Slå adgang med tegn til/fra

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 368 - boliger i en del af Stjernekvarteret, Fredericia Vest

Klagefristen udløber den 5. juni

Fredericia Byråd har på mødet den 27. april 2020 endeligt vedtaget Lokalplan 368 - boliger i en del af Stjernekvarteret, Fredericia Vest og kommuneplantillæg nr. 9 Kommuneplan Fredericia 2017-2029. Planerne er offentlig bekendtgjort på Plandata.dk den 5. maj 2020. Du kan finde planerne under ”Læs også” her på siden.

Din mulighed

Det er muligt, at klage over Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen. Ifølge planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed eller over, at Byrådet burde have truffet en anden afgørelse. Se klagevejledning under afsnittet ”Offentlig bekendtgørelse” i lokalplanen.

Spørgsmål kan stilles til planlægger Hjalte Emil Dragsbæk Juliussen, Plan & Arkitektur, tlf. 20 74 57 80 eller e-mail: hjalte.juliussen@fredericia.dk.