Sundhedsudvalget - 04-05-2020

Referat
Dato:
Mandag, 4 maj, 2020 - 13:00
Hent som fil:
Lokation:
Dagsorden publiceret:
Fredag, 24 april, 2020 - 20:00
Referat publiceret:
Mandag, 11 maj, 2020 - 16:01

Punkt 19 Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Sundhedsudvalget den 04-05-2020

Godkendt.

Punkt 20 Præsentation af anlægsbudget 2020

Sagsresumé

Kommunerne er blevet sat fri af anlægsloftet i 2020, og byrådet har besluttet en markant udvidelse af anlægsbudgettet. På mødet er der lagt op til en gennemgang og drøftelse af det udvidede anlægsbudget på udvalgets område.

 

Sagsbeskrivelse:

Anlægsbudgettet for 2020 blev vedtaget af et enigt byråd i sidste års budgetlægning. I budgetforløbet var landets kommuner underlagt det såkaldte anlægsloft, hvor kommunerne under ét skulle holde sig under en given ramme. Overskridelse ville føre til sanktioner.

 

Regeringen og KL har efterfølgende den 26. marts 2020 aftalt, at kommunerne sættes fri af anlægsloftet i 2020, og at der for kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet er fuld låneadgang. Baggrunden herfor er at holde gang i byggeriet og beskæftigelsen under corona-krisen. Byrådet besluttede på den baggrund en udvidelse af anlægsbudgettet på i alt 165 mio. kr., og ministeriet har allerede godkendt låneadgang til anlægsinvesteringerne. På byrådsmødet den 27. april er der lagt op til en drøftelse af, om anlægsbudgettet skal udvides yderligere. 

 

Der er tale om en markant udvidelse af anlægsbudgettet, som skaber arbejdspladser, forbedrer faciliteterne for kommunens borgere og ansatte, medvirker til den grønne omstilling og indhenter flere års vedligeholdelsesefterslæb. Den politiske og administrative styring af anlægsbudgettet bør være ekstra tæt i resten af året med henblik på at sikre, at vi kommer i mål med realiseringen af projekterne.

 

På mødet gives der en mere detaljeret gennemgang og drøftelse af anlægsbudgettet på udvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Koncernledelsen indstiller, at gennemgangen af anlægsbudgettet tages til efterretning.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 29-04-2020

Orientering taget til efterretning.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 04-05-2020

Taget til efterretning.

 

Beslutning i By- og Planudvalget den 06-05-2020

Taget til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 06-05-2020

Taget til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 30-04-2020

Taget til efteretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 05-05-2020

Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 04-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 21 Drøftelse af genåbninger i Fredericia Kommune

Sagsresumé

Den første gradvise og kontrollerede genåbningsfase af Danmark, og dermed også Fredericia, er begyndt. I forbindelse med genåbninger er der dog mange hensyn og retningslinjer, der skal tages højde for. En politisk drøftelse af mulige genåbninger i Fredericia Kommune og tempoet heraf er derfor nødvendigt i forhold til det fremadrettede arbejde.

 

 

Sagsbeskrivelse:

Den 11. marts 2020 startede nedlukningen af store dele af Danmark og den offentlige sektor for at mindske smittespredningen af COVID-19. Det betød, at Fredericia Kommune på kort tid overgik til nødberedskab, hvor kun de kritiske funktioner blev opretholdt, mens størstedelen af de ansatte blev sendt hjem for at arbejde hjemmefra. Nu begynder den første forsigtige og gradvise genåbningsfase af Danmark og Fredericia.

 

Det betyder blandt andet, at sundhedsvæsenet, genbrugspladser, dagtilbud og udvalgte skoletrin har åbnet op ud fra nationale anvisninger. Hertil kommer de mulige kommunale beslutninger og de lokale bestemmelser for tempoet af genåbningerne i Fredericia Kommune.

 

Der findes ingen enkelte løsninger i forhold til genåbninger, da vi ikke har stået i en lignende situation før, og da der er mange hensyn – både samfundsmæssige, økonomiske og sundhedsfaglige – der skal afbalanceres. Nogle hensyn vil endda trække i forskellige retninger. Ydermere sker der løbende forandringer i de nationale retningslinjer, anbefalinger og lovgivning, som Fredericia Kommune også skal tilpasse sig.


Genåbningen af kommunale tilbud, driftsopgaver og udvikling er derfor ikke en enkel beslutning, men skal afvejes og koordineres ud fra, hvad der er mest meningsfuldt både i et borgerperspektiv og i et medarbejderperspektiv. Derudover er det nødvendigt, at der fortsat er fokus på at forebygge smittespredning, og dermed vigtigheden af god hygiejne, fysisk afstand og på at beskytte sårbare og personer i særlige risikogrupper.

 

Hjemsendelsen af alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner eller har en rolle i den nuværende genåbning, er på nuværende tidspunkt gældende til og med 10. maj 2020.

 

De pågældende koncernchefer vil deltage på udvalgsmøderne, hvor de vil give en mundtlig status på fagområdets nuværende situation i forhold til drift, nødberedskab og genåbninger, samt fremhæve hvilke tiltag, der ønskes en drøftelse af i forhold til yderligere gradvis genåbning og tempoet heraf. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det vurderes, at udvalgenes drøftelser af en gradvis genåbning i Fredericia Kommune, for de pågældende fagområder, vil skabe belysning af forskellige ideer og dermed sikre koordinering og en fælles retning for det fremadrettede arbejde.

 

Indstillinger

Koncernledelsen indstiller, at udvalget drøfter mulige genåbninger og tempoet heraf i forhold til udvalgets fagområde.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 29-04-2020

Senior- og Handicapudvalget besluttede at:

1. Følgende overordnede principper for genåbningen skal følges i alle tilfælde:

-          De løbende vejledninger fra de nationale myndigheder, herunder Sundhedsstyrelsen følges

-          Fortsat fokus på at forebygge smittespredning – god hygiejne og fysisk afstand

-          Fastholdelse af et forsigtighedsprincip.
Vigtigt at beskytte sårbare og personer i særlige risikogrupper

-          Vi tilpasser løbende ude fra en vurdering af det samlede antal smittede, udviklingen i antal smittede og de løbende meldinger fra SST.

-          Test af alt personale, der udviser symptomer

 

2.  Følgende plan blev besluttet for de enkelte områder:

Besøg på plejehjem.

 

Der åbnes for besøg af pårørende på udearealerne. Besøgene gennemføres under iagttagelse af følgende rammer:

•          Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges. Det vil sige, at alle besøg er med 2 meters afstand mellem borger og pårørende.

•          Der kan komme op til 2 pårørende på besøg ad gangen.

•          Besøg skal aftales med personalet på stedet på forhånd ud fra de muligheder, der er på det enkelte center. Dette vedrører både hvor besøg kan forgå samt besøgslængden.

•          Pårørende skal spritte hænderne af ved ankomsten.

•          Pårørende skal selv medbringe forplejning og service såfremt det ønskes

•          Borger og pårørende skal sidde på de anviste pladser under hele besøget.

•          Ved alle besøg vil der være personale tilstede, og det er personalets ansvar, at håndtere eventuelle urolige borgere.

•          Personalet varetager oprydning, afspritning efter besøget.

 

Rengøring hver 14. dag.

Genoptagelse af vanlig rengøring sker fra mandag d. 4. maj 2020.

 

Der skal være opmærksomhed på om nogle borgere har ventet længe og derfor har brug for rengøring før andre.

Dagcenteret på Othello

Dagcenteret på Othello genåbnes gradvist og således at flest mulige borgere får et tilbud om at komme i løbet af en uge. Senior og Handicapudvalget er enig i at særligt borgere med demens har behov for et tilbud.

Genåbning af Pro Aktiv

Pro Aktiv genåbnes gradvist over minimum 2 uger. Pro Aktiv genåbnes først for borgere, der bor hos forældre og dernæst for borgere, der bor selv.

Genåbning af tilbud på Demensområdet

Demenskonsulenterne genoptager besøg hos borgere, hvor telefonisk kontakt ikke længere er tilstrækkeligt.

 

Demenskonsulenterne deltager i opstartsbesøg ved gerontoteamet.

 

Aflastning af pårørende til borgere med demens sker ved gradvis genåbning af Demensfællesskabet Lillebælt, først og fremmest i lokalerne på Sundhedshuset. Ved behov tages lokaler i Seniorhuset i brug.

Leve-Bo køkkener

Der sættes gradvist og forsigtigt i gang ved at køkkenpersonalet vender tilbage til madlavning i Leve-Bo køkkenerne.

Træningsassistenter på Plejehjemmene

Starter op igen.

Kun et plejehjem må besøges pr. dag

Kostkonsulenterne

Genoptager besøg hvor det ikke kan klares pr. telefon.

Kun et plejehjem må besøges pr. dag

 

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 04-05-2020

Udvalget besluttede at Træning og Forebyggelse kan åbne for holdtræning på mindre hold og så vidt muligt udendørs.

 

UngMod genåbnes også for fysisk fremmøde efter aftale.

 

Udvalget besluttede at tegne abonnement på Boblberg i et år, med efterfølgende evaluering.

Beslutning i By- og Planudvalget den 06-05-2020

Orienteret om status på genåbning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 06-05-2020

Orienteret om status på genåbning og drøftet idet, der afventes udmeldingerne fra staten om genåbning fase 2 efter den 10. maj.

 

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 30-04-2020

Taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 05-05-2020

Taget til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 04-05-2020

Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 04-05-2020

Drøftet og koncernledelsens orientering taget til efterretning.