Slå adgang med tegn til/fra

Forpagtning af Café Strandparken

Ansøgning skal indgives senest fredag den 31. maj 2024, kl. 12

Fredericia Kommune søger ny forpagter til Café Strandparken.
Café Strandparken er placeret ved Skærbæk Strandpark, der er ca. 6 hektar skønt naturområde med både strand og skov. Området ligger ud til Lillebælt ved den hyggelige havnelandsby Skærbæk. Strand- og skovområdet er ideelt til en længere gåtur, picnic, sejlads eller en tur til stranden. Skovområdet, der ligger bagved stranden har et kuperet terræn og et udbygget stisystem. Her forefindes en shelterplads.
Café Strandparken, Stuehuset har det seneste år gennemgået renovering og fået nyt stråtag. Ligesom der er foretaget ny belægning mellem de 2 bygninger.

Fredericia Kommune forventer at finde en forpagter, der

 • har gode idéer til at gøre caféen og udearealerne attraktiv overfor gæster
 • vil understøtte og bidrage til gode oplevelser i Strandparken
 • kan tilbyde is, drikkevare og måltider til en fornuftig pris

Caféen er beliggende Brandsøvej 35, Skærbæk, 7000 Fredericia.
Forpagtningskontrakten løber i 3 år og 6 måneder med mulighed for 2 x 1 års forlængelse. Kontrakten er gensidigt uopsigelig i et år efter indgåelsen, med mindre kontrakten misligholdes. Forpagter har ikke fortrinsret ved ny annoncering efter forpagtningens udløb.
Interesserede kan læse mere om betingelserne og mulighederne for cafédrift i Café Strandparken i de følgende afsnit og i kontraktudkastet.
I det følgende redegøres der for en række faktiske oplysninger, herunder de krav, som Fredericia Kommune stiller til indhold i ansøgning.


Annonceringsmaterialet
Annonceringsmaterialet består af dette dokument samt kontraktudkast med kontraktbilag 1 til 4. Annonceringsmateriale kan ses herunder enten som pdf'er eller tekst.
Enhver, der ønsker at byde ind på forpagtningen, bærer selv ansvaret for at have modtaget samtlige bilag. Besigtigelse af caféen kan foregå fx mandag d. 27. maj eller tirsdag d. 28. maj 2024 efter aftale med Ejendomsafdelingen på tlf. 7210 7698 eller e-mail ejendomsafdelingen@fredericia.dk.
Tilbudsgiver skal i sit bud angive en leje jf. lejekontraktens § 10. Den tilbudte leje skal således angives ekskl. moms.
BUDFRISTEN ER FREDAG DEN 31. MAJ 2024, KL. 12.


Profil for Strandparken.
Strandparken er et af Fredericias dejligste naturområde. På stranden er der opsat 2 broer, en mindre badebro 200 meter længere henne af stranden samt en større bade- og bådebro neden for Café Strandparken. Fra den større bro er der mulighed for isætning af kanoer og kajakker fra lav repos, så der kan sejles fra stranden og ud på Lillebælt.
Det er også muligt at komme sejlende til Skærbæk Strandpark, hvor det er muligt at båd fortøjer. Når der sejles i Lillebælt henledes opmærksomheden på bæltets biodiversitet. Der er gode muligheder for at se marsvin i Lillebælt.
Der er parkeringsmuligheder via Brandsøvej.
Strandparken har Blå Flag samt det reneste badevand, en strand kan opnå.
Om sommeren er stranden et naturligt samlingspunkt for naturelskere og turister, der ud over caféen kan benytte sig af bade- og bådebro, shelterpladsen, bålplads og offentlige toiletter. Særligt i sommerperioden er der forskellige vand- og strandaktiviteter. Disse aktiviteter kan både være kommunale tiltag eller selvorganiserede borgerinitiativer. Alle faciliteter ved Strandparken er til fri afbenyttelse for byens borgere og gæster.
Fredericia Kommune ønsker at skabe størst mulig synergi mellem caféen og de øvrige aktiviteter, som stranden i Skærbæk byder på. Stranden og naturen i området vil føre mange potentielle kunder til caféens område, og da grænsen kan synes flydende mellem caféen og den offentlige del af området, forventes det, at forpagter vil have en konstruktiv og velvillig indstilling til besøgende.
Caféen og arealet der er beregnet til udeservering er forbeholdt Caféens betalende gæster. (udeserverings arealet er markeret på bilag 4 i udkast til kontrakt). På stranden, bade- og bådebroen og det omkringliggende naturområde kan brugerne frit medbringe og indtage egen mad eller mad/is købt i caféen.


Caféens drift
Bortforpagter forventer, at der kan skabes gode synergier mellem områdets gæster og caféen. Forpagter er forpligtet til dagligt at tilbyde et attraktivt udbud af mad, drikkevarer og is. Forpagter forventes som en del af ansøgningen at beskrive sine idéer for is-salg, sammensætning af menu samt forventet prisniveau således, at dette kan indgå i den samlede vurdering. Der er ikke noget krav om et bestemt antal retter, typer sandwich el. lign – men det forventes, at menuforslaget dækker bredt. Forpagter forventes ligeledes at beskrive sine idéer for cafédriften. Ligeledes skal der i ansøgningen fremgå forslag til åbningstider og aktiviteter ved stranden og eller skoven. Bortforpagter ønsker at gæster kan tilgå og se åbningstiderne for caféen og ønsker derfor at indgå aftale om minimumstider for åbning. Disse tider skal fremgå af opslag på cafébygningen.
Åbningstiderne skal være realistiske, dvs. at bortforpagter gerne ser udvidede åbningstider omkring sommerperioden. Åbningstider vil efter forhandling blive skrevet ind i forpagtningsaftalen som vilkår under §8 i forpagtningsaftalen. Det er tilladt at holde åbent i længere tid end minimumstiderne.

Caféen er beliggende i offentlig tilgængelig område og er underlagt rygeforbud.


Private arrangementer og lukning af caféen
Forpagter er forpligtet til at overholde aftalte åbningstider jf. §8 i kontrakt. I helt særlige tilfælde kan der, efter aftale med bortforpagter, forventes godkendelse af få enkelte lukkede arrangementer.


Social ansvarlighed
Forpagter er overfor sine ansatte til stadighed forpligtet til at sikre, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de – inden for det pågældende faglige område – mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Såfremt bestemmelserne om social ansvarlighed ikke overholdes, uanset alle øvrige bestemmelser i kontrakten, kan bortforpagter opsige forpagtningskontrakten med tre måneders varsel til den 1. i en måned.


Diverse
Forpagtningsafgiften er x.xxx kr. årligt/x.xxx kr. md. Forpagter skal herudover afholde udgifter for forbrug af el, vand, varme og renovation mm jf. kontraktudkastet. Forpagteren har endvidere pligt til at sørge for, at toiletter for offentligheden holdes åbent hele året. Forpagter skal sikre, at de pågældende toiletter fremstår så pæne og renholdte, som muligt og afholder også udgifter hertil.

Der skal indbetales depositum svarende til ½ års forpagtningsafgift eller alternativt stilles tilsvarende bankgaranti.

Forpagter har ikke ret til afståelse og ingen ret til at overdrage forpagtningen, herunder overdrage driften til tredjemand (fremforpagtning).

Til orientering gøres der opmærksomt på, at bade- og bådebroen der ligger ud for stranden og toiletterne kan benyttes offentligt.

Udvælgelse
Såfremt der er spørgsmål til processen mv., kan der rettes henvendelse til Ejendomsafdelingen, tlf. 7210 7698 eller e-mail ejendomsafdelingen@fredericia.dk, ligesom der også kan træffes aftale om besigtigelse.

Ansøgning skal indgives senest FREDAG DEN 31. MAJ 2024 KL.12 til Ejendomsafdelingen, Gothersgade 20, 7000 Fredericia eller på e-mail Ejendomsafdelingen@fredericia.dk. Det er budgivers ansvar, at ansøgningen når rettidigt frem.
Fredericia Kommune vil vurdere de indkomne bud og evt. indbyde til uddybning af ansøgningen i form af spørgsmål og supplerende oplysninger. Antallet af tilbudsgivere, der indbydes til møde, vil afhænge af antallet af indkomne bud.
Efter endte mødeafholdelser vil Fredericia Kommune afgøre, hvilken ansøger der indgås forpagtningskontrakt med.
Fredericia Kommune vil vurdere de indkomne bud og som udgangspunkt indgå aftale med den, som vil tilbyde den højeste leje.
Foruden lejens størrelse er det væsentligt for Fredericia Kommune som udlejer, at der kommer en stabil lejer, og Fredericia Kommune forbeholder sig retten til at afvise en tilbudsgiver, der ikke på betryggende vis kan redegøre for, hvorledes Lejer i hele kontraktperioden vil kunne opfylde dennes betalings og vedligeholdelsesforpligtigelser.

Fredericia Kommune lægger i forbindelse med nærværende lejeaftale vægt på følgende;

• Sortiment og kvalitet af mad, drikkevare og is, samt prisniveau. Vægtes 30 %
• Erfaring og kvalifikationer ved drift af café el. lign. og idéer til at skabe gode oplevelser og hyggelige  rammer for strandens gæster, både i og udenfor caféen. Vægtes 40 %
• Åbningstider der giver gode muligheder for strandens gæster at besøge caféen. Vægtes 30 %

Fredericia Kommune forventer at kunne indgå forpagtningskontrakt med en ny forpagter medio juni 2024. Det er med forhåbning om, at caféen åbner i 2024.

PDF ikon annoncering_forpagtning_af_cafe_strandparken_2024.pdf

PDF ikon forpagtningsaftale_udkast_samt_bilag_til_strandparken.pdf

Forpagtningskontrakt vedr. Café Strandparken

Indledning
Underskrevne
Fredericia Kommune/Ejendomsafdelingen
Rådhuset, Gothersgade 20
7000 Fredericia


bortforpagter hermed til medunderskrevne
…forpagter


lokalerne i den bortforpagter tilhørende ejendom, ”Café Strandparken”, beliggende Brandsøvej 33,
Skærbæk, 7000 Fredericia.

Denne forpagtningskontrakt er indgået på baggrund af annonceringsmaterialet og forpagters tilbud med bilag.

Det er ønsket, at Café Strandparken opleves som et imødekommende og godt mødested for en bred målgruppe – både til måltidet, en kop kaffe og for is-gæster i sommerperioden. Der er også mulighed for en mindre shop in shop med fx lokale råvarer og kunsthåndværk.

Der er indgået aftale med gruppen ”Tiny City Jazz – Skærbæk” den 17. august 2024. I forhold til benyttelse og brug af udenomsarealerne denne dag til musikarrangment, med begrænset brug af bygningerne i forhold til evt. istandsættelse. Nærmere aftales endeligt med den kommende forpagter.

Der er ikke på forhånd opstillet krav om koncept eller udbudt menu for caféen. Ved bud på forpagtnings-kontrakten indgår dette som et parameter, og det vil efterfølgende udgøre kontraktbilag 1 i denne kontrakt.

Ud over forpagtningskontrakten har der ved budgivning været anvendt et annonceringsmateriale ”Annoncering – Forpagtning Café Strandparken”. Kontraktgrundlaget består derfor i prioriteret rækkefølge af:

 1. Nærværende forpagtningskontrakt, inkl. bilag, mellem Fredericia Kommune og forpagtere
 2. Annonceringsmaterialet ”Annoncering – Forpagtning Café Strandparken” inkl. bilag
 3. Forpagters tilbud af dd.mm.åååå

Nærværende kontrakt indeholder følgende afsnit:
Indledning
Det forpagtede
Formål
Anvendelse
Ikrafttræden
Lejeniveau, Afgifter, garanti m.v. 
Overtagelsesstand 
Vedligeholdelse og modernisering 
Fremforpagtning
Misligholdelse
Forsikring m.v.
Ophør af kontrakten
Øvrige bestemmelser
BilagsfortegnelseSide 3 af 14

 

Det forpagtede
§ 1
I forpagtningen medfølger der ingen inventar, maskiner eller andet. Bygningerne overtages som de nu er og forefindes og som besigtiget og bekendt af forpagteren.

§ 2
Der overtages intet varelager. Der overtages intet personale.
Forpagter er for sine ansatte til stadighed forpligtet til at sikre, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de – inden for det pågældende faglige område – mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.
Såfremt bestemmelserne ikke overholdes, uanset alle øvrige bestemmelser i kontrakten, kan bortforpagter ophæve forpagtningskontrakten med tre måneders varsel til den 1. i en måned.

§ 3
Det forpagtede omfatter caféen beliggende Brandsøvej 35, Skærbæk (skitseret på kontraktbilag x):
- Stuehuset (82 m²)
- Restaurant / Café (95 m²)
Derudover er der adgang til affaldsrum (11 m²)

3.1
Det forpagtede omfatter endvidere ret til opsætning af stole og borde på areal til udeservering som skitseret ved oprids på kontraktbilag 4. Serveringsarealet er forbeholdt caféens gæster og kan indrettes efter eget valg – dog efter kommunens skriftlige accept. Serveringsarealet må ikke hindre brug eller passage af kørestole eller offentlighedens frie færdsel på tværs af arealet. Øvrige arealer er offentlige.

3.2
De øvrige udearealer er ikke omfattet af det forpagtede. Ved konkret skriftlig aftale med bortforpagter kan forpagter få tilladelse at anvende de øvrige arealer på stranden til særlige arrangementer, dog altid med fri adgang for offentligheden. Det er som udgangspunkt tilladt for forpagter at opstille opholds-møbler, fx caféborde og stole samt parasoller efter bortforpagter ´s skriftlige accept. Hele stranden og bade- og bådebroen er offentlig, hvorfor opholdsmøbler mv. der er placeret her skal være til fri afbe-nyttelse for strandens gæster. Bortforpagter kan til enhver tid trække en evt. accept tilbage.

3.3
I det forpagtede indgår ingen inventar, maskiner, løsøre m.v.

 

Formål

§ 4
Formålet med aftalen er, at forpagter skal udøve sædvanlige caféaktiviteter fra det forpagtede, hvor den primære ydelse er at tilbyde salg af is, lettere retter, drikkevarer og lignende.


4.1. Forpagter skal desuden:
• betjene publikum på bedste måde og skabe god og venlig atmosfære ved stranden
• bistå gæsterne med oplysninger og vejledning i rimeligt omfang med henblik på et udbytterigt ophold ved stranden
• åbne og aflåse samt holde opsyn med bygningen og det omkringliggende område i sommerhalvåret
• er behjælpelig med udlån af særligt udstyr til badning samt sportsudstyr stillet til rådighed af kommunen, fx bolde til beachvolley, fiskenet mm.
• opbevarer førstehjælpskasse og udleverer udstyr, fx plastre, til badegæster (et krav fra Frilufts-rådet ifm. Blå Flag. Fredericia Kommune leverer førstehjælpskasse, plastre m.v.)
• i åbningstiden fører opsyn med bygningen og området omkring bygningen og giver meddelelse til bortforpagter om evt. hærværk, skader, defekte ting samt mangler og andre forhold, som er til skade for bygningen og området.

Anvendelse
§ 5
Forpagteren må, uden dette berettiger dem til at kræve erstatning eller anden form for godtgørelse, tåle de ulemper, som måtte foranlediges af evt. om- og tilbygning. Kan hele det forpagtede som følge heraf ikke holdes åbent, suspenderes forpagtningsafgiften i denne periode.
Bortforpagter skal bestræbe sig på i god tid at give forpagteren besked om igangsættelse af eventuelle arbejder, der kan forstyrre den daglige drift.
Evt. refusion aftales nærmere mellem de to parter.

§ 6
Det forpagtede skal benyttes til cafevirksomhed, idet virksomheden skal drives på en forsvarlig måde under nøje iagttagelse af reglerne i Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. samt under iagttagelse af politivedtægten og øvrige myndighedsforskrifter. Ved driften skal særligt bemærkes, at bortforpagterens hovedformål er at understøtte Fredericias populære og børnevenlige badestrand og naturområde, som et naturligt samlingspunkt for byens borgere og turister, især i sommerperioden. Derfor kan caféen kun undtagelsesvis (og efter anmodning) anvendes til arrangementer, der ikke er alment tilgængelige.

§ 7
Forpagteren forestår caféens daglige drift efter de til enhver tid gældende regler, herunder bl.a. de regler og retningslinjer, som er fastsat af Fredericia Kommune.


Følgende er retningslinjer for caféens drift:
a.– åbningstider for hele sæsonen. (indsættes efter indgåelse af endelig forpagtningsaftale). Åbningstider skal oplyses ved caféen.
b. Der må ikke overnattes i de forpagtede lokaler.
c. Forpagteren skal sørge for fornøden bevilling til at drive cafevirksomhed og sørge for momsregistrering.

Afvigelser fra udgangspunktet kan kun ske ved skriftlig aftale mellem parterne, herunder aftale om vekslende sæsonåbningstider. Forpagter må gerne holde åbent udover de aftalte åbningstider.

§ 8
Forpagteren er forpligtet til løbende at arbejde med udvikling af det forpagtede, gerne afprøvning af nye koncepter og arrangementer med nye tiltag. For at sikre en passende kvalitet overfor områdets gæster skal væsentlige ændringer godkendes skriftligt af bortforpagter.
Ikrafttræden

§ 9
Forpagtningen påbegyndes umiddelbart efter kontraktunderskrivelse og ophører den 31/12-2027. Kontrakten indeholder option til at forlænge forpagtningskontrakten i 2 x 1 år. Senest den 30/11-2027 skal bortforpagter oplyse, om man ønsker at gøre brug af optionen om forlængelse. I forpagtningsperiode er kontrakten uopsigelig for bortforpagter. Forpagter kan tidligst et år efter kontraktens indgåelse ophæve forpagtningskontrakten. Dette skal ske med 6 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned.


Lejeniveau, Afgifter, garanti m.v.

§ 10
Forpagtningsafgiften – x.xxx kr. pr. år / x.xxx kr. pr. måned - betales månedsvis forud og forfalder første gang den 1/x-2024.

Den fastlagte forpagtningsafgift reguleres en gang hvert år, og reguleringen skal ske i overensstemmelse med den udvikling, der sker i nettoprisindeksændringen.

Nettoprisindeksreguleringens indflydelse på forpagtningsafgiften udmåles, således at den årlige forpagt-ningsafgift reguleres med virkning fra den 1. januar i et kalenderår med nettoprisindekset pr. oktober må-ned i det foregående år, første gang den 1. januar 2025.

Reguleringen kan ikke blive mindre end udgangspunktet.
Hvis nettoprisindeksregulering måtte ophøre med at blive udregnet, anvendes et andet indeks/pristal, der minder mest muligt om nettoprisindekset.

§ 11
Forpagtningsafgiften forfalder månedsvis forud. Forpagtningsafgift for januar måned forfalder således den 31/12 det foregående år. Forpagtningsafgiften er fritaget for moms.

§ 12
Forpagter er forpligtet til hvert år senest den 1. april at indsende et af en statsautoriseret eller registreret revisor revideret regnskab for den forpagtede forretning til bortforpagteren.

§ 13
Inden forpagtningens begyndelse, indbetales depositum på et halvt års forpagtningsafgift. Alternativt er forpagter berettiget til, for egen regning, at stille depositummet som en anfordringsbankgaranti. Depositum er bl.a. til sikkerhed for forpagterens opfyldelse af forpagtningskontrakten, herunder betaling af forpagtningsafgift m.v. samt forpligtelser i forbindelse med fraflytning.

§ 14
Forpagteren skal ud over forpagtningsafgiften udrede alle med forretningens driftsforbundne udgifter, herunder personalelønninger, afgifter til det offentlige, el, varme, vandforbrug, alarmer, forsikringspræmier, renovation, renholdelse af afløb og telefon – kort sagt alle sædvanlige driftsudgifter. Udgiften til tømning af renovation betales 100% af forpagter direkte til leverandør. Forpagter er berettiget til at træffe individuel aftale om direkte tilmelding til renovationsordning vedr. fx bortskaffelse af pap. Dette skal meddeles bortforpagter.

Forpagteren har endvidere pligt til at sikre let daglig rengøring og opfyldning, samt grundig rengøring min. 3 gange ugentligt, på forskellige dage, herunder i weekender, og at de pågældende toiletter i og ved bygningen fremstår så pæne og renholdte, som muligt og skal varetage den rengøring der er nødvendig, da toiletterne er åbne for offentligheden. Udgiften til rengøring og forbrugsmaterialer udføres og betales af forpagterne. Fredericia Kommune er berettiget til at foretage kontrol i hele aftalens løbetid, og anvisninger skal herefter følges. Gentagne mangler vil blive påpeget og kan have konsekvens for forpagtningen.

§ 15
Forbrug af vand, el og varme betales af forpagter direkte til forbrugsselskaber i det omfang det er muligt. Bortforpagter viderefakturerer forbrug og spildevandsomkostninger ud fra faktuelt forbrug.
Overtagelsesstand

§ 16
Forpagteren overtager de forpagtede lokaler i den stand, hvori de er og forefindes, og forpagteren skal ved forpagtningens ophør aflevere lokalerne i samme stand, bortset fra almindelig slitage. Eventuelle nye farver og materialer skal godkendes af bortforpagter.
Vedligeholdelse og modernisering

§ 17
Forpagteren skal sørge for rengøring og oprydning af det forpagtede, således at lokalerne til enhver tid fremtræder rene og ryddelige. Opbevaring af affald må alene ske på de af bortforpagter anviste steder. Affald skal håndteres i henhold til de af Fredericia Kommunes fastlagte regler om sortering.

§ 18
Forpagter skal sørge for og bekoste reparation af låse, nøgler, ruder, hasper, vandhaner, håndvaske, elektriske pærer og lysstofrør, elektriske kontakter samt samtlige installationer i de forpagtede lokaler.

§ 19
I forpagtningsperioden skal forpagteren sørge for, at de under forpagteren tilhørende bygninger og indretninger er vedligeholdt og i god og forsvarlig stand, for så vidt angår det indvendige. Bortforpagteren vedligeholder bygningerne tilsvarende udvendigt.

§ 20
Forpagteren har ligeledes en omsorgspligt over for det forpagtede. Det gælder i forhold til at påse, at der til enhver tid er god orden i det forpagtede, og at dette forpagtes på en sådan måde, at bortforpagter og brugernes interesser varetages på en hensigtsmæssig måde. Bortforpagter kan til enhver tid udfærdige et ordensreglement, som forpagteren er forpligtet til at overholde. Bortforpagter har til enhver tid adgang til at besigtige samtlige af de bortforpagtede lokaler.

Fremforpagtning
§ 21
Forpagter har ikke ret til afståelse og ingen ret til at overdrage forpagtningen, herunder overdrage driften til tredjemand (fremforpagtning).

Misligholdelse
§ 22
Ved væsentlig misligholdelse af kontrakten kan denne ophæves med øjeblikkeligt varsel af begge parter.

Det betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt:

 • at forpagteren ikke driver det forpagtede i overensstemmelse med kontrakten
 • at den fastsatte forpagtningsafgift efter forløbet af 5 dage efter påkrav ikke erlægges
 • at afgifterne til det offentlige ikke betales inden betalingsfristens udløb
 • at forpagteren standser sine betalinger, eller hvis forpagterens bo kommer under offentlig skiftebehandling som konkursbo, gældsfragåelsesbo, likvidation eller tvangsopløsning
 • at forpagteren bliver umyndiggjort
 • at forpagteren i øvrigt gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt eller dens forudsætninger, herunder at forpagteren f.eks. i væsentlig grad vanrøgter vedligeholdelsen af forretningen
 • at det forpagtede ikke holdes i sædvanlig drift

§ 23
Såfremt der opstår uenighed mellem forpagter og bortforpagter angående driften og/eller fortolkning af de i nærværende forpagtningskontrakt anførte bestemmelser, skal spørgsmålet afgøres af en voldgift, hvortil hver af parterne vælger en voldgiftsmand, og den 3. part er en civildommer i den retskreds, som Fredericia er beliggende i. Hver part afholder eventuelle udgifter til egen rådgiver.


Forsikring m.v.
§ 24
Bortforpagter forpligter sig til at tegne og betale udgifterne til bygningsforsikring, herunder brand-, glas- og husejerforsikring for bygningerne.
Bortforpagter betaler endvidere ejendomsskatterne (ekskl. forbrugsafgifter m.v.)
Forsikring af løsøre, varelager og andet, der vedrører driften og tilhører forpagter, er forpagters eget ansvar.

§ 25
Bliver det forpagtede ødelagt ved brand eller anden ulykke, er forpagteren forpligtet til at fortsætte med at betale de i nærværende kontrakt stipulerede ydelser, i minimum 12 måneder (eller til ordinært kontrakt-ophør), svarende til sædvanlig driftstabsforsikring.

§ 26
Om driftstabsforsikring er følgende aftalt: Det er frit for forpagter om der tegnes driftsstabsforsikring. Såfremt forpagter vælger ikke at tegne driftstabsforsikring er forpagter alligevel forpligtet jf. § 27. Herefter har ingen af parterne krav mod hinanden, bortset fra tilfælde hvor dette følger af lovgivningens almindelige regler.

§ 27
Hvis det forpagtede genopføres med restaurationsdrift for øje, har forpagteren fortrinsret til evt. forpagtning, på tilsvarende vilkår som er aftalt i nærværende forpagtningsaftale eller vilkår, der kan opnås med anden interesseret forpagter (forforpagtningsret).

§ 28
Hvis myndighederne under forpagtningen skulle stille krav som vilkår for virksomhedens fortsatte uændrede drift, påhviler det forpagteren at betale disse. Hvis det drejer sig om bygningsmæssige ændringer, er forpagteren berettiget til at ophæve kontrakten med 6 måneders varsel til den 1. i måneden, med mindre bortforpagteren erklærer at ville opfylde myndighedernes krav.
Ophør af kontrakten

§ 29
Ved forpagtningens ophør skal forretningen afleveres af forpagteren som godkendt af Levnedsmiddelkontrollen til fortsat uændret drift ved ny bruger, bortset fra krav om bygningsmæssige ændringer, som det påhviler bortforpagteren at betale. Det forpagtede afleveres til bortforpagteren ved en afleveringsforretning, hvorunder parterne sammen gennemgår virksomheden og konstaterer den kontraktmæssige stand.

§ 30
Det er en betingelse for nærværende kontrakt, at Levnedsmiddelkontrollen godkender lokalerne til fortsat uændret drift ved ny bruger. Svigter denne betingelse, bortfalder kontrakten, uden at nogen af parterne i den anledning kan gøre erstatningskrav gældende mod hinanden, bortset fra hvad der følger af lovgivningens almindelige regler.

Øvrige bestemmelser
§ 31
Såfremt Fødevarestyrelsen eller anden offentlig myndighed måtte stille krav om forandringer af eller i det forpagtede, herunder krav om ændret indretning eller indlægning af særlige installationer som betingelse for fortsat opretholdelse af driften, påhviler det bortforpagter at foranledige sådanne myndighedskrav op-fyldt samt at afholde de dermed forbundne omkostninger. Bortforpagter er forpligtet til at sikre, at arbejder, der iværksættes i medfør af nærværende bestemmelse, fremmes mest muligt, således at driften af det forpagtede påvirkes mindst muligt. Såfremt et pålæg fra Fødevarestyrelsen eller anden offentlig myndighed skyldes forhold, som kan henføres til den måde, hvorpå forpagter driver det forpagtede, skal forpagter selv afholde de med opfyldelsen af påkravet forbundne omkostninger.

Bortforpagter er ansvarlig for, at de af offentlige myndigheder fastsatte krav, herunder bestemmelser for indretning og drift af de forpagtede lokaler, efterkommes.

§ 32
Omkostningerne ved kontraktens evt. fornyelse påhviler den enkelte.

§ 33
Forpagteren bekræfter ved sin underskrift at være bekendt med indholdet af kontrakten og tilhørende bilag. Forpagteren henvises herudover til at gøre sig bekendt med relevante regelsæt, ordensregler m.v. på området.

§ 34
Fredericia Kommune kan inden for kontraktperioden forlange ændringer i den aftalte ydelse, når ændringen har en naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Ved sådanne ændringer skal forpagteren have lejlighed til at udtale sig om de ønskede ændringer. Ændringerne skal ske inden for en rimelig frist. Øvrige ændringer der har en naturlig sammenhæng med den aftalte ydelse sker så vidt muligt i dialog mellem parterne.

Begge parter kan forlange ændringer i den aftalte ydelses art og omfang, såfremt det følger af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering.

Forpagter er berettiget til at rette sig efter nye afgørelser, udtalelser, domme eller tilsvarende fra myndigheder eller domstole, uden at dette medfører misligholdelse af aftalen.

Parterne er enige om, at nærværende kontrakt er en forpagtningskontrakt.


Fredericia, den


______________________________

Bo Christiansen XX
Ejendomsafdelingen, Fredericia Kommune
Bortforpagter

 

_________________________________
XX
Forpagter

Kontraktbilag 1 - Forpagters menukoncept

Skal udfyldes af forpagter

Kontraktbilag 2 – Plantegning over Café Strandparken, Stuehuset

Plantegning af Cafe Strandparken

Kontraktbilag 3 – Plantegning over Café Strandparken

Plantegning Cafe Strandparken

Kontraktbilag 4 – Luftfoto med angivelse af udeserveringsareal til caféens disposition

Kort der viser udearealer til Cafe Strandparken