Uddannelsesudvalget - 26-05-2020

Referat
Dato:
Tirsdag, 26 maj, 2020 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:
Referat publiceret:
Fredag, 29 maj, 2020 - 14:00

Punkt 22 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26-05-2020

Godkendt.

Punkt 23 Orientering fra FUR

Sagsresumé

 

Poul Erik Madsen, formand for Fredericia Uddannelsesråd (FUR) giver en orientering om den nyeste status på Fredericias uddannelsers håndtering af undervisning mv. i forbindelse med COVID-19.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 24 Status på EUD Strategi

Sagsresumé

 

Den nationale strategi om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse har sat fire nationale mål.  Uddannelsesudvalget har udarbejdet strategien ”Flere unge faglærte”, hvor der er sat lokale målsætninger både for rekruttering til og fastholdelse på erhvervsuddannelserne. Denne status giver overblik over strategiens mål, og en status på Fredericia Kommunes og erhvervsuddannelsernes arbejde med de konkrete indsatser. 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Mål 1: Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse

Det lokale mål er, at andelen af unge under 30 år, der vælger en erhvervsuddannelse, skal stige til 27% i 2020 og 30% i 2023. Her er den lokale målsætning, at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal op på mindst 20% i 2020, og stige til mindst 25% i 2023.

 

STATUS: I marts 2019 gik 30% af 1. prioritetsansøgningerne fra grundskoler i Fredericia til erhvervsuddannelserne. Det er en lille stigning i forhold til sidste år, men 1. prioritetsansøgninger fra de lokale grundskoler til erhvervsuddannelserne har ligget stabilt på omkring 30% siden 2016. Ligeledes er der flere elever fra grundskoler i Fredericia, som søger en erhvervsuddannelse som 1. prioritet, sammenlignet med på landsplan (20% i 2019). Afsenderinstitutionerne i Fredericia når allerede i 2019 den nationale målsætning og den lokale målsætning for henholdsvis 2025 og 2023. 

 

Mål 2: Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse

I Fredericia er målet, at andelen af elever, der fuldfører en erhvervsuddannelse, stiger til mindst 65% i 2020 og mindst 70% i 2023.

 

STATUS: Målsætning 2 er ikke opdateret siden 2016 på databanken. Derfor kan UU Fredericia supplere med tendenser om lokale unges afbrud og frafald.

UU Fredericia har den 9. april 2019 lavet en status over afbrud fra ungdomsuddannelser for afgangselever i 2016, 2017 og 2018. Det er vigtigt at være opmærksom på, at elever kan have flere afbrud.

 • Ungdomsårgang 2016:  126 afbrud fra ungdomsuddannelserne i det første år (august 2016-2017), fordelt på 122 elever. Heraf var 63 (50%) afbrud fra erhvervsuddannelserne.
 • Ungdomsårgang 2017: 144 afbrud fra ungdomsuddannelserne i det første år (august 2017-2018), fordelt på 136 elever.  Heraf var 83 afbrud (57%) fra erhvervsuddannelserne.
 •  Ungdomsårgang 2018:  130 afbrud fra ungdomsuddannelserne i det første år (august 2018-2019), fordelt på 118 elever. Heraf var 67 afbrud (56%) fra erhvervsuddannelserne.

 

Der skal således sættes gang i konkrete initiativer, som styrker alle elevers trivsel såvel som tilfredshed med deres erhvervsuddannelse, så Fredericia i 2020 ligger på landsgennemsnittet, og i 2025 ligger over landsgennemsnittet på disse parametre.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

 

Politik og Kommunikation indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at udvalget drøfter konkrete indsatser.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26-05-2020

Sagen blev drøftet og orienteringen taget til efterretning.

Punkt 25 Aktiviteter under Studieby Fredericia

Sagsresumé

 

Et attraktivt og levende uddannelses- og ungemiljø har til formål at fremme unges trivsel på tværs af uddannelserne og føre til øget fastholdelse af nuværende elever og studerende samt øge tiltrækning til uddannelser i Fredericia.

Studieby Fredericia er en samlebetegnelse for initiativer med det formål at forbedre uddannelses- og ungemiljøet for elever og studerende på tværs af 10’ende årgang, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i Fredericia Kommune. Initiativerne omfatter aktiviteter på tværs af uddannelserne (Studieforum og Studiestartsevent), uddeling af fysiske materialer (Studieby muleposer) og informationskanaler (Hjemmeside og Instagram) m.v.

Uddannelsesudvalget orienteres om arbejdet med at sikre et attraktivt uddannelsesmiljø i Fredericia.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Studieforum

I efteråret 2016 blev Uddannelsesudvalget præsenteret for en undersøgelse om uddannelses- og ungemiljøet som viste, at de unge efterspurgte forskelligartede tiltag, som kunne gøre det mere attraktivt at være ung under uddannelse i Fredericia. Ét af ønskerne var etableringen af et høringsorgan, hvor unge repræsentanter fra 10. klasse, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser kunne mødes og drøfte udvalgte temaer i relation til uddannelses- og ungemiljøet i Fredericia Kommune.

Den 21. november 2018 blev Studieforum etableret med unge fra 10’ende, Social- og Sundhedsskolen, HTX EUC Lillebælt, IBC Fredericia, Fredericia Gymnasium og Fredericia Maskinmesterskole. Facebookgruppen Studieby Fredericia – Studieforum blev oprettet for medlemmer af Studieforum.

Den 6. februar 2019 blev det andet møde i Studieforum afholdt som en todelt workshop med temaerne ’Aktiviteter på tværs af uddannelserne’ og ’Rammerne omkring en god studieby’. På møderne kom er der følgende forslag til forbedringer af uddannelsesmiljøet i Fredericia:

 • Flere årlige fællesarrangementer på tværs af uddannelsesstederne – sociale så vel som faglige (evt. sportsturneringer, aktivitetsdage, oplæg om uddannelser, m.m.)
 • Et fælles mødested
 • Tydelighed om studierabatter
 • Ønske om flere studiejobs
 • Ønske om at skabe et campusmiljø, hvor studieboliger og uddannelsesinstitutioner er samlet
 • Offentlig transport – flere busafgange til bestemte uddannelsessteder
 • Bedre kommunikation om initiativer og promovering af #StudiebyFredericia
 • Større inddragelse af de unge i arbejdet med Studieby Fredericia – eksempelvis i arbejdet med hjemmeside og instagram
 • Mulighed for at afsætte en central pulje til tværgående aktiviteter

 

Studieforum skulle have mødtes den 18. marts 2020, men mødet blev aflyst pga. COVID-19. Omdrejningspunktet for mødet var planlægning af Studiestartsevent 2020. På nuværende tidspunkt består Studieforum af 10 elever og studerende fra hhv. Fredericia Gymnasium, IBC og Fredericia Maskinmesterskole. Heraf stopper fire medlemmer efter sommerferien, da de færdiggør deres ungdomsuddannelse. Der rekrutteres nye medlemmer fra 10. klasse, SOSU og EUC Lillebælt.

 

Studiestartsevents og andre aktiviteter

Den 17. august 2018 blev det første studiestartsevent ’Picnic på Kastellet’ afholdt i Kastellet. Der blev gjort en række erfaringer, som blev implementeret i forbindelse med afholdelsen af det efterfølgende studiestartsevent den 16. september 2019, hvor især et tydeligere fokus på målgruppen, mere eksklusivitet i antal kunstnere og valg af spillested (Tøjhuset) samt inddragelsen af Studieforum i planlægningen (bl.a. udvælgelse af kunstnere, markedsføring på uddannelsesstederne, planlægning af program og aktiviteter til eventet) gjorde arrangementet til en udpræget succes.

Studiestartsevent 2020 afholdes igen i samarbejde med Tøjhuset og Ungdommens Hus, som er værter for eventet og stiller med frivillige. Som følge af evalueringen af sidste års event lægges der op til afholdelsen af to separate studiestartsevents: Ét for 10’ende årgang og ungdomsuddannelserne og ét for de videregående uddannelser. Dette på baggrund af, at aldersgrupperne synes for forskellige at samle til et fælles event.

 

Tøjhuset er reserveret til studiestartseventet for 10’ende årgang og ungdomsuddannelserne lørdag den 19. september 2020. Tøjhuset har en max kapacitet på ca. 400 personer. I modsætning til sidste år vil der i år blive taget et mindre beløb for billetterne, ligesom hvert uddannelsessted får tildelt et specifikt antal billetter. Dette vil sikre større forpligtelse til at møde op og bredere deltagelse til eventet. Medlemmer af planlægningsgruppen fra Studieforum vil stå for markedsføring af eventet og salg af billetter på deres uddannelsessteder. Ligesom sidste år uddeles der frivilligbeviser til alle unge, der er involveret i planlægningen af eventet.

 

Der er endnu ikke taget kontakt til studerende fra de videregående uddannelser om deres ønsker til et studiestartsarrangement. På baggrund af evalueringen fra sidste års event lægges der op til et mere uformelt og uforpligtende arrangement – eksempelvis på en hverdag med live musik, brætspil, quizzer og lign. i hyggelige omgivelser.

 

Foruden studiestartsevents har Studieforum planlagt og afholdt en velbesøgt fredagscafé i Ungdommens Hus den 8. november 2019 for elever og studerende i Fredericia. Studieforum har tidligere udtrykt ønske om flere af denne type sociale og/eller faglige arrangementer på tværs af uddannelserne.

 

Informationskanaler

Den 12. juni 2019 gik hjemmesiden www.StudiebyFredericia.dk i luften. Hjemmesiden er en side for unge, der overvejer at tage en uddannelse eller allerede er i gang med at tage en uddannelse i Fredericia Kommune. Her samles relevant information om uddannelsesmuligheder efter folkeskolen og inspiration til det gode studieliv (bl.a. overblik over studierabatter, guides til studieboliger og -jobs, gode caféer, koncertsteder, mv.).

Hjemmesiden er struktureret efter fire overordnede undersider: Uddannelser, Karriere, Studieliv og MakerSpace. Karriere-undersiden er den nyeste tilføjelse og skal være med til at give de unge et overblik over mulige jobs i Fredericia og Trekantområdet efter endt uddannelse. Første fokusområde har været at synliggøre karriereveje indenfor transport og logistik. Der arbejdes herudover på andre tilføjelser til hjemmesiden, og efter sommerferien vil hjemmesiden også blive udvidet med undersider til både UU Fredericia og 10’ende.

 

Den 21. februar 2020 blev Instagramprofilen Studieby.Fredericia oprettet og hashtagget #studiebyfredericia taget i brug. Profilen er lavet for bedre at kunne ramme målgruppen med korte og aktuelle opdateringer om sociale og faglige aktiviteter, uddannelsesmuligheder og andre initiativer i regi af Studieby Fredericia. Der vil også blive afholdt konkurrencer om eksempelvis koncertbilletter.

 

Medlemmer af Studieforum vil aktivt blive brugt til ’Take Over’ af profilen ved relevante arrangementer. I forbindelse med Åbent Hus på Fredericia Maskinmesterskole den 7. marts 2020 blev tre elever fra Fredericia Gymnasium engageret til at uploade billeder og videoindhold til Instagramprofilen. Opslagene blev set af mellem 50 – 150 personer og fik flere nye følgere til profilen. Profilen har på nuværende tidspunkt 58 følgere.

 

Muleposer til nye elever og studerende

Siden sommeren 2018 har nye studerende på de videregående uddannelser i Fredericia modtaget en velkomstpakke. Der er blevet udleveret ca. 150-200 stk. muleposer pr. skoleår primært til nyopstartede maskinmesterstuderende og Trainee-lærere. Efter en evaluering af muleposerne er indholdet blevet revideret, så den samlede velkomstpakke nu omfatter:

 • Mulepose m. Studieby Fredericia logo
 • Voucher m. rabatkuponer til forskellige aktiviteter i FIC
 • Folder m. information om Studieby Fredericia
 • Flyer m. information om Bülows MakerSpace
 • Power Bank m. Studieby Fredericia logo
 • Bolcher

 

Stykprisen pr. mulepose er ca. 80 kr. For bedre at ramme målgruppen for initiativer under Studieby Fredericia foreslås det at udvide uddelingen af muleposer til også at gælde nyopstartede elever på ungdomsuddannelserne samt politiskoleelever. Tabel 1 viser uddannelsesstedernes egne bud på, hvor mange nyopstartede elever/studerende de forventer pr. skoleår (august – august).

 

Tabel 1: Nyopstartede elever og studerende i Fredericia Kommune (pr. skoleår)

 

ANTAL

OPSTART

I ALT

Politiskole

250

 

250 pr. år

Fredericia Gymnasium + HF

335

1 gang om året

335 pr. år

IBC Fredericia HHX

173

1 gang om året

173 pr. år

IBC HF og VUC

56

1 gang om året

56 pr. år

IBC Grundforløb

125

2 gange om året

250 pr. år

EUC Lillebælt HTX og EUX

105

1 gang om året

105 pr. år

EUC Lillebælt Grundforløb 1 + EUX

125

2 gange om året

250 pr. år

Social og Sundhedsskolen grundforløb

80

2 gange om året

160 pr. år

Fredericia Maskinmesterskole

130

2 gange om året

260 pr. år

Traineelærer

30

1 gang om året

30 pr. år

Musicalakademiet

10

1 gang om året

10 pr. år

Muleposer i alt pr. skoleår

1879

 

Hvis samtlige uddannelsessteder ønsker muleposer til deres elever/studerende skal der pakkes og udleveres 1879 muleposer pr. skoleår. FGU Trekanten vil blive engageret til at pakke og aflevere muleposer til uddannelsesstederne to gange om året op til skoleopstart. Dette muliggør at kunne tilføje aktuelt indhold til muleposerne.

Økonomiske konsekvenser

 • Studieby muleposer (2-årig periode)  300.000 kr.
 • Studiestartsevents    200.000 kr.
 • Pulje til øvrige sociale/faglige aktiviteter  50.000 kr.

I alt 550.000 kr.

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

 

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget:

-          Tager orienteringen til efterretning.

-          Afsætter i alt 550.000 kr. til initiativer under Studieby Fredericia.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26-05-2020

Orienteringen blev taget til efterretning og afsat 550.000 kr. til aktiviteter under Studieby Fredericia.

Punkt 26 Nyt tilbud i 10'ende

Sagsresumé

GDer er behov for at tilrettelægge et nyt 10.klassestilbud til en gruppe elever, som til og med 9.klasse har gået i et specialiseret eller inkluderet skoletilbud. Frederiksodde Skole, PPR, UU Fredericia og 10´ende har sammen udviklet et nyt tilbud, der kan udgøre en træningsbane på 10’ende for denne gruppe af elever.

 

Sagsbeskrivelse:

Der er en gruppe elever, som enten har gået på Frederiksodde Skole, været inkluderet i folkeskolen eller kommer fra en efterskole eller specialefterskole, som vil drage nytte af et 10.klasses skoleår under tilpassede vilkår.

Der er i et tæt samarbejde mellem Frederiksodde Skole, PPR, UU, 10’ende og medarbejderne fra hver af disse enheder skabt en tværgående indsats, man i første omgang kalder ’Broen’.

’10.Broen’ skal være en klasse på 10’ende, som er en målrettet træningsbane for visiterede elever fra inklusionstilbud i grundskolerne, specialskoler og specialefterskoler. Målgruppen er elever, som har et kognitivt niveau, som giver dem mulighed for at fortsætte i en ordinær ungdomsuddannelse efter det 10. skoleår.

Gennem dialog og forventningsafstemning mellem enhederne og den enkelte elev, skal der ske en visitation til ’Broen’, så der skabes en homogen klasse, hvor struktur og tryghed er omdrejningspunktet. Klassen kan maksimalt rumme 10 elever.

Samarbejdet om den tværgående indsats, ’10.Broen’, er sket på baggrund af en inddragende proces med ledelse og medarbejdere både på 10’ende og UU.

Forældre til unge i specialtilbud har efterspurgt en anden træningsbane for den unge inden valg af ungdomsuddannelse endeligt sker efter 10.klasse. Derfor ligger initiativet i naturlig forlængelse af, hvad både forældre og skolebestyrelse på Frederiksodde mener er et behov for en gruppe af unge, som er klar på den sidste del af deres udvikling og grunduddannelse inden valg af ungdomsuddannelse skal træffes.

Der skal arbejdes videre med at udfolde det tætte samarbejd med de ungdomsuddannelser, der har særlige tilbud til unge i denne målgruppe, så vi sikrer at så mange som muligt for mulighed for at age en ungdomsuddannelse.

 

Notatet er vedhæftet sagen.

Økonomiske konsekvenser

Initiativet sker indenfor eksisterende budget.

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Børn og Unge og Uddannelse indstiller, at Børne- og Skoleudvalget og Uddannelsesudvalget godkender initiativet.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26-05-2020

Godkendt,

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-05-2020

Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget ønsker at navnet ”10.Broen” genovervejes.

Punkt 27 Orientering om søgning til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser 2020

Sagsresumé

 

De første tal på søgningen til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser er tilgængelige efter første ansøgningsrunde den 15. marts 2020. Tallene vil ændre sig henover foråret og sommeren, ligesom disse tal er et udtryk for søgningen fra alle kommuner og ikke kun Fredericia.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Ud fra søgetallene opgjort pr. 15. marts 2020 er der følgende tilslutning til de forskellige ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Fredericia Kommune. Særligt på GF2 vil der først senere danne sig et præcist overblik over, hvor mange der starter på grundforløb 2. Tallene vil som beskrevet ændrer sig i de kommende måneder, alt afhængig af afgangseksamenskarakterer, mulige efterskoleophold eller afbud til efterskoler, samt generel ændring i uddannelsesplaner hos den unge.

De nedenstående tal er derfor ikke identiske med UU Fredericias tal, som udelukkende vedrører Fredericia Kommunes borgere. Der er søgning til erhvervsuddannelser fra andre kommuner, særligt HTX, hvor fx omkring halvdelen af de unge, er borgere i Middelfart Kommune.

 

EUCL:
HTX 85

GF1 78 og med de ikke-uddannelsesparate 97

GF2 er der p.t. tilmeldt 22, hvor man regner med 140

 

IBC:
178 til HHX
32 til 10. PRO
55 til GF1
13 til GF2
32 HF2

 

SOSU:
GF1 EUD/EUX i Fredericia: 20

GF1 EUD/EUX skolen samlet: 136

Mht. GF2, så er det endnu så tidligt, at der ikke er kommet ret mange ansøgninger endnu – de kommer typiske først noget senere.

 

STX

Ud fra afgangselevernes søgning til STX pr. 15. marts 2020, er der fra både 9. klasse og 10. klasse 187, der har søgt STX i Fredericia Gymnasium. Dette tal har ikke ændret sig siden 15. marts 2020.

 

UCL Trainee-læreruddannelse

På læreruddannelsen UCL i Jelling er der kommet 78 1. prioritetsansøgere (mod 86 sidste år) og 92 2. -8. prioritetsansøgere.
Særskilt til trainee-læreruddannelsen er der pt. kommet 25 ansøgere, mens 36 har søgt stillingen som trainee-lærer i Fredericia Kommune. Disse tal er langt fra endelige, der vil ske en del ændringer, men en indikation på, at ansøgertallet er ganske lovende, set i forhold til så tidligt i søgeprocesserne.

Til orientering er der i Vejle Kommune besluttet at afsætte økonomi til 7-8 trainee-lærerstuderende, hvorfor en samlæsning med disse elever i Fredericia kunne blive et resultat.

UCL Automationsteknolog
7 ansøgere. Disse tal er langt fra endelige, der vil ske en del ændringer, men en indikation på, at ansøgertallet er ganske lovende, set i forhold til så tidligt i søgeprocesserne.

 

Fredericia Maskinmesterskole
Pt. 22 ansøgere. Disse tal er langt fra endelige, der vil ske en del ændringer.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

 

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26-05-2020

Orientering taget til efterretning.

Punkt 28 Udmøntning af budget 2020 - misbrug

Sagsresumé

På udvalgsmøderne i januar behandlede Uddannelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget et forslag til udmøntning af pulje til styrkelse af forebyggende misbrugsindsatser målrettet unge og deres pårørende på 1,4 mio. kr. fra budgetforliget for 2020.

 

Udvalgene skal i denne sag tage politisk stilling til en konkret udmøntning af restbeløbet på 650.000 kr. til yderligere forebyggende indsatser. Det forslås, at midlerne anvendes til en ekstra styrkelse af forebyggelsen ind i folkeskolerne og styrke samarbejdet om misbrugsindsatsen på tværs af ungdomsuddannelser, kommune og civilsamfundsaktører. Det foreslås blandt andet, at der nedsættes et netværk af en lang række aktører, som skal komme med forslag til politisk behandling.

 

Sagsbeskrivelse:

Baggrund

Byrådet investerede i budget 2020 5 mio. kr. til en varig styrkelse af Fredericia Kommunes misbrugsindsats. Dette skete på baggrund af Misbrugsanalysen, som viste et behov for en styrket forebyggende indsats mod misbrug, og samtidigt et behov for at sikre økonomien, så Fredericia Kommunes behandlingsindsats også fremover lever op til nationale sundhedsfaglige og lovgivningsmæssige krav. Udvalgene besluttede, at prioritere de 5 mio. kr.  til to hovedformål:

 

 1. Stabilisering af driften af behandlingsindsatsen- Her blev afsat 3,6 mio. kr. til at stabilisere driften af behandlingsindsatsen til såvel den sociale indsats og den sundhedsfaglige medicinske behandling. Der igangsættes samtidigt et arbejde, der skal optimere driften af kommunens tilbud på misbrugsbehandlingsområdet, herunder med særlig fokus på organisering og fysisk placering. Dette foreligges Social- og Beskæftigelsesudvalget til beslutning på udvalgsmødet i august.

 

 1. Styrkelse af det forebyggende arbejde og indsatser for pårørende. Her blev afsat 1,4 mio. kr., hvoraf 750.000 blev allokeret til en udvidelse af indsatsen i U-turn. I praksis betyder dette at man har kunne ansætte 1 ½ årsværk, så der samlet er 3 fulde årsværk. Dette for at kunne udvide behandlingsindsatsen fra målgruppen 15 til 18 år, så alle unge fremadrettet er omfattet uden nedre og aldersgrænse og op til 25 år. Der er således 650.000 kr. i rest til udmøntning.

 

U-turn er et tilbud i Fredericia Kommune, der arbejder for at forebygge misbrug blandt unge i Fredericia og indsatsen varetages af medarbejdere i Familie og Børnesundhed. U-turn er en gennemtestet model for misbrugsforebyggelse og -behandling, som leverer indsatser på tværs af hele kommunen og eksterne samarbejdspartnere som f.eks. ungdomsuddannelserne. Investeringen i den forebyggende misbrugsindsats med 750.000 kr. fordobler U-turn´s budget og udgør dermed en betydelig udvidelse af forebyggende aktiviteter målrettet unge i grundskolen og ungdomsuddannelserne samt støtten til pårørende.

 

En nærmere beskrivelse fremgår af dagsordenspunkterne fra udvalgsmøderne i januar 2020.  

 

Den videre udmøntning

I denne sag skal der tages politisk stilling til udmøntning af de resterende 650.000 kr.

 

Det har været et politisk ønske at inddrage en række eksterne aktører i arbejdet med den videre udmøntning af midlerne til misbrugeforebyggelse. Der har været afholdt dialogmøder med Ungdomsuddannelserne og Fredericia Uddannelsesråd, hvor der er givet input til en målrettet misbrugsindsats på ungdomsuddannelserne.

 

Der har yderligere været afholdt en række møder på tværs af koncernområderne i Fredericia Kommune og med deltagelse af politiet samt et indledende møde med en række aktører for at afklare, om der er interesse for en tværgående alliance, herunder også privat praktiserende læger og apotek.

 

Som følge af denne dialog foreslås midlerne udmøntet i en samlet pakke med følgende fokusområder:

1. Forebyggelsesindsatsen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

2. Indsatser for pårørende.

3. Øget tilgængelighed af information om misbrug.

4. Dannelse af en tværgående alliance (læger, politi, SSP, restauratører, cafeejere, Udsatterådet, uddannelsesinstitutionerne, apotekerne, frivillige foreninger mv.)

 

Forebyggelsesindsatsen i folkeskolen og ungdomsuddannelserne samt indsatser for pårørende

Det foreslås, at fokusområde nr. 1 og nr. 2 håndteres via en yderligere styrkelse af U-turn.

 

Gennem dialogen med ungdomsuddannelserne og FUR er der udarbejdet et forslag til en yderligere styrkelse af den forebyggende misbrugsindsats. Se vedhæftede bilag 1 for en detaljeret beskrivelse.

 

Det samlede forslag til nye indsatser under U-turn vil koste 550.000 kr. årligt.

 

Øget tilgængelighed af information om misbrug

Det foreslås, at fokusområde nr. 3 håndteres via en lang række indsatser. U-turn spiller en stor rolle i formidlingen af tilbud til de unge, deres pårørende og uddannelsesinstitutionerne. Samtidigt vil Rusmiddelcenteret styrke deres indsats.

Fredericia Kommunes hjemmeside skal tydeligt henvise til relevante hjemmesider og informere om tilbud, og dermed øge tilgængeligheden af information om misbrug, den forebyggende indsats og behandling.

 

Derudover igangsættes en kampagne målrettet unge og deres pårørende på de sociale medier, hvor de unge inddrages i tilrettelæggelsen og budskaberne i kampagnen

 

Dannelse af en tværgående alliance

Fokusområde nr. 4 om dannelse af en tværgående alliance er i sin spæde vorden. Der har været afholdt et indledende møde med en lang række eksterne og kommunale interessenter. På den baggrund foreslås det, at der nedsættes et handlingsnetværk i regi af Udsattestrategien. Handlingsnetværket tildeles en ramme på 100.000 kr., som handlingsnetværket kan formulere konkrete handlingsforslag til misbrugsforebyggelse, som skal godkendes i de politiske udvalg.
 

En lang række af de forslag, som fremkom på det indledende afsøgende møde, er imødekommet med forslaget til indsatser under U-turn. Forslagene er vedlagt som bilag 2.

 

Det foreslås, at udvalgene formelt nedsætter handlingsnetværket med følgende opgave:

 1. Udarbejdelse af forslag til fælles en rusmiddelpolitik – på tværs af grundskole, ungdomsuddannelserne og natteliv, som skal udgøre en fælles ramme for samarbejdet om den forebyggende misbrugsindsats
 2. Udkast til kampagne på sociale medier – gerne med brug af lokale unge ambassadører. Dette kan med fordel times med offentliggørelsen af en fælles ramme for rusmiddelpolitik.
 3. Fælles information og viden om, hvor man kan gå hen med sin viden om handel med rusmidler.

 

Formandskaberne inviteres til det første møde i handlingsnetværket. Netværket melder tilbage til udvalgene ultimo 2020 med konkrete forslag på ovenstående opgaver.

 

Et sekundært formål med handlingsnetværket er, at aktørerne øger kendskabet til hinanden på tværs. Vi kan allerede nu se, at alle er meget optaget af denne problemstilling og hvordan vi kan hjælpe hinanden.

 

Derudover foreslås det, at civilsamfundsaktører kan søge ind på den samme pulje med forslag til forebyggende aktiviteter.

 

Denne sag behandles samtidigt i Sundhedsudvalget, Uddannelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget,

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

 At udvalgene indstiller til Økonomiudvalget at:

 1. Der frigives yderligere 550.000 kr. til U-turn årligt og varigt.
 2. Der nedsættes et handlingsnetværk med de to beskrevne opgaver og et rammebudget på 100.000 kr. som efterfølgende frigives ved politisk behandling af de konkrete forslag.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-05-2020

Godkendt.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Anbefales.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26-05-2020

Godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-05-2020

Begge indstillingspunkter indstilles til godkendelse.

Punkt 29 Årsberetning 2019 - Musicalakademiet, Den Danske Scenekunstskole

Sagsresumé

 

Den Danske Scenekunstskole (DDSKS) har udgivet årsberetning for 2019 skrevet af uddannelsesleder, Thomas Agerholms. Beretningen indeholder en beskrivelse af uddannelsens placering og udvikling i Fredericia, og er vedhæftet som bilag.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Musicalakademiet (Den Danske Scenekunstskole, herefter DDSKS) har igen i år haft et godt samarbejde med Fredericia Teater vedrørende scenetjenester. Der har været fire studerende i praktik på repremieren af "Klokkeren fra Notre Dame", og der har været to studerende i praktik på Det Ny Teater i København som medvirkede i forestillingen "Spillemand på en Tagryg". Alle studerende på 3. årgang har dermed været i praktik i 2019, og alle praktikker er afsluttet med positive evalueringer.

 

Optaget i 2019 blev på otte studerende ud af 112 ansøgere, hvilket var en lille tilbagegang i forhold til 2018.

 

Alle fastansatte undervisere på DDSKS er ansat i en ny stillingsstruktur, der giver et godt underviserfakultet tilknyttet musicaluddannelsen i Fredericia. De fleste faste undervisere er ansat på lave ansættelsesgrader, hvilket betyder, at otte undervisere samlet dækker ca. 3 årsværk. Derudover er der på uddannelsen en god kerne af fasttilknyttede undervisere.

 

Der er fortsat en høj grad af internationalisering, og det ses blandt andet i den udvekslingsaftale med Baldwin Wallace Musical Theatre Programme (USA). Der var i foråret 2019 en studerende i 3 måneders udveksling. Man fortsætter i 2020 med en samarbejde om at få studerende til Fredericia.

 

I 2019 har DDSKS åbnet dørene for offentligheden ved mange lejligheder (se bilag), og de offentlige arrangementer tegner sig for oftere at være gratis end mod betaling og billetkøb. Der er også etableret et brobygningsforløb med tre dages praktik på Musicalakademiet.

 

Thomas Agerholm fratræder som uddannelsesleder med udgangen af februar 2020, da kontrakten med DDSKS udløber.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

 

Ingen.

Indstillinger

 

Politik og Kommunikation indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26-05-2020

Taget til efterretning.

Punkt 30 1. budgetopfølgning 2020 for Uddannelsesudvalget

Sagsresumé

Ved 1. budgetopfølgning for 2020 er der en forventning om et samlet merforbrug på 0,620 mio. kr. i forhold til udvalgets andel af servicerammen, hvilket primært skyldes udgifter til DM i Skills, som først afholdes i 2021, men hvor størstedelen af udgifterne falder i 2020. 

 

Budgettet til overførselsudgifter samt anlægsbudgettet forventes overholdt.

 

Det indstilles til udvalget, at der overføres 0,300 mio. kr. til Økonomiudvalget vedr. nedlæggelse af en stilling hos Videnparken jf. Mulighedskataloget, samt at der modtages 0,320 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget vedr. reguleringen på 10. klasse.

 

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger stabschefen økonomien for området.

 

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

 

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis stabsområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

 

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af service- og anlægsrammen samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning. Eventuelle afvigelser er et udtryk for enten et pres eller luft på rammen.

Tabel 1

Mio. kr.

Ramme

Forventet regnskab

Serviceudgifter

22,282

22,902

COVID-19

 

0,000

Bruttoanlægsudgifter

*

0,907

* Anlægsloftet for 2020 er jævnfør aftale mellem KL og regeringen ophævet

 

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning.

 

Tabel 2

Mio. kr.

Vedtaget budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Uddannelsesudvalget

32,146

24,944

25,564

Serviceudgifter

29,484

22,282

22,902

COVID-19

 

 

0,000

Overførselsudgifter

2,662

2,662

2,662

Anlæg

0

0,907

0,907

 

Forskellen på vedtaget og korrigeret budget på serviceudgifterne udgør ved 1. budgetopfølgning -7,202 mio. kr. Dette er et vedrører hhv. udmøntning af puljer på administrationen fra Budget 2020 på -0,093 mio. kr., omorganiseringen af fritidsområdet til Børne- og Skoleudvalget jf. Budget 2020 på -7,328 mio. kr. samt frigivet spar/lån fra 2019 på 0,219 mio. kr.

 

Det indstilles til udvalget, at der overføres 0,300 mio. kr. fra Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalget vedr. nedlæggelse af en stilling på Videnparken jf. mulighedskataloget fra Budget 2020.

 

Det indstilles til udvalget, at der overføres 0,320 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til Uddannelsesudvalget vedr. regulering på 10. klasse. Reguleringen følger den gældende budgetmodel på 10. og skoleområdet generelt. Reguleringen vedrører følgende:

 

 • Enkeltintegrerede: 0,192 mio. kr.
 • Dansk Som Andetsprog: 0,128 mio. kr.

 

Den samlede effekt af de indstillede overførsler er 0,020 mio. kr. på udvalgets budget.

 

På anlæg er forskellen på vedtaget og korrigeret budget skyldes, at budgettet er korrigeret med spar/lån fra 2019 og nye anlægsmidler vedrørende udvendig bygningsvedligeholdelse på Videnparken vedtaget af Byrådet i forbindelse med fremrykning af anlæg.

Vurdering

SERVICEUDGIFTER

Koncernområderne har ved 1. budgetopfølgning forventet merforbrug på 0,620 mio. kr. Det forventede merforbrug kan specificeres som følger: 

 • DM i Skills: Der blev med Budget 2020 afsat midler til afholdelse af DM i Skills i budgetår 2021, men størstedelen af udgifterne forfalder i 2020. Det vurderes, at budgettet balancerer, når de to år ses under ét. Stabs- og koncernområderne holder løbende øje med de præcise udgifter og vil orientere udvalget ved en senere budgetopfølgning med henblik på at lave en teknisk tilretning af budgetterne årene imellem

 

 

OVERFØRSELSUDGIFTER

Helt overordnet forventes det, at udvalgets budget til overførselsudgifter overholdes.

 

ANLÆG

Anlægsprogrammet er justeret i overensstemmelse med Byrådets beslutning om fremrykning af anlæg. Helt overordnet forventes det, at udvalgets anlægsbudget overholdes. Der vil være stort fokus på at realisere det nye anlægsprogram.

 

COVID-19

Byrådet vedtog på mødet den 27. april 2020 en række principper for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke undgås.

 

Konsekvenserne af COVID-19 følges nøje og omfanget afhænger bl.a. af perioden for skærpede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og omfanget af retningslinjerne.

 

Der er forventning om, at KL og regeringen forhandler en kompensation til kommunerne for merudgifter, som er afledt af COVID-19. Vilkårene for en eventuel kompensation kender ikke endnu, men afventer forhandlinger. Fredericia Kommune registrerer udgifter, som er relateret til håndtering af COVID-19 særskilt, så det vil blive muligt at følge op på udgifterne.

 

Det har på nuværende tidspunkt ikke være muligt at lave konkrete beregninger på udvalgets område. Forvaltningen følger udviklingen nøje og vil frem mod 2. budgetopfølgning estimere effekterne af krisen.

 

 

Indstillinger

Økonomi og Personale, Politik og Kommunikation og Teknik og Miljø indstiller:

 1. At 1. budgetopfølgning godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26-05-2020

Godkendt.

Punkt 31 Orientering (Lukket)