Uddannelsesudvalget - 20-03-2018

Referat
Dato:
Tirsdag, 20 marts, 2018 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 8 Godkendelse af dagsorden

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 20-03-2018

Godkendt.

Punkt 9 Rundvisning på Uddannelsescentret, IBC og Ung Fredericia/10. klasse

Sagsresumé

Uddannelsesudvalget starter med en kort rundvisning på hhv. IBC, Fredericia Kommunes Uddannelsescenter og Ung Fredericia/10. klasse.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 20-03-2018

Rundvisning genoptages på et kommende udvalgsmøde.

Punkt 10 10'ende klasse og Ung Fredericia

Sagsresumé

Uddannelsesudvalget introduceres til 10’ende klasse og Ung Fredericia, samt andre kommunernes erfaringer med organisering af 10’ende klassestilbud.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Børne- og Ungechef Anders Axø introducerer Uddannelsesudvalget til 10’ende årgang og Ung Fredericia.

 

Præsentation af andres kommuners erfaringer med organisering af 10’ende klassestilbud.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter sagen.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 20-03-2018

Taget til efterretning og sagen drøftet.

Punkt 11 Uddannelsesmiljø

Sagsresumé

Sagsresumé:

 

Uddannelsesudvalget orienteres om arbejdet med at sikre et attraktivt uddannelsesmiljø i Fredericia.

 

Sagsbeskrivelse:

 

I efteråret 2016 igangsatte Uddannelsesudvalget en undersøgelse af Fredericia Kommunes uddannelses- og ungemiljø. Undersøgelsen viste, at de unge efterspørger forskelligartede tiltag, som kan gøre det mere attraktivt at være ung under uddannelse i Fredericia.

Et af ønskerne var etableringen af et høringsorgan, hvor unge repræsentanter for ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i Fredericia Kommune kan mødes og drøfte udvalgte temaer.

 

Dialogforum

I forlængelse af Fredericia Kommunes uddannelsespolitiks tredje udviklingsspor arbejdes der derfor for etableringen af et høringsorgan eller dialogforum for unge på 10. klasse, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

 

Formålet med dialogforummet er at skabe et forum, hvor Uddannelsesudvalget kan komme i dialog med de unge om deres uddannelsesønsker og ønsker til ungdomsmiljøet. Det er håbet, at deltagerne på dialogforummet kan ændre sig alt efter hvilket tema, der er på dagsorden. Mulige temaer identificeret i uddannelses- og ungemiljøundersøgelsen er bl.a.:

·  Flere og billigere ungdoms- og kollegieboliger

·  Tværfaglige og -sociale arrangementer på tværs af uddannelsesinstitutionerne

·  Bedre offentlig transport til/fra uddannelsesstederne

Rammerne for dialogforummet ligger ikke fast, men skal fastlægges i dialog med de unge.

 

Der lægges op til, at uddannelsesinstitutionerne byder ind med studerende, der kan have interesse for og lyst til at tage aktivt del i diskussionen af forskellige temaer i relation til uddannelsesmiljøet.

 

Unge som ambassadører

Som supplement til dialogforummet foreslås det, at der etableres et fast ambassadørkorps bestående af unge på de forskellige uddannelsesinstitutionerne, og som løbende kan inddrages i arbejdet med at sikre et godt uddannelsesmiljø på tværs af uddannelsesinstitutionerne.

 

Studerende på de enkelte uddannelsesinstitutioner vil få rollen som ambassadører for tiltag og events, og kan være med til at realisere ideer til styrkelse af det tværgående uddannelsesmiljø som fødes enten i dialogforum eller i Uddannelsesudvalget. 

 

Ambassadørkorpset skal bestå af studerende fra 10. klasse, de forskellige ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser i Fredericia Kommune. Det foreslås, at der afsættes en pulje til aflønning af ambassadørerne.

 

Studieopstart

Det foreslås, at Uddannelsesudvalget igangsætter planlægningen af en studiestartsevent i midten af august for alle ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Fredericia Kommune, herunder de to nye uddannelser i regi af UCL/EAL.

 

Ambassadørkorpset skal bidrage til at arrangere studieopstartseventen og markedsføre den til andre studerede. 

 

Derudover foreslås det, at Uddannelsesudvalget igangsætter arbejdet med udvikling af særlige velkomstpakker målrettet studerende på de videregående uddannelser, så de studerende får en god velkomst til studielivet i Fredericia, samt særlige velkomstarrangementer målrettet studerende.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes en pulje på 200.000 kr. årligt til ansættelse af ambassadørerne.

 

Yderligere afsættes en pulje på 200.000 kr. årligt til en studieopstartsevent og særlige velkomstpakke til studerende på videregående uddannelser.  

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget:

 

-  Tager orienteringen til efterretning.

-  Afsætter 200.000 kr. til ansættelsen af studentermedhjælpere (såkaldte ’ambassadører’) fra uddannelsesinstitutioner i Fredericia.

-  Afsætter 200.000 kr. til en pulje til tiltag og events i forbindelse med uddannelsesmiljøet, herunder en studieopstartsevent.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 20-03-2018

Godkendt.

 

 

Fraværende: Inger Nielsen

Punkt 12 Koordinator til uddannelsesudvikling og Vores Teater

Sagsresumé

I sagen argumenteres for, at Uddannelsesudvalget godkender ansættelsen af en fælles medarbejder for Fredericia Teater og Fredericia Kommune. Koordinatoren skal arbejde med udviklingen og driften af Vores Teater og samtidigt medvirke til at udvikle nye uddannelser og skoletjeneste sammen med teatret. 

 

 

Sagsbeskrivelse: 


Fredericia Teater og Fredericia Kommune ønsker at ansætte en fælles medarbejder, der skal være med til at styrke det lokale foreningsliv og fastholde den positive udvikling for Vores Fredericia Teater, samt udvikle uddannelser og teatrets skoletjeneste.   

 

Koordinatoren skal bidrage til at realisere Vores Fredericia Teaters formål om at omdanne lokale frivillige ressourcer til gavn og glæde for både lokalbefolkningen, byudviklingen og det fremtidige teater. Samtidigt skal der skabes opbakning om forestillinger og øvrige aktiviteter under teatret og synliggøre dem gennem blandt andet events og installationer.  

 

Koordinatoren skal dernæst bidrage til at realisere Fredericia Byråds ambitioner om at udvikle eksisterende uddannelser og tiltrække nye uddannelser til Fredericia Kommune. Her skal der fokus på at udvikle nye uddannelser sammen med Fredericia Teater, Den Danske Scenekunstskole, uddannelsesinstitutioner og det relevante erhvervsliv.

 

Derudover skal koordinatoren udvikle Fredericia Teaters skoletjeneste, og sikre et tæt samarbejde med kommunens skoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

 

Den nyoprettede stilling er på 37 timer om ugen fordelt med 22 timer for Vores Teater og 15 timer for Fredericia Kommune.

 

Såfremt Uddannelsesudvalget godkender indstillingen bliver stillingen slået op d. 21. marts og med ansættelse hurtigst muligt derefter.

Økonomiske konsekvenser

Det anslås, at udgiften til ansættelse af en koordinator er ca. 0,5 mio. kr. årligt. Fredericia Kommunes andel er beløber sig til at ca. 0,2 mio. kr. årligt.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget godkende ansættelsen af en fælles koordinator med Vores Teater og bevilliger 200.000 kr. til formålet.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 20-03-2018

Godkendt.

 

 

Fraværende: Inger Nielsen

Punkt 13 Status Makerspace / FabLab

Sagsresumé

Sagsresumé:

 

Uddannelsesudvalget gives en status på etableringen af et MakerSpace / FabLab på Bülows Kaserne.

 

Sagsbeskrivelse:

 

I Budget 2017 besluttede Byrådet at afsætte 0,5 mio. kr. til etableringen af et teknologi-værksted med det formål at fremme teknologiforståelsen blandt fredericianske unge. I april 2017 inviterede Uddannelsesudvalget en række lokale aktører til en workshop om etableringen af et MakerSpace / FabLab. Én af de centrale pointer fra workshoppen var, at et MakerSpace / FabLab ikke kan stå alene, men skal ses i sammenhæng med det omkringliggende miljø. Ønsket var at skabe et naturligt mødested på tværs af forskellige fagligheder og for iværksættere, virksomheder, foreninger, studerende på diverse skoler samt skoler og uddannelsesinstitutioner, så der kan opstå et kreativt og inspirerende miljø.

 

Uddannelsesudvalget besluttede den 31. Maj 2017 at oprette et FabLab og MakerSpace værksted på Bülows Kaserne. MakerSpace (værksted) / FabLab (teknologi-værksted) er tænkt som et tilbud, hvor skoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt fritidstilbud kan arbejde med og blive undervist i fremtidens teknologier som eksempelvis 3D print. Uddannelsesudvalget er politisk ansvarlig for projektet, som løber i to spor, hhv. et MakerSpace / FabLab og et iværksætter- og inkubationsmiljø.

 

Som et led i Business Fredericias erhvervsfremmeaktiviteter, jf. samarbejdsaftalen mellem Fredericia Kommune og Business Fredericia, har Business Fredericia til opgave at etablere et mødested for iværksættere, virksomheder, foreninger, samt skoler og uddannelsesinstitutioner på kasernen.

 

En projektstyregruppe er nedsat med det formål at sikre fremdrift i projektet og formulere anbefalinger til Uddannelsesudvalget. Projektstyregruppens arbejde med etableringen af MakerSpace / FabLab omfatter praktisk arbejde med myndighedsgodkendelser af værkstedet, istandsættelse af lokalerne samt indkøb af materialer og møbler. Produktionsskolen har stået for rengøring og istandsættelse af lokaler, samt produceret arbejdsbordene.

 

Forventningen er, at MakerSpace / FabLab i starten skal holde åbent i udvalgte dage om ugen, hvor aktører kan booke sig ind i lokalerne og få hjælp til brugen af maskinerne.

 

I forlængelse heraf foreslår projektstyregruppen, at der ansættes op til 2-3 studentermedhjælpere, der kan oplæres i brugen af maskinerne i MakerSpace / FabLabs, være med til at arrangere og gennemføre workshops og events for uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt medvirke til den overordnede udvikling af et kreative iværksættermiljø på Bülows Kaserne.

 

 

Tidshorisont for etableringen af MakerSpace / FabLab

Uge 1-7

Uge 8-9

Uge 10-11

Uge 12-16

·  Værkstedet lovliggøres (Branddøre indsættes, flugtveje sikres, m.v.)  (

 

·  Istandsættelse af lokaler (Maling, lapning, let renovering)

 

·  Afslutning af istandsættelse (Rengøring, mv.)

 

·  Levering af arbejdsborde

·  Indkøb af tilbehør og inventar (Computere, software, møbler, m.v.)

 

·  Levering af maskiner

·  Samtaler med mulige studentermedhjælpere

 

·  Oplæring af studentermedhjælpere

 

·  Indvielse og åbent hus

 

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at der afsættes 250.000 kr. årligt til ansættelse af 2-3 studentermedhjælpere, som samlet skal arbejde i 3 dage om ugen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning og godkende bevillingen på 250.000 kr. til ansættelse af studentermedarbejdere.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 20-03-2018

Orientering taget til efterretning og bevillingen godkendt.

 

 

Fraværende: Inger Nielsen

Punkt 14 Regnskab 2017 og Spar/Lån 2017-2018, Uddannelsesudvalget

Sagsresumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejder fagafdelingerne og stabene en opgørelse af regnskabet samt spar/lån. Opgørelsen skal sendes videre til godkendelse i byrådet.

 

Denne sag indeholder regnskabsresultatet 2017 inkl. spar/lån for Uddannelsesudvalgets område.

 

Regnskabsresultatet for 2017 viser samlet et mindreforbrug på udvalgets ramme på 7,856 mio. kr., der foreslås overført til 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Uddannelsesudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2017, Spar/Lån for 2017/2018.

Regnskabsresultat for 2017 inkl. Spar/lån:

 

 

 

 

 

Mio. kr.

Regnskab 2017

Korrigeret budget

Rest

+ = overskud

- = underskud

 

Spar/lån

+ = lån

- = spar

 

Afvigelse

 

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

16,886

24,742

7,856

-7,856

0

Drift i alt

16,886

24,742

7,856

-7,856

0

 

 

 

 

 

 

Total

16,886

24,742

7,856

-7,856

0

 

 

Regnskab 2017

Serviceudgifter, et mindreforbrug på 7,856 mio. kr. netto, som fordeler sig således på Uddannelsesudvalgets områder:

-Bülows Kaserne, huslejeindtægter og kompensation, i alt 3,861   mio. kr.

-Uddannelsesudvalgets aktiviteter, 3,028 mio. kr.

-UngFredericia og UU, 0,108 mio. kr.

-Videnparken, 0,859 mio. kr.

Spar/lån

Det indstilles, at der overføres 7,856 mio. kr. vedr. serviceudgifterne.

Beløbet er disponeret således:

 

- Bülows Kaserne, huslejeindtægter og kompensation, i alt 3,861 mio. kr., der er øremærket til at fremme Fredericia til en attraktiv uddannelsesby og skabe midlertidige aktiviteter på Bülows Kaserne.

 

-Uddannelsesudvalgets aktiviteter/puljer, 3,028 mio. kr. Puljerne overføres til at videreføre aktiviteter, der er igangsat i 2017, herunder tidsforskydning af regninger. 

 

-UngFredericia, lån på 0,321 mio. kr., der skyldes en organisationsændring fra 2016. I forbindelse med regnskabsafslutningen overføres 0,086 mio. kr. fra Børn og Unge der nedbringer lånet til 0,235 mio. kr. Herudover overføres 0,199 mio. kr. vedrørende projekt iværksætteri på grund af tidsforskydning af projektet.

 

-UU Lillebælt, 0,230 mio. kr., der skyldes tidsforskydning ift. indtægter.

 

-Videnparken, 0,859 mio. kr., der er disponeret til vedligeholdelsesarbejder på bygningen. 

 

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Uddannelsesudvalget– spar-lån 2017” samt Uddannelsesudvalget – indberettet spar-lån 2017-2018.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” samt ”Regnskab 2017” og ”Spar/lån”.

Vurdering

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede midler på serviceudgifterne i helhold til bilag på sagen.

Der arbejdes fortsat på, hvordan spar/lån endeligt indarbejdes i budget 2018. 

 

Det vurderes, at udvalgets økonomi og spar/lån overholder kommunens principper for økonomistyring.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller,

  1. at regnskab 2017 tages til efterretning
  2. at Spar/lån videresendes til Økonomiudvalg og Byråd til endelig prioritering og beslutning

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 20-03-2018

Regnskab 2017 tages til efterretning og Spar/lån videresendes til Økonomiudvalg og Byråd til endelig prioritering og beslutning.

 

Fraværende: Inger Nielsen

Punkt 15 Eventuelt

Sagsresumé

Diverse orienteringer.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 20-03-2018

Taget til efterretning.

Feedback