Sundhedsudvalget - 25-05-2020

Referat
Dato:
Mandag, 25 maj, 2020 - 14:00
Hent som fil:
Lokation:
Dagsorden publiceret:
Onsdag, 20 maj, 2020 - 12:08
Referat publiceret:
Fredag, 29 maj, 2020 - 16:00

Punkt 22 Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-05-2020

Godkendt.

Punkt 23 Status på Fredericia Sundhedshus

Sagsresumé

 

Fast statuspunkt omkring etableringen og udviklingen af Fredericia Sundhedshus.

 

Sagsbeskrivelse:

 

På udvalgsmødet gives der en status på etableringen og udviklingen af Fredericia Sundhedshus. Denne status vil bl.a. indeholde orientering om Sundhedshusets drifts- og anlægsbudget. Økonomigennemgangen vil have fokus på 2020 samt planerne for de kommende år.

 

Status på ombygningerne i 2020 inkl. den ekstra bevilling på 5.690.000 mio. kr. gennemgås. Herudover drøftes de nyeste udviklingstanker, der pågår sammen med Region Syddanmark, og det fortælles hvorledes Sundhedshuset agerer under corona-pandemien.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

 

Sundhed og Velfærdsinnovation indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 24 1. budgetopfølgning 2020 for Sundhedsudvalget

Sagsresumé

Ved 1. budgetopfølgning 2020 er der p.t. en forventning til et samlet merforbrug på 0,489 mio. kr., hvilket primært skyldes forventet merforbrug til specialtandpleje samt blodprøvetagning i private hjem.

 

Der er en forventning omkring balance på medfinansieringsudgifterne.

 

Det indstilles til udvalget, at der overføres 0,076 mio. kr. vedr. Foreningen Korskær til økonomiudvalget, så alle samarbejdsaftaler er samlet under økonomiudvalget.

Tilsvarende indstilles, at der modtages 0,075 mio. kr. fra Social- og Beskæftigelsesudvalget, som vedrører tilskud til psykolog i praksissektoren.

 

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger stabschefen økonomien for området.

 

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

 

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis koncernområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

 

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af service- og anlægsrammen samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning. Eventuelle afvigelser er et udtryk for enten et pres eller luft på rammen.

 

Tabel 1

Mio. kr.

Ramme

Forventet Regnskab

Serviceudgifter

79,063

79,462

COVID-19 udgifter

0,000

0,090

Bruttoanlægsudgifter

*

0,000

* Anlægsrammen er ophævet for 2020, som følge af COVID-19

 

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning.

 

Tabel 2

Mio. kr.

Vedtaget budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Sundhedsudvalget

301,768

301,480

301,969

Serviceudgifter

79,351

79,063

79,462

COVID-19 udgifter

 

 

0,090

Medfinansiering

222,417

222,417

222,417

Anlæg

0,000

0,000

0,000

 

Forskellen på vedtaget og korrigeret budget på serviceudgifterne udgør ved 1. budgetopfølgning i alt 0,288 mio. kr. Dette vedrører udmøntning af puljer på administrationen samt spar/lån overført fra 2019 til 2020.

 

Det indstilles til udvalget, at der overføres 0,076 mio. kr. fra Sundhedsudvalget vedr. Foreningen Korskær til Økonomiudvalget, så alle samarbejdsaftaler er samlet under økonomiudvalget.

 

Tilsvarende indstilles, at der modtages 0,075 mio. kr. fra Social- og Beskæftigelses-udvalget, som vedrører en DUT-sag ift. tilskud til psykolog i praksissektoren. Der er kommet nye oplysninger fra ministeriet, som præciserer, at udgiften skal afholdes her.

 

Vurdering

 

SERVICEUDGIFTER

Koncernområderne har ved 1. budgetopfølgning forventet merforbrug på 0,489 mio. kr. Af disse vedrører 0,399 mio. kr. udfordringer, som ikke relaterer sig til COVID-19. De forventede merudgifter til COVID-19 på beskrives i et selvstændigt afsnit nedenfor.

Udover ovenstående omplacering af budgetbeløb på samlet - 0,001 mio. kr., kan forventningen forklares ud fra følgende punkter:

 

 • Stigning i voksnes behov for specialtandpleje. I alt 0,500 mio. kr.
 • Manglende budget til blodprøvetagning i eget hjem. I alt 0,300 mio. kr.
 • Forventning om lidt færre færdigbehandlede patienter samt specialiseret genoptræning.

I alt -0,400 mio. kr.

 

 

MEDFINANSIERING

Koncernområderne har ved 1. budgetopfølgning en forventning omkring balance på medfinansieringsudgifterne, da udgifterne er fastfrosset på samme niveau som 2018 og 2019.

 

 

RETVISENDE BUDGETTER

Som led i arbejdet med retvisende budgetter i Fredericia Kommune, blev der i Budget 2020 tilført 5,600 mio. kr. til Sundhedsudvalget.

 

Midlerne blev tildelt for at skabe balance på budgetterne til genoptræning (1,000 mio. kr.), vederlagsfri fysioterapi (0,3 mio. kr.) samt drift af sundhedshuset (4,300 mio. kr.).

 

Der forventes pt. balance på disse budgetter. Der vil blive fulgt op på området ved det kommende budgetopfølgninger.

 

 

COVID-19

Byrådet vedtog på mødet den 27. april 2020 en række principper for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke undgås.

 

På Sundhedsudvalgets område er der tale om følgende merudgifter:

 • Tandplejen forventer merudgifter til værnemidler på 0,090 mio. kr.

 

Konsekvenserne af COVID-19 følges nøje og omfanget afhænger bl.a. af perioden for skærpede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og omfanget af retningslinjerne.

 

Der er forventning om, at KL og regeringen forhandler en kompensation til kommunerne for merudgifter, som er afledt af COVID-19. Vilkårene for en eventuel kompensation kendes ikke endnu, men afventer forhandlingerne. Fredericia Kommune registrerer udgifter, som er relateret til håndtering af COVID-19 særskilt, så det vil blive muligt at følge op på udgifterne.

 

 

Indstillinger

Økonomi og Personale, Sundhed og Velfærdsinnovation, Senior og Handicap, Børn og Unge og Teknik og Miljø indstiller:

 1. At 1. budgetopfølgning godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-05-2020

Godkendt.

Punkt 25 Orientering om ventetider til genoptræning og øvrig status fra Træning & Forebyggelse

Sagsresumé

 

Træning & Forebyggelse arbejder fortsat på at kunne tilbyde borgerne i Fredericia Kommune opstart af genoptræning inden for syv dage efter deres udskrivelse fra sygehuset. Status før Covid-19 var, at mellem 97-100 % af borgeren blev tilbudt opstart inden for de syv dage. Hvilken betydning nedlukning pga. Covid-19 har haft vides endnu ikke.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Ventetider til genoptræning

Kommunerne har siden den 1. juli 2018 skulle leve op til rammerne i loven om frit valg til genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Loven medfører, at den enkelte borger har ret til frit valg af leverandør til genoptræning, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræning senest syv kalenderdage efter udskrivelse fra sygehus med en genoptræningsplan.

 

Sundhedsudvalget fik i november 2019 en status på arbejdet med at nedbringe ventetiden til genoptræning i Fredericia Kommune. På mødet i november blev der orienteret om, at Træning & Forebyggelse havde modtaget 678.000 kr. fra ministeriet over bloktilskudsnøglen, og at der var blevet ansat terapeuter med henblik på at nedbringe ventetiden.

 

Træning & Forebyggelse orienterede i november også om, at de har fastholdt niveauet i tilbuddene til borgere henvist efter Sundhedsloven §119; de forebyggende og sundhedsfremmende tilbud og Servicelovens §86, der vedrører vedligeholdende træning. Der er ikke ændret på serviceniveauet hér for at opfylde loven om frit valg.

 

Ventetidsgarantien på de syv kalender dage blev i november overholdt for ca. 95 % af de borgere, der blev henvist med en genoptræningsplan.  Inden nedlukningen i marts var dette tal fortsat højt, og 97 – 100 % af borgerne opstartede deres genoptræning inden for syv dage. Nedlukningen vil selvfølgelig få betydning for opstarten, men det vides endnu ikke hvor meget. Der arbejdes fortsat på at kunne trække data på ventetiden fra Nexus.

 

Covid-19

I forbindelse med Covid-19 har Træning & Forebyggelse fulgt retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og har derfor kun kørt med et nødberedskab i perioden. Alle terapeuter har arbejdet hjemmefra. Der har løbende været telefonisk såvel som digital kontakt, og træningsprogrammer er blevet justeret. Det er kun de mest kritiske borgere, som terapeuterne har set fysisk i borgerens hjem eller på Sundhedshuset. De sundhedsfremmende tilbud og holdtræning har været sat i bero.

 

Genåbningen er påbegyndt stille og roligt, men kan ikke ske fuldt ud fra start, da der er flere hygiejnemæssige forholdsregler, der fortsat skal tages, ligesom der fortsat er regler omkring afstand. Holdtræning må ikke gennemføres som før. På nuværende tidspunkt venter Træning & Forebyggelse med samtræning på hold iht. udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen. Der arbejdes med muligheden for at samle 2 – 4 borgere ad gangen til udendørstræning. Senere påtænkes opstart med holdstørrelse på 2 - 4 deltagere.

 

Træning & Forebyggelse har mange borgere, som enten har pauseret eller reduceret deres træning til et minimum, hvorfor det forventes, at disse borgere vil have et øget behov for genoptræning efter genåbning. Som følge af ovenstående vil der naturligvis være kapacitetsmæssige udfordringer, som det på nuværende tidspunkt er svært at konkretisere yderligere.

 

Med hensyn til den gradvise genåbning følger Træning & Forebyggelse anvisningerne fra Sundhedsstyrelsen og de beslutninger, der træffes af byrådet.

 

Øvrige opgaver i 2020

I 2020 har Træning & Forebyggelse hjemtaget opgaven med hjerterehabilitering. En opgave som før lå ved sygehusene, men som i forbindelse med godkendelse af et nyt forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom blev flyttet til kommunerne. Det er estimeret, at Træning & Forebyggelse i 2020 vil modtage 90 borgere med en genoptræningsplan til hjerterehabilitering. Antallet af henviste borgere er allerede ved udgangen af april på 54 borgere. Træning & Forebyggelse kan derfor forvente, at det vil komme over de 90 borgere ved årets udgang.

 

Træning & Forebyggelse har også fået tilført midler til at fortsætte tilbuddet om gangtræning til borgere med åreforsnævring i benene. Også her ses allerede nu flere borgere end forventet, og der er oprettet et ekstra træningshold.

 

Træning & Forebyggelse har i perioden med Covid-19 gjort sig flere erfaringer med brugen af digital træning. Der bruges forskellige løsninger afhængigt af målgruppen. De erfaringer, der er gjort, arbejdes der videre med, så Træning & Forebyggelse også fremadrettet har fokus på mere brug af digitale løsninger og herigennem differentieret træning til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

 

Træning & Forebyggelse har modtaget 678.000 kr. fra ministeriet over bloktilskudsnøglen til nedbringelse af ventetiden på genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Vurdering

 

Træning & Forebyggelse vurderer, at det på nuværende tidspunkt er svært at forudsige hvilken betydning nedlukningen grundet Covid-19 vil få på ventetiden til genoptræningen.

 

Indstillinger

 

Træning & Forebyggelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 26 Godkendelse af Partnerskabsaftale mellem Idrætsdaghøjskolen i Fredericia og Fredericia Kommune

Sagsresumé

 

Fredericia Idrætsdaghøjskole og Fredericia Kommune har gennem mange år haft et godt og givende samarbejde omkring byens borgere, lige fra ledige og seniorer til forskellige patientgrupper og mennesker, der er ramt af demens.  Med henblik på at få samling på rammerne for de forskellige indsatser, som drives for Fredericia Kommune og den økonomiske støtte hertil, er der udarbejdet en Partnerskabsaftale.

Aftalen skal godkendes af Sundhedsudvalget, Senior og Handicapudvalget og Kultur og Idrætsudvalget.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Idrætsdaghøjskole og Fredericia Kommune har gennem mange år haft et godt og givende samarbejde omkring byens borgere, lige fra ledige og seniorer til forskellige patientgrupper og mennesker, der er ramt af demens.  Med henblik på at få samling på rammerne for de forskellige indsatser, som drives for Fredericia Kommune og den økonomiske støtte herti,l er der udarbejdet en Partnerskabsaftale.

 

Idrætsdaghøjskolens formål er at etablere og drive idrætstilbud med sundhedsmæssigt, folkeoplysende og socialt sigte for alle borgere i Fredericia Kommune, som har mulighed for at benytte skolens tilbud. Idrætsdaghøjskolen sigter endvidere mod løbende at bygge bro mellem sundhedssektoren og den frivillige idræt.

 

Partnerskabsaftalen omfatter følgende aktiviteter:

Idræt i dagtimerne. Her tilbydes eksempelvis badminton, bordtennis, dansefitness, intervalgang og meget mere i dagtimerne. Målgruppen er alle, der har mulighed for at dyrke Idræt i dagtimerne – herunder seniorer, fysisk og psykisk sårbare, skifteholdsarbejdere eller specialskoler.

Bevæg-dig-glad. Bevæg-dig-glad er et tilbud til mennesker, der er ramt af demens og til pårørende i det omfang de ønsker at være med. Aktiviteterne foregår både i Fredericia Idrætscenter og på kommunens plejecentre.

Lær at Tackle. Lær at Tackle er et gratis selvhjælpstilbud til kronikere og deres pårørende. Aktiviteterne er for eksempel Lær at tackle Angst og depression eller Lær at tackle kronisk sygdom. Lær at tackle udføres dels på Sundhedshuset, dels i Medborgerhuset i Korskærparken og dels i Fredericia Idrætscenter. Målgruppen er alle i Fredericia Kommune, som vil have gavn af et selvhjælpskursus. Kurserne varetages af frivillige undervisere, der selv har været igennem et forløb og efterfølgende uddannelsesforløb.

Tilbud om træning i Sundhedshuset i eftermiddags- og aftentimerne. Idrætsdaghøjskolen skal skabe og drive sundhedsfremmende aktiviteter for sårbare og specifikke målgrupper i eftermiddags- og aftentimerne. Til afvikling af aktiviteterne stilles Træning og Forebyggelses træningslokaler i Sundhedshuset vedlagsfrit til rådighed. Tilbuddene må ikke være en konkurrent til idrætsforeninger og lignende, der har medlemstilbud til borgere, der ikke har udfordringer med helbredet eller funktionsniveauet.

 

De nærmere vilkår for partnerskabsaftalen fremgår af selve aftalen, som er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

 

Idræt i dagtimerne støttes via Kultur og Fritid med 660.000 kr. årligt (2019-niveau). Tilskuddet gives dels, men primært til udgifter til lokaleleje, dels til sundhedsfremmende tiltag i bred forstand.

Bevæg-dig-glad støttes af Senior og Handicap med 460.000 kr. årligt (2019-niveau). Tilskuddet dækker udgifterne til tilbuddet - primært til løn, kørsel og frivilligpleje.

Lær at takle støttes af Sundhed og Velfærdsinnovation støttes med 100.000 kr. årligt (2020-niveau). Tilskuddet anvendes til løn til instruktører/undervisere. Herudover betaler Fredericia Kommune et stort abonnement til Sundhedskomiteen.

Tilbud om træning i Sundhedshuset i eftermiddags- og aftentimerne støttes via vederlagsfri benyttelse af lokaler til aktiviteterne.

 

Idrætsdaghøjskolens driftsudgifter er derudover finansieret af medlemsindtægter.

Vurdering

 

Partnerskabsaftalen udgør et godt grundlag for det fortsatte samarbejde mellem Idrætsdaghøjskolen og Fredericia Kommune.

Indstillinger

 

Sundhed og Velfærdsinnovation indstiller, at partnerskabsaftalen godkendes.

 

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 25-05-2020

Godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-05-2020

Godkendt.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 28-05-2020

Godkendt.

Punkt 27 Udmøntning af budget 2020 - misbrug

Sagsresumé

På udvalgsmøderne i januar behandlede Uddannelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget et forslag til udmøntning af pulje til styrkelse af forebyggende misbrugsindsatser målrettet unge og deres pårørende på 1,4 mio. kr. fra budgetforliget for 2020.

 

Udvalgene skal i denne sag tage politisk stilling til en konkret udmøntning af restbeløbet på 650.000 kr. til yderligere forebyggende indsatser. Det forslås, at midlerne anvendes til en ekstra styrkelse af forebyggelsen ind i folkeskolerne og styrke samarbejdet om misbrugsindsatsen på tværs af ungdomsuddannelser, kommune og civilsamfundsaktører. Det foreslås blandt andet, at der nedsættes et netværk af en lang række aktører, som skal komme med forslag til politisk behandling.

 

Sagsbeskrivelse:

Baggrund

Byrådet investerede i budget 2020 5 mio. kr. til en varig styrkelse af Fredericia Kommunes misbrugsindsats. Dette skete på baggrund af Misbrugsanalysen, som viste et behov for en styrket forebyggende indsats mod misbrug, og samtidigt et behov for at sikre økonomien, så Fredericia Kommunes behandlingsindsats også fremover lever op til nationale sundhedsfaglige og lovgivningsmæssige krav. Udvalgene besluttede, at prioritere de 5 mio. kr.  til to hovedformål:

 

 1. Stabilisering af driften af behandlingsindsatsen- Her blev afsat 3,6 mio. kr. til at stabilisere driften af behandlingsindsatsen til såvel den sociale indsats og den sundhedsfaglige medicinske behandling. Der igangsættes samtidigt et arbejde, der skal optimere driften af kommunens tilbud på misbrugsbehandlingsområdet, herunder med særlig fokus på organisering og fysisk placering. Dette foreligges Social- og Beskæftigelsesudvalget til beslutning på udvalgsmødet i august.

 

 1. Styrkelse af det forebyggende arbejde og indsatser for pårørende. Her blev afsat 1,4 mio. kr., hvoraf 750.000 blev allokeret til en udvidelse af indsatsen i U-turn. I praksis betyder dette at man har kunne ansætte 1 ½ årsværk, så der samlet er 3 fulde årsværk. Dette for at kunne udvide behandlingsindsatsen fra målgruppen 15 til 18 år, så alle unge fremadrettet er omfattet uden nedre og aldersgrænse og op til 25 år. Der er således 650.000 kr. i rest til udmøntning.

 

U-turn er et tilbud i Fredericia Kommune, der arbejder for at forebygge misbrug blandt unge i Fredericia og indsatsen varetages af medarbejdere i Familie og Børnesundhed. U-turn er en gennemtestet model for misbrugsforebyggelse og -behandling, som leverer indsatser på tværs af hele kommunen og eksterne samarbejdspartnere som f.eks. ungdomsuddannelserne. Investeringen i den forebyggende misbrugsindsats med 750.000 kr. fordobler U-turn´s budget og udgør dermed en betydelig udvidelse af forebyggende aktiviteter målrettet unge i grundskolen og ungdomsuddannelserne samt støtten til pårørende.

 

En nærmere beskrivelse fremgår af dagsordenspunkterne fra udvalgsmøderne i januar 2020.  

 

Den videre udmøntning

I denne sag skal der tages politisk stilling til udmøntning af de resterende 650.000 kr.

 

Det har været et politisk ønske at inddrage en række eksterne aktører i arbejdet med den videre udmøntning af midlerne til misbrugeforebyggelse. Der har været afholdt dialogmøder med Ungdomsuddannelserne og Fredericia Uddannelsesråd, hvor der er givet input til en målrettet misbrugsindsats på ungdomsuddannelserne.

 

Der har yderligere været afholdt en række møder på tværs af koncernområderne i Fredericia Kommune og med deltagelse af politiet samt et indledende møde med en række aktører for at afklare, om der er interesse for en tværgående alliance, herunder også privat praktiserende læger og apotek.

 

Som følge af denne dialog foreslås midlerne udmøntet i en samlet pakke med følgende fokusområder:

1. Forebyggelsesindsatsen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

2. Indsatser for pårørende.

3. Øget tilgængelighed af information om misbrug.

4. Dannelse af en tværgående alliance (læger, politi, SSP, restauratører, cafeejere, Udsatterådet, uddannelsesinstitutionerne, apotekerne, frivillige foreninger mv.)

 

Forebyggelsesindsatsen i folkeskolen og ungdomsuddannelserne samt indsatser for pårørende

Det foreslås, at fokusområde nr. 1 og nr. 2 håndteres via en yderligere styrkelse af U-turn.

 

Gennem dialogen med ungdomsuddannelserne og FUR er der udarbejdet et forslag til en yderligere styrkelse af den forebyggende misbrugsindsats. Se vedhæftede bilag 1 for en detaljeret beskrivelse.

 

Det samlede forslag til nye indsatser under U-turn vil koste 550.000 kr. årligt.

 

Øget tilgængelighed af information om misbrug

Det foreslås, at fokusområde nr. 3 håndteres via en lang række indsatser. U-turn spiller en stor rolle i formidlingen af tilbud til de unge, deres pårørende og uddannelsesinstitutionerne. Samtidigt vil Rusmiddelcenteret styrke deres indsats.

Fredericia Kommunes hjemmeside skal tydeligt henvise til relevante hjemmesider og informere om tilbud, og dermed øge tilgængeligheden af information om misbrug, den forebyggende indsats og behandling.

 

Derudover igangsættes en kampagne målrettet unge og deres pårørende på de sociale medier, hvor de unge inddrages i tilrettelæggelsen og budskaberne i kampagnen

 

Dannelse af en tværgående alliance

Fokusområde nr. 4 om dannelse af en tværgående alliance er i sin spæde vorden. Der har været afholdt et indledende møde med en lang række eksterne og kommunale interessenter. På den baggrund foreslås det, at der nedsættes et handlingsnetværk i regi af Udsattestrategien. Handlingsnetværket tildeles en ramme på 100.000 kr., som handlingsnetværket kan formulere konkrete handlingsforslag til misbrugsforebyggelse, som skal godkendes i de politiske udvalg.
 

En lang række af de forslag, som fremkom på det indledende afsøgende møde, er imødekommet med forslaget til indsatser under U-turn. Forslagene er vedlagt som bilag 2.

 

Det foreslås, at udvalgene formelt nedsætter handlingsnetværket med følgende opgave:

 1. Udarbejdelse af forslag til fælles en rusmiddelpolitik – på tværs af grundskole, ungdomsuddannelserne og natteliv, som skal udgøre en fælles ramme for samarbejdet om den forebyggende misbrugsindsats
 2. Udkast til kampagne på sociale medier – gerne med brug af lokale unge ambassadører. Dette kan med fordel times med offentliggørelsen af en fælles ramme for rusmiddelpolitik.
 3. Fælles information og viden om, hvor man kan gå hen med sin viden om handel med rusmidler.

 

Formandskaberne inviteres til det første møde i handlingsnetværket. Netværket melder tilbage til udvalgene ultimo 2020 med konkrete forslag på ovenstående opgaver.

 

Et sekundært formål med handlingsnetværket er, at aktørerne øger kendskabet til hinanden på tværs. Vi kan allerede nu se, at alle er meget optaget af denne problemstilling og hvordan vi kan hjælpe hinanden.

 

Derudover foreslås det, at civilsamfundsaktører kan søge ind på den samme pulje med forslag til forebyggende aktiviteter.

 

Denne sag behandles samtidigt i Sundhedsudvalget, Uddannelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget,

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

 At udvalgene indstiller til Økonomiudvalget at:

 1. Der frigives yderligere 550.000 kr. til U-turn årligt og varigt.
 2. Der nedsættes et handlingsnetværk med de to beskrevne opgaver og et rammebudget på 100.000 kr. som efterfølgende frigives ved politisk behandling af de konkrete forslag.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-05-2020

Godkendt.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Anbefales.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26-05-2020

Godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-05-2020

Begge indstillingspunkter indstilles til godkendelse.

Punkt 28 Orientering (Lukket)