Social- og Omsorgsudvalget - 06-11-2017

Referat
Dato:
Mandag, 6 november, 2017 - 08:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 59 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 06-11-2017

Dagsorden godkendt.

Punkt 60 3. Budgetopfølgning 2017 for Social- og Omsorgsudvalget

Sagsresumé

Hvert år udarbejder fagafdelingerne tre overordnede budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som udvalget søger om denne gang, og udvalgets forventede regnskabsresultat. Budgetopfølgningen skal sendes videre til godkendelse i Byrådet.

 

Der bliver samlet søgt om 0,673 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme bliver herefter 973,387 mio. kr.

 

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

 

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:

 

Mio. kr.

Korrigeret budget

3. budget-opfølgning

Forventning spar/lån

Forventet regnskab

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

Serviceudgifter

  750,632

  -0,803

  -23,900

  725,929

Overførselsudgifter

  58,331

 

 

  58,331

Centrale refusionsordning

  -12,761

 

 

  -12,761

Aktivitetsbestemt medfinansiering

  195,316

  1,794

 

  197,110

Ældreboliger, drift

  0,960

 

 

   0,960

Drift i alt

  992,478

  0,991

  -23,900

  969,569

 

 

 

 

 

Anlæg i alt

  8,745

  -0,318

  -4,609

  3,818

 

 

 

 

Skattefinansieret område i alt

  1.001,223

  0,673

  -28,509

  973,387

 

 

 

 

 

Total

  1.001,223

  0,673

  -28,509

  973,387

+ = udgift / lån af næste år (underskud),

 - = indtægt / opsparing (overskud)

 

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2016 og godkendte budgetændringer.

 

3. budgetopfølgning

3. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”3. budgetopfølgning 2017 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

 

Der søges om godkendelse af tillægsbevillinger på i alt 0,673 mio. kr. heraf driftsmidler Pleje og Omsorg 3,048 mio. kr., Voksenservice og Sundhed -2,057 mio. kr. samt anlægsmidler Pleje og Omsorg -0,318 mio. kr.

 

Pleje og Omsorg:

Der søges godkendelse af tillægsbevillinger samt tilretning af anlægsbevilling fordelt som følgende:

 

 1. Serviceudgifter:
  Der søges godkendelse af tillægsbevillinger på i alt 3,048 mio. kr. heraf implementering af Fælles Sprog III 0,260 mio. kr., udmøntning af barselsfonden 0,643 mio. kr. og PÅ FORKANT - forebyggende tiltag i Plejen 2,145 mio. kr., hvor tidlig opsporing og rettidig indsats har betydet færre forebyggelige sygehusindlæggelser. 

 

 1. Anlægsbevilling:
  Der søges om tilretning af anlægsbevilling til 6 boliger på Stævnhøj, i alt -0,318 mio. kr.

 

Voksenservice og Sundhed:

Der søges godkendelse af tillægsbevillinger på i alt -2,057 mio. kr. fordelt som følgende:

 

 1. Serviceudgifter:

Udmøntning af barselsfonden 0,088 mio. kr. og betinget pulje reservering på servicerammen ophævet -3,939 mio. kr.

 

 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering drift:

Der er i alt reguleret for -2,145 mio. kr., vedrørende PÅ FORKANT, forebyggende tiltag i Plejen 2017 og betinget pulje reservering på servicerammen ophævet 3,939 mio. kr.


 

Forventning spar/lån

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.

 

Der forventes på nuværende tidspunkt et spar vedrørende driftsmidler på 23,900 mio. kr. og anlægsmidler på 4,609 mio. kr., i alt 28,509 mio. kr. 

 

Fordelingen af spar:

 

Pleje og Omsorg: 

Spar driftsmidler på 9,000 mio. kr. og spar anlægsmidler 0,795 mio. kr.

 

Voksenservice og Sundhed:

Spar driftsmidler er fordelt i to – Voksenservice og Sundhed, lydende på

Voksenservice 12,500 mio. kr. og Sundhed 2,400 mio. kr. Yderligere forekommer der et spar på 3,814 mio. kr. på anlægsmidler – i alt 18,714 mio. kr.

 

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Pleje

 

Den politiske effektivisering fra år 2015 for plejecentre på 2,0 mio. kr. og for frit valgs området på 2,0 mio. kr. er ikke realiseret.

 

Af det decentrale omprioriteringsbidrag for Plejen på i alt 3,571 mio. kr., er der ved tidlig opsporing og rettidig indsats vedrørende forebyggelige sygehusindlæggelser realiseret 2,145 mio. kr. Den resterende del er ikke realiseret.

 

Respiratoraftaler er en særlig økonomisk udfordring for Pleje. Når en borger har behov for respiratorisk overvågning, indgår Visitationen en aftale med Region Syddanmark og regionens udgiftsandel udgør 67% af udgifterne og kommunens udgiftsandel er 33%. Der forventes udgifter i år på ca. 16-17 mio. kr. Der er få borgere, som har en respiratoraftale. Som følge af de indgåede respiratoraftaler er der et finansieringsbehov for frit valgs området på ca. 5,5 mio. kr., som udgør den kommunale udgiftsandel. 

Vurdering

Pleje og Omsorg:

Der foretages en stram økonomisk styring, herunder en tæt opfølgning af indgåede aftaler med Region Syddanmark og virksomheder som drifter BPA-ordninger, således at indtægter fra Region Syd Danmark og ikke forbrugte midler til BPA ordninger opkræves. 

 

Frit valg og sygepleje

Der forventes merudgifter frit valg ca. 7,5 mio. kr. og sygepleje ca. 2,8 mio. kr. i alt 10,3 mio. kr., heraf finansieres 6,2 mio. kr. af éngangsmidler fra reguleringer respiratorområdet og fra reguleringer BPA ordninger. 

 

Det resterende merforbrug 4,1 mio. kr. forventes på nuværende tidspunkt finansieret af mindre forbrug ca. 1,0 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger, af sparmidler ca. 1,4 mio. kr. fra år 2016 og af mindre forbrug ca. 1,6 mio. kr. på konti under Pleje. 

 

Plejecentre

Der forventes merudgifter på ca. 3 mio. kr. som på nuværende tidspunkt forventes finansieret af sparede midler på Plejens andre områder. Stort set ingen overførsel af spar midler for plejens distrikter til år 2018. 

 

Spar fra år 2017-2018 

Spar driftsmidler og spar anlægsmidler er en foreløbig vurdering af spar fra år 2017-2018. 

 

Voksenservice og Sundhed:

Voksenservice:

Voksenservice kom ud af år 2016 med et spar/lån på 17,912 mio. kr. – dette spar/lån forventes, grundet diverse investeringer og éngangsdispositioner, reduceret til 12,500 mio. kr. i løbet af år 2017. I denne reduktion er der derudover overført engangsmidler til 2018 til øremærkede formål:

 • 3,800 mio. kr. til implementering af Din Indgang i 2018.
 • 1,200 mio. kr. til opnormering af misbrugsbehandlere i 2018. Dette er en del af de i alt 2,000 mio. kr. der over en 2-årig periode er afsat til misbrugsbehandlingen.

På driften forventes et merforbrug på ca. 0,400 mio. kr. i det der på de interne centre forventes et mindreforbrug på ca. 4,400 mio. kr., hvilket dog skal modregnes med et merforbrug på køb af pladser uden for kommunen på ca. 4,000 mio. kr.

 

Samlet set giver det således et forventet sparlån for året på 12,500 mio. kr. (17,912–3,800-1,200-0,400 = 12,500 mio. kr.)

 

Voksenservices interne centre forventer et mindreforbrug på 4,400 mio. kr., som er 2 mio. kr. højere end ved 2. budgetopfølgning. Grunden til denne forventede stigning i mindreforbruget er, at Døvecenter Solglimt har modtaget et forhøjet antal eksterne borgere, som betyder en merindtægt på ca. 1,000 mio. kr.

 

På Center for Længerevarende Botilbud forventes et mindreforbrug på cirka 1 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med de 2 mio. kr. som centeret fik tildelt i juni 2017 i forbindelse med regnskabssagen for 2016. Der er således skabt en halvårseffekt af de tildelte midler, hvilket betyder en glidende overgang til det varige løft på 2,000 mio. kr., som blev besluttet i forbindelse med budgettet for 2018.

 

På anlæg forventes et mindreforbrug på 3,814 mio. kr. Spar/lån 2016/2017 lød på 4,099 mio. kr. – forskellen er 0,285 mio. kr. grundet flytning til ejendomsafdelingen af mindre pulje vedr. Sundhedshuset.

 

Sundhed:

Foreløbig spar/lån, der blandt andet omfatter hospiceophold, færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp eller specialiseret genoptræning, forventes at blive et mindreforbrug på 2,400 mio. kr. Udgifterne til disse områder er kendetegnet ved, at kunne variere meget over året, hvorfor vurderingen af årets resultat er forbundet med en betydelig usikkerhed.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes overordnet set at balancere.

 

Forventningerne er dog sammensat af både aktivitet, der stiger og aktivitet, der falder. Der er således et faldende antal indlæggelser, mens den ambulante psykiatri fortsat er stigende.

 

Budgettet er delvis midtvejsreguleret som følge af ny reform på området.

Der udestår desuden en regulering i forhold til genoptræning af indlagte borgere, hvor kommunen som følge af den ny reform ikke længere er medfinansierende. Der er derfor her pt. ubrugte budgetmidler, der venter på en kommende efterregulering.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller:

 1. at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Voksenservice indstiller:

 1. at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 06-11-2017

Anbefales.

Punkt 61 Støtte efter Servicelovens § 18 - 1. uddeling vedrørende 2018

Sagsresumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal der uddeles støtte til frivilligt socialt arbejde. Der er indkommet 36 ansøgninger med en samlet ansøgningssum på 967.684 kr. Social- og Omsorgsudvalget skal beslutte hvilke aktiviteter og foreninger, der skal have støtte og med hvilket beløb. Alle ansøgninger og vurderinger gennemgås på mødet.

 

Desuden fastsættes en dato for støttens formelle overrækkelse.

 

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Servicelovens § 18 og i overensstemmelse med Fredericia Kommunes frivilligpolitik, skal der uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde.

 

Der har været annonceret i Elbobladet i august måned, med ansøgningsfrist d. 15. september 2017.

 

Der er indkommet 36 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på 967.684 kr., hvoraf 907.684 kr. vedrører ansøgninger til pulje 2 og 60.000 kr. vedrører pulje 3.

 

Der er i budget 2018 afsat 1.077.000 kr. til § 18, heraf er der forud disponeret et beløb til Stedet – Krisecenter for mænd på 225.000 kr., og til Fredericia-Middelfart Selvhjælp i henhold til gældende samarbejdsaftale på 75.000 kr.

Det forventes ikke, at der kan overføres midler via spar- lån fra 2017. Der er således 777.000 kr. til fordeling på de 4 puljer.

 

Rammebeløbet for de 4 puljer er:

 

Pulje 1: 70.000 kr. til et årligt frivillighedsmarked eller andre fælles formål, samt et dialogmøde med de frivillige foreninger.

 

Pulje 2: 459.550 kr. til driftstilskud til bestående frivilligt arbejde ved engangsbeløb eller som flerårig støtte. Beløbet svarer til 65 % af rammebeløbet efter fradrag af pulje 1.

 

Pulje 3: 212.100 kr. til fordeling til iværksættelse af nye projekter. Beløbet svarer til 30 % af rammebeløbet efter fradrag af pulje 1.

 

Pulje 4: 35.350 kr. til særlige formål eller til akutte ansøgninger i løbet af året. Beløbet svarer til 5 % af rammebeløbet efter fradrag af pulje 1

Økonomiske konsekvenser

Beløbene til udbetaling af støtte trækkes fra § 18-kontoen. Øvrige økonomiske betragtninger fremgår af ovenstående.

Vurdering

Beskrivelse og vurderinger af de enkelte ansøgninger fremlægges på mødet.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller,

 1. at Social- og Omsorgsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger, der imødekommes og med hvilke beløb samt 
 1. at der fastlægges en dato for overrækkelse af de tildelte midler.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 06-11-2017

 

Skema over ansøgere - § 18 – 1. uddeling vedr. 2018

Pkt. 1

Ansøger

Tildelt beløb

Utopia

7.500 kr.

Diabetesforeningen, Fredericia

9.000 kr.

Ungdommens Røde Kors – Vinterlejr

25.000 kr.

Børns Voksenvenner

7.000 kr.

Parrådgivning

8.000 kr.

KFUM’s Soldaterhjem

30.000 kr.

Fredericia-Middelfart Selvhjælp

67.800 kr.

Værestedet Hyggen

15.000 kr.

Ældre Sagen i Fredericia

90.000 kr.

IFS99 – ikke så tosset endda.

15.890 kr.

Gnisten (Gnistven-ordning)

10.000 kr.

Støtteforeningen for Fredericia Krisecenter

6.000 kr.

Dansk Flygtningehjælp - Fredericia

20.000 kr.

Astma og Allergi Foreningen - Luftballonen

4.800 kr.

Udviklingshæmmedes Landsforbund – ULF, Fredericia

16.800 kr.

Solstrålens Idrætsklub

31.200 kr.

Scleroseforeningen – lokaleafdeling Fredericia og Kolding.

4.000 kr.

Foreningen af danske døv-blinde - FDDB

10.000 kr.

De frivilliges hjælpecentral

10.000 kr.

Fodbold på Tværs - Frivilligcenter Fredericia

10.500 kr.

Patientforeningen HIV-Danmark

5.000 kr.

Lydavisen Fæstningsjournalen

65.000 kr.

Cafe Sund start – Fredericia Frivilligcenter

4.000 kr.

Kirkens Korshærs varmestue.

75.000 kr.

 

Følgende er tildelt støtte fra § 79-puljen til uddannelse af frivillige:

Ansøger

Tildelt beløb

Værestedet Hyggen

4.500 kr.

ULF

10.800 kr.

Solstrålens Idrætsklub

8.000 kr.

Kirkens Korshær

5.000 kr.

 

Ansøgningerne fra Brugerrådet på Øster Elkjær, Tavlov-Skærbæk Pensionistforening, Pensionistklubben Samvær og Sundhed samt hjerteforeningen findes der løsninger på udenfor § 18 puljen.

 

Der er givet afslag til Kræftens Bekæmpelse – Stafet for livet og mænd med kræft gruppen, idet der sigtes mod en samlet løsning på samarbejdet med Fredericia Kommune via en generel samarbejdsaftale.

 

Der gives afslag til Børns Vilkår, Frivillige ved Sct. Marias Hospice og Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, da foreningernes aktiviteter ikke har tilstrækkelig lokal forankring.

 

Der gives afslag til Dansk folkehjælps ansøgning om støtte til årets julepakker, da pgf. 18-midlerne anvendes til aktiviteter.

 

Der gives afslag til Ungdommens Røde Kors – Lektiecafe mv. i Sønder-Korskær området, da der i forvejen er aktiviteter i området, der dækker den samme målgruppe.

 

Pkt. 2:

De tildelte midler overrækkes d. 6. december 2017 kl. 16.00.

Punkt 62 Kandidater til årets senioridrætspris 2017

Sagsresumé

Sagsresumé:

Der skal findes egnede kandidater til årets senioridrætspris 2017. Nomineringerne og motiveringen heraf drøftes på mødet. Prisen er én af de priser, som uddeles til årets idrætsfest for alle idrætsudøvere i kommunen.

 

Sagsbeskrivelse:

Der er i en årrække blevet uddelt priser til årets idrætstalenter i forbindelse med den årlige idrætsfest. I 2013 blev der for første gang uddelt en særlig senioridrætspris. Denne anerkendelse forventes at fortsætte, og der skal derfor findes kandidater til modtagere af årets senioridrætspris 2017.

 

Prisen kan gives til en enkeltperson (fx træner eller ildsjæl/iværksætter) eller en forening, der har gjort eller gør en særlig indsats for senioridrætten i Fredericia. Ved udvælgelsen lægges der vægt på, at foreningen har sit udgangspunkt i en frivillig social indsats med fokus på livskvalitet og bevægelse. Indsatsen kan være på tværs af aldersgrupper, men tilrettelagt på en måde der tilgodeser voksne over 60 år. Der kan ligeledes lægges vægt på, at foreningen eller personen har skabt aktiviteter på tværs af foreninger og arrangementer.

 

Kultur og Fritid opfordrer til, at der findes 3 egnede kandidater. Der er dog fortsat kun én vinder. Nomineringen indebærer i sig selv en anerkendelse af indsatsen – også selvom man ikke ender med at få prisen.

 

Seniorrådet anmodes ligeledes om at pege på egnede kandidater. Seniorrådets eventuelle forslag tages med til udvalgsmødet.

 

Prisen overrækkes i forbindelse med årets idrætsfest, som afholdes i starten af februar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Senioridrætsprisen er på 3.000 kr. og finansieres af midler fra § 79-kontoen, som blandt andet støtter aktiviteter for ældre.

Vurdering

Ingen, idet motivering for udpegningerne drøftes på mødet.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at mulige kandidater til modtagelse af årets senioridrætspris 2017 drøftes.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 06-11-2017

Drøftet.

Punkt 63 Beslutning vedr. serviceniveau for borgernes anvendelse af tilbuddenes busser til privat kørsel

Sagsresumé

I juni 2017 traf Ankestyrelsen afgørelse om, at det ikke længere var lovligt at opkræve brugerbetaling, når beboere på botilbud anvender tilbuddets køretøjer til privat kørsel. Denne ændring kræver til en kommunal stillingtagen til, hvilket serviceniveau kommunen ønsker at fastsætte på dette område. Der ligges op til en kvalitetsstandard, der medfører et uændret serviceniveau for borgerne.

 

Sagsfremstilling:

Det har tidligere været sådan, at beboerne på kommunes botilbud, mod betaling, kunne låne botilbuddets køretøjer til privatkørsel, eksempelvis i forbindelse med lægebesøg, familiebesøg, mv. Principafgørelsen fra Ankestyrelsen fastsatte imidlertid, at denne praksis er ulovlig. Denne afgørelse var i direkte modsætning til Børne- og Socialministeriet tidligere vejledning på området, hvorfor mange af landets kommuner har måtte ændre denne praksis.

 

Voksenservice har efter Ankestyrelsens afgørelse formuleret en kvalitetsstandard, for at sikre at beboere på kommunens egne botilbud, samt borgere på botilbud uden for kommunen, vederlagsfrit kan få stillet transport til rådighed, til private aktiviteter. Således er udgangspunktet, at der i praksis er der tale om det samme kørselsniveau som hidtil.

Kvalitetsstandarden beskriver, at kørsel er muligt, såfremt der er bus og chauffør til rådighed, da befordringen er naturligt begrænset af det antal af busser og chauffører, der er til rådighed i det enkelte botilbud. Borgerne har ikke efterspurgt mere kørsel siden reglerne blev ændret.

 

Kvalitetsstandarden tager udgangspunkt i Serviceloven og Busloven, for at sikre den samme fleksibilitet i transportmuligheden som tidligere, for de borgere i Voksenservice, som ikke selv har mulighed for at transportere sig. Kørslen kan varetages af medarbejdere og frivillige.

 

Kvalitetsstandarden gælder alle borgere, der er bosat i et botilbud i Voksenservice samt alle borgere placeret i eksterne tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Botilbuddene Kobbelgården, Ullerupdalvej, NOVA samt Kompetencekollegiet havde i perioden sommeren 2015 – efteråret 2017, haft en samlet indtægt på 55.000 kr. Denne udgift, der årligt estimeres til samlet at være 20.000 kr., afholdes nu af botilbuddene indenfor det almindelige driftsbudget, uden serviceforringelser, da beløbet er relativt lavt.

Vurdering

Serviceniveauet for borgernes anvendelse af botilbuddets busser til privat kørsel er uændret.

Serviceniveauet vil ej heller blive påvirket andre steder qua det lave samlede årlige beløb.

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget godkender kvalitetsstandarden for borgeres private kørsel i botilbuddenes busser.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 06-11-2017

Godkendt.

Punkt 64 Fleksibel anvendelse af intervalaflastningspladser på Hybyhus

Sagsresumé

I forbindelse med prioriteringen af midlerne i værdighedspuljen blev det politisk besluttet, at Fredericia Kommune skulle have 2 demens interval aflastningspladser. Da søgningen på intervalpladserne endnu ikke er så stor, at der er brug for 2 pladser, ønskes udvalgets godkendelse af en mere fleksibel anvendelse af pladserne.

 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med prioriteringen af midlerne i værdighedspuljen blev det politisk besluttet, at Fredericia Kommune skulle have 2 demens interval aflastningspladser. Pladserne er oprettet på Plejecenteret Hybyhus, ved at omlægge 2 aflastningspladser til interval aflastningspladser.

 

De 2 intervalaflastningspladser har nu været i funktion i et år og belægningen på de 2 pladser er på henholdsvis 27% og 38%.  Den relative lave belægningsprocent kan dels skyldes, at tilbuddet endnu ikke er kendt af alle og dels, at behovet endnu ikke er til 2 pladser, men kun den ene.

Plejen vil derfor gerne i en periode anvende de to pladser mere fleksibelt, således, at i hvert fald den ene plads også kan anvendes til almindelige demensaflastning, da der ofte er borgere, der venter på en demensaflastningsplads.

 

Demens intervalaflastning er midlertidige døgnpladser, der kan bruges til at aflaste pårørende, der bor sammen med en person med demens. Opholdet er i kortere perioder fra få dage til få uger. Dette tilbud opstartes ofte i den tidlige fase, hvor det oftest er ægtefællen/ samlever, der varetager opgaverne i hjemmet omkring den demente borger. Demenskonsulenten er ofte også tilknyttet familien. Mange familier vil gerne, så længe som muligt, opretholde det liv, de plejer at leve. For at det kan lade sig gøre, er der i perioder brug for aflastning og tid for de pårørende til at samle kræfter. Intervalaflastning kan for den enkelte borger/ familie laves mere eller mindre regelmæssigt alt efter behovet. Det giver de pårørende mulighed for et tiltrængt pusterum i hverdagen, hvor der kan blive plads til andre gøremål. Det kan være til at tage på kortere ture, ferier, besøge og opretholde kontakt til familie / netværk eller bare få tid til at lade op.

 

Almindelige demens aflastningspladser er også midlertidige døgnpladser, men her er opholdet typisk af længere varighed. Demensaflastningspladserne anvendes for eksempel efter et sygehus ophold, hvis der sker en udvikling i sygdommen, der ændrer behovet for hjælp markant, eller hvis situationen er blevet så uholdbar og tilspidset, at den pårørende ikke længere kan klare det i hjemmet. Aflastningspladserne anvendes også i de situationer, hvor der skal ske et boligskifte til eks et plejehjem, og hvor borgeren med demens ikke kan forblive i hjemmet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Pleje og Omsorg ønsker at anvende de til intervalaflastningspladser anvendes mere fleksibelt, således at de kan anvendes både til intervalaflastning og til almindelig aflastning. Der vil dog altid være en af pladserne åben for intervalaflastning. Pleje og Omsorg vurderer, at det vil give den bedst mulige udnyttelse af de to pladser, som samtidig kan tilgodese målgruppens behov for såvel intervalaflastning som for almindelig aflastning.

 

Udviklingen i forhold til efterspørgsel på en interval aflastningsplads vil blive fulgt nøje, og når der igen er behov for begge pladser, vil intervalaflastningspladsen blive genoprettet ved næstkommende udflytning af en borger på en aflastningsplads.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget godkender, at de to intervalaflastningspladser anvendes fleksibelt, således som beskrevet i indstillingen.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 06-11-2017

Godkendt.

Punkt 65 Godkendelse af Rammeaftalen 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Region Syddanmark

Sagsresumé

Kommunerne bærer ansvaret for koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

 

Rammeaftalen for 2017 sætter fokus på specialisering og effekt, civilsamfundet og psykisk sårbare samt et gennemsigtigt økonomisk fundament for dette.

 

Rammeaftalen gælder for 2018 og genforhandles årligt.

 

Sagsfremstilling

Hvert år indgår de 22 syddanske kommuner og regionen en rammeaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Formålet med aftalen er, at styre den faglige og økonomiske udvikling på områderne.

 

Til forskel fra de øvrige år, hvor aftalen har været administrativt udarbejdet, har der forud for udarbejdelsen af 2018-aftalen været gennemført en politisk proces, hvorfor aftalen har en række politiske input som grundlag.

I 2018-aftalen er der særligt fokus på:

 

 • Specialisering og effekt
  • Øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker.
  • Fokus på hjælp i nærmiljøet og specialiseringen bør derfor komme til borgeren fremfor, at borgeren skal komme til de specialiserede tilbud
 • Civilsamfund – egenmestring - samskabelse
  • Øget fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
 • Psykisk sårbare
  • Øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Økonomiske konsekvenser

Der vil i 2018 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2017 i alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved, at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Vurdering

Rammeaftalen binder aftalens parter og sikrer et gennemsigtigt økonomisk fundament og et fortsat fokus på økonomi og kvalitet, hvilket er ganske afgørende for Fredericia Kommune både som køber- og sælgerkommune af ydelser på det specialiserede socialområde.

Indstillinger

At Social- og Omsorgsudvalget anbefaler, at Rammeaftalen 2018 godkendes af Byrådet.

Bilag

Rammeaftalen 2018

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 06-11-2017

Anbefales.

BilagStørrelse
rammeaftale_2018.pdf.pdf160.73 KB

Punkt 66 Forsikring af frivillige indsatser i Fredericia Kommune

Sagsresumé

Folketinget har d. 2. marts 2017 vedtaget en ny bestemmelse i Lov om Social Service; Servicelovens § 18a.  Bestemmelsen giver kommuner og regioner mulighed for at tegne visse forsikringer for frivillige, der yder en frivillig indsats i regi af kommunen eller regionen.

 

Byrådet har i budget 2018 afsat midler til forsikring af frivillige.

 

Sagsbeskrivelse:

Folketinget har d. 2. marts 2017 vedtaget en ny bestemmelse i Lov om Social Service; Servicelovens § 18a.  Bestemmelsen giver kommuner og regioner mulighed for at tegne ansvars- og ulykkesforsikring for frivillige, der yder en frivillig indsats i regi af kommunen eller regionen.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

 

§ 18 a. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale eller regionale opgaver yder en frivillig indsats i kommunen henholdsvis regionen. De tegnede forsikringer skal tegnes på samme vilkår som forsikringer, der er tegnet af kommunen henholdsvis regionen for borgere, der udfører frivilligt arbejde.

 

Stk. 2. En kommunalbestyrelse eller et regionsråd, som vælger at tegne forsikring efter stk. 1, skal fastsætte retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser der skal omfattes af ansvars- og ulykkesforsikringer

 

Den nye bestemmelse i Servicelovens § 18a betyder, at der nu er sikret et retligt grundlag for at forsikre de frivillige, der yder en mere fri indsats. Det er dog en forudsætning, at den frivillige indsats udføres i tilknytning til løsningen af kommunale opgaver.

 

Der er pt. kun et forsikringsselskab, der har tilkendegivet, at de ønsker at tegne forsikring af frivillige indsatser i kommunerne. For at kunne tegne en forsikring skal kommunen oplyse et samlet antal årsværk, der ydes af frivillige i form af frivillige indsatser. Opgørelsen af dette foretages i alle afdelinger via et spørgeskema og pågår stadig.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 150.000 kr. i budget 2018 og frem til forsikring og god introduktion af frivillige.


Der skal betales en årlig præmie. Præmien beregnes ud fra opgørelsen/registreringen af personer omregnet til helårsværk. Til præmien lægges 1,1% i forsikringsafgift. Præmien indeksreguleres en gang om året. Der vil være en selvrisiko pr. skade på 10.000 kr. Denne løsning giver en god signalværdi til alle som udfører arbejde i form af frivillig indsats, samt en god tryghed og sikkerhed.


En fast årlig præmie betyder, at Fredericia Kommune har overblik over økonomien. Baseret på den beregningsmetode som forsikringsselskabet har oplyst, sammenholdt med det skønnede antal årsværk, vil prisen på en ansvars- og ulykkesforsikring udgøre ca. 85.000 kr.

Vurdering

Vurderingen fra Forsikring er, at der bør tegnes forsikring i et eksternt selskab i en periode af cirka 2 til 3 år. I denne periode kan der skabes et overblik over risikoniveauet, skadesfrekvensen samt økonomien, som kan danne grundlag for en evt. justering af dækningsbehov.


Vurderingen fra Forsikring er, at ansvars- og ulykkesforsikringen skal dække alle kommunale fagområder, da flere områder har tilkendegivet, at den frivillige indsats er en del af opgaveløsningen. På den måde sikres det samtidig, at de fagområder, der ikke har nået at melde ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen vil være omfattet af forsikringen.

Indstillinger

Forsikringsafdelingen indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget over for Byrådet anbefaler:

 

 1. At der tegnes en ansvars- og ulykkesforsikring for frivillige, der yder en frivillig indsats i tilknytning til Fredericia kommunes opgaveløsning.
 2. At forsikringen dækker alle kommunens fagområder, og
 3. At forsikringen tegnes hos et eksternt forsikringsselskab for 2 år fra og med d. 1. januar 2018.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 06-11-2017

Anbefales.

Punkt 67 Rundvisning på Plejecenteret Øster Elkjær

Sagsresumé

I forbindelse med afholdelse af udvalgsmødet foretages en rundvisning på Plejecenteret Øster Elkjær.

 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med afholdelse af udvalgsmødet foretages en rundvisning på Plejecenteret Øster Elkjær, herunder Aktivitetscenteret og Ældreklubbens lokaler.

 

Rundvisning starter ca. 10.30.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Ingen indstilling.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 06-11-2017

Rundvisning foretaget.

Punkt 68 Orientering (Lukket)

Feedback