Sundhedsudvalget - 11-12-2017

Dagsorden
Dato:
Mandag, 11 december, 2017 - 13:00
Hent som fil:

Punkt 23 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Punkt 24 Røgfri Fremtid

Sagsresumé

Rygning vurderes af Sundhedsstyrelsen til at være den enkeltstående faktor, der har størst betydning for sundhed og dødeligheden. Det vurderes derfor, at der er gode perspektiver i at arbejde med fælles forebyggelse indenfor røgområdet på tværs af udvalg og fagafdelinger. Der lægges op til, at udvalgene på sundheds og børne- og uddannelsesområdet i fællesskab i 2018 arbejder hen mod et partnerskab i Røgfri Fremtid, der godkendes af det kommende Byråd i slutningen af første kvartal 2018.

 

Sagsbeskrivelse

På Sundhedsudvalgets møde 29.05.2017 drøftede udvalget Røgfri Fremtid, der er et partnerskab, som Kræftens Bekæmpelse har lanceret sammen med Trygfonden. Samtidig blev udvalget orienteret om de rygestopindsatser, der er i Fredericia Kommune.

 

Sundhedsudvalget besluttede på mødet at gå i dialog med Børne- og Skoleudvalget omkring et fælles politisk sigte på forebyggelse af rygning. Samtidig bad udvalget administrationen om at vurdere forebyggelsespotentialet for rygning blandt børn og unge samt at udarbejde et oplæg til Røgfri Fremtid partnerskab.

 

Administrationen har efterfølgende modtaget en henvendelse fra Sygehus Lillebælt, der opfordrer kommunen til at indgå i Kræftens Bekæmpelses partnerskab Røgfri Fremtid. Samtidig ønsker de, at kommunen og sygehuset i fællesskab iværksætter initiativer på området.

 

Røgfri Fremtid er en del af en international bevægelse og er forankret i WHO’s rammekonvention om tobak. Her har Danmark forpligtet sig til at beskytte både nuværende og kommende generationer mod følgerne af tobaksbrug. Derudover ansøger Fredericia Kommune om, at blive medlem af WHO Healthy Cities. Her bliver man opfordret til at indgå i partnerskaber med forskellige aktører, der kan være med til at udvikle viden og igangsætte initiativer indenfor WHO Healthy Cities’ temaer – og her indgår tobak som et prioriteret område indenfor temaet: Håndtere de største folkesundheds udfordringer i den Europæiske del af WHO.

 

Som partner i Røgfri Fremtid bakker man op om visionen om et røgfrit Danmark og støtter op om hovedbudskaberne:

 

·  Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.

·  Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.

·  Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

 

Det er tanken, at visionen for Røgfri Fremtid skal realiseres i et fællesskab af partnere, der deler den samme vision. Røgfri Fremtid er ikke et partnerskab i juridisk forstand med formaliserede rammer. Partnerskabet er en fri praksis, hvor partnerne selv har mulighed for at iværksætte aktiviteter og kommunikere selvstændigt om Røgfri Fremtid. Der er ingen udgifter forbundet med at melde sig ind i partnerskabet.

Over 45 partnere har valgt at tilslutte sig Røgfri Fremtid, deriblandt København, Aalborg, Odense, Randers, Esbjerg og Odder kommuner samt virksomheder og foreninger som COOP, Hjerteforeningen og Gigtforeningen.

 

Erklæring om partnerskab er vedhæftet som bilag til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Rygning vurderes af sundhedsstyrelsen til at være den enkeltstående faktor, der har størst betydning for sundhed og dødeligheden. Det vurderes derfor, at der er gode perspektiver i at arbejde med fælles forebyggelse indenfor røgområdet på tværs af udvalg og fagafdelinger.

 

I rapporten ”Sygdomsbyrden i Danmark 2016” fremhæves blandt andet, at 13.600 dør af rygning på landsplan hvert år. Dertil kommer ekstra udgifter til sygehusindlæggelser og sygefravær. Rygning er opgjort til at koste 150.000 ekstra somatiske indlæggelser og 500.000 ekstra somatiske ambulante hospitalsbesøg per år på landsplan. I en kommune med 50.000 indbyggere som Fredericia vil det svare til 1500 ekstra somatiske indlæggelser og 5000 ekstra somatiske ambulante hospitalsbesøg per år.

I Fredericia vurderes det, at 21,9 % af den voksne befolkning ryger dagligt – det svarer ca. til 9000 borgere. Heraf er 11,2 % storrygere (15+ cigaretter dagligt). På landsplan er 17 % daglige rygere, og 8,2 % er storrygere. Dertil kommer de borgere, der ryger lejlighedsvist.

 

Ungeprofilundersøgelsen i 2015 blandt Fredericia Kommunes 7. til 9.klasser viser at 87 % aldrig har prøvet at ryge, og kun 1,6 % svarer, at de ryger dagligt. Det er et forholdsvist lavt antal rygere.

 

Der forefindes desværre ikke data på kommuneniveau for antallet af unge rygere efter 9. klasse. Regionale og nationale data viser dog, at problemet opstår efter grundskolen. Ifølge Hvordan har du det? - Undersøgelsen 2013 udgjorde andelen af daglige rygere i aldersgruppen 16-24 år i Region Syddanmark 16,5 % - på landsplan var det 14 %.

 

I 2014 viste Ungdomsprofilen (Udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed), at andelen af daglige rygere på landsplan blandt gymnasieelever var 12 % og blandt erhvervsskoleelever 37 %, og dertil skal ligges lejlighedsvise rygere, hvor andelen for gymnasieelever udgør 34 % og erhvervsskoleelever 20%.

 

Det vurderes, at Fredericia Kommune ikke adskiller sig væsentlig fra de nationale og regionale data på unge rygere. For eksempel ligger Fredericia over landsgennemsnittet for andelen af voksne, der ryger dagligt. Dette antyder, at antallet af unge rygere i Fredericia potentielt ligger over de nationale og regionale data.

 

Ifølge Kræftens Bekæmpelse har de fleste, der ryger, tændt den første cigaret inden deres 18-års fødselsdag.

 

Det vurderes derfor, at der er et stort forebyggelsespotentiale blandt børn og unge i Fredericia.

 

Et partnerskab i Røgfri Fremtid anses som en god mulighed for et fælles afsæt på tværs af udvalg. Det kan være med til at skabe en fælles strategi og politisk forankring i forhold til at få en røgfri generation i 2030, som er pejlemærket for partnerskabet.

 

Derfor lægges der op til, at Sundhedsudvalget anbefaler de nye udvalg på sundheds- og børne- og uddannelsesområdet i 2018 at lave et fælles oplæg til at indgå som partner i Røgfri Fremtid, der skal godkendes af Byrådet i første kvartal 2018.

 

Det foreslås at Sundhedsudvalget videregiver et forslag til en proces til et fælles oplæg til det kommende udvalg på sundhedsområdet. Forslag til proces:

 

·  Det kommende udvalg på sundhedsområdet inviterer de kommende udvalg på børne-, skole- og uddannelsesområdet til et fællestemamøde med fokus på røg.

·  Som indledning til fællestemamødet inviterer det kommende udvalg på sundhedsområdet formandskaberne til kaffemøder, hvor røgområdet drøftes i forhold til muligheder og udfordringer.

·  Der udarbejdes dagsordenpunkter, der behandles samtidig i udvalgene og sendes videre til Økonomiudvalg og Byrådet.

 

For at understøtte et partnerskab i Røgfri Fremtid og igangsætte relevante og målrettede indsatser indenfor røgområdet anbefales det, at administrationen udarbejder en dybdegående analyse af mulighederne for rygeforebyggelse og rygestop på tværs af alle relevante fagområder. Der vil her være fokus på en række indsatsområder:

 

·  Forebyggelse af rygestart blandt børn og unge

·  Rygestop til forskellige målgrupper – herunder unge rygere

·  Flere røgfri miljøer

·  Fokus på gravide/spædbørn og røg – sundhedsplejersken

·  Samarbejde med sygehus om opsporing og rygestoptilbud

·  Gå i dialog og indgå partnerskaber med det lokale erhvervsliv for at skabe en røgfri fremtid i Fredericia Kommune

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller,

 

1.  at Sundhedsudvalget lægger op til, at de nye udvalg på sundheds- og børne- og skole- og uddannelsesområdet i 2018 laver et fælles oplæg til et partnerskab i Røgfri Fremtid, der skal godkendes af Byrådet i første kvartal 2018

2.  at Sundhedsudvalget videregiver forslaget til en proces for dette arbejde til det kommende udvalg på sundhedsområdet

3.  at Sundhedsudvalget beder administration om, at udarbejde en dybdegående analyse af mulighederne for rygeforebyggelse og rygestop på tværs af alle relevante fagområder

4.  at Sundhedsudvalget godkender, at Fredericia Kommune svarer positivt på henvendelsen fra Sygehus Lillebælt.

Bilag

Ingen

Punkt 25 Status på ansøgning om medlemskab af WHO Healthy Cities Network

Sagsresumé

Fredericia Kommune sendte d. 10.10.2017 en ansøgning til WHO sekretariatet om medlemskab af WHO Healthy Cities Network efter Byrådet godkendte indstillingen fra Sundhedsudvalget om at ansøge. På mødet gives en orientering om status på ansøgningen.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune sendte d. 10.10.2017 en ansøgning til WHO sekretariatet om medlemskab af WHO Healthy Cities Network efter Byrådet godkendte indstillingen fra Sundhedsudvalget om at ansøge. WHO har kvitteret for ansøgningen. Der afventes fortsat et svar på ansøgningen. På mødet gives en orientering om nyeste status på ansøgningen.

 

Administrationen er i gang med at planlægge en proces for arbejdet med WHO Healthy Cities medlemskabet, så den foreligger, når det nye Byråd indtræder i 2018. Processen vil have fokus på såvel det politiske niveau, det administrative niveau, samarbejdspartnere samt civilsamfundet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Punkt 26 Overleverings papir til det kommende udvalg på sundhedsområdet 2018 – 2021

Sagsresumé

Voksen- og Sundhedssekretariatet har på baggrund af tilbagemeldinger fra medlemmerne af Sundhedsudvalget udarbejdet et overleveringspapir til det kommende udvalg på sundhedsområdet. Overleveringspapiret giver en kort gennemgang af de vigtigste politiske sager og erfaringer, der er gjort igennem den snart afsluttede periode for sundhedsudvalget 2015 – 2017. På mødet gennemgås overleveringspapiret og det afgående Sundhedsudvalg vil i den forbindelse kunne tilrette det udarbejdede papir.

Sagsbeskrivelse

Voksen- og Sundhedssekretariatet har på baggrund af tilbagemeldinger fra medlemmerne af Sundhedsudvalget udarbejdet et overleveringspapir til det kommende udvalg på sundhedsområdet. Overleveringspapiret giver en kort gennemgang af de vigtigste politiske sager og erfaringer, der er gjort igennem den snart afsluttede periode for sundhedsudvalget 2015 – 2017.

På mødet gennemgås overleveringspapiret og det afgående Sundhedsudvalg vil i den forbindelse kunne tilrette det udarbejdede papir.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller at overleveringspapiret drøftes og godkendes med eventuelle tilretninger.

Punkt 27 Brug af effektmålinger i de kommunale tilbud til stressramte

Sagsresumé

Sundhedsudvalget blev på udvalgsmøde 18.09.2017 orienteret om kommunale tilbud til stressramte. Der blev på mødet spurgt til, hvordan der arbejdes med effekter. Som opfølgning til sagen er lavet nedenstående overblik, hvor der er en kort beskrivelse af, hvordan der arbejdes med effekter på de enkelte tiltag.

 

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsudvalget blev på udvalgsmøde 18.09.2017 orienteret om kommunale tilbud til stressramte. Der blev på mødet spurgt til, hvordan der arbejdes med effekter. Som opfølgning til sagen er lavet nedenstående overblik, hvor der er en kort beskrivelse af, hvordan der arbejdes med effekter på de enkelte tiltag.

 

Tilbud

”Lær at tackle – angst og depression”

Indhold

På kurserne får borgeren metoder til at blive en bedre selv-hjælper, så det i højere grad bliver dem selv, der styrer sygdommen og ikke omvendt.

Kurserne ledes af to frivillige instruktører, hvoraf mindst én selv har langvarige helbredsproblemer.

Målgruppe: Voksne over 18 år med selvoplevede symptomer.

Effektmålinger:

”Lær at tackle”-kurserne evalueres løbende af Kommitéen for Sundhedsoplysning, og evalueringsresultaterne anvendes i et fortløbende arbejde med kvalitetsudvikling.

 

Alle kurserne evalueres i forhold til:

 

 • Effekter – herunder:
  • symptomer på angst
  • symptomer på depression
  • tro på egne evner til at kunne håndtere og kontrollere symptomer på angst og depression
  • tro på egne evner til at kunne opnå følelsesmæssig og praktisk støtte hos omgivelserne
 • Deltagernes baggrundsdata (køn, alder, sygelighed mv.)
 • Deltagertilfredshed
 • Deltagernes oplevelse af udbytte
 • Den lokale organisering af kurserne

Data indsamles nationalt ud fra spørgeskemaer til deltagerne. Det er muligt for den enkelte kommune at trække data på kommuneniveau, og bruge evalueringerne til kvalitetsudvikling af indsatsen. Pt. har man dog ikke haft de fornødne ressourcer til at gøre dette hos Lær-at-tackle koordinatorerne i Fredericia. Man følger derfor de nationale evalueringer, der anvendes til kvalitetsudvikling af kurserne.

 

Sundhedsstyrelsen har i 2016 evalueret Lær at tackle – angst og depression. Evalueringen viser, at kurset har en positiv effekt på deltagernes angst- og depressionssymptomer, samt på deres tiltro til at kunne håndtere og kontrollere deres symptomer i dagligdagen. Evalueringen viser også, at kurset ikke kan stå alene, men kan være et relevant–tilbud, som supplement til de professionelle behandlingstilbud.

Tilbud

Sund og Glad

Indhold

Sund og Glad er en samlet betegnelse for flere typer af tilbud til sygedagpengemodtagere. Tilbuddet er dermed ikke nødvendigvis målrettet stressramte. Borgerne er ikke sygemeldte med stress i sygedagpengesystemet, men med andre lidelser. Sygedagpengeafdelingen har derfor ikke et overblik over antallet af sygemeldte med stress.

For stressramte tilbydes der i Sund og Glad særligt ”Fokus og Bevægelse” som er et tilbud, hvor der er fokus på krop og sind gennem udspænding og afspænding og åndedræt, let fysisk bevægelse, samarbejdsøvelser og refleksion. Tilbuddet gennemføres af fysioterapeut.

Derudover er der også tilbud om fysisk træning, samt et tilbud hvor borger kan få et fysioterapeut og mentorforløb (en til en forløb).

Effektmålinger:

I Sund & Glad´s sundhedsfaglige indsatser (Fysisk Træning og Fokus & Bevægelse) registreres effekter løbende. Effektregistreringen sker via et Excel-ark som terapeuterne manuelt udfylder. Når en borger afsluttes i forløb, registreres hvad borgeren afsluttes til:

 • Får de hel eller delvis raskmelding
 • Overgår de til praktik
 • Fortsætter de på anden ydelse, men med en plan for det videre forløb.

 

Excel-arket giver også information om liggetiden fra 1. sygedag til indsats hos Sund og Glad iværksættes, ventetiden i tilbuddet fra henvisning til opstart samt forløbslængden i tilbuddet.

 

Der registreres ikke effekt målt på konkrete sygemeldingsårsager, men der måles på ydelse, henholdsvis sygedagpenge og ressourceforløbsydelse via Jobafklaringsforløb. Yderligere registreres også tilfredsheden med deltagelsen hos tilknyttede borgere.

 

Det er vigtigt for Sund og Glad at registrere effekter, da de gerne vil vise at tilbuddet gør en forskel – at det bringer folk tilbage eller tættere på arbejdsmarkedet. Sund og Glad bruger effektmålingerne sammen med sagsbehandlerne i jobcentret til løbende at vurdere tilbuddet i forhold til ønskede effekter.

Tilbud

Step One

Indhold

Et samarbejde mellem Jobcenter Fredericia og Fredericia Idrætsdaghøjskole, der har til hensigt at skabe motivation, netværk og tættere kontakt til arbejdsmarkedet gennem Idræt i dagtimerne med et særligt fokus på motion.

Det er ikke målrettet stressramte, men nogle af deltagerne har ramt af stress.

Pladserne er fordelt mellem dagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp, sygedagpenge og fleksjob.

Effektmålinger:

Der er sat en række effektmål op for tilbuddet. Der måles dels på aktivitet i tilbuddet og om pladserne er i brug.

Derudover måles der på:

 • Borgernes tilfredshed
 • Om borgerne oplever positiv forskel på egen sundhed
 • Om borgerne er motiverede for at fortsætte med at dyrke motion
 • Om det gør en positiv forskel at have en medarbejder tilknyttet

Effekterne måles ved hjælp af start- og slutskemaer, der udfyldes af borgerne.

Derudover laves der en kvalitativ undersøgelse blandt deltagerne via interviews.

Der foreligger endnu ikke en opfølgning på målene, da der endnu ikke foreligger en tilstrækkelig stor mængde data.

Tilbud

Din Indgang

Indhold

I Din Indgang kan voksne over 18 år med udfordringer i forhold til at være socialt udsat, psykisk sårbar eller har fysisk- psykisk handicap, og ikke får hjælp fra Voksenservice i forvejen henvende sig med mange forskellige udfordringer – herunder også stress.

Borgeren tilbydes forløb i op til 20 uger, hvor der arbejdes hen mod de mål som borgeren sætter fra starten af forløbet. 

Under forløbet vil det blive afklaret, om der er behov for kommunal hjælp efter endt forløb eller eventuelt kontakt til frivillige foreninger, der kan hjælpe videre.

Effektmålinger:

På borgerniveau bruges en metode, der hedder FIT til at vurdere indsatsen.

 

Derudover bruges BDO databasen, som der også bruges på resten af Voksenservice området til registrering af estimering, indsats, udvikling og efterfølgende indsats.

 

Samtidig er VIVE i gang med en både kvalitativ og kvantitativ evaluering af indsatsen også på et samfundsøkonomisk niveau.

Tilbud

Fredericia Kommune HR

Indhold

Mulighed for ansatte i Fredericia Kommune at benytte coaching hos interne coaches eller hos en ekstern psykolog ved arbejdsrelaterede problemstillinger eller kriser.

Derudover har de forskellige afdelinger mulighed for at modtage konsulentsparring og bistand fra arbejdsmiljø- og forebyggelseskonsulenterne i tilfælde med mistrivsel, stress, ubalance og arbejdspres.

Forebyggelse af arbejdsrelateret stress foregår lokalt, men dette arbejde understøttes af den centrale Trivselsundersøgelse hver 3. år og af HMU arbejdsgruppen omkring Arbejdspres og Balance, som begge bistår med materiale, der skal hjælpe med at løfte det nære arbejde omkring trivsel og arbejdspres.

Effektmålinger:

Måler ikke effekt direkte i forhold til den enkelte medarbejder, da kommunen i dette tilfælde er arbejdsgiver og ikke må spørge til årsagen til sygdom. Opfølgning sker ved sygefraværssamtale.

Der er løbende fokus på sygefravær, trivselsmålinger mv.

Derudover skal Fredericia Kommunens stresspolitik revideres til 2. kvartal 2018.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 28 Satspuljemidler 2018

Sagsresumé

Orientering om fordelingen af satspuljen for 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Regeringen er sammen med forligspartierne bag satspuljen nået til enighed om udmøntningen af satspuljen for 2018. Aftalen indebærer, at der i perioden 2018-2021 udmøntes i alt 3,2 mia. kr. til at forbedre vilkårene for udsatte grupper. Med aftalen afsættes midler til mere end 80 forskellige projekter og initiativer inden for social-, sundheds-, ældre-, beskæftigelses- samt udlændinge og integrationsområdet.

 

På mødet gives der en orientering om fordelingen.

 

Fordelingen fremgår af bilag på sagen – bilag er under udarbejdelse.

Økonomiske konsekvenser

Ikke muligt at opgøre på nuværende tidspunkt.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BilagStørrelse
satspuljemidler_2018.pdf.pdf14.88 KB

Punkt 29 Orientering om antallet af HPV-vaccinationer i Fredericia Kommune

Sagsresumé

På udvalgsmødet 18.09.2017 drøftede Sundhedsudvalget Kræftplan IV. Udvalget ønskede i den forbindelse viden omkring antallet af HPV-vaccinationer i Fredericia Kommune samt muligheden for at sende påmindelser til forældre angående vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet.

 

Sagsbeskrivelse:

På udvalgsmødet 18.09.2017 drøftede Sundhedsudvalget Kræftplan IV. Udvalget ønskede i den forbindelse viden omkring antallet af HPV-vaccinationer i Fredericia Kommune samt muligheden for at sende påmindelser til forældre angående vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet.

 

Nedenstående tabel viser, hvor mange færdigvaccinerede fra de forskellige årgange, der er i henholdsvis Fredericia Kommune, på landsplan og i Region Syddanmark.

 

Tabel 1: antal færdigvaccinerede i % fordelt på årgange

Der er ikke stor forskel på antallet af færdigvaccinerede i Fredericia Kommune sammenholdt med hverken tal på landsplan eller på regionsniveau. For årgang 2002 ligger Fredericia dog en smule lavere. Dette kan skyldes lokale forhold i 2014, hvor blandt andet en fredericiansk læge ikke længere gav HPV-vacciner til sine patienter.

 

Det lave antal vaccinerede i årgangene fra 2002 til 2004 skyldes, at de endnu ikke har modtaget vaccination nummer to eller tre, og dermed ikke er færdigvaccinerede endnu.

 

Vaccinen består af to doser, og minimumsintervallet mellem de to doser er 5 måneder, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for 13 måneder. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser. Minimumsintervallet mellem anden og tredje dosis er i så fald 3 måneder. Fra 15 år og derover gives tre doser. Vaccinen tilbydes til alle danske piger, når de fylder 12 og frem til de er 17 år.

Påmindelser om børnevaccinationer

Statens Serum Institut sender påmindelser om børnevaccination til forældre, som har børn, der fylder 2, 6½ og 14 år. Der sendes kun påmindelser, hvis børnene på dette tidspunkt mangler mindst én af de vaccinationer, der anbefales i børnevaccinationsprogrammet.

 

Ifølge Sundhedsstyrelsen sender enkelte læger selv påmindelser om børnevaccinationer til forældre. Den foreløbige tilbagemelding fra lægerne i Fredericia er, at deres it systemer ikke på nuværende tidspunkt understøtter en automatisk påmindelse, der kan supplere de Sundhedsstyrelsens. Tilbagemeldingen fra kommunens praksiskonsulent er derudover, at hun oplever, at påmindelsen fra Statens Serum Institut fungerer efter hensigten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 30 Orientering (Lukket)

Feedback