Slå adgang med tegn til/fra

Ansøgning om miljøgodkendelse af Follerupgaard

Frist for at se ansøgningsmateriale: 3. august 2018

Fredericia Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af de eksisterende stalde på Follerupgård, beliggende Follerupvej 42 ved Follerup.

Der bygges ingen nye stalde eller anlæg. Den nuværende miljøgodkendelse, som blev meddelt i 2004, giver ret til at producere 430 søer, 12.000 smågrise og 11.900 slagtesvin på ejendommen. Der ansøges om miljøgodkendelse til at producere en given dyretype (søer, smågrise eller slagtesvin) i hvert staldsafsnit. Antallet af dyr i hver stald begrænses af de gældende regler for dyrevelfærd, og reglueres ikke af miljøgodkendelsen. Ansøger har vurderet, at det ansøgte projekt overholder krav om anvendelse af den bedste, tilgængelige teknologi (BAT), krav til lugtemission, ammoniakemission m.v., og at projektet således ikke medfører væsentlig påvirkning af naboer, naturområder m.v.

Der er tale om et større husdyrbrug, som er omfattet af EUs Industrial Emissions Directive, og projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Enhver kan senest den 3. august 2018 anmode om at få tilsendt ansøgningsmaterialet samt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Udkast til afgørelse vil desuden være tilgængeligt på Fredericia Kommunes hjemmeside i 30 dage inden, der træffes afgørelse, og der vil bliver orienteret herom i Elbobladet. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder bestemte organisationer og foreninger, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Når afgørelsen er truffet, kan den påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt bestemte organisationer og foreninger. Afgørelsen ledsages af en klagevejledning.

Enhver har ret til at anmode om aktindsigt i sagen.

Anmodning om at se ansøgningsmaterialet, udkast til afgørelse m.v., samt bemærkninger og spørgsmål sendes til:

Nina Karner, tlf. 7210 7645, e-mail: nina.karner@fredericia.dk

Hvis du ønsker at benytte sikker mail, kan du istedet sende med digital post. Oplys sagsnummer 18/3934. Se hvordan du sender sikkert her: http://fredericia.dk/om-kommunen/post-til-fra-kommunen/send-sikkert-til-fredericia-kommune