Social- og Omsorgsudvalget - 20-11-2017

Referat
Dato:
Mandag, 20 november, 2017 - 09:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 67 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 20-11-2017

Godkendt.

Punkt 68 Godkendelse af revideret driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Plejecenteret Ulleruphus og Fredericia Kommune

Sagsresumé

Der er foretaget tilretninger i driftsoverenskomsten mellem Den Selvejende Plejebolig-Institution Ulleruphus og Fredericia Kommune.

 

Den ændrede driftsoverenskomst skal godkendes af Fredericia Byråd.

 

Sagsbeskrivelse:

I oktober 2015 er påbegyndt revidering af den driftsaftale, der er indgået mellem den selvejende institution Ulleruphus og Fredericia Kommune. Den sidste revidering blev foretaget i 2006. Den nye aftale er tilpasset de nuværende forhold.

 

Fredericia Kommune har visitationsretten til plejeboligerne, mens administrationen af boligdelen sker gennem Den Selvejende Plejebolig-Institution Ulleruphus. Servicearealerne på Ulleruphus lejes af Fredericia Kommune. Fordeling af driftsudgifter sker ud fra en opgørelse af kvadratmeter mellem boligdelen og servicearealerne. 

 

Plejeboligerne tildeles økonomiske og personalemæssige ressourcer svarende til de kommunale tildelinger.

 

Indholdet i pleje- og omsorgsydelserne sker på baggrund af de af kommunen fastsatte kvalitetsstandarder.

 

Det endelige udkast til driftsaftale skal godkendes af Fredericia Byråd.

Økonomiske konsekvenser

Den reviderede driftsaftale har ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Der er i den nye aftale foretaget en tilretning i følgende bestemmelser:

 

I § 4 er fjernet en bestemmelse om, at budgetgrundlaget aftales en gang om året, senest d. 30. april. I § 5 er fjernet en bestemmelse om at budgetmidlerne udbetales med 1/12 pr måned. Bestemmelserne er erstattet af en bestemmelse om, at Den Selvejende plejebolig-Institution Ulleruphus’ regnskabsførelse samt daglige drift varetages af institutionen selv ved brug af Fredericia Kommunes økonomisystem.

 

§ 6 er ændret således, at Fredericia Kommune nu alene ansætter og afskediger centerlederen. I den tidligere driftsoverenskomst gjorde det sig også gældende for sygeplejerskerne.

 

Pleje og Omsorg vurderer, at den reviderede driftsaftale kan afholdes indenfor de nuværende budgetrammer.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget anbefaler Byrådet, at den reviderede driftsaftale mellem Den Selvejende Plejebolig-Institution Ulleruphus og Fredericia Kommune godkendes.

 

Udvalgsformanden har besluttet, at afstemningen kan foregå elektronisk i Social- og Omsorgsudvalget, dvs. pr. mail. Dette er undtagelsesvis muligt, fordi der ikke er tale om et åbent møde.

 

Forudsætningen er, at alle udvalgsmedlemmer er enige i fremgangsmåden. Der laves efter afstemningen et referat til underskrivelse snarest muligt.

 

Samtlige udvalgsmedlemmer bedes hurtigst muligt og senest d. 20. november 2017 pr. mail til hanne.bylov@fredericia.dk tilkendegive, om I anbefaler, ikke anbefaler indstillingen eller underlader at stemme.

 

Hvis den elektroniske afstemning ikke accepteres af alle udvalgsmedlemmer, indkaldes udvalget til et ekstraordinært udvalgsmøde med henblik på behandling af sagen.

Bilag

Forslag til revideret driftsaftale.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 20-11-2017

Anbefales.

Feedback