Slå adgang med tegn til/fra

Afgørelse om skift i dyretype, Trelde Næsvej 26

Klagefrist: 20. september 2018

Fredericia Kommune meddeler den 23. august 2018 afgørelse om, at det anmeldte skift i dyretype på husdyrbruget Trelde Næsvej 26, 7000 Fredericia, kan udføres, og ikke er omfattet af krav om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven.

Afgørelsen kan ses her: https://dma.mst.dk/web/guest/vis-sag/-/sag/521875

Afgørelsen kan senest den 20. september 2018 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede organisationer samt enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Du kan søge om aktindsigt i sagen, samt andre sager, der vedrører husdyrbrugets miljøforhold, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte Nina Karner, tlf. 4123 2213, mail: nina.karner@fredericia.dk