Uddannelsesudvalget - 20-12-2017

Referat
Dato:
Onsdag, 20 december, 2017 - 17:00
Hent som fil:

Punkt 40 Godkendelse af dagsorden

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 20-12-2017

Godkendt.

Punkt 41 Vilkår for studerende i Fredericia Kommune

Sagsresumé

Pr. 1. juli 2017 giver nye regler mulighed for, at studerende og elever ved de videregående uddannelser under projektorienterede forløb, ulønnede praktikforløb og andre ulønnede studieophold kan modtage en erkendtlighed i form af en økonomisk påskønnelse på op til 3.000 kroner om måneden før skat.

 

Udvalget har, foranlediget af loven, ønsket en drøftelse af vilkår for studerende i Fredericia Kommune, samt et overblik over antallet af studerende.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Studerende i Fredericia Kommune

Hvert år er et stort antal studerende, som led i deres uddannelse, i praktik i Fredericia Kommune.

 

Antallet af studerende reguleres i høj grad af aftaler mellem kommunerne og Uddannelsesinstitutionerne, bl.a. gennem KKR.

 

De fleste studerende i Fredericia Kommune er i ulønnede praktikker, og modtager SU under deres praktikforløb. Nogle af de studerende er, jf. overenskomsterne på området, i lønnede praktikker, f.eks. er dele af de pædagogstuderendes praktik lønnet, ligesom journaliststuderende modtager løn under praktik.

 

Antallet af studerende i Fredericia Kommune*

 

Fredericia Kommune 2017

Antal studerende i ulønnet praktik

Professionsbachelorer

Lærer

26

 

Pædagog

43

 

Sygeplejerske

67

 

Adm. bachelor

2

 

Socialrådgiver

22

 

Fysio- og ergoterapeut

2

Universitetsuddannelser

Diverse på stabs- og fagafdelingsniveau

(Anslået) 10

* Antallene er behæftet med en vis usikkerhed, da de studerende pt. ikke indplaceres på en konsekvent måde i lønsystemet

 

Praktikforløbenes længde kan svinge meget, f.eks. er fysioterapeuters første praktik på ½ uge, mens sygeplejerskers sidste praktik varer 20 uger. Der er altså store udsving i varighed og mange forskellige starttidspunkter.

 

Udbetaling af erkendtlighed

De nye regler mulighed for, at studerende og elever ved de videregående uddannelser under projektorienterede forløb, ulønnede praktikforløb og andre ulønnede studieophold kan modtage en erkendtlighed i form af en økonomisk påskønnelse på op til 3.000 kroner om måneden før skat.

 

Der er følgende krav som skal opfyldes for at der kan udbetales en erkendtlighed:

 

·  at den pågældende ikke indgår som arbejdskraft under opholdet i en offentlig eller privat virksomhed,

·  at den pågældende selv – eventuelt i samarbejde med uddannelsesinstitutionen – fastlægger rammerne for opholdet,

·  at der ikke er en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et ansættelsesforhold, herunder ingen feriegodtgørelse,

·  at erkendtligheden ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst, som den pågældende i lighed med løn kan påregne at modtage,

·  at det er frivilligt for virksomheden, hvorvidt den vil give den pågældende en erkendtlighed, og

·  at beløbet ikke må være højere end svarende til op til 3.000 kr. om måneden.

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Kommune er hvert år praktiksted for et stort antal studerende. I 2017 var der f.eks. 67 sygeplejerskestuderende i praktik, og i 2018 stiger antallet til 75. Hvis alle sygeplejerskestuderende skulle modtage 3.000 kr. ville det for denne gruppe alene beløbe sig til 201.000 kroner for én måned.

 

Praktiklængderne er meget forskellige. F.eks. er sygeplejerskestuderende i praktik i løbet af uddannelsen i hhv. 3, 7, 10 og 20 uger. Derfor vil mulige udbetalinger svinge meget henover året.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller

 

At udvalget drøfter vilkår for studerende i Fredericia Kommune

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 20-12-2017

Drøftet.

Punkt 42 Orientering om den nye forberedede grunduddannelse

Sagsresumé

Stabschef Charlotte Walkusch giver en status på den forberedende grunduddannelse på mødet.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 20-12-2017

Taget til efterretning.

Punkt 43 Orientering om samarbejdet med Fredericia Produktionsskole

Sagsresumé

Næstformand Inger Nielsen og stabschef Charlotte Walkusch orienterer om udviklingen i samarbejdet med Fredericia Produktionsskole.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 20-12-2017

Taget til efterretning.

Punkt 44 Orientering om trepartsaftale

Sagsresumé

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har oktober 2017 indgået en trepartsaftale, som vedrører videre- og efteruddannelse af beskæftigede. Det er den tredje i rækken af trepartsaftaler, hvor de to tidligere aftaler berørte tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, samt praktikpladser og arbejdsmarkedsintegration.

 

Sagen skal orientere Uddannelsesudvalget om aftalens indhold og skabe overblik med hovedvægt på den nyeste aftale.

 

Sagsbeskrivelse:

De tre trepartsaftaler er; Trepartsaftale om voksen- og efteruddannelse (VEU) fra oktober 2017 (TREPART III), Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser fra august 2016 (TREPART II), samt Trepartsaftale om Arbejdsmarkedsintegration fra marts 2016 (TREPART I).

 

Hovedpunkterne i aftalerne er bl.a. praktikpladser til de erhvervsrettede uddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), enkeltfagsundervisning på grundskoleniveau (AVU og FVU) og gymnasialt niveau (HF) og ordblindeundervisning, samt flygtningeindsats på arbejdsmarkedsområdet.

 

Herunder opridses nogle af aftalernes elementer, specifikt med Uddannelsesudvalget og Fredericia kommune for øje. Ønskes der mere information, er der indsat et lidt mere uddybende resume, samt faktaark for hver af aftalerne i bilagene.

 

Trepartsaftale om voksen- og efteruddannelse (VEU) (Oktober 2017). TREPART III

Aftalen skal ruste medarbejdere til at følge med arbejdsmarkedets udvikling, holde Danmark konkurrencedygtigt og give Arbejdsgiverne adgang til kompetente medarbejdere.

 

Aftalen omhandler bl.a. sporskifte og forskellige muligheder for generel og erhvervsrettet opkvalificering af ufaglærte, samt faglærte. F.eks. fjernes deltagerbetaling på AMU-dansk og AMU-matematik, hvis det tages samtidig med et andet AMU-kursus. Samtidig udbygges kursuskataloget på den forberedende voksenundervisning (FVU) med FVU-digital og FVU-engelsk.

 

Ufaglærte og faglærte, der deltager i AMU-forløb, FVU-forløb eller ordblindeundervisning, kan fremadrettet få 100 % af den maksimale dagpengesats udbetalt, hvor det i dag er 80 %.

 

En praktikpladsbonus, som blev indført med TREPART II, sættes op til 25.000 kroner i 2018 fra 15.000 kroner i 2017. Den gælder, hvis man som virksomhed gør en yderligere indsats for at skabe praktikpladser, end man har gjort de forgangne tre år sammenlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Trepartsaftalen er i god overensstemmelse Fredericia Kommunes Uddannelsespolitik og samarbejdsaftale med LO og Business Fredericia.

 

Med Trepart III er følgende vedtaget;

 

Flere praktikpladser

·  En praktikpladsbonus (fra Trepart II), der skal være med til at sikre at der ansættes flere elever, sættes op til 25.000 kroner pr. helårspraktikplads.

 

Kompetenceudvikling og et højere uddannelsesniveau

·  En ny omstillingsfond gør det muligt for virksomhederne at søge dækning for lønudgifter og deltagerbetaling til efteruddannelse af medarbejdere i nedslidningstruede brancher – listen over brancher er ikke offentliggjort endnu.

·  Særlige AMU-forløb skal dels kan give erfarne, ufaglærte hjemmehjælpere mulighed for et fagligt løft med henblik på at blive SOSU-hjælpere, dels give erfarne SOSU-hjælpere, mulighed for at blive SOSU-assistenter.

·  En pulje for opsøgende arbejde skal gøre grundskolekurserne i bl.a. dansk og regning mere synlige for medarbejdere.

·  For at motivere til mere efteruddannelse bliver kompensationen for løntab sat op fra 80 % til 100 % af højeste dagpengesats.

·  Deltagerbetaling fjernes på AMU-dansk og AMU-matematik, hvis det tages samtidig med et andet AMU-kursus.

·  Der oprettes to forløb, FVU-engelsk og FVU-digital, som målrettes ansatte, der har behov for styrkede færdigheder inden for it og engelsk for at varetage sit job.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller

 

At udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 20-12-2017

Taget til efterretning.

Punkt 45 Eventuelt

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Feedback