Sundhedsudvalget - 19-03-2018

Referat
Dato:
Mandag, 19 marts, 2018 - 14:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 10 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-03-2018

Godkendt.

Punkt 11 Besøg på Sundhedshuset

Sagsresumé

Sundhedsudvalgets møde afholdes på Sundhedshuset.

 

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsudvalgets møde afholdes på Sundhedshuset.

 

Som led i udvalgsmødet bliver der en rundvisning samt et oplæg om Sundhedshuset.

 

Projektleder Sille Kloppenborg deltager under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

Bilag

Ingen

Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-03-2018

Sundhedsudvalget fik en kort introduktion og status på sundhedshuset og en rundvisning.

Punkt 12 Kommissorium for Sundhedsudvalget 2018-2021

Sagsresumé

De politiske udvalg skal udarbejde et kommissorium, der indeholder et oplæg til de politiske rammer for udvalgets arbejde.

 

Sagsfremstilling:

De politiske udvalg skal udarbejde et kommissorium, der indeholder et oplæg til de politiske rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er et dynamisk dokument og kan revideres undervejs i udvalgets valgperiode.

På mødet drøftes input og indhold til et kommissorium. Ud fra denne drøftelse udarbejder administrationen et udkast til et kommissorium, der sendes til godkendelse på udvalgsmødet den 28.05.2018.

 

Det foregående Sundhedsudvalg har udarbejdet et overleveringspapir til det nye Sundhedsudvalg. Dette kan bruges som inspiration til drøftelsen af et kommissorie.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksen og Sundhedssekretariatet indstiller, at udvalget drøfter input og indhold til kommissoriet for udvalgets arbejde.

Bilag

Overleveringspapir fra Sundhedsudvalget 2016-2017 til Sundhedsudvalget 2018 – 2021.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-03-2018

Sundhedsudvalget kvitterede positivt for overleveringspapiret, og ønsker at fastholde de nævnte fokusområder. Udvalget præciserede følgende fokuspunkter for udvalgets arbejde:

 

Sundhedsområdet og arbejdet med sundhedsindsatser går på tværs af udvalgene.

 

Behov for en særlig opmærksomhed på ensomhed. Kobles med den nye udsattestrategi, som Social- og beskæftigelsesudvalget sætter i gang, som skal sætte fokus på udsathed og ensomhed på tværs af udvalgene.

 

Fokus på oversete målgrupper – fx førtidspensionister.

 

Tydelighed omkring forventninger – gerne ved måltal - i forhold til de indsatser vi sætter i gang. Måltal skal laves i samarbejde med andre udvalg.

Punkt 13 Sundhedsprofilen 'Hvordan har du det?' 2017

Sagsresumé

Sagen omhandler Fredericia Kommunes nye sundhedsprofil for 2017.
Resultaterne vil blive gennemgået på mødet.

 

Sagsbeskrivelse:

Den 7. marts 2018 offentliggøres Fredericia Kommunes resultater fra den tredje nationale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?”, som har til formål at kortlægge borgernes selvvurderede sundhed, sygelighed og sundhedsvaner.

 

Sundhedsprofilen 2017 giver således en vigtig viden om fredericianernes nuværende sundhedstilstand, som kan være med til at prioritere fremtidige fokusområder. Undersøgelsen giver desuden mulighed for at sammenligne tendenser i udviklingen siden 2010 og 2013, hvor undersøgelsen også blev gennemført.

 

Sundhedsprofilundersøgelsen gælder for borgere over 16 år.

 

Resultaterne vil blive gennemgået på mødet med henblik på at drøfte, hvordan sundhedsprofilen kan sættes i spil i forhold til øvrige visioner og planer så som WHO, sundhedshuset, helhedsplanen og relevante politikker i Fredericia Kommune fx. BU-politik, ældrepolitik osv.

Strategisk sundhedskonsulent Michela Jørgensen deltager under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller, at:

 • Sundhedsudvalget drøfter, hvordan sundhedsprofilen kan sættes i spil i Fredericia Kommune.
 • Sundhedsudvalget beslutter, at alle udvalg i maj måned kommer til at have en fælles sag om sundhedsprofilen og Fredericia som WHO Sundhedsby.

Bilag

Fredericias sundhedsprofil 2017

Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-03-2018

Resultaterne fra Sundhedsprofilen blev præsenteret.

 

Vigtigheden af, at turde investere i bedre sundhed blev drøftet. Og at investeringerne skal målrettes nogle få væsentlige indsatsområder, for at der opnås effekter.

 

Sundhedsudvalget ønsker et overblik over, hvad vi allerede har af indsatser under de forskellige udvalg, inden der kan tages stilling til, hvor fokus og investeringen skal rettes.

 

Sundhedsudvalget ønsker at drøfte pejlemærker med de øvrige udvalg med udgangspunkt i sundhedsudvalgets prioritering af fokusområder:

 

 • Mental sundhed og ensomhed
 • Rygning – særligt fokus på børn og unge
 • Fysisk (in)aktivitet, overvægt og kost

 

Alle udvalg vil på udvalgsmøderne i maj få et oplæg om sundhedsprofilen, og drøfte, hvordan det enkelte udvalg kan arbejde med fokusområderne.

 

Udvalget besluttede at lave en kort film, hvor medlemmerne sætter et par ord på deres overvejelser / refleksioner om, hvad der er vigtigt i kommunens fremadrettede sundhedsarbejde. Filmen vises på de andre udvalgsmøder i maj.

 

WHO arrangementet d. 12. juni kan evt. bruges som opsamling på drøftelserne i udvalgene.

BilagStørrelse
fredericias_sundhedsprofil_2017.docx79.71 KB

Punkt 14 Fællesmøde om røg

Sagsresumé

Sundhedsudvalget besluttede på deres første møde den 29-01-2018 at invitere Børne- og Skoleudvalget og Uddannelsesudvalget til et fællestemamøde om røg. Der er udarbejdet et forslag til program.

 

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsudvalget besluttede på deres første møde den 29.01.2018 at invitere Børne- og Skoleudvalget og Uddannelsesudvalget samt Ungebyrådet til et fællestemamøde om røg.

Formålet med mødet er at Sundhedsudvalget og resten af Byrådet får input og viden omkring forebyggelse af rygning og rygestop og samtidig at få skabt en dialog mellem Byrådet, elever, lærere og forældre samt fagpersonale omkring rygning og fremtidige indsatser omkring forebyggelse og rygestop i Fredericia Kommune.

Sundhedsudvalget er reserveret til fællestemamøde den 30.04.2018. Mødet afholdes på SOSU-skolen fra kl.17:00 til kl. 19:00. Nedenfor er skitseret forslag til program for mødet.

 

Forslag til program og afvikling af mødet:

 

1.  Velkomst v. Susanne Eilersen

2.  Rammesætning af mødet

3.  Oplæg og dialog:

4.  Afslutning – her samles op mødet og der serveres en let anretning.

 

Dette foreslås afholdt ved tre stande, som mødedeltagerne fordeler sig ud på. Efter 20 minutter rykker grupperne til en ny stand, så alle når rundt til alle tre stande.

Stand 1: Bemandes af Kræftens Bekæmpelse (Bruno Langdahl) med et oplæg og efterfølgende dialog omkring forebyggelse

Stand 2: Bemandes af SOSU-skolen med et oplæg og efterfølgende dialog omkring røgfri skoletid, praktikpladser mv.

Stand 3: Bemandes af repræsentanter for folkeskolen (elev, lærer m.fl.?) med et oplæg og efterfølgende dialog om forebyggelse af rygning blandt børn og unge

Hver stand bemandes yderligere af en skriver, der notere undervejs.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

For at sikre en bred dialog foreslås det, at hele Byrådet bliver inviteret til mødet.

Det foreslås også, at man udover Ungebyrådet også inviterer elevrådsrepræsentanter, forældrerepræsentanter og lærere fra folkeskolernes ældste klassetrin samt ungdomsuddannelserne.

Derudover inviteres relevante medarbejdere fra fagområderne til at indgå i såvel dialog og oplæg.

Mødet er en del af Sundhedsudvalgets proces omkring en strategi for et røgfrit Fredericia 2030 og input og viden fra mødet vil indgå i den fremadrettede udvikling af kommunens indsatser indenfor rygeforebyggelse og rygestop.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller,

 1. at Sundhedsudvalget drøfter programmet for temadrøftelse om røg
 2. at Sundhedsudvalget godkender at invitere de yderligere foreslåede deltagere
 3. at Sundhedsudvalget godkender programmet med eventuelle tilretninger

Bilag

Ingen

Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-03-2018

Sundhedsudvalget godkendte programmet, og at invitere de foreslåede deltagere.

 

Sundhedsudvalget besluttede at der laves et udkast til en konkret handlingsplan, som drøftes på udvalgsmødet d. 28. maj.

Punkt 15 Politisk opstartsmøde for den kommende sundhedsaftale for 2019-2022

Sagsresumé

Sundhedsudvalget orienteres i denne sag om det politiske opstartsmøde for den kommende sundhedsaftale 2019-2022.

 

Sagsfremstilling:

Sundhedsaftalen er en aftale, der iht. Sundhedslovens § 205 indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen. Aftalen fastsætter for en fireårig periode rammer og målsætninger for samarbejdet mellem kommuner, region og praksissektoren, herunder specielt almen praksis.

 

Den nuværende sundhedsaftale for 2015-2018 er gældende frem til den nye aftale træder i kraft den 1. september 2019.  Udviklingen af den ny sundhedsaftale for perioden 2019-2022 indledes på et politisk opstartsmøde den 24. april 2018 i Middelfart. Her skal regionale og kommunale politikere sammen skabe input til politiske visioner og målsætninger for den kommende aftaleperiode.

 

Det politiske opstartsmøde består af to dele; et kommunalt formøde kun for kommunale politikere fra de syddanske kommuner, og selve det politiske opstartsmøde, hvor både regionale og kommunale politikere deltager.

 

Baggrund og udgangspunkt for det politiske opstartsmøde præsenteres i bilaget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Samarbejdet mellem de centrale aktører på sundhedsområdet; kommunerne, regionen og alment praktiserende læger, er centralt for at sikre høj kvalitet, skabe gode borger- og patientforløb på tværs af de tre sektorer, samt udvikle det nære sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen sætter rammer og retning for samarbejdet, og det er derfor væsentligt at indgå i udviklingen af den kommende aftale.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Kommunale input til den kommende sundhedsaftale for 2019-2022.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-03-2018

Udvalget drøftede at sende et budskab om, at der skal mere fokus på forebyggelse, for at sikre en bedre balance mellem forebyggelsesperspektivet og behandlingsperspektivet.

Punkt 16 Studietur for Sundhedsudvalget 5. marts 2018

Sagsresumé

Den 5. marts var Sundhedsudvalget på Studietur til Skanderborg Kommune og efterfølgende hos Kræftens Bekæmpelses rådgivning i Vejle. Sundhedsudvalget drøfter og evaluerer studieturen.

Sagsbeskrivelse:

Den 5. marts var Sundhedsudvalget på Studietur til Skanderborg Kommune og efterfølgende hos Kræftens Bekæmpelses rådgivning i Vejle.

 

I Skanderborg Kommune blev udvalget introduceret til Skanderborg Kommunes røgstrategi Røgfrit Skanderborg 2025. I oplægget kom Skanderborg ind på de forskellige overvejelser, de har haft omkring røgstrategien. Herunder hvordan de havde udarbejdet en business case, de politiske overvejelser samt de konkrete indsatser, der er sat i værk.

 

Hos Kræftens Bekæmpelse fik Sundhedsudvalget en rundvisning i Kræftpatienternes hus. Derudover var der en introduktion til de tilbud, der findes i huset til kræftramte, pårørende og efterladte. Mødet blev afsluttet med et oplæg omkring forebyggelse af kræft.

En kort opsamling på studieturen er vedhæftet som bilag sammen med slides fra besøget hos Kræftens Bekæmpelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller,

 

 1. at Sundhedsudvalget drøfter, hvilke punkter der optog udvalget mest under besøget
 2. at Sundhedsudvalget drøfter, hvilke væsentligste punkter fra Skanderborg Kommunes arbejde med røg og Kræftens Bekæmpelses oplæg om kræft og forebyggelse, der kan bruges til inspiration for Fredericia Kommunes arbejde
 3. at Sundhedsudvalget evaluerer studieturen.

Bilag

Sundhedsudvalgets studietur 5. marts kort opsamling

Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-03-2018

Enighed om at det var en god og inspirerende dag.

 

Udvalget synes det var meget værdifuldt at være afsted sammen, og var enige om at prioritere flere studie/inspirationsbesøg.

 

Udvalget var meget inspireret af Skanderborg Kommunens tilgang til arbejdet med røgfrihed, som ikke bar præg af løftede pegefingre fra kommunen og også havde fokus på at borgerne hjalp og støttede hinanden.

Punkt 17 WHO Healthy Cities - Logo og partnerskaber

Sagsresumé

Fredericia Kommune er optaget som medlem af WHO Healthy Cities Network. Det foreslås, at Sundhedsudvalget iværksætter en Fredericia model for borgerdrevet sundhed i form af mikro-partnerskaber. Derudover er der udarbejdet et forslag til et lokalt logo, som Sundhedsudvalget skal være med til at drøfte.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune er blevet medlem af WHO Healthy Cities Network. Som medlem af WHO Healthy Cities Network forpligter man sig til at arbejde såvel strategisk og praktisk med at løfte folkesundheden og bekæmpe nogle af de største folkesundhedsudfordringer.

Det betyder, at Fredericia Kommune skal i gang med at iværksætte forskellige initiativer og indsatser, der skal være med til at udmønte medlemskabet i samspil med en række samarbejdspartnere og aktører. Det bliver Sundhedsudvalget, der sætter retning og prioriterer i forhold til initiativer og indsatser. Dette er den første del af denne udmøntningsproces.

 

Logo og markedsføring

Som led i arbejdet med at implementere WHO Healthy Cities er der fokus på at skabe synlighed omkring medlemskabet. Dette skal blandt andet ske gennem genkendelighed gennem markedsføring, information og materialer.

Der er blevet udarbejdet forslag til et lokalt Fredericia Sund By logo, som kan indgå i forskellige materiale i forbindelse med indsatserne omkring Healthy City medlemskabet. Sundhedsudvalget vil på mødet blive præsenteret for forskellige forslag til logo med henblik på at udvælge et.

 

Mikro-partnerskaber

Kommunen kan ikke løfte folkesundheden og bekæmpe nogle af de største folkesundhedsudfordringer alene. Det kræver et tæt samarbejde på tværs både internt i kommunen og på tværs af kommune, region, civilsamfund, erhvervsliv og borgerne.

Det foreslås, at Sundhedsudvalget iværksætter en Fredericia model for borgerdrevet sundhed i form af mikro-partnerskaber. Det er en ny Fredericia tilgang til arbejdet med folkesundhed i forbindelse med WHO Healthy Cities medlemskabet. Forslaget er, at der arbejdes hen mod en række WHO mikro-partnerskaber mellem Fredericia Kommune og en række kommunale, private og frivillige partnere.

Et WHO-mikro-partnerskab kunne for eksempel bestå i, at en børnehave ønsker at blive WHO-partner. Herefter finder medarbejdere, børn og forældre i fællesskab frem til, hvad og ikke mindst hvordan de vil arbejde med folkesundheden. Måske vil de arbejde for mere bevægelse i hverdagen eller sundere spisevaner. Når de har fundet frem til det, kan de få et diplom, der viser, at de er WHO-partner og så følges der op på partnerskabet.

Forslag til procesplan til udvikling af WHO mikro-partnerskaber:

Ulitimo marts: sammen med fagchefer udvælges 4-5 skoler, daginstitutioner, plejecentre mv., der er med til at udvikle et WHO mikro-partnerskab.

Ulitimo marts: blandt kommunens nuværende tætte eksterne samarbejdspartnere udvælges ligeledes 4-5 aktører, der er med til at udvikle et WHO mikro-partnerskab.

Primo april: Sundhedssekretariatet kontakter de forskellige aktører og aftaler møder.

Medio-Ultimo april og primo maj: der afholdes en række møder og mini-workshops med aktørerne med henblik på at udvikle et WHO-mikro-partnerskab.

12.juni – der afholdes et WHO-partnerskabsmøde med eksterne samarbejdspartnere. Her præsenteres WHO mikro-partnerskabstanken og de første WHO-partnere præsenteres på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Den seneste Sundhedsprofil viser både gode takter i forhold til en række sundhedsparametre i Fredericia Kommune, men den viser samtidig, at der fortsat er en række udfordringer, der kræver et stærkt strategisk fokus. Dette er ikke kun i Fredericia, men på tværs af hele landet. Sundhedsprofilen viser, at kommunerne til trods for rigtig mange gode og evidensbaserede sundhedsindsatser ikke kan løfte sundhedsudfordringerne alene.

Det kræver et tæt samarbejde på tværs både internt i kommunen og på tværs af kommune, region, civilsamfund, erhvervsliv og borgerne at få løftet folkesundheden i kommunen. Ved at iværksætte Fredericia-modellen med de lokale WHO mikro-partnerskaber løfter Fredericia Kommune og partnerne folkesundheden i fællesskab.

Med mikro-partnerskaberne bliver hele kommunen - borgere, erhvervsliv, foreninger og øvrige aktører og samarbejdspartnere - medlemmer af WHO Healthy Cities netværket. Forventningen er, at mikro-partnerskaberne kan være med til at mobilisere alle parter i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme og at der tages ejerskab og ansvar for at få løftet folkesundheden og forbedre sundhedsprofilen i Fredericia Kommune.

For at få udviklet mikro-partnerskaberne bedst muligt vurderes det, at det giver mening at udvikle konceptet i samarbejde med nogle udvalgte aktører, der samtidig bliver de første WHO-partnere. Her vil også være fokus på, hvordan der bedst muligt følges op på partnerskaberne, og hvordan nye aktører bliver en del af partnerskabet.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller,

 

 1. at Sundhedsudvalget drøfter og udvælger et logo til Fredericia Sund By
 2. at Sundhedsudvalget beslutter at iværksætte WHO mikro-partnerskaber som en del af udmøntningen af medlemskabet af WHO Healthy Cities netværket
 3. at Sundhedsudvalget drøfter og godkender med tilrettelser processen for udviklingen af WHO mikro-partnerskaber.

Bilag

Ingen

Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-03-2018

Sundhedsudvalget drøftede forslag til logo. Udvalget vil gerne have et enkelt logo, hvor det er landsoldaten i stedet for vandtårnet, som er det primære motiv, og med en gul sol bagved. Lillebælt og evt. volden må også gerne være en del af logoet.

 

Vigtigt der står Fredericia Sund By.

 

Der udarbejdes nye bud på et logo, som rundsendes pr. mail til udvalgsmedlemmerne.

 

Udvalget drøftede og godkendte processen for at arbejde videre med at indgå mikro-partnerskaber med både interne og eksterne aktører. Vigtigt at vi får fat i eksterne aktører, så vi signalerer, at det er hele byens projekt.

Punkt 18 Håndtering af resthospitalsudstyr på Fredericia Sundhedshus

Sagsresumé

Der er en del resthospitalsudstyr på Fredericia Sundhedshus bestående af gamle hospitalssenge og operationsudstyr. Hverken kommunen eller de øvrige aktører på sundhedshuset kan anvende dette udstyr. Kommunen skal derfor have skilt sig af med det, og der er brug for, at det fjernes snarest for at give plads til bl.a. hjælpemidler i kælderen, når Hjælpemidler og Kommunikation flytter ind i sommeren 2018. Det anbefales derfor at donere dette rest-hospitalsudstyr til hjælpeorganisationer.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune overtog Fredericia Sygehusbygninger af Region Syddanmark den 1. december 2016. I forbindelse med handlen er det aftalt, at Fredericia Kommune står for oprydningen af det inventar, som Region Syddanmark ikke kunne genanvende eller sælge. Langt det meste inventar, som regionen har efterladt, er blevet genanvendt af de aktører, der allerede er flyttet ind på Fredericia Sundhedshus, eller det er givet til andre kommunale aktører, ligesom der forefindes inventar, der forventes genbrugt i takt med, at der flytter nye aktører ind. Herudover er der en del resthospitalsudstyr: bestående af ca. 75 gamle hospitalssenge og udstyr fra operationsgangen, f.eks. operationslejer, lamper, vaske m.v. Dette udstyr kan ikke på sigt bruges af Fredericia Kommune.

 

Fredericia Kommune skal undgå at give resthospitalsudstyr eller inventar til privatpersoner og holde sig til andre offentlige myndigheder eller velgørende/humanitære organisationer. Fredericia Kommune må gerne i et begrænset omfang yde humanitær støtte - men uden nogen form for udenrigspolitiske tilkendegivelser. Fredericia Kommune er blevet kontaktet af Bosnisk Kulturcenter Kolding, som ønsker at sende udstyret til et sygehus i Bosnien-Hercegovina.

 

Det anbefales, at der udarbejdes et katalog over det udstyr, der kan kategoriseres som rest-hospitalsudstyr, og at det herefter bekendtgøres på hjemmesiden og i medierne, at Fredericia Kommune ønsker at donere udstyret til interesserede organisationer. Udstyret vil efterfølgende blive fordelt blandt de organisationer, der henvender sig. Såfremt der er mange henvendelser, vil fordelingen ske gennem lodtrækning.

Økonomiske konsekvenser

Vælges det, at en hjælpeorganisation får doneret resthospitalsudstyret, forventes det afhentet uden omkostninger. Hvis Fredericia Kommune selv skal bortskaffe udstyret, vil der være en udgift forbundet med dette.

Vurdering

Fredericia Sundhedshus er under ombygning, og Hjælpemidler og Kommunikation flytter ind sommeren 2018, og for at skabe plads vil det være godt at komme af med resthospitalsudstyret. Inventaret er genanvendt eller gemt i det omfang, det har været efterspurgt eller forventes brugt. Det vurderes, at det vil give mening at donere restudstyret til hjælpeorganisationer for at sikre, at udstyret bliver genanvendt.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller,

1.  at udvalget godkender at donere rest-hospitalsudstyr til hjælpeorganisationer

2.  at udvalget godkender proceduren for at donere rest-hospitalsudstyret.

Bilag

Ingen

Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-03-2018

Sundhedsudvalget besluttede at donere rest-hospitalsudstyret til hjælpeorganisationer. Den foreslåede procedure blev godkendt.

Punkt 19 Tandplejen (Lukket)

Punkt 20 Orientering (Lukket)

Feedback