skabes en forebyggende, helhedsorienteret indsats på tværs af civilsamfund samt familie-, beskæftigelses-, uddannelses- og socialområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes ressourcer til projektledelse indenfor det eksisterende budget.

Vurdering

Det anbefales, at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager initiativ til en proces, der har fokus på handlinger der øger kommunens forebyggende indsatser og det tværgående samarbejde mellem familie-, uddannelses-, arbejdsmarkeds- og socialområdet.

 

Det vurderes at en evaluering af misbrugsområdet vil tage ca. 6 måneder.

Indstillinger

Det indstilles, at Social- og Beskæftigelsesudvalget:

 

 1. Beslutter om der skal etableres et dialogmøde, med efterfølgende udarbejdelse af en aktionsplan.

 

 1. Drøfter hvilke politiske forventninger der er til evalueringsprocessen.

 

 1. Træffer beslutning om igangsættelse af en kortlægning af forebyggende og behandlingsmæssige indsatser på stof- og alkoholområdet.

 

 1. Træffer beslutning om fremlæggelse af endelig tids- og procesplan på udvalgsmødet d. 28. maj.

Bilag

Ingen.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 19-03-2018

 1. Forslag tiltrådt.
 2. Udvalget ønsker at der som udgangspunkt for evalueringen inddrages viden om omfang og karakter af misbruget i Fredericia.
 3. Forslag tiltrådt.
 4. Forslag tiltrådt.

Punkt 18 Tids- og procesplan for udsattestrategi for Fredericia Kommune

Sagsresumé

Med afsæt i udvalgets beslutning på sidste udvalgsmøde d. 5. februar 2018, om at udarbejde en handleplan for færre hjemløse og udsatte i Fredericia, forelægges udvalget en tids- og procesplan for udfærdigelse af en udsattestrategi for Fredericia. Planen rummer de elementer i Budget 18, der omhandler at få flere udsatte med ind i fællesskabet.

 

Sagsfremstilling:

Social- og Beskæftigelsesudvalget drøftede og besluttede på udvalgsmødet d. 05.02.2018 fire tiltag, der både på kort og lang sigt medvirker til at skabe bedre vilkår for hjemløse og udsatte i Fredericia.

 

Disse tiltag samtænkes med Budget 18, hvor det fremgår at indsatser der fremmer unges trivsel og fællesskaber skal intensiveres, så flere unge kommer væk fra kanten og ind i fællesskabet. Der er i Budget 18 flere elementer der omhandler udsatte borgere i Fredericia, der lever på kanten.

 

Der blev sidst i 2011 vedtaget en udsattepolitik i Fredericia Kommune.

 

Det ønskes at få udarbejdet en ny udsattestrategi, der kan erstatte denne. Dette foranlediger opstarten af et arbejde med en politisk plan for hele udsatteområdet, så der bliver en sammenhæng i indsatserne.

Det anbefales at arbejdet bliver igangsat af Social- og Beskæftigelsesudvalget, og at der arbejdes tværpolitisk mellem velfærdsområderne og arbejdsmarkedsområdet, således at der bliver formuleret en plan der omfatter udsathed i et 0 – 100 års perspektiv, der går på tværs. Dette med henblik på at skabe:

 

 • Sammenhæng
  • Mellem alt det vi allerede gør for at få flere ind i fællesskaber.

 

 • Udvikling
  • Flere ud af udsathed

 

 • Forebyggelse
  • Færre ind i udsathed

 

Anbefalingen om at arbejde på tværs styrkes i SFI publikationen ’Fællesskabsmålingen’ fra 2017, som er en undersøgelse af livsvilkår og social eksklusion i Danmark. Undersøgelsen viser, at der er mange årsager til udsathed og at der derfor skal arbejdes på tværs.

Det anbefales at udsattestrategien også arbejder med at dæmme op for fordomme om hvad udsathed er.

De elementer der metodemæssigt er væsentlige i forhold til at opstarte arbejdet med en udsattestrategi er, at processen indeholder både kvalitative og kvantitative metoder såsom:

 

 • Dataindsamling

 

 • Involvering af samarbejdspartnere

 

 • Kortlægning af eksisterende indsatser på tværs i Fredericia

 

 • Involvering af egne medarbejdere i kommunen

 

Ved at benytte ovenstående metoder er ønsket, at arbejde samskabende, hvor vi sammen som kommune, civilsamfund, erhvervsliv mv. kortlægger hvad udfordringerne er og definerer hvordan vi i fællesskab samarbejder om at løse disse.

 

Tids- og procesplan

 

 

Overskrift

Indhold

Tidsramme

Fase 1

Kick-off

Kick-off temadag med TrygFonden

Dataindsamling

Kortlægning

Dialog/involvering

Marts – juni 2018

Fase 2

Analyse

Nye metoder

Samarbejdspartnere

Juli – oktober 2018

Fase 3

Politik/strategi formuleres

Strategisk retning/vision

Høringsfase

Beg. formulering af en handlingsfase

November – februar 2019

Fase 4

Handling

Politikken/strategien skal have liv

Forår 2019

 

Hjemløsestrategien vil fortsat køre parallelt med udsattestrategien, blot som en underdel af denne.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes medarbejdertimer til proces- og projektledelse. Udgifterne afholdes indenfor den eksisterende ramme.

Vurdering

Det vurderes, at der i Fredericia er et behov for at samle indsatserne, og løfte opgaven omkring udsatte borgere i fællesskab. Det anbefales at Social- og beskæftigelsesudvalget tager initiativ til en proces for udsattestrategi.

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget:

 

 • Drøfter og godkender tids- og procesplan for udsattestrattegi for Fredericia.
 • Træffer beslutning om at invitere Udsatterådet med ind som partner i udsattestrategien.

Bilag

Fællesskabsmålingen

Udsattepolitik 2011

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 19-03-2018

 1. Godkendt.
 2. Tiltrådt.

Punkt 19 Forslag fra Dansk folkeparti til byrådet om ansættelse af økonomisk rådgiver

Sagsresumé

Den 21. februar 2018

 

Dansk Folkepartis Byrådsgruppe ønsker, at fremsætte følgende forslag til behandling på Byrådsmødet den 5. marts 2018.

 

Dansk Folkeparti foreslår, at der igen ansættes en økonomisk rådgiver, der kan hjælpe byens borgere, der har mistet overblikket over deres økonomi.

 

Der ønskes en rådgiver der kan:

 

·  Hjælpe den enkelte borger med at få overblik over indtægter og udgifter

·  Hjælpe med at få budgettet rettet op

·  Hjælpe med gældsrådgivning og forhandling med kreditorer

·  Hjælpe med at give et overblik over økonomi, hvis der vælges SU

·  Hjælpe med at give et overblik over økonomien ved at gå på arbejde

·  Andre økonomiske udfordringer

Rådgiveren har naturligvis tavshedspligt i forhold til øvrige sagsbehandlere.

 

Kort begrundelse – begrundes yderligere på Byrådsmødet.

 

Det er en kendsgerning, at når et menneske mister overblikket over sin økonomi, så er der ikke langt til, at miste sin bolig og ende som hjemløs.

 

Ifølge Husforbi fortæller 32 %, at de er blevet hjemløse på grund af økonomi. Husforbi oplyser, at det kun er 5 % af de hjemløse, der ingen økonomi har. Det er således et stort ønske om hjælp til økonomi.

 

Mange på overførselsindkomster vil kunne have god gavn af økonomisk rådgivning.

Tidligere har Fredericia Kommune haft ansat en økonomisk rådgiver i Seniorjob – rigtig mange har tidligere givet udtryk for, at netop ved god uvildig rådgivning – fik de styr på økonomien.

 

Dansk Folkepartis Byrådsgruppe

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at byrådet behandler sagen.

Beslutning i Byrådet den 05-03-2018

Byrådet sender forslaget til videre behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 19-03-2018

Udvalget beder forvaltningen undersøge hvor borgere i dag kan få gældsvejledning, og fremsætter konkrete forslag til hvordan gældvejledning i øvrigt kan styrkes.

Punkt 20 Orientering om proces for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2019 og frem

Sagsresumé

Forslag til proces for de kommende års beskæftigelsesplan.

 

Sagsbeskrivelse:

Modsat tidligere år, hvor Beskæftigelsesplanerne har været ét-årige, har administrationen udarbejdet forslag til en ny 3 årig model, med det formål at udarbejde en plan der rækker længere frem og dermed sikrer større kontinuitet og udviklingskraft i de prioriterede indsatser.

 

Såfremt der sker ændringer, som kræver det eller der måtte være et politisk ønske om det, vil det altid være muligt at revidere eller supplere planen.

 

En proces for udarbejdelse af en flerårig beskæftigelsesplan, involverer Social og Beskæftigelsesudvalget, som godkender og beslutter planen, og traditionen har været at udvalget videresender til Byrådet til vedtagelse.

 

Derudover skal Fredericia Beskæftigelsesforum involveres i processen, idet det er indarbejdet i Kommissorium for Beskæftigelsesforum, at de skal drøfte og foreslå indsatsområder til kommende års beskæftigelsesplan.

 

Endelig vil beskæftigelsesministeren hvert år udmelde sine mål for beskæftigelsespolitikken. Det sker normalvis lige før, eller lige efter sommerferien.

 

Ud over de allerede involverede, lægges op til en politisk drøftelse af om der er andre parter der i fremtiden skal involveres eller høres.

 

På baggrund af drøftelserne, vil administrationen udarbejde en procesplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en flerårig beskæftigelsesplan vil bidrage positivt til at fastholde en stabil retning på prioriterede områder, og når tidligere beskæftigelsesplaner analyseres, så viser det et billede af at de i hovedtræk indeholder mange af de samme elementer fra år til år.

Indstillinger

Arbejdsmarked & Borgerservice indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget vedtager forslaget om udarbejdelse af en 3 årig beskæftigelsesplan, og beder Administrationen om at udarbejde procesplan.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 19-03-2018

Tiltrådt.

Punkt 21 Orientering om resultater af beskæftigelsesindsatsen i 2017

Sagsresumé

Med udgangspunkt i Beskæftigelsesplan 2017 orienteres om resultater i beskæftigelsesindsatsen 2017.

 

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog i december 2016 Beskæftigelsesplanen gældende for 2017.

 

I planen var strategier og mål for det kommende års beskæftigelsesindsats beskrevet med fokus på:

 

·  Virksomhedsrettet indsats

·  Borgere der er i stand til at arbejde

·  Borgere der har brug for træning og udvikling for at kunne deltage på arbejdsmarkedet

·  Kvalitet og service

Der var opstillet 7 målsætninger for indsatsen, som nærværende rapport følger op på.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Rapport: Status på beskæftigelsesindsatsen 2017.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 19-03-2018

Taget til efterretning.

Punkt 22 Udmøntning af budget

Sagsresumé

Udvalget drøfter udmøntning af budget 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Udvalget drøfter udmøntning af budget 2018. På mødet gives der en status vedrørende udvalgets budgetposter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at tidsplanen for udmøntning af budgettet drøftes.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 19-03-2018

Drøftet.

 

Forvaltningen udarbejde et indsatskatalog som danner udgangspunkt for en drøftelse af prioriteringen af budget 18 midlerne

Punkt 23 Orientering (Lukket)

Feedback