Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet

Klagefristen udløber den 3. december 2019

Fredericia Byråd har den 7. oktober 2019 endeligt vedtaget Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet.

Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet er offentlig bekendtgjort på www.plandata.dk den 5. november 2019.

Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet med udsendelsesbrev kan findes under ”Læs mere” her på siden. Planstrategi 2019 kan endvidere ses i Rådhusets Borgerservice, Gothersgade 20, 7000 Fredericia eller på biblioteket, Prinsessegade 27, 7000 Fredericia.

 

Høringen

Byrådet vedtog den 29. april 2019 Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet, og sendte planstrategien i offentlig høring i perioden 28. maj - 6. august 2019 (10 uger). 

Der er indkommet bemærkninger fra i alt 8 afsendere, og bemærkningerne vedrører både den lokale planstrategi for Fredericia Kommune og den fælles planstrategi for Trekantområdet. 

Bemærkningerne er indsendt af:

 • Haderslev Stift
 • Vejdirektoratet
 • Region Syddanmark
 • Vejle-Fredericia Landboforening
 • Banedanmark
 • Billund og Vejle kommuner samt Billund Lufthavn
 • Privatpersoner
 • TREFOR Infrastruktur

De indkomne bemærkninger fra den offentlige høring vedr. den lokale del af Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune, har ikke givet anledning til ændringer ved byrådets endelige vedtagelse den 7. oktober 2019.

To indkomne bemærkninger fra den offentlige høring vedr. den fælles Planstrategi 2019 for Trekantområdet, har givet anledning til ændringer.

Byrådet vedtog, at der skal ske en yderligere præcisering af den fælles Planstrategi 2019 for Trekantområdet i sporet ”Mobilitet og forsyning” således:

 • At afsnittet om de syddanske infrastrukturprioriteringer justeres ift. den ajourføring, som Region Syddanmark og kommunerne har foretaget i 2019.
 • At der tilføjes et nyt mål og to nye indikatorer i teksten, således at den fremtidige jernbaneforbindelse mellem Vejle og Billund nævnes på samme måde som motorvejsforbindelsen til Vestdanmarks internationale lufthavn i Billund.

Sagsdokumenter med resumé af de indkomne høringssvar til Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet samt administrativ vurdering og indstilling, som byrådet valgte at følge, kan ses som bilag nedenfor. 

 

Revision af Kommuneplan 2017-2029

Planstrategien er byrådets strategi for kommunens langsigtede udvikling og som sådan en strategi for kommuneplanlægningen. Planstrategien er samtidig et juridisk dokument, som indeholder en revisionsbeslutning om, i hvilket omfang og ikke mindst hvilke emner, der skal revideres i den kommende Kommuneplan 2021-2033.

Det er i Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet besluttet, at der skal ske en delvis revision af Kommuneplan 2017-2029. Det indebærer, at kommuneplanen vil blive revideres indenfor de temaer, der beskrives i Planstrategi 2019.

I den lokale del, som kun gælder for Fredericia Kommune, sætter Fredericia Byråd fokus på syv temaer, som alle udgør centrale elementer i kommunens videre fysiske og strategiske udvikling.

Temaerne omhandler:

 • Bymidten
 • Bosætning
 • Erhverv
 • Detailhandel
 • Infrastruktur og mobilitet
 • Natur, landskab og friluftsliv
 • Klimatilpasning.

Den fælles del af Planstrategi 2019 ”Strategi for vækst og attraktivitet” fastlægger en samlet strategi for de 7 kommuner i Trekantområdet.

Den fælles strategi rummer fire spor: ”Erhvervsudvikling”, ”Arbejdsmarked og uddannelse”, ”Bosætning, kultur og oplevelser” og ”Mobilitet og forsyning”. Derudover er der identificeret en række strategiske temaer, som den kommende fælles kommuneplan skal revideres ud fra.

Temaerne er følgende:

 • Grøn omstilling
 • Turisme
 • Områder med risiko for oversvømmelse og erosion
 • Områder forbeholdt produktionsvirksomheder mv. samt konsekvenszoner omkring de nævnte områder
 • Potentiel natur
 • Strategisk planlægning for landsbyer

 

Miljøvurdering

Der er ikke udarbejdet en miljøvurdering af Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet, idet strategien ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og således ikke er omfattet af loven om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

 

Din mulighed

Det er muligt at klage over byrådets endelige vedtagelse af planstrategien. Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed eller at byrådet burde have truffet en anden afgørelse. Se klagevejledningen nedenfor.

Frist for indsendelse af klage er den 3. december 2019.

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over den endelige vedtagelse af planstrategien, kan du klage til Planklagenævnet.

En klage indsendes ved anvendelse af digital selvbetjening via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden klagefristens udløb (ved midnat, den dato klagefristen udløber).

Når klagen sendes, betales et gebyr - med betalingskort - i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.nævneneshus.dk

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du snarest, og inden klagefristens udløb, sende din klage med en begrundet anmodning til kommunen. Hvis du er fritaget for at bruge digital post af kommunen bedes du oplyse dette i din anmodning. Kommunen videresender herefter din anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning imødekommes. Du får besked direkte fra Planklagenævnet om din anmodning imødekommes.

Kommunens afgørelse kan også indbringes direkte for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af planen.

Se mere om klageregler, herunder hvad der kan klages over, og hvem der kan klage, på Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk.

 

Den videre proces

Når selve kommuneplanrevisionen igangsættes, vil der blive mulighed for at komme med idéer og forslag til det kommende arbejde.

Har du spørgsmål kan du kontakte planlægger, Marianne Bay Andersen, Plan & Arkitektur, på tlf. 72107538.

Bilag