Slå adgang med tegn til/fra

Erhvervsaffald

Her kan du læse om, hvordan du håndterer og sorterer affaldet fra din virksomhed, og hvor du kan aflevere affaldet.

Som virksomhed i Fredericia Kommune har du ansvaret for, at dit erhvervsaffald bliver sorteret og håndteret rigtigt - det gælder både affald til genbrug, genanvendelse, forbrænding og deponi samt affald til særlig behandling.

 

Affaldsklippekortet er ophørt

På grund af nye krav fra NETS kan betalingsautomaterne på genbrugspladserne i Fredericia Kommune ikke kan bruges fra den 1. januar 2020. Virksomhedernes adgang og betaling til genbrugspladserne vil i stedet fremover ske via en SMS-ordning, som igangsættes snarligt.

Din virksomhed skal fortsat betale, hver gang virksomheden afleverer affald på genbrugspladsen, se nærmere under afsnittet om "Genbrugspladserne for erhverv".

Nærmere information omkring opstart og brug af SMS-ordningen vil fremgå af hjemmesiden.

Genanvendelse og genbrug

Som virksomhed skal du sikre, at din virksomheds affald bliver sorteret, og du får sendt alt genbrugeligt og genanvendeligt affald til genbrug og genanvendelse.

Alle virksomheder kan mod betaling benytte genbrugspladserne. Som udgangspunkt er genbrugspladserne beregnet til mindre mængder affald.

Har virksomheden større mængder affald, kan den benytte en transportør eller en indsamler til at transportere affaldet til et godkendt behandlingsanlæg.

Virksomheden kan frit vælge blandt de godkendte transportører, indsamlere og modtageanlæg i det nationale Affaldsregister.

Det nationale Affaldsregister

Se mere om Affaldsregisteret

Genbrugspladserne for erhverv

Din virksomhed kan mod betaling aflevere affald, der svarer til affald fra private husholdninger på genbrugspladserne på Bundgårdsvej 2, Industrivej 28 og Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia.

Åbningstider:

Genbrugspladserne på Bundgårdsvej 2 og Industrivej 28:

fra 1. april til og med 30. september:

 • mandag - fredag kl. 10-21
 • lørdag, søndag samt helligdage kl. 10-18

fra 1. oktober til 31. marts:

 • alle dage kl. 10-18

Lukket den 24., 25. og 31. december og 1. januar.

Grundlovsdag er der åbent mellem kl. 9 og 12.

Erhvervsgenbrugspladsen ved Fredericia Kommunes Deponi, Vejlbyvej 40, - bemærk kun åbent for erhverv

 • mandag - torsdag kl. 7-15
 • fredag kl. 7-14.30

Betaling og brug af genbrugspladsen

Din virksomhed skal betale hver gang, virksomheden afleverer affald på genbrugspladsen. Prisen afhænger af, om du afleverer genanvendeligt affald, byggeaffald eller farligt affald, eller blandinger af de tre slags affald. Det er billigst at aflevere rene læs med genanvendelige materialer og dyrest at aflevere blandede læs med farligt affald.

Vi modtager ikke kontanter.

Affaldsklippekortet ophører fra den 1. januar 2020. Som en midlertidig løsning indtil en ny SMS-ordning sættes i gang, bedes din virksomhed kontakte pladspersonalet ved hvert besøg på genbrugspladsen, og oplyse følgende: virksomhedens CVR nummer, virksomhedens navn og adresse, telefon, E-mail og kontaktperson, samt om du afleverer genanvendeligt affald, byggeaffald eller farligt affald. Du finder et skema til at udfylde med de ønskede oplysninger forud for dit besøg på genbrugspladsen, under Bilag nedenfor.

Under Bilag kan du finde "Information til erhverv om genbrugspladserne", hvor du kan se eksempler på, hvilke affaldstyper, som din virksomhed kan aflevere på genbrugspladsen som genanvendeligt affald, byggeaffald og farligt affald.

Affaldet skal du sortere og aflevere i de rette containere.

 • Affaldet må du bringe til genbrugspladserne i biler, som højst må veje 3500 kg plus en lovlig trailer.
 • Du må kun benytte klare plastsække til emballeret affald.
 • Hver virksomhed kan aflevere op til 200 kg farligt affald om året på genbrugspladsen. Farligt affald, som malingsrester, olie og kemikalier, skal du aflevere i tæt lukkede, egnede beholdere på højst 20 kg eller 20 liter og så vidt muligt i den originale emballage. Hvis emballagen ikke er original, skal det fremgå tydeligt af en etikette eller lignende, hvad emballagen indeholder.
 • Vi modtager ikke dagrenovation eller klinisk risikoaffald som kanyler, medicinrester og vævsaffald på genbrugspladserne.
 • Du kan købe sække til at emballere asbestholdige eternitplader på genbrugspladsen.
 • Du kan makulere mindre mængder af fortrolige papirer på genbrugspladsen på Bundgårdsvej 2. Henvend dig til pladspersonalet, som hjælper dig med at betjene makulatoren.
 • Elektronikaffald, som TV-skærme, brødristere, el-værktøj og så videre er omfattet af producentansvar 
 • Din virksomhed kan aflevere jord i en mindre mængde, der svarer til cirka 1 kubikmeter fra hvert anlægsarbejde. Jorden skal være ren. Har du større mængder af jord, skal du anmelde flytning af jorden til kommunen. Se mere om jord og jordflytning.

Hvis du i øvrigt er i tvivl, kontakt pladspersonalet eller Affald & Genbrug.

Bilag

Dagrenovation fra erhverv

Som virksomhed i Fredericia Kommune skal du være tilmeldt kommunens ordning for indsamling af dagrenovationslignende restaffald.

Med dagrenovationslignende affald mener vi affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger for eksempel affald fra jeres frokoststue.

Virksomheden skal råde over nok beholderkapacitet til at kunne opsamle virksomhedens dagrenovationslignende affald. Det er virksomheden selv, som skal anskaffe og vedligeholde beholderne efter anvisning fra kommunen.

Giv besked via AffaldOnline, om dagrenovation, bestilling af affaldsbeholdere, hvis din affaldsbeholder ikke er blevet tømt, eller hvis du har spørgsmål og ris eller ros.

Affald til forbrænding

Affald til forbrænding skal du aflevere til

Energnist I/S - Kolding (tidligere TAS I/S – Trekantområdets Affaldsselskab I/S)

Bronzevej 6

6000 Kolding

Telefon: 7632 5000

www.Energnist.dk

Affald til deponi

Her kan din virksomhed aflevere deponeringsegnet affald, det vil sige affald, som ikke kan genbruges, genanvendes eller forbrændes:

Fredericia Kommunes Deponi 

Vejlbyvej 40

7000 Fredericia

Telefon: 7210 5132.

Åbningstider på hverdage:

 • mandag - torsdag kl. 07.00-15.00
 • fredag kl. 07.00-14.30

Alt deponeringsegnet affald, som du afleverer til deponering på Fredericia Kommunes Deponi, skal du deklarere. Affaldsdeklarationen skal du udfylde og indsende elektronisk.

Deklarer din virksomheds deponeringsegnede affald

Under Bilag kan du se positivlisten over affaldstyper, som Fredericia Kommunes Deponi har godkendelse til at deponere. Affaldstyperne er angivet med EAK-koder, som refererer til Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Byggeaffald

Anmeldelse af byggeaffald

Hvis du er ved at rive ned eller renovere, skal du anmelde dit forventede bygge- og anlægsaffald til kommunen, inden du går i gang med arbejdet. Du skal kun anmelde, hvis der er mere end et ton affald, eller hvis arbejdet berører mere end ti kvadratmeter. Det gælder både for private og erhverv.

Er bygningen opført eller renoveret i perioden 1950-1977, skal du screene bygningen for PCB-holdigt materiale, når du anmelder bygge- og anlægsaffald. Hvis screeningen viser, at der er PCB i bygningen, skal du kortlægge og anmelde det PCB-holdige affald.

PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) er miljøskadeligt, og screeningen skal hjælpe til at hindre en fortsat spredning.

Anmeldelse af dit byggeaffald og screening for PCB-holdigt byggemateriale sker via den digitale selvbetjeningsportal Byg&Miljø. Du logger på og opretter en selvstændig aktivitet. Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald skal ske senest 14 dage før byggearbejdet påbegyndes.

Hvis du svarer "ja" til et eller flere af spørgsmålene i blankettens Screeningsskema for PCB, skal du som bygherre kortlægge affaldet.

Kortlægningen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Bygherrens navn og adresse.
 • Dato.
 • Bygherrens underskrift.
 • Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen.
 • Dato for kortlægningen.
 • Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.
 • Byggeår og eventuelle renoveringsår.
 • Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for materialeprøver.
 • Forekomsten og mængden af PCB-holdigt materiale.
 • Placering af PCB-holdigt materiale angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl.
 • Hvordan PCB-holdigt materiale gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.
 • Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt fjernet og håndteret.
 • De forventede affaldsmængder og -typer.
 • Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

 

Farlige bygningsmaterialer

Når du renoverer eller nedriver, skal du være særlig opmærksom på bygningsmaterialer, der indeholder miljøproblematiske stoffer for eksempel PCB, bly og asbest. Visse stoffer er i høje koncentrationer farligt eller miljøskadeligt affald, og du skal derfor håndtere det efter særlige regler.

Reparation, vedligeholdelse og fjernelse af materiale, der indeholder asbest, PCB og bly, skal ske i henhold til Arbejdstilsynets anvisning.

Screening/kortlægning af PCB

PCB-holdige materialer blev brugt i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977. De største mængder af PCB i byggematerialer findes i dag i elastiske fuger og i termoruder.

PCB-holdigt affald skal du altid sortere fra andet affald på byggepladsen og håndtere særskilt. Du må ikke genanvende det, men du skal som udgangspunkt sørge for at få det destrueret - alternativt deponeret.

Ved screening/kortlægning af PCB anbefaler vi, at du også vurderer eventuelle forekomster af blyholdigt materiale og asbest. Det giver dig et overblik over forekomsten af farlige og miljøskadelige stoffer og materialer i bygningen - og dermed et bedre overblik over nedrivningsopgavens omfang. Det anbefaler vi for, at du kan anmelde affaldet korrekt og tage de nødvendige arbejdsmiljøhensyn.

Mere info

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald 

Import og eksport af affald

Du kan se nærmere om reglerne for import og eksport af affald på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde vejledning og de nødvendige formularer og dokumenter til overførsler af affald til og fra Danmark.

Farligt affald

For at undgå skader på mennesker og miljø er det vigtigt, at farligt affald bliver skaffet af vejen på forsvarlig vis.

Farligt affald skal du altid sortere fra det øvrige affald, og du må ikke blande det sammen.

Eksempler på farligt affald:

 • Olieaffald, for eksempel motor-, gear- og smøreolier
 • Malingsrester
 • Spraydåser
 • Kemikalier, for eksempel rengøringsmidler
 • Pesticider

Hvor afleverer jeg mit farlige affald?

Virksomheder skal sikre, at farligt affald afleveres til et anlæg, som har en miljøgodkendelse, og som er godkendt til at modtage den pågældende affaldstype. EAK-koden bestemmer, hvilken affaldstype det er.

Fredericia Kommune indgår i en fællekommunal modtagestation for farligt affald

Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS I/S)

Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia

Tlf. 7620 1300

Mail: mail@motas.dk

www.motas.dk

Alt farligt affald skal du afsætte igennem Modtagestation Syddanmark I/S eller en anden godkendt affaldsbehandler.

Du finder en liste over godkendte anlæg og indsamlingsvirksomheder og registrerede transportører i det nationale Affaldsregister.

 • Virksomheden kan mod betaling aflevere mindre mængder af farligt affald - op til 200 kg om året - på de kommunale genbrugspladser.  Farligt affald, som malingsrester, olie og kemikalier, skal virksomheden aflevere på genbrugspladsen i tæt lukkede, egnede beholdere på højst 20 kg eller 20 liter og så vidt muligt i den originale emballage. Hvis emballagen ikke er original, skal det fremgå tydeligt af en etikette eller lignende, hvad emballagen indeholder.
 • Virksomheden kan ikke aflevere klinisk risikoaffald, som kanyler, medicinrester og vævsaffald og smittefarligt affald på genbrugspladsen.
 • Farligt affald skal du opbevare, så der ikke kan ske forurening af grundvand, jord og undergrund.
Generelt administrationsgebyr for erhvervsaffald

Folketinget har besluttet at afskaffe Generelt administrationsgebyr for erhvervsaffald, gældende fra 1. januar 2019, for gebyråret 2019 og fremefter.

 

Generelt administrationsgebyr 2018 for erhvervsaffald

Gebyret skal dække kommunens generelle administrationsomkostninger til affaldsplaner, affaldsregulativer, information, planlægning, administration af affaldslovgivning, indsamling og registrering af affaldsdata, konkrete anvisninger samt besvarelse af henvendelser om affald. Blandt andet skal alle kommuner opkræve et beløb for staten, som skal dække statens udgifter til databaser og registre om affald for erhverv.

Din virksomhed skal betale gebyret for hver produktionsenhed (P-nummer), som er registreret i Det centrale virksomhedsregister, CVR, pr. 1. januar i gebyråret.

CVR er statens stamregister for virksomhedsoplysninger, som du kan finde på Virk.dk. Din virksomhed er henvist til selv at foretage eventuelle ændringer i CVR-registeret via Virk.dk, da kommunen ikke har adgang til at ændre i virksomhedens egne oplysninger.

Det generelle administrationsgebyr 2018 gælder for kalenderåret 2018, og udgør 375 kr. ekskl. moms. 

Fristen for at søge om fritagelse for gebyret for 2018 udløb den 11. juli 2018. 

Takster og gebyrer

Virksomheders brug af genbrugspladserne:

Priser fra 1. januar 2020:

 

Pris pr. besøg

Genanvendeligt affald

40 kr. ekskl. moms

Byggeaffald

230 kr. ekskl. moms

Farligt affald

300 kr. ekskl. moms

For køb af sække til emballage til asbestholdige eternitplader: 60 kr. pr. sæk, ekskl. moms.

Du finder et skema til at udfylde med de ønskede oplysninger forud for din virksomheds besøg på genbrugspladsen, under Bilag nedenfor.

 

Fredericia Kommunes Deponi

Priser fra 1. januar 2020, ekskl. moms.

For affald til deponering: 432,00 kr. pr. tons + statsafgift 475,00 kr. pr. tons

For affald til kompostering: 200,00 kr. pr. tons

For rent gips: 583,00 kr. pr. tons

 

Gebyr hos Energnist I/S, Kolding

Priser pr. 1. januar 2020 ekskl. moms

Forbrænding af affald pr. ton: 525 kr.*

Tillæg for neddeling pr. ton: 200 kr.

Tillæg for fejlsorteret affald pr. ton: 500 kr.

Tillæg for farligt affald pr. ton: 520 kr.

Ekspeditionsgebyr pr. læs: 50 kr.

*) Prisen er inklusiv et gebyr for modtagekontrol på 15 kr. pr. ton ekskl. moms.

 

Takster for dagrenovation fremgår af bilag.

Bilag