Social- og Beskæftigelsesudvalget - 25-05-2020

Referat
Dato:
Mandag, 25 maj, 2020 - 17:30
Hent som fil:
Dagsorden publiceret:
Onsdag, 20 maj, 2020 - 12:10
Referat publiceret:
Onsdag, 3 juni, 2020 - 13:11

Punkt 30 Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Dagsorden godkendt.

Punkt 31 Udsatterådets årlige møde med Social- og Beskæftigelsesudvalget 2020

Sagsresumé

 

Én gang årligt afholder Udsatterådet og Social- og Beskæftigelsesudvalget et fælles møde. Dette års møde afholdes i forbindelse med udvalgets møde den 25. maj 2020.

 

På mødet deltager Udsatterådets formand, næstformand samt øvrige medlemmer af rådet.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Èn gang årligt afholder Udsatterådet og Social- og Beskæftigelsesudvalget et fælles møde. Dette års møde afholdes i forbindelse med Social- og Beskæftigelsesudvalgets udvalgsmøde den 25. maj 2020. På mødet deltager Udsatterådets formand, næstformand samt øvrige medlemmer af Udsatterådet.

 

Udsatterådet ønsker at drøfte følgende punkter med Social- og Beskæftigelsesudvalget:

 

-          Kort orientering om ønskede ændringer af vedtægter & kommissorium

-          Udsatterådets aktivitetsplan

-          Hellesteder

-          Godkendelse af nye medlemmer

 • Jacob Busk Hansen
 • Carsten Nicolaysen

-          Nødovernatningstilbuddet til hjemløse

-          Sommerinspirationstur

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

 

Social og Beskæftigelse indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter punkterne med Udsatterådet og tager det årlige møde til efterretning.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Drøftet og taget til efterretning.

 

De nye medlemmer af Udsatterådet godkendt.

Punkt 32 Ændring af kommissorium og vedtægter for Udsatterådet

Sagsresumé

 

Udsatterådet har et ønske om at ændre kommissorium og vedtægter for rådet på baggrund af kommunens nye organisering og Udsatterådets rolle ift. Strategi for Udsathed. Rådet har udarbejdet et udkast til nyt kommissorium og vedtægter, som indstilles til godkendelse hos Social- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Udsatterådet har et ønske om at ændre kommissorium og vedtægter for rådet på baggrund af:

 • Kommunens nye organisering
 • Nyt politisk udvalg
 • Udsatterådets rolle ift. Strategi for Udsathed

 

Rådet har udarbejdet udkast til nyt kommissorium og vedtægter, og indstiller at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender de nye dokumenter.

 

Bemærk væsentlige ændringer ift.:

 • Rådets afrapportering af aktiviteter til udvalget
 • Møder med formandskabet for udvalget og koncerndirektør
 • Videnspersonens opgave med at opdatere Rådet om den politiske dagsorden er flyttet til koncerndirektøren
 • Rådets rolle er udvidet og Strategi for Udsathed er skrevet ind i kommissorium
 • Sekretariatets funktion er udvidet en smule og generelt bredt beskrevet, hvorfor det kan fortolkes på forskellige måder.

 

UDDYBNING AF ÆNDRINGER I KOMMISSORIUM – FOR HVERT AFSNIT:

 

Formål:

 • Tilføjet at deltage i ad hoc møder mellem formandskabet af Udsatterådet og Udvalget.

 

Definition:

 • Tilføjet Strategi for Udsatheds definition - rådet kan anvende begge, men primært fokus på de mest udsatte.

 

Opgave og funktion:

 • 3 punkter tilføjet med opgaver ift. Strategi for Udsathed - synlighed, udsattes stemmer, sparring og rådgivende organ.

 

Nedsættelse og sammensætning:

 • Fjernet den del om 1. etablering af et udsatteråd med dato.
 • Tilføjet at der vælges næstformand på konstituerende møde.

 

Forslag til rekrutteringsområder:

 • Ændret lidt i listen - fjernet PROVEST og tilføjet headspace.
 • Fjernet en del om kommunal ledelsesrepræsentant ift. at holde rådet opdateret på de politiske dagsordenspunkter og beslutninger og videnformidling.

 

Møde med udvalget

 • Tilføjet en del: Formandskabet afholder kvartalsvise møder med koncerndirektøren for Social og Beskæftigelse og formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget. Målet med møderne er at holde udsatterådet opdateret på de politiske dagsordenspunkter og de beslutninger, der kommer heraf, samt at understøtte videnformidling mellem udsatterådet og Fredericia Kommunes koncernområder.

 

Møde i Udsatteråd:

 • Politiske dagsordenspunkter indgår som faste punkter - dette er ikke tilfældet idag, men de lader det stå i kommissoriet.

 

 Anden mødeaktivitet:

 • Tilføjet at de støtter op om aktiviteter i Strategi for Udsathed.

 

Tilbagemelding:

 • Hele afsnittet er slettet - denne tekst er flyttet og skrevet ind under Møde med udvalget: Social- og Omsorgsudvalget præsenteres årligt for Udsatterådets aktiviteter. I tilbagemeldingen er der fokus på Udsatterådets erfaringer, resultater og interaktion med borgere og fagafdelinger.

 

UDDYBNING AF ÆNDRINGER I VEDTÆGTER:

 

 • Generel ændring fra Social - og Omsorgsudvalg til Social- og Beskæftigelsesudvalg. Samt ændring fra Voksenservice til koncernen Social og Beskæftigelse.

 

§4, stk.2. ændring til at udvalget udpeger rådets medlemmer efter indstilling fra det sidende råd

§4, stk.4. ændring til at medlemmer skal være bosiddende eller beskæftiget i Fredericia.

§4, stk.5. ændring til koncerndirektør der udpeger videnspersonen.

§4, stk.6. ændring til kun at omhandle formanden der vælges ny af.

§6 ændres til udvalget har udpeget medlemmerne. Formanden for udsatterådet indkalder til konstituerende møde.

§7 ændres til mødefrekvens på 6-8 gange årligt.

§8, stk.4. bemærk at det er formanden der sikrer udsendelse af referat, dette er ikke ændret, men pt. er det altid sekretæren der gør det.

§13 staben for Sundhed og Velfærdsinnovation varetager sekretariatsbetjening.

§14, stk.2. tilføjet følgende: Sekretariatsbetjeningen bistår formanden med indkaldelser, dagsorden, referater - bemærk hele sætningen, da sekretariatsopgaven er meget bred og kan tolkes på mange måder.

§16, stk. 2. ændret til at rådet giver en MUNDTLIG tilbagemelding til udvalget om rådets aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

 

Social- og Beskæftigelse indstiller, at de foreslåede ændringer i kommissorium og vedtægter godkendes.

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Godkendt som indstillet.

Punkt 33 Orientering om status på puljeprojekt "Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap"

Sagsresumé

Med puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star) har jobcenter Fredericia i perioden den 1. december 2018 til 30. september 2020 arbejdet med initiativet ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap”.

Projektleder Anette Graver Thomsen deltager på udvalgsmødet med et kort oplæg.

 

Sagsbeskrivelse:

Med henblik på at øge arbejdsmarkedstilknytningen blandt personer med handicap blev der, som led i aftale om satspuljen for 2017, afsat 38,8 mio. kr. i perioden 2017-2020 til etablering af virksomhedsrettet indsats med fokus på jobmatch for personer med handicap. Fredericia Kommune blev tildelt 1.923.488,50 kr. for projektperioden 1. december 2018 til 30. september 2020.

Indsatsen tager udgangspunkt i en systematisk screening og skal gennemføres med inddragelse af relevante handicaporganisationer. Puljens formål er, at integrere og fastholde personer fra målgruppen på arbejdsmarkedet. Succeskriterierne for projektet er følgende:

 • At kommunerne når deres måltal med hensyn til antal borgere, der
  • screenes
  • deltager i projektet
  • opnår ordinær virksomhedsplacering/beskæftigelse
 • At der udvikles et screenings værktøj, der afprøves med stor volumen i samtlige projekter med henblik på at have en velafprøvet model ved afslutning, der kan understøtte en mere systematisk screening af borgere med handicap
 • At kvalificere den opstillede indsatsmodel og skabe bedre viden om, hvordan arbejdsmarkedstilknytningen hos personer med handicap, kan styrkes.

 

I projektet arbejdes der med en konkret indsatsmodel, som består af nedenstående fem kerneelementer, som skal afprøves:

 • Systematisk screening
 • CV og Min Plan
 • Personlig jobformidler
 • Fast track for kompenserende ordninger
 • Virksomhedsrettede forløb og jobmatch

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

Når projektperioden udløber, er det muligt at fortsætte projektet som en integreret del af jobcenterets drift.

Indstillinger

 

Social og Beskæftigelse indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 34 Beslutning om rammerne for borgerdialogmøde på arbejdsmarkedsområdet d. 7. september 2020

Sagsresumé

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget har tidligere besluttet at igangsætte en borgerinddragende proces med udgangspunkt i de vedtagne anbefalinger fra Analyseenheden. På baggrund af denne beslutning har der været afholdt to borgerdialogmøder i foråret 2019. Det tredje afholdes d. 7. september 2020 og skal sætte fokus på resultatet af analyserne.

 

Konsulent Louise Gade Ellekrog deltager på udvalgsmødet og fremlægger datoforslag samt en uddybelse af rammerne, hvorefter udvalget drøfter og beslutter, hvordan programmet sammensættes.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet i december 2018 at igangsætte en borgerinddragende proces med udgangspunkt i de vedtagne anbefalinger fra Analyseenheden for arbejdsmarkedsmarkedsområdet. Hensigten er at skabe åbenhed og sikre inddragelse af såvel borgere, medarbejdere og ledere i jobcentret samt andre med interesse for arbejdsmarkedsområdet.

 

Det første dialogmøde blev afholdt den 22. januar 2019 i det Bruunske Pakhus med titlen ”I Fredericia skaber vi arbejdsfællesskabet sammen”.  På mødet blev alle interesserede præsenteret for de politiske visioner for udviklingen af jobcentret samt analysens metoder, resultater og omsætningen heraf. Efterfølgende fik alle deltagerne mulighed for – via tre temastande - at give sine perspektiver på, hvordan endnu flere fredericianere bliver en del af arbejdsfællesskabet. Hver temastand behandlede et specifikt tema fra Beskæftigelsesplan 2019; udsatte ledige, jobparate borgere og arbejdsfællesskaber for mennesker med et handicap. 

 

Det andet dialogmøde, som blev afholdt den 24. juni 2019, satte fokus på virksomhedsservice og havde titlen ”Sammen stiller vi skarpt på virksomhedsservice”. Blandt oplægsholderne var Fredericia Beskæftigelsesforum, som er sparringspartner for Fredericia Kommune i spørgsmål om beskæftigelsesområdet. Herudover var der mulighed for deltagelse i forskellige paneldebatter med fokus på både opkvalificering, rekruttering, fastholdelse ved sygdom og servicering af virksomhederne.

 

Analyseenheden har nu afsluttet sit arbejde. Resultatet er 8 analyser og 80 anbefalinger, som jobcentret er i gang med at implementere. Det tredje borgerdialogmøde, som foreslås afholdt i sensommer 2020, vil sætte fokus på den forandring, som er blevet – og løbende bliver – skabt på baggrund af anbefalingerne fra Analyseenheden. Borgerdialogmødet bliver afholdt som et åbent arrangement for både borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.

 

På udvalgsmødet uddybes og kvalitetssikres det vedhæftede udkast til en drejebog efter udvalgsmedlemmernes ønsker.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

 

Sundhed og Velfærdsinnovation indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter rammerne for borgerdialogmødet på arbejdsmarkedsområdet d. 7. september 2020.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Drøftet.

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget godkendte de foreslåede rammer jf. bilag på sagen.

Punkt 35 Medudvikling af app på misbrugsområdet

Sagsresumé

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget havde i slutningen af 2019 et dialogmøde omkring den fremtidige misbrugsindsats i byen med Sune Nørgaard og Kennet Kjestrup. På mødet blev muligheden for, at Fredericia Kommune kunne indgå i et samarbejde omkring udviklingen af en app på misbrugsområdet præsenteret. Udvalget skal nu beslutte om, de ønsker at indgå i et samarbejde.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget havde i slutningen af 2019 et dialogmøde omkring den fremtidige misbrugsindsats i byen med Sune Nørgaard og Kennet Kjestrup - to fredericiaborgere med viden om og hjerte for misbrugsområdet.

 

På mødet fremlagde Sune Nørgaard og Kennet Kjestrup blandt andet muligheden for, at Fredericia Kommune kunne indgå i et samarbejde med dem om udviklingen af en app med fokus på at mindske misbrug, som henvender sig til unge og deres pårørende. Sune Nørgaard og Kennet Kjestrup ønsker at indgå i et samarbejde med Fredericia Kommune, så appen kvalitetssikres og målrettes bedst muligt.

 

På mødet præsenterede Sune Nørgaard og Kennet Kjestrup udvalget for følgende, foreløbige tanker omkring appens formål og indhold:

 

Formål:

-          Fungere som et A-Z opslagsværk omkring stoffer 

-          Brugbart i undervisning både i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne

-          Livreddende funktion ved hjælp af direkte numre til f.eks. Giftlinjen

-          Information til forældre 

-          Information til unge

-          Nyheder om arrangementer, events, foredrag mv.

 

Indhold:

-          Fakta om stoffer

-          Forgiftningssymptomer 

-          Fysisk og psykiske skadevirkninger 

-          "3 hurtige" om de enkelte stoffer

-          Hvordan spotter man en påvirket 

-          Direkte landsdækkende professionelle telefonnumre

-          Links til chats, hjemmesider mv.

-          Livreddende førstehjælp 

 

Ved at indgå i samarbejdet vil Fredericia Kommune have mulighed for at få indflydelse på appens formål og indhold.

Økonomiske konsekvenser

 

Produktionen af appen koster 15.000 kr. Herefter vil der være et årligt vedligehold af software på 4000 kr. Opdatering af indhold og nyheder i appen kræver estimeret 5 timer om måneden.

Vurdering

 

Ønsker udvalget at gå ind i samarbejdet kobles Fredericia Kommunes IT-afdeling og Digitalisering også på opgaven. Dette er obligatorisk.

Indstillinger

 

Social og Beskæftigelse indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter, om de ønsker at investere i udviklingen af en app på misbrugsområdet.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttede at takke nej til tilbuddet.

 

Social og Beskæftigelsesudvalget takker samtidig for det store engagement, men vurderer at en app med misbrugsinformation kræver kompetencer på et nationalt niveau, for at sikre kvaliteten af de tilgængelige oplysninger

Punkt 36 Godkendelse af samarbejdsaftale med SIND Fredericia

Sagsresumé

 

Fredericia Kommune har gennem de sidste mange år betalt SIND Fredericias husleje. Sagen har årligt været behandlet af udvalget. Derfor ønsker Fredericia Kommune og SIND Fredericia nu at indgå en formel samarbejdsaftale. Udvalget skal drøfte og godkende samarbejdsaftalen, som er vedlagt.

 

Sagsbeskrivelse:

 

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende i hele landet. Det gør SIND særligt ved hjælp af lokalafdelinger, det gør de også i Fredericia, hvor SIND Fredericia i mange år har drevet ’Kulturcaféen’, som et mødested og et fællesskab for psykisk sårbare fredericianere.

 

Fredericia Kommune har gennem de sidste mange år betalt SIND Fredericias husleje inkl. forbrug. Anmodningen om støtte er blevet behandlet for 1 år ad gangen. Fredericia Kommune og SIND Fredericia ønsker nu at indgå en formel samarbejdsaftale, der beskriver, hvad man gensidigt kan bruge hinanden til og samtidig indeholder aftalen en fast aftale omkring betaling af husleje samt forbrug.

 

Udvalget bedes tage stilling til, om de ønsker at udvalgsformanden bemyndiges til at skrive under på samarbejdsaftalen i SIND Fredericias lokaler efter sommerferien, såfremt aftalen tiltrædes.

Økonomiske konsekvenser

 

Husleje inkl. forbrug for SIND Fredericia er årligt på 43.500 kr. Udgiften afholdes indenfor det eksisterende budget.

Vurdering

 

En samarbejdsaftale vil styrke samarbejdet med SIND Fredericia til gavn for Fredericias psykisk sårbare borgere.

Indstillinger

 

Social- og Beskæftigelse indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget:

 1. Drøfter og godkender samarbejdsaftalen med SIND Fredericia.
 2. Drøfter om udvalgsformanden kan bemyndiges til at underskrive samarbejdsaftalen i SIND Fredericias lokaler efter sommerferien.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Social- og Beskæftigelsesudvalget godkendte samarbejdsaftalen.

 

Der arrangeres underskriftscermoni med hele Udvalget i SINDs lokaler.

 

Punkt 37 Samarbejdsaftale med Krisecentret for mænd.

Sagsresumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet at støtte Krisecentret for mænd med henblik på at sikre ledelsen af centret.

 

Sundhed og Velfærdsinnovation har udarbejdet en revideret samarbejdsaftale med Krisecentret for mænd, som forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:

Krisecentret for mænd i krise (Centret) og Fredericia indgik i 2013 en aftale om tilskud til driften af Centret. Tilskuddet går til betaling af husleje og forsikringer og udgør i 2020 kr. 220.000.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der afsat yderligere 200.000 kr til Centret med henblik på at sikre ledelsen.

 

Sundhed og Velfærdsinnovation har derfor udarbejdet en revideret samarbejdsaftale med Centret, hvoraf det nye tilskud fremgår. Aftalen er desuden tilrettet, så vilkårene svarer til dem, der er for alle andre samarbejds- eller partnerskabsaftaler med civilsamfundet. Centrets ledelse og bestyrelse har godkendt aftalen i den aktuelle form.

 

Centret er et landsdækkende krisecenter for mænd, og de modtager derfor mænd fra hele landet. Oftest er der dog tale om mænd fra Fredericia.

 

Centret har mellem 20 og 25 personer boende pr. år. Det er mænd fra 18-års alderen og opefter med deres eventuelle børn eller børn i samkvemsordning. Der er tale om mænd, der er kommet i deres livs krise, fx som følge af samlivsophævelse, eller som har været udsat for fysisk eller psykisk vold. Centret hjælper mændene med at finde en bolig, få overblik over deres økonomi, kontakt til myndighederne, eventuel henvisning til behandling og lignende. Centret modtager ikke aktive misbrugere, men tager imod misbrugere, som er i behandling.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2020 og frem afsat 200.000 kr. årligt til sikring af ledelsen. Tilskud til drift af centret har været på budgettet siden 2013

Vurdering

Sundhed og Velfærdsinnovation vurderer, at samarbejdsaftalen udgør et godt fundament for samarbejdet mellem Fredericia Kommune og Centret.

Centret hjælper og vejleder mænd, der ellers ville have svært ved at finde ressourcer til at komme videre i deres liv. Centrets interne registreringer viser, at en overvejende andel af beboerne kommer fra Fredericia, og Sundhed og Velfærdsinnovation vurderer, at stedet er til gavn for både mændene og for Fredericia Kommune.

Indstillinger

Sundhed- og Velfærdsinnovation indstiller, at Social og Beskæftigelsesudvalget godkender samarbejdsaftalen med Krisecentret for mænd.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Samarbejdsaftalen godkendt.

Punkt 38 Redegørelse for takstforhandling gennemført med assistance fra Brorson Consult

Sagsresumé

 

Byrådet behandlede på møde den 3. februar en redegørelse til Ankestyrelsen om Fredericia kommunes brug af konsulentbistand til takstforhandling på botilbud. Det blev besluttet, at Senior- og handicapudvalget samt Social- og beskæftigelsesudvalget skulle drøfte sagen på deres næste møde. På den baggrund gennemgås forhandlingsforløbet på møderne i udvalgene samt lovgivningen på området, herunder også takstmodellen i Fredericia kommune. Myndighedschef Joan Egemose Hansen deltager på mødet. 

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet behandlede på møde den 3. februar 2020 en redegørelse til Ankestyrelsen om Fredericia kommunes brug af konsulentbistand til takstforhandling på botilbud. Det blev besluttet at Senior- og handicapudvalget samt Social- og beskæftigelsesudvalget drøfter sagen på deres næste møde.

 

Myndighedschef Joan Egemose Hansen vil på mødet ud fra de vedlagte powerpoints gennemgå lovgivningen på området, takstmodellen i Fredericia kommune, baggrunden for forløbet med Brorson Consult, de overordnede resultat af forhandlingerne, samt hvilke overvejelser det efterfølgende har givet anledning til.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Social og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at sagen ligeledes forelægges Senior- og Handicapudvalget og Handicaprådet.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 25-05-2020

Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 39 Evaluering af indsatser og udvikling i brugertilfredsheden

Sagsresumé

 

Over den seneste periode er der med udgangspunkt i Analyseenhedens anbefalinger samt strategier for implementering af initiativer, som understøtter Beskæftigelsesplanen for 2020, iværksat en række tiltag med sigte på kompetenceudvikling blandt jobformidlere og virksomhedskonsulenter for at styrke kvaliteten og effektiviteten af indsatserne i det borger- og virksomhedsrettede arbejde i jobcentret. For at sikre fortsat evaluering og udvikling af indsatserne og brugertilfredsheden, vil jobcentret foretage løbende borger- og virksomhedssurvey.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Som grundlag for fortsat dialog med medarbejdere om indsatser og resultater, gennemføres borger- og virksomhedssurvey. Borgersurvey vil have fokus på borgerens oplevelse af indsatsen (se bilag 1).

 

Virksomhedssurvey undersøger virksomhedernes behov for samarbejdet med jobcentret, samt deres oplevelse af samarbejdet (se bilag 2).

 

Dataene anvendes inden for områderne rekruttering, opkvalificering og fastholdelse. Jobcentret ønsker løbende at kunne følge udviklingen i brugertilfredsheden med de iværksatte indsatser.

 

Der iværksættes borgersurveys af:

 • Det rummelige arbejdsmarked
 • Jobsamtaler, herunder Min Plan og CV
 • Eksterne tilbud fx Powerjobsøgerne, Mestringsforløb, Marselisborg mfl.

 

Der iværksættes virksomhedssurvey af:

 • Virksomhedsservice

 

 

Oplæg til mulige spørgsmål er fremlagt i vedlagte bilag. Den endelige version af spørgsmålene lægges ind i DEFGO, en webbaseret platform for gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser. Spørgeguiden kan evt. ændres og tilpasses, så den passer til den konkrete indsats og brugergruppe.

 

Spørgeskemaet besvares af borger og/eller virksomhed i forbindelse med kontaktforløbet.

 

Der bliver efterfølgende udarbejdet rapporter med resultater af borger – og virksomhedssurvey, som fremlægges og drøftes med henblik på evt. yderligere tiltag. Eventuelle behov for justeringer af indsatser og tiltag drøftes på interne møder i jobcentret. Udvalget præsenteres årligt for en opsamling.

 

I 2. kvartal 2020 foretages en borgersurvey i forløbet ’Det rummelige arbejdsmarked’. Senere vil jobcentret evaluere på borgernes oplevelse af jobsamtalerne, virksomhedernes oplevelse af virksomhedsservice og de eksterne aktører.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

 

Social og Beskæftigelse indstiller, at at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender iværksættelse af borger – og virksomhedssurvey i forhold til indsatser i Jobcenter Fredericia.

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Godkendt.

Punkt 40 Fastsættelse af serviceniveau og retningslinjer for godtgørelse af udgifter ved deltagelse i tilbud iht. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 176

Sagsresumé

 

Fredericia Kommune skal fastsætte retningslinjer for, hvem og hvornår en borger kan få godtgørelse til dækning af udgifter til bl.a. transport og arbejdstøj i forbindelse med deltagelse i tilbud, som fx virksomhedspraktik. Godtgørelsen er ikke en ret og bevilliges ud fra en konkret og individuel vurdering. Godtgørelsen kan maksimum udgøre op til 1000 kr. brutto pr. måned, og dækker dokumenterede faktisk afholdte udgifter. Målgruppen for godtgørelsen er unge og voksne på uddannelseshjælp, kontanthjælp og ressourceforløbsydelse.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Med denne sag gives et forslag til, hvilke udgifter ledige borgere kan få dækket, når de har takket ja til en praktik ved en virksomhed. Det er en del af strategien fremadrettet at skrue op for den virksomhedsrettede indsats. Medarbejderne i jobcenteret oplever i dag gentagende gange, at borgere takker nej til praktik, da de ikke har råd til transporten. Med nedenstående forslag vil denne problematik være løst.

 

Regelgrundlag

Fredericia Kommune skal iht. LAB § 176, stk. 2 fastsætte retningslinjer for udbetaling af godtgørelse til anslåede udgifter ved deltagelse i tilbud bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der skal gives information til kommunens borgere om indholdet af retningslinjerne. Dette kan evt. gøres ved at lægge retningslinjerne på kommunens hjemmeside.

 

Godtgørelsen kan for eksempel dække udgifter til arbejdstøj eller udgifter til transport for de første 24 km. Har borgeren udgifter til transport udover 24 km., kan der søges om befordringsgodtgørelse efter LAB § 175.

 

Godtgørelsen er ikke en ret. Den enkelte kommune skal fastsætte retningslinjerne - herunder satsen for godtgørelsen, hvem der kan få, og hvornår de kan få, jf. dog de betingelser der er fastsat i loven. Retningslinjerne og satsen varierer derfor fra kommune til kommune. Godtgørelsen kan dog maksimum udgøre op til 1000 kr. brutto pr. måned.

 

Godtgørelse efter LAB § 176 vurderes og bevilliges af Jobcenteret på baggrund af en individuel vurdering, og godtgørelsen udbetales bagudrettet på baggrund af dokumenterede faktisk afholdte udgifter.

 

Følgende målgrupper er omfattet af personkredsen for godtgørelse: Kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, borgere der modtager overgangsydelse (ej omfattet af integrationsprogrammet), ressourceforløbsydelsesmodtagere, selvforsørgende samt unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats

 

Godtgørelse af udgifter til transport

Borgere i tilbud har iht. LAB § 175 ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og tilbudsstedet tur og retur er mere end 24 km. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km

 

Der er i hele 2019 brugt 38.786,10 kr. på befordringsgodtgørelse under LAB §176. Dette dækker over al befordring – dvs. både virksomhedspraktik og andre tilbud, da dette ikke kan adskilles. Beløbet er før hjemtagelse af 50 % refusion.

 

De tilsvarende tal for godtgørelse af udgifter til befordring til deltagelse i tilbud i henhold til LAB § 176 var i 2017 og 2018 på henholdsvis 9.619,00kr. og 40.156,00 kr.

 

Ved fastlæggelse af serviceniveau og retningslinjer for godtgørelse af transportudgifter ved deltagelse i aktivering kan der tages udgangspunkt i disse forhold:

 • Målgruppeafgrænsning
 • Tilbud der er omfattet af godtgørelse
 • Kilometerinterval mellem 0 og 24 km., hvortil der ydes godtgørelse
 • Transportmidler, der kan ydes godtgørelse til (kørsel i egen bil/ buskort)
 • Satsers for kilometer kørt i egen bil og til brug af offentlig transport/ buskort
 • Procedure for borgers ansøgning om godtgørelse (dokumentation, blanketter)
 • Frekvens for udbetaling af godtgørelse til borger

 

Godtgørelse af udgifter til arbejdstøj

Godtgørelse til arbejdstøj kan kun udbetales til arbejdstøj, der af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt for at deltage i tilbuddet, og som ikke indgår i beklædningsordningen for tilbuddet og ikke stilles til rådighed af tilbudsstedet.

Økonomiske konsekvenser

Ved fastholdelse af nuværende serviceniveau til godtgørelse af udgifter ved deltagelse i tilbud efter LAB § 176  vil udgifterne til transport forventeligt øges en smule, som følge af
at den virksomhedsrettede indsats øges. Vi forventer, at den samlede udgift vil blive ca. 50.000 kr. årligt. Dette vil kunne holdes indenfor den nuværende ramme.

 

Der modtages ikke refusion for modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp, mens der modtages 50% refusion for deltagere i jobafklarings- og ressourceforløb samt unge under 18 år.

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

Social og Beskæftigelse indstiller, at Social –og Beskæftigelsesudvalget drøfter fastlæggelse af serviceniveau for godtgørelse af udgifter ved deltagelse i tilbud iht. LAB § 176 med udgangspunkt i følgende oplæg:

 

 1. At borgere i målgruppen kan få godtgjort udgifter til arbejdstøj som specificeret ovenfor.
 2. At borgere i målgruppen kan få godtgjort udgifter til transport til tilbud, der geografisk er placeret i intervallet fra 4 til 24 km. fra borgers bopæl til tilbuddet, i form af gældende kilometertakst ved kørsel i egen bil eller buskort.
 3. At fastsættelsen af serviceniveauet forelægges for Social –og Beskæftigelsesudvalget en gang årligt.
 4. Det endeligt fastsatte serviceniveau og retningslinjer for udbetaling af godtgørelse publiceres på Fredericia Kommunes hjemmeside.

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Oplægget til serviceniveau og retningslinjer godkendt som indstillet.

Punkt 41 Orientering om Ankestatistik 2019

Sagsresumé

 

Ankestyrelsen har udsendt den årlige statistik til alle landets kommuner med de seneste tal for afgørelser i klagesager vedrørende kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Fredericia Kommune har i alt fået tilsendt 204 klagesager til Ankestyrelsen på Social og Beskæftigelsesområdet i 2019.

 

Sagsbeskrivelse:

 

I alt har Ankestyrelsen afgjort 204 sager i Fredericia Kommune i 2019.

I tabel 1 vises udfaldet af sager i Ankestyrelsen for Fredericia Kommune i 2019, samt hvordan sagerne er fordelt på landsplan.

Ud af de 204 sager har i Fredericia Kommune Ankestyrelsen truffet følgende afgørelser:

Sagsudfald

LAB
 

LAS

PL

SDP

SL

ØVR

Fredericia

I alt

Landstotal
I alt

Afvisning/Henvisning

0

2

1

1

4

0

8

2.419

Hjemvisning

0

4

1

2

17

1

25

4.404

Stadfæstelse

15

35

6

33

32

7

129

16.209

Ændring/Ophævelse

4

17

1

13

8

0

43

3.407

Fredericia i alt

19

58

9

49

61

8

                          204

Landstotalen i alt

1.335

8.725

923

4.158

10.260

1.038

                     26.439

Tabel 1: Udfaldet af sager i Ankestyrelsen fra Fredericia Kommune og på landsplan

 

Forklaringstabel

LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats
LAS: Lov om aktiv socialpolitik
PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension
SDP: Sygedagpenge
SL: Serviceloven (fx særlig støtte – børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv)
ØVR: Almenboligloven, Andre love - tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven.

Afvisnings sager
Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Afvisningen kan skyldes, at borgeren klager for sent eller opgiver klagen.

Yderligere kan det skyldes, at Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed og sender klagen videre.
Hjemvisnings sager
Ankestyrelsen mener ikke, at der er tilstrækkelige oplysninger på sagen inden kommunen har truffet afgørelse.

Dermed skal kommunen forny behandlingen af sagen.
Stadfæstelses sager
Ankestyrelsen har været enig i kommunens afgørelse.
Ændrings/ophævelses sager
Ankestyrelsen har ophævet kommunens afgørelse.

 

Tabel 2 viser omgørelsesprocenten for Fredericia Kommune i forhold til landstotalen.

Omgørelses procenten betyder: Antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle realitetsbehandlede sager.

Omgørelsesprocenten for 2019 i Fredericia Kommune og på Landstotal.

Fredericia Kommune 18

Fredericia Kommune 19

Landstotal

Lov om aktiv beskæftigelse

19

21

25

Lov om aktiv socialpolitik

30

38

32

Lov om Socialpension samt loven om højeste, mellemste mv. førtidspension

29

25

19

Sygedagpenge

35

31

18

Service lov

29

44

41

ØVR

Ikke angivet

Ikke angivet

32

Tabel 2: Omgørelsesprocenten for Fredericia Kommune i forhold til landstotal.

 

Tabel 3 viser verserende sager opdelt på lovområder.

Verserende sager for 2019 i Fredericia Kommune og på Landstotal

Fredericia

Kommune

Landstotal

Lov om aktiv beskæftigelse

1

564

Lov om aktiv socialpolitik

3

772

Lov om Socialpension samt loven om højeste, mellemste mv. førtidspension

2

202

Sygedagpenge

8

835

Service lov

27

2.994

ØVR

4

150

I alt

45

5.517

Tabel 3: Verserende sager for Fredericia Kommune og på landsplan

Tabel 4 viser samlede antal afgørelser i Fredericia Kommune i 2019.
Der er en usikkerhed omkring tallene, da de godt kan være højere, idet det ikke har været muligt, at få alle lovområder med.
Særligt afgørelser efter serviceloven, kan være højere end angivet i tabellen.

Antal sager i Fredericia Kommune

Fredericia

Kommune

Lov om aktiv beskæftigelse

1.768

Lov om aktiv socialpolitik

3.336

Servicelov

1.865

Sygedagpenge

9.385 

I alt

16.354

Tabel 4: Antal sager i Fredericia Kommune fordelt på LAS LAB og SDP.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

 

Social og Beskæftigelse indstiller, at Social –og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 42 Kvalitetsstandard for forebyggende og understøttende sociale indsatser

Sagsresumé

Social og Beskæftigelse har udarbejdet en kvalitetsstandard for forebyggende og understøttende sociale indsatser. Indsatserne er tidsafgrænsede med fokus på løsning af konkrete problemstillinger for borgeren, der kan styrke dem i deres livssituation.

 

Udgangspunktet for arbejdet er den politiske vision for området, herunder særligt ønsket om en sammenhængende indsats på tværs af Social- og Beskæftigelsesområdet.

 

Sagsbeskrivelse:

Social og Beskæftigelse har udarbejdet en kvalitetsstandard for de forebyggende og understøttende sociale indsatser Fredericia Kommune tilbyder på voksenområdet. Indsatserne baserer sig på §82 a og b i Serviceloven samt Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats §91, §167, §168 og §170.

 

Indsatserne skal være med til at skabe øget synergi mellem social- og beskæftigelsesområdet. Der kan således både henvises til et forløb gennem en jobformidler og gennem Din Indgang. Forløbene tager både udgangspunkt i at forbedre den enkeltes livssituation, samt i at bringe uddannelse og beskæftigelse i spil. Formålet med indsatsen er at give en hurtig og værdiskabende hjælp til de udfordringer, der er relevante for borgeren og dennes livssituation. Indsatsens mål formuleres ud fra borgerens håb og drømme.  Indsatsen tilrettelægges individuelt og fleksibelt for at sikre borgeren får det optimale udbytte.

 

Det overordnede mål er, at borgeren støttes til at generobre styrmandsposten i eget liv, så de kan navigere i et aktivt hverdagsliv samt komme tættere på uddannelse eller arbejde. Indsatserne vil bestå af både individuelle og gruppebaserede forløb. Alle forløb er tidsafgrænsede, med borgerens mål for øje. Som udgangspunkt kan et forløb vare op til 12 uger. Støtten leveres som udgangspunkt af medarbejdere i Fredericia Kommunes afdeling ”Bostøtte for Voksne”. De gruppebaserede forløb sker i samarbejde med Din Indgang.

 

Projektet er igangsat med udgangspunkt i Budget 2020, hvor der står ”der omlægges indsatser på bostøtteområdet og etableres flere muligheder for midlertidig hjælp til borgere på det sociale område. Der etableres flere gruppebaseret tilbud ligesom bostøtte i aften og weekend timer vil blive muligt”.

Det kan oplyses, at der sideløbende arbejdes med at ændre tidsrummet, hvor støtten kan leveres. Dette forelægges udvalget på næste møde.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til de forebyggende og understøttende indsatser holdes indenfor rammen og finansieres af de midler, som frigives ved ophør af samarbejdet med Integrationsnet. Se udvalgssag fra den 1. april 2020: ”Orientering om procesplan for overtagelse af indsatsen fra Integrationsnet” (20/2204).

Vurdering

Det vurderes, at de tidsafgrænsede og forebyggende sociale indsatser kan være med til at fremme synergien mellem Social- og Beskæftigelsesområdet samt være en måde at hjælpe en gruppe borgere til at komme tættere på job, uddannelse og bedre livskvalitet.

Indstillinger

Social- og Beskæftigelse indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandarden.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Godkendt.

Punkt 43 Udmøntning af budget 2020 - misbrug

Sagsresumé

På udvalgsmøderne i januar behandlede Uddannelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget et forslag til udmøntning af pulje til styrkelse af forebyggende misbrugsindsatser målrettet unge og deres pårørende på 1,4 mio. kr. fra budgetforliget for 2020.

 

Udvalgene skal i denne sag tage politisk stilling til en konkret udmøntning af restbeløbet på 650.000 kr. til yderligere forebyggende indsatser. Det forslås, at midlerne anvendes til en ekstra styrkelse af forebyggelsen ind i folkeskolerne og styrke samarbejdet om misbrugsindsatsen på tværs af ungdomsuddannelser, kommune og civilsamfundsaktører. Det foreslås blandt andet, at der nedsættes et netværk af en lang række aktører, som skal komme med forslag til politisk behandling.

 

Sagsbeskrivelse:

Baggrund

Byrådet investerede i budget 2020 5 mio. kr. til en varig styrkelse af Fredericia Kommunes misbrugsindsats. Dette skete på baggrund af Misbrugsanalysen, som viste et behov for en styrket forebyggende indsats mod misbrug, og samtidigt et behov for at sikre økonomien, så Fredericia Kommunes behandlingsindsats også fremover lever op til nationale sundhedsfaglige og lovgivningsmæssige krav. Udvalgene besluttede, at prioritere de 5 mio. kr.  til to hovedformål:

 

 1. Stabilisering af driften af behandlingsindsatsen- Her blev afsat 3,6 mio. kr. til at stabilisere driften af behandlingsindsatsen til såvel den sociale indsats og den sundhedsfaglige medicinske behandling. Der igangsættes samtidigt et arbejde, der skal optimere driften af kommunens tilbud på misbrugsbehandlingsområdet, herunder med særlig fokus på organisering og fysisk placering. Dette foreligges Social- og Beskæftigelsesudvalget til beslutning på udvalgsmødet i august.

 

 1. Styrkelse af det forebyggende arbejde og indsatser for pårørende. Her blev afsat 1,4 mio. kr., hvoraf 750.000 blev allokeret til en udvidelse af indsatsen i U-turn. I praksis betyder dette at man har kunne ansætte 1 ½ årsværk, så der samlet er 3 fulde årsværk. Dette for at kunne udvide behandlingsindsatsen fra målgruppen 15 til 18 år, så alle unge fremadrettet er omfattet uden nedre og aldersgrænse og op til 25 år. Der er således 650.000 kr. i rest til udmøntning.

 

U-turn er et tilbud i Fredericia Kommune, der arbejder for at forebygge misbrug blandt unge i Fredericia og indsatsen varetages af medarbejdere i Familie og Børnesundhed. U-turn er en gennemtestet model for misbrugsforebyggelse og -behandling, som leverer indsatser på tværs af hele kommunen og eksterne samarbejdspartnere som f.eks. ungdomsuddannelserne. Investeringen i den forebyggende misbrugsindsats med 750.000 kr. fordobler U-turn´s budget og udgør dermed en betydelig udvidelse af forebyggende aktiviteter målrettet unge i grundskolen og ungdomsuddannelserne samt støtten til pårørende.

 

En nærmere beskrivelse fremgår af dagsordenspunkterne fra udvalgsmøderne i januar 2020.  

 

Den videre udmøntning

I denne sag skal der tages politisk stilling til udmøntning af de resterende 650.000 kr.

 

Det har været et politisk ønske at inddrage en række eksterne aktører i arbejdet med den videre udmøntning af midlerne til misbrugeforebyggelse. Der har været afholdt dialogmøder med Ungdomsuddannelserne og Fredericia Uddannelsesråd, hvor der er givet input til en målrettet misbrugsindsats på ungdomsuddannelserne.

 

Der har yderligere været afholdt en række møder på tværs af koncernområderne i Fredericia Kommune og med deltagelse af politiet samt et indledende møde med en række aktører for at afklare, om der er interesse for en tværgående alliance, herunder også privat praktiserende læger og apotek.

 

Som følge af denne dialog foreslås midlerne udmøntet i en samlet pakke med følgende fokusområder:

1. Forebyggelsesindsatsen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

2. Indsatser for pårørende.

3. Øget tilgængelighed af information om misbrug.

4. Dannelse af en tværgående alliance (læger, politi, SSP, restauratører, cafeejere, Udsatterådet, uddannelsesinstitutionerne, apotekerne, frivillige foreninger mv.)

 

Forebyggelsesindsatsen i folkeskolen og ungdomsuddannelserne samt indsatser for pårørende

Det foreslås, at fokusområde nr. 1 og nr. 2 håndteres via en yderligere styrkelse af U-turn.

 

Gennem dialogen med ungdomsuddannelserne og FUR er der udarbejdet et forslag til en yderligere styrkelse af den forebyggende misbrugsindsats. Se vedhæftede bilag 1 for en detaljeret beskrivelse.

 

Det samlede forslag til nye indsatser under U-turn vil koste 550.000 kr. årligt.

 

Øget tilgængelighed af information om misbrug

Det foreslås, at fokusområde nr. 3 håndteres via en lang række indsatser. U-turn spiller en stor rolle i formidlingen af tilbud til de unge, deres pårørende og uddannelsesinstitutionerne. Samtidigt vil Rusmiddelcenteret styrke deres indsats.

Fredericia Kommunes hjemmeside skal tydeligt henvise til relevante hjemmesider og informere om tilbud, og dermed øge tilgængeligheden af information om misbrug, den forebyggende indsats og behandling.

 

Derudover igangsættes en kampagne målrettet unge og deres pårørende på de sociale medier, hvor de unge inddrages i tilrettelæggelsen og budskaberne i kampagnen

 

Dannelse af en tværgående alliance

Fokusområde nr. 4 om dannelse af en tværgående alliance er i sin spæde vorden. Der har været afholdt et indledende møde med en lang række eksterne og kommunale interessenter. På den baggrund foreslås det, at der nedsættes et handlingsnetværk i regi af Udsattestrategien. Handlingsnetværket tildeles en ramme på 100.000 kr., som handlingsnetværket kan formulere konkrete handlingsforslag til misbrugsforebyggelse, som skal godkendes i de politiske udvalg.
 

En lang række af de forslag, som fremkom på det indledende afsøgende møde, er imødekommet med forslaget til indsatser under U-turn. Forslagene er vedlagt som bilag 2.

 

Det foreslås, at udvalgene formelt nedsætter handlingsnetværket med følgende opgave:

 1. Udarbejdelse af forslag til fælles en rusmiddelpolitik – på tværs af grundskole, ungdomsuddannelserne og natteliv, som skal udgøre en fælles ramme for samarbejdet om den forebyggende misbrugsindsats
 2. Udkast til kampagne på sociale medier – gerne med brug af lokale unge ambassadører. Dette kan med fordel times med offentliggørelsen af en fælles ramme for rusmiddelpolitik.
 3. Fælles information og viden om, hvor man kan gå hen med sin viden om handel med rusmidler.

 

Formandskaberne inviteres til det første møde i handlingsnetværket. Netværket melder tilbage til udvalgene ultimo 2020 med konkrete forslag på ovenstående opgaver.

 

Et sekundært formål med handlingsnetværket er, at aktørerne øger kendskabet til hinanden på tværs. Vi kan allerede nu se, at alle er meget optaget af denne problemstilling og hvordan vi kan hjælpe hinanden.

 

Derudover foreslås det, at civilsamfundsaktører kan søge ind på den samme pulje med forslag til forebyggende aktiviteter.

 

Denne sag behandles samtidigt i Sundhedsudvalget, Uddannelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget,

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

 At udvalgene indstiller til Økonomiudvalget at:

 1. Der frigives yderligere 550.000 kr. til U-turn årligt og varigt.
 2. Der nedsættes et handlingsnetværk med de to beskrevne opgaver og et rammebudget på 100.000 kr. som efterfølgende frigives ved politisk behandling af de konkrete forslag.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-05-2020

Godkendt.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Anbefales.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26-05-2020

Godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-05-2020

Begge indstillingspunkter indstilles til godkendelse.

Punkt 44 Beskrivelse af nyt ASF-STU tilbud i Fredericia

Sagsresumé

 

Flere og flere mennesker diagnosticeres med autisme spektrum forstyrrelser (ASF). Omkring én til to procent af befolkningen har ASF. Forekomsten er stigende, hvilket formentlig skyldes øget opmærksomhed og viden på området, men også at mennesker med ASF ofte falder igennem samfundets voksende krav til sociale evner og hurtig omstilling.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Unge med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) har utroligt svært ved at indgå i det eksisterende fællesskab på STU Fredericia, hvilket skyldes de andre elevers diagnoser, udfordringer og karakteristika, som hindrer den nødvendige struktur, tryghed og genkendelighed.

 

Det særlige ASF-forløb skal have en stor fleksibilitet på det kognitive område, fx ved at købe undervisning ind på ungdomsuddannelsesniveau, ved særlige praktikker og ved meget tidligt at tænke udslusning til flexjob, skånejob, løntilskudsjob, det nye FGU, HF mv. ind i forløbet.

 

Samtidig skal ASF-STU tilbyde den struktur, tryghed og genkendelighed, som ikke kan etableres på STU Fredericia eller i andre ikke autismespecifikke STU-tilbud, særligt pga. af den brede elevgruppe. Tilbuddet placeres på Merkurvænget 2 i nærheden af STU Fredericia. Det forventes at dele af personalet på STU Fredericia i visse sammenhænge kan indgå samarbejde med det nye ASF-STU. Derudover vil samkøring af enkelte fag/valgfag i perioder være en mulighed, hvis de studerende på ASF-STU individuelt søger det.

 

I bilaget fremgår økonomi for 1. årgang, og det forventes, at der efter tre år, når tilbuddet er fuldt indfaset, vil være omkring 15 elever, og dermed kræves ét til to lokaler mere, hvilket der er mulighed for på Merkurvænget 2.

 

Proces-og tidsplan:

Styregruppe og arbejdsgruppe holder møde, herefter arbejder arbejdsgruppen efter følgende plan:

 

-          December 2019: Aflevere råskitse med forslag til økonomi, målgruppe og indhold.

-          Februar-Marts 2020: Interview med pårørende (5-6) individuelt, og derefter fællesmøde med samme personer og arbejdsgruppen.

Begge processer for opsamling af ideer, handlemuligheder, erfaringer og fælles brainstorming.  Pga. Corona-situationen blev fællesmøderne ikke gennemført.

 

-          Marts-April 2020: Arbejdsgruppen arbejder med indhold, indkøb, indretning af lokaler, autismespecifikke undervisningsmaterialer, kommunikation og andet relevant i forhold til start på tilbuddet. Ansættelses procedure igangsættes.

 

-          Maj-juni 2020: Start på leje af lokaler og indretning af samme. Praktik for kommende elever. Meget vigtigt disse unge får mulighed for at afprøve stedet inden sommer. Navn på tilbuddet?? Udvalget forelægges endelige model til godkendelse.

 

-          August 2020: Start på 1. årgang.

 

I Budget 2020 er det besluttet, at der skal etableres et autismespecifikt STU. Forvaltningen har lavet en tids og procesplan for ASF-STU (foreløbigt navn for tilbuddet). Der arbejdes med et navn til tilbuddet.

Økonomiske konsekvenser

 

Udgifterne til det nye tilbud afholdes inden for den samlede ramme ved at flytte budget til eksterne tilbud til den interne ramme.

Vurdering

 

Der vil være flere elever med autisme, der kan rummes i vores lokale ASF-STU tilbud, og det tilgodeser elevernes og de pårørendes ønske om et mere målrette og specialiseret autismespecifikt tilbud i egen kommune. Det må dog forventes, at enkelte ASF-elever også fremover skal placeres i ganske særlige fagfaglige tilbud eksternt, i forhold til deres fremtidige mulighed for at forsørge sig selv.

Indstillinger

 

Social og Beskæftigelse indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget:

 

 1. Godkender det beskrevne tilbud.
 2. Godkender at økonomien til tilbuddet flyttes fra Myndighedsafdelingens ramme til eksterne tilbud til den interne.

 

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Godkendt.

Punkt 45 1. budgetopfølgning 2020 for Social- og Beskæftigelsesudvalget

Sagsresumé

Ved 1. budgetopfølgning for 2020 på Social- og Beskæftigelsesudvalget er der en forventning til et samlet merforbrug på 3,499 mio. kr. i forhold til udvalgets andel af servicerammen, hvilket primært skyldes merforbrug på Eksterne døgntilbud og COVID-19.

 

Der forventes på nuværende tidspunkt merforbrug på overførselsudgifterne. Det endelige omfang kan endnu ikke estimeres på grund af en række usikkerheder. Herunder datoen for fuld genåbning af samfundet.

Anlægsloftet for 2020 er jævnfør aftale mellem KL og regeringen ophævet.

 

Det indstilles til udvalget, at der overføres 0,275 mio. kr. til Sundhedsudvalget. Midlerne er til ansættelse af en deltids leder for krisecenter for mænd (Budgetaftalen 2020). Denne sag behandles særskilt af udvalget på mødet d. 25. maj, samt medfinansiering til Psykologhjælp fra Socialpsykiatri og Udsatte Voksne (DUT midler 2020).

 

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger koncerncheferne økonomien for deres respektive områder.

 

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om serviceramme og udvalgets anlægsramme overholdes.

 

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis koncernområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af service- og anlægsrammen samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning. Eventuelle afvigelser er et udtryk for enten et pres eller luft på rammen.

 

Tabel 1

Mio. kr.

Ramme

Forventet regnskab

Serviceudgifter

149,616

152,990

COVID-19 udgifter

-

0,125

Bruttoanlægsudgifter

*

1,950

* Anlægsloftet for 2020 er jævnfør aftale mellem KL og regeringen ophævet.

 

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning.

 

Tabel 2

Mio. kr.

Vedtaget budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Social- og Beskæftigelsesudvalget

965,511

968,549

970,923

Serviceudgifter

148,528

149,616

152,990

COVID-19 udgifter

 

 

0,125

Overførselsudgifter

816,475

816,475

815,475

Brugerfinansieret

0,508

0,508

0,508

Anlæg

-

1,950

1,950

 

Forskellen på vedtaget og korrigeret budget på serviceudgifterne udgør ved 1. budgetopfølgning 2,374 mio. kr. Forskellen vedrører udmøntning af puljer på administrationen, spar/lån fra 2019.

 

Det indstilles til udvalget, at der overføres 0,275 mio. kr. til Sundhedsudvalget. Midlerne er til ansættelse af en deltids leder for krisecenter for mænd (Budgetaftalen 2020) og til medfinansiering til Psykologhjælp fra Socialpsykiatri og Udsatte Voksne (DUT midler 2020).

 

Det indstilles endvidere, at der omplaceres 1. mio. kr. fra overførselsområdet under Social- og Beskæftigelse til service under Social- og Beskæftigelse. Omplaceringen følger af mulighedskataloget 2019 og lukningen af Sund og Glad.

 

Vedrørende anlæg besluttede Byrådet d. 6. april, at fremskynde anlæg for 1,950 mio. kr. på Social- og Beskæftigelsesområdet.

 

 

Vurdering

SERVICEUDGIFTER

Social- og Beskæftigelsesudvalget har ved 1. budgetopfølgning et forventet merforbrug på 3,374 mio. kr. på normal drift set i forhold til servicerammen.

Udover ovenstående omplacering af budgetbeløb, kan forventningen forklares ud fra følgende punkter:

 

På Socialområdet forventes et samlet merforbrug på 2,649 mio. kr. Det skyldes bl.a. følgende

 • Myndighed og Tværgående Udvikling forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,450 mio. kr.

 

 • Eksterne døgntilbud: Som andre kommuner, oplever Fredericia stor tilgang på Eksterne døgntilbud. Samtidig lever borgerne længere, og dette medfører udgiftspres på hele det specialiserede socialområde
 • Endvidere viser prognosen stor tilgang fra børneområdet i 2020 både til interne og eksterne døgntilbud. Området følges tæt, og der vil blive udarbejdet handleplaner for at begrænse merforbruget

 

 • Socialpsykiatri og Udsatte Voksne forventer på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 0,801 mio.kr.

 

Herudover overføres 0,275 mio. kr. fra Socialområdet under Social- og Beskæftigelsesområdet til Sundhedsudvalget.

 

På Beskæftigelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 1. mio. kr. Det skyldes omplaceringen fra overførselsudgifter til serviceudgifter under beskæftigelsesområdet.

 • Set i forhold til driften på beskæftigelsesområdet forventes på nuværende tidspunkt balance på serviceudgifter under Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

 • Der igangsættes en række nye initiativer (bl.a. Faktaark og ”klar til start”). Disse initiativer afholdes indenfor udvalgets ramme
 • Forventningen om balance i budgettet er dog forbundet med en række usikkerheder. Herunder bl.a. antallet af tildeling af seniorpension og merudgifter forbundet med COVID-19

 

 • Der tilføres 1 mio. kr. til serviceudgifter fra overførselsudgifterne under beskæftigelse. Omplaceringen følger af mulighedskataloget 2019 og lukningen af Sund og Glad.

 

ØVRIGE UDGIFTER

Overførselsudgifterne under Social- og Beskæftigelsesområdet forventes at blive påvirket af COVID-19.

 

Fredericia oplever allerede nu en stigende ledighed, og dette forventes at medføre merforbrug på overførselsudgifterne.

 

Det endelige omfang af merforbruget afhænger bl.a. af hvor længe dele af erhvervslivet er lukket ned, og hvordan den samlede danske økonomi påvirkes af krisen. Udviklingen følges nøje, og der vil i de kommende budgetopfølgninger også blive fuldt op på det forventede merforbrug.

 

I perioden 8. marts til 14. april er der i Fredericia registeret en netto stigning på 362 nyledige. En stigning på ca. 28 %. Til sammenligning var det i årene 2017-2019 et gennemsnitlig fald i ledigheden på 2 % i perioden fra februar til april.

 

På tværs af Fredericia Kommune arbejdes der for at bidrage til at imødegå den stigende ledighed. På Børne- og Skoleområdet har den gradvise genåbning af skoler og dagtilbud krævet flere hænder, både til rengøring og til pædagogiskpersonale. I alt forventer kommunen at ansætte ca. 90 personer i midlertidige stillinger til at bistå med genåbningen. Disse stillinger vil, så vidt muligt, forsøgt besat direkte fra Jobbanken i Fredericia Kommune.

 

På nuværende tidspunkt indikerer ledighedstallene, at ledigheden i Fredericia stiger mindre end i det øvrige Sydjylland.

 

Fredericia har haft en ændring i antal tilmeldte ledige på 28%. Til sammenligning har Middelfart en ændring på 45%, og Haderslev en ændring på 32% for perioden 8. marts -14. april. Historisk har ledigheden i Fredericia ligget relativt højere end vores omegnskommuner. Det kan forklare, hvorfor Fredericia, på nuværende tidspunkt, oplever en mindre stigning.

 

Regeringen og KL varsler en midtvejsregulering på overførslerne som følge af COVID-19, hvilket kan kompensere for merudgifterne på området.

 

Ved 1. Budgetopfølgning i 2020 er der ikke indmeldt et konkret estimat for merforbruget på overførselsudgifter, da det endelige omfang endnu ikke kan estimeres. Det skyldes en række usikkerheder, herunder datoen for hvornår samfundet er fuldt genåbnet.

 

ANLÆG

 

På Byrådsmødet mandag d. 6. april blev det besluttet at fremrykke en række anlægsinvesteringer. På Social- og Beskæftigelsesområdet er igangsat anlæg for samlet 1,950 mio. kr.

 

 

RETVISENDE BUDGETTER

 

Som led i arbejdet med retvisende budgetter i Fredericia Kommune, blev der i Budget 2020 tilført 6,2 mio. kr. til Social- og Beskæftigelsesudvalget.

 

På nuværende tidspunkt forventes områderne at være i balance. Der vil blive fulgt op på området ved de kommende budgetopfølgninger.

 

 

COVID-19

Byrådet vedtog på mødet den 27. april 2020 en række principper for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke undgås.

 

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes merudgifter på følgende områder:

 • Overførselsudgifter
 • På Socialområdet kan forekomme merudgifter til værnemidler og ekstra personale.
  • Konkret er meldt 0,125 mio. kr. ind til ekstra rengøring på Rusmiddelcentret
  • Øvrige merudgifter kan endnu ikke estimeres

På grund af en række usikkerheder kan det endelige omfang endnu ikke estimeres. Omfanget afhænger bl.a. af datoen for fuld genåbning af samfundet.

Konsekvenserne af COVID-19 følges nøje og omfanget afhænger bl.a. af perioden for skærpede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og omfanget af retningslinjerne.

Der er forventning om, at KL og regeringen forhandler en kompensation til kommunerne for merudgifter, som er afledt af COVID-19. Vilkårene for en eventuel kompensation kender ikke endnu, men afventer forhandlinger. Fredericia Kommune registrerer udgifter, som er relateret til håndtering af COVUD-19 særskilt, så det vil blive muligt at følge op på udgifterne.

 

Indstillinger

Økonomi og Personale og Social og Beskæftigelse indstiller:

 1. At 1. budgetopfølgning godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Anbefales.

Punkt 46 Status på overførsler - Social- og Beskæftigelsesområdet

Sagsresumé

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget modtager hermed en orientering om, hvordan overførselsudgifterne på udvalget område forventes at udvikle sig i 2020.

 

Forventningen bygger på udsvingene i ledigheden fra 2019 og konsekvenserne af COVID 19 er derfor ikke indregnet.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Status for overførsler på Social- og Beskæftigelsesområdet præsenterer en række information om antallet af borger på overførselsydelser i Fredericia Kommune.

 

Oversigten består af fire grafer. Indholdet og baggrunden for de fire grafer beskrives nedenfor.

 

Forskellen mellem gennemsnit antal fuldtidspersoner i 2020 og budget 2020

Grafen viser den forskel i antal fuldtidspersoner, der er mellem budgettet for de enkelte målgrupper (fx dagpenge og kontanthjælp) og så gennemsnittet for de måneder af 2020, der er gået. Eksempelvis viser søjlen for A-dagpenge, at der er 173 flere fuldtidspersoner på A-dagpenge i januar 2020, end hvad der er i gennemsnit er budgetteret med i 2020. Grafen bygger på data fra STAR/jobindsats.dk og forvaltningens egne beregninger til Budget 2020.

 

Prognose 2020 – fuldtidspersoner

Grafen viser den løbende udvikling i det samlede antal ledige fuldtidspersoner i Fredericia Kommune. Den røde graf viser det antal ledige fuldtidspersoner, som der er budgettet med i 2020. Den grå graf viser målet fra Beskæftigelsesplanen. Den stiplede linje viser prognose for 2020, altså de sæsonudsving i ledigheden, som kan forventes. Prognosen bygger på de sæsonudsving, der er registeret i 2019.

 

Prognosen for 2020 tager udgangspunkt i antallet af ledige fuldtidspersoner i januar 2020 og grafen viser hvordan ledigheden vil udvikle sig i 2020, hvis vi får samme sæsonudsving som i 2019. Endelig viser den gule prik, den faktiske ledighed for de forgangne måneder.

 

Grafen bygger på data fra STAR/jobindsats.dk og forvaltningens egne beregninger til Budget 2020.

 

Fremskrivning af arbejdsstyrken 16-64 årige

Grafen viser udviklingen i arbejdsstyrker i Fredericia, RAR Sydjylland og i hele landet. Arbejdsstyrker er et udtryk for andelen af befolkningen, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Af grafen fremgår det, at andelen af befolkningen i Fredericia, der står til rådighed for arbejdsmarkedet er mindre i RAR-Sydjylland og hele landet. Grafen bygger på data fra Finansministeriets Økonomiske redegørelse.

 

Fremskrivning af bruttoledighed

Grafen viser bruttoledigheden for de seneste år i Fredericia, RAR- Sydjylland og hele landet samt viser forventningen til ledigheden i de kommende år. Af grafen fremgår det, at ledigheden forventes at stige de næste år. Grafen bygger på data fra Finansministeriets Økonomiske redegørelse.

 

Kort vurdering af den aktuelle beskæftigelsessituation

Ledigheden har ramt bredt i forhold til brancher og fagområder og vurderingen af beskæftigelsessituationen er et broget billede.

 

Helt overordnet forventes en periode med aftagende efterspørgsel og deraf afmatning af arbejdsmarkedet.

 

Hos de nyledige, som oplyser at de er ledige grundet COVID19 ses en bred repræsentation af fag. Der ses dog særligt mange fra detailhandel, køkkenpersonale, tjenere og cafémedarbejdere, håndværkere, kontorpersonale og rengøring.

 

Der er visse udsving fra uge til uge – i denne uge er flere erhverv genåbnet, hvilket skaber bevægelser i gruppen af ledige.

 

I forhold til produktionsvirksomhederne er der ikke et entydigt billede. Den enkelte virksomheds situation afhænger i høj grad af underleverandører/ forsyningskæde samt aftagerbranche/-lande.

 

Hotel- og konferencecentrene, turisme og oplevelsesbrancher ses at være hårdt ramt og forventes at forblive sådan i endda noget tid endnu.

 

Men der er også brancher, som er mere eller mindre uberørt af COVID19-situationen – f.eks. (gods)transportbranchen og dagligvarebutikker. Ligesom nogle brancher eller dele af brancher uge for uge finder nye veje at gå i forhold til omsætning

 

Konsekvenserne af COVID-19

Det er vanskeligt at vurdere, hvilken effekt COVID-19 vil få for ledigheden i Fredericia, men det må forventes, at en række virksomheder vil være nødsaget til at afskedige medarbejdere. Endvidere må antallet borgere på sygedagpenge forventes at stige i marts-april 2020.

 

Det endelige omfang af stigningen afhænger bl.a. af hvor længe dele af erhvervslivet er lukket ned og hvordan den samlede danske økonomi påvirkes af krisen.

 

I perioden 8. marts til 14. april er der i Fredericia registeret en netto stigning på 362 nyledige. En stigning på ca. 28 %. Til sammenligning var det i årene 2017-2019 et gennemsnitlig fald i ledigheden på 2 % i perioden fra februar til april.

 

På nuværende tidspunkt indikerer ledighedstallene, at ledigheden i Fredericia stiger mindre end i det øvrige Sydjylland.

 

Fredericia har haft en ændring i antal tilmeldte ledige på 28%. Til sammenligning har Middelfart en ændring på 45%, og Haderslev en ændring på 32% for perioden 8 marts. -14. april. Historisk har ledigheden i Fredericia ligget relativt højere end vores omegnskommuner og det kan forklare, hvorfor Fredericia, på nuværende tidspunkt, oplevere en mindre stigning.

 

Se nedenstående tabel for yderligere baggrund.

 

Ledigheden i Fredericia ligger dog generelt over ledigheden i omegnskommunerne. Se nedenstående tabel.

 

I bilaget er ikke indregnet konsekvenserne af COVID 19.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

 

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

 

Det indstilles, at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 47 Afrapportering på flygtningeområdet maj 2020

Sagsresumé

 

Afrapporteringen på flygtningeområdet beskriver de vigtigste nøgletal for flygtningeområdet i Fredericia Kommune.

 

Afrapporteringen er bestilt af Byrådet i forbindelse med Budget 2020 og fremadrettet vil Social- og Beskæftigelsesudvalget modtage afrapporteringen til orientering, hvorefter den oversendes til orientering i Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.

 

Næste afrapportering vil blive forelagt Social- og Beskæftigelsesudvalget på mødet d. 10. august 2020 og Økonomiudvalget d. 24. august 2020.

 

Sagsbeskrivelse:

 

I forbindelse med Budget 2020 bestilte Byrådet en løbende afrapportering på flygtningeområdet. Afrapporteringen beskriver de vigtigste nøgletal for flygtningeområdet i Fredericia Kommune, herunder bl.a. hvor mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er kommet til Fredericia i 2020 og hvilke udgifter og indtægter, som kommunen har haft på området. Efterfølgende beskrives beskæftigelsesindsatsen for området.

 

Afrapporteringens hovedkonklusioner:

 • Antallet af flygtninge, der er ankommet til Fredericia
  • Pr. maj 2020 er der ankom 5 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til Fredericia. 3 ud af de 5 personer er flyttet til Fredericia fra andre kommuner og de resterende 2 personer er flygtninge.
  • Der er ankommet 2 børn til Fredericia i 2020. Den ene er flyttet til fra en anden kommune, og den anden er flygtning. De 3 voksne er således 1 flygtning og 2 flyttet til Fredericia fra en anden kommune.
 • Økonomi for flygtningeområdet
  • Kommunens største udgifter til voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er udgifter til danskundervisning, jobskolen, forsørgelse og sagsbehandling
  • På børneområdet relaterer kommunens primære udgifter sig bl.a. til skole og dagtilbud, specialundervisning og tandpleje
 • Beskæftigelsesindsatsen
  • Fredericia ligger generelt på niveau med det øvrige Sydjylland i forhold til at få flygtninge i beskæftigelse
  • Fredericia ligger 1,9 procent point over niveauet for det øvrige Sydjylland i forhold til at få flygtninge mænd i beskæftigelse
  • Fredericia ligger 1,4 procent point under det øvrige Sydjylland i forhold til at få flygtninge kvinder i beskæftigelse

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget modtager afrapporteringen i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger. Datoen for næste afrapportering vil blive d. 10. august i Social- og Beskæftigelsesudvalget og efterfølgende på Økonomiudvalget d. 24. august 2020.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen

Vurdering

 

Se sagsbeskrivelse

Indstillinger

 

Økonomi og Personale og Social- og Beskæftigelse indstiller, at afrapporteringen tages til efterretning

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 48 Orientering (Lukket)