Endelig vedtagelse af Tillæg til Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune

Klagefristen udløber den 3. december 2019

Fredericia Byråd har den 7. oktober 2019 endeligt vedtaget Tillæg til Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune.

 

Tillæg til Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune er offentlig bekendtgjort på www.plandata.dk den 5. november 2019.

 

Tillæg til Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune med miljøvurdering og udsendelsesbrev kan findes under ”Læs mere” her på siden. Tillæg til Planstrategi 2019 kan endvidere ses i Rådhusets Borgerservice, Gothersgade 20, 7000 Fredericia eller på biblioteket, Prinsessegade 27, 7000 Fredericia.

 

Høringen

Byrådet vedtog den 17. juni 2019 Tillæg til Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og sendte planstrategitillægget i offentlig høring i perioden 28. juni - 25. august 2019 (8 uger). 

 

Der er indkommet bemærkninger fra i alt 4 afsendere:

  • Haderslev Stift
  • Vejdirektoratet
  • Banedanmark
  • Privatperson

 

Bemærkningerne omhandler følgende emner:

  • At væsentlige dele af området ved Sønderskov er påvirket af støj fra motorvejen i en sådan grad, at der ikke indenfor området kan etableres støjdæmpende foranstaltninger, der kan bringe støjniveauet under de vejledende grænseværdier,
  • At området bør forblive ubebygget på grund af de landskabelige interesser.

 

De indkomne bemærkninger fra den offentlige høring har ikke givet anledning til ændringer ved byrådets endelige vedtagelse af Tillæg til Planstrategi 2019 den 7. oktober 2019. 

 

Sagsdokumentet med resumé af de indkomne høringssvar til Tillæg til Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune samt administrativ vurdering og indstilling, som byrådet valgte at følge, kan ses som bilag nedenfor.

 

Baggrund for Tillæg til Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune

Hensigten med Tillæg til Planstrategi 2019 er at forberede en kommende planlægning for et udviklingsområde ved Sønderskov. Udviklingsområdet ønskes planlagt til boliger, som en blanding af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.

 

Udviklingsområdet ved Sønderskov er omfattet af Erhvervsstyrelsens forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen (januar 2019). Fredericia Kommune har ansøgt om optagelse på baggrund af et tillæg til Planstrategi 2015. Dette planstrategitillæg er imidlertid blevet påklaget.

 

Udpegningen i forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen er blandt andet gjort betinget af, at Planklagenævnet træffer afgørelse, der opretholder kommunens vedtagelse af tillæg til Planstrategi 2015.

 

Fredericia Kommune har på den baggrund valgt, for en sikkerheds skyld, at ansøge på ny om optagelse i det næste landsplandirektiv. Udarbejdelse af tillæg til Planstrategi 2019 er dermed en af forudsætningerne for, at området kan endeligt udpeges som udviklingsområde.

 

Udpegningen i forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen er ligeledes gjort betinget af, at områdets udpegninger af landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort (natur) ophæves, og at kommunen i den videre udvikling sikrer, at en udvikling af området kan ske i overensstemmelse med arealreservationen til transmissionsnettet.

 

Parallelt med Tillæg til Planstrategi 2019 har Fredericia Kommune udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 10 – Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort til Kommuneplan 2017-2029, som ophæver Sønderskovområdets geografiske udpegninger af bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab, samt af potentiel økologisk forbindelse, økologisk forbindelse og naturområder som en del af Grønt Danmarkskort.

 

Forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 har der været en forudgående offentlig høring i perioden 16. maj til 2. juni 2019, hvor det har været muligt at indsende idéer og forslag til planen.

 

Den afgrænsning af området i Sønderskov, der blev præsenteret i den forudgående offentlige høring, var identisk med den afgrænsning, som udviklingsområdet har i forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen. Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 10 er, i forhold til forudgående høring, ændret for så vidt angår afgrænsningen syd for Argentinervej.

 

Da arealet syd for Argentinervej forsat ligger indenfor udpegningen af Grønt Danmarkskort, er udviklingsområdet i dette tillæg til Planstrategi 2019 blevet reduceret i forhold til det areal, der indgår i forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen.

 

Den 18. september 2019 blev det endelige landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen offentlig bekendtgjort. Det skete samme dag som udvalgsbehandlingen af den endelige vedtagelse af Tillæg til Planstrategi i2019 for Fredericia Kommune påbegyndte.

 

Udpegningen af Sønderskovområdet er fortsat gjort betinget af, at Planklagenævnet træffer en afgørelse, der opretholder kommunens vedtagelse af tillæg til Planstrategi 2015. Området omfatter ligeledes arealet syd for Argentinervej, som ikke vil blive medtaget i ansøgningen om optagelse i det næste landsplandirektiv.   

 

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25/10/2018), skal planmyndigheden udarbejde miljøvurdering af en plans sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, når planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. 

 

Der er derfor udarbejdet en samlet miljørapport af Tillæg til Planstrategi 2019 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 - Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort til Kommuneplan 2017–2029.

 

I miljørapporten er der foretaget en miljøvurdering af landskab, natur og støjforhold i forhold til udpegning af udviklingsområdet og ændringer af dele af kommuneplanens retningslinjer.

 

Miljørapporten har været offentliggjort sammen med Tillæg til Planstrategi 2019 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 – Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort. Der er ikke kommet bemærkninger til miljørapporten i offentlighedsfasen.

 

I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af tillæg til Planstrategi 2019 og Kommuneplantillæg nr. 10 - Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort til Kommuneplan 2017–2029 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for:

 

  • Hvordan miljøhensyn er integreret i planen
  • Hvordan miljørapporten og de udtalelser der er indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning
  • Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet samt
  • Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

 

Et ”ikke-teknisk resumé” af miljørapportens konklusioner og den sammenfattende redegørelse er indarbejdet i Tillæg til Planstrategi 2019. Miljørapporten er vedhæftet Tillæg til Planstrategi 2019.

 

Din mulighed

Det er muligt at klage over byrådets endelige vedtagelse af Tillæg til Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune samt miljøvurdering. Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed eller at byrådet burde have truffet en anden afgørelse. Se klagevejledningen nedenfor.

 

Frist for indsendelse af klage er den 3. december 2019.

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over den endelige vedtagelse af planstrategien, kan du klage til Planklagenævnet.

 

En klage indsendes ved anvendelse af digital selvbetjening via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID.

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden klagefristens udløb (ved midnat, den dato klagefristen udløber).

 

Når klagen sendes, betales et gebyr - med betalingskort - i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.nævneneshus.dk

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du snarest, og inden klagefristens udløb, sende din klage med en begrundet anmodning til kommunen. Hvis du er fritaget for at bruge digital post af kommunen bedes du oplyse dette i din anmodning. Kommunen videresender herefter din anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning imødekommes. Du får besked direkte fra Planklagenævnet om din anmodning imødekommes.

 

Kommunens afgørelse kan også indbringes direkte for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af planen.

 

Se mere om klageregler, herunder hvad der kan klages over, og hvem der kan klage, på Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk.

 

Den videre proces

Når selve kommuneplanlægningen for udviklingsområdet igangsættes, vil der blive mulighed for at komme med idéer og forslag til det kommende arbejde.

 

Har du spørgsmål kan du kontakte planlægger, Marianne Bay Andersen, Plan & Arkitektur, på tlf. 72107538.

 

Bilag