Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia Kommune overdrager sager til politiet

Et enigt Fredericia Byråd har på baggrund af en ekstern advokatundersøgelse, afrapportering om habilitet samt interne afdækninger torsdag aften valgt at overdrage flere forhold til politiet, herunder undersøgelsen af forløbet med den tidligere borgmesters byggegrund og byggetilladelse, samt spørgsmålet om mulig generel inhabilitet hos den tidligere borgmester og kommunaldirektør

På et pressemøde i dag har Fredericia Kommune netop fremlagt:

1. Afrapportering af interne afdækninger

2. Advokatundersøgelse udført af Horten

3. Sammenfatning af afrapportering i forhold til spørgsmålet om den tidl. borgmester og kommunaldirektørens habilitet

Herudover har Fredericia Kommune orienteret om:

4. Opstart af personalesager for hhv. den hjemsendte kommunaldirektør og økonomi- og personalechefen.

Ad 1) Afrapportering af interne afdækninger:

I forlængelse af den tidligere borgmesters afgang, kommunaldirektørens hjemsendelse samt igangsættelsen af en ekstern advokatundersøgelse af en række forhold, besluttede Økonomiudvalget at igangsætte interne afdækninger af en række hændelsesforløb, sagsbehandling, aftale- og hjemmelsgrundlag mv. for udvalgte sager.

Formålet med afdækningen har været at undersøge, om der har været tilstrækkeligt politisk beslutningsgrundlag, hjemmel og om kommunens økonomistyringsprincipper er overholdt i de gældende sager. Derudover har det været et sigte med undersøgelsen at afdække væsentlige forhold, der ikke indgik i advokatundersøgelsen.

Afdækningerne viser, at det i en række sager ikke har været tilfældet. Det gælder bl.a. i forhold til indhentning af flere tilbud på løsning af opgaver, indgåelse af aftaler med samarbejdspartnere og betaling af uspecificerede regninger.

Konkret viser undersøgelsen bl.a.:

 • At kommunen har indgået samarbejder med eksterne samarbejdspartnere uden nødvendig stillingtagen til køb af ydelser.
 • At organiseringen af og bevillingskompetencen af et kommunalt oprettet eksternt forum er uklar.
 • At der i flere konkrete tilfælde er betalt regninger på et udokumenteret grundlag, bl.a. fra puljer og at der tilsyneladende ikke er indhentet tilbud forud for at en ydelse blev leveret.
 • At kommunen har betalt regninger uden specifikation i relation til en forældet aftale og hertil ikke søgt dokumentation for at den aftalte vare er blevet leveret.
 • At der er flere eksempler på, at chefer i kommunen ikke har overholdt økonomistyringsprincipperne, hvilket er i strid med kravet om økonomisk ansvarlig forvaltning.

Økonomiudvalget har på den baggrund besluttet en række initiativer, der omfatter:

 • Skærpelse af skillelinjen mellem politik og administration. Det skal være tydeligt, hvor grænsen går mellem hvad politikerne kan beslutte og hvad forvaltningen har mandat til.
 • Der indarbejdes et fast punkt i politiske sagsfremstillinger, hvor sagens juridiske grundlag vurderes.
 • Styrkelse af ’Forsvarlig forvaltning’
 • Journalisering og skriftlighed – Journaliseringspraksis skal styrkes for at skabe gennemsigtighed og tydelighed.
 • Indkøbsprocesser og konkurrenceudsættelse gennemgås.
 • Juridiske vurderinger skal være tydeligere og dokumenteres.
 • I forhold til statsstøtteregler, sponsorater og huslejenedsættelser indhentes ekstern bistand, så der fremadrettet er fuldkommen tydelighed omkring kommunens forvaltning af området.
 • For at sikre overholdelse af økonomistyringsprincipper skærpes sikring af hjemmel til at udbetale regninger, kendskab til økonomistyringsprincipperne, herunder attestation af regninger og dokumentation for indgåede aftaler

Borgmester Steen Wrist (S) siger:

-  Jeg er glad for Økonomiudvalgets opbakning til hele dette oprydningsarbejde. Mange af de beslutninger, vi træffer i disse dage, er ikke behagelige, bl.a. fordi de berører personer, vi har arbejdet tæt sammen med og i nogle tilfælde kender godt. Men det er vores ansvar at få ryddet op på rådhuset, så vi igen kan koncentrere os om det, det hele handler om, nemlig at drive og udvikle Fredericia Kommune.

- Det, at vi i forskellige sammenhænge har betalt regninger til kommunens samarbejdspartnere, er ikke udtryk for, at der nødvendigvis er noget galt med hverken samarbejdet eller vores samarbejdspartnere. Det er simpelthen bare udtryk for, at vi ikke har gjort det godt nok i nogle konkrete tilfælde på rådhuset.

Ad 2) Advokatundersøgelse udført af Horten:

Fredericia Kommune bad i december 2020 Horten foretage en advokatundersøgelse af en række forhold, herunder kommunens salg af en byggegrund (på Argentinervej) til den daværende borgmester Jacob Bjerregaard, dispensation fra lokalplan, bebyggelse og skovrejsning foran byggegrunden m.v.

Advokatundersøgelsen konkluderer at en række af de undersøgte forhold er håndteret korrekt af kommunen. Disse omfatter kommunens køb af Argentinervej-udstykningen, dispensation fra lokalplanen samt bebyggelse og skovrejsning foran Argentinervej.

Advokatundersøgelsen konkluderer også, at der er en række forhold, der giver anledning til bemærkninger eller særlige overvejelser. Disse omfatter bl.a.:

 • At salget af Argentinervej til borgmesteren ikke var i overensstemmelse med reglerne i udbudsbekendtgørelsen, men at der ikke ’er grundlag til at antage, at håndteringen af den konkrete sag […] var båret af usaglige hensyn, da håndteringen svarede til den daggældende praksis i kommunen’.  
 • At kommunen ikke havde hjemmel til at meddele byggetilladelse vedr. Argentinervej 42 – og i en række andre sager. Det er Hortens vurdering at kommunens vækstdirektør i juni 2016 gav en ulovlig instruks om af byggesagsbehandlerne skulle angive alle sager som ’fyldestgørende’ uanset om de var det eller ej. Horten finder ’at den ulovlige instruks formentlig skyldes hensynet til borgmesterens sag’. Horten har ikke fundet belæg for at borgmesteren skulle have været involveret i forløbet om den ulovlige instruks. Horten finder at ’borgmesteren havde anledning til at antage, at ansøgningen blev indgivet rettidigt […]’.
 • At kommunen ikke i alle tilfælde har overholdt reglerne om aktindsigt til fulde. Horten finder at kommunen ikke har begrundet afgørelser om aktindsigt korrekt, og at klagesager ikke er behandlet i overensstemmelse med reglerne.
 • At kommunens medarbejdere har ’en usikkerhed i forhold til indholdet af embedsmandspligterne’. Horten anbefaler, at der iværksættes en proces i forvaltningen, der har fokus på embedsmandspligterne.  

Borgmester Steen Wrist siger:

- Advokatundersøgelsen viser først og fremmest, at der er nogle interne processer på rådhuset, som vi ikke har haft styr på. Alle skal kunne forvente, at forvaltningen opfører sig upartisk og agerer ordentligt og sagligt uanset, om det er i byggesager, sager om aktindsigt eller andre forhold. Vi i byrådet, og mig som borgmester i særdeleshed, har en stor fælles opgave i at få sådan en kultur til at leve på rådhuset.

1. viceborgmester Susanne Eilersen (DF) siger:

- Det er et stort oprydningsarbejde, vi har gang i. Jeg er glad for, at vi i december tog initiativ til at komme helt til bunds i de her sager. Selvom selve det at rydde op ikke er en rar proces, så er det hele forudsætningen for, at vi igen kan komme til at tale om de vigtige ting som fx børnepasningen, ældrepleje, sundhed og den øvrige velfærd. 

Der er indgivet anmeldelse til politiet om grundsalget. Politiet har oplyst, at sagen vil blive efterforsket, når advokatundersøgelsen foreligger.

Fredericia Byråd har besluttet at overdrage advokatundersøgelsen til politiet og i øvrigt samarbejde med politiet om efterforskningen. Fredericia Byråd har derudover besluttet at igangsætte en proces, der skal munde ud i, at Økonomiudvalget får præsenteret en samlet plan for, hvordan der vil blive arbejdet med hver enkelt anbefaling.

Dette vil ske i løbet af foråret 2021. Direktionen vil på samme møde foreslå en plan for, hvornår og på hvilke form, der løbende vil blive givet en status til Økonomiudvalget.

Ad 3) Sammenfatning af Afrapportering i forhold til spørgsmålet om den tidl. borgmester og kommunaldirektørens habilitet:

I forbindelse med Hortens udarbejdelse af advokatundersøgelsen, blev advokaterne bedt om at inddrage andre forhold, de måtte blive opmærksomme på, og som havde relevans for sagen. Horten har på den baggrund udarbejdet en afrapportering i forhold til spørgsmålet om den tidl. borgmester og kommunaldirektørens habilitet. En sammenfatning af denne, egnet til offentliggørelse, er i dag fremlagt. 

Det fremgår af selve advokatundersøgelsen, at der er uenighed om kommunaldirektørens rolle i forbindelse med en konkret aktindsigtsanmodning af 8. december 2020 (vedr. borgmesterens bud på køb af grunden på Argentinervej). Anmodningerne blev håndteret af den såkaldte ’koordineringsgruppe’. Horten skriver:

De øvrige medlemmer af koordineringsgruppen har med forskellige ord afgivet forklaringer om forløbet omkring aktindsigten, og disse har været væsentligt anderledes end det forløb, kommunaldirektøren har beskrevet.

Der foreligger således væsentligt forskellige forklaringer, hvor kommunaldirektørens forklaring på ingen måde reflekterer den uenighed i gruppen, som de øvrige – på forskellig vis om med forskellig vægt – har afgivet forklaring om.

Den trufne afgørelse var imidlertid ikke ulovlig efter sit indhold, og vi har ud fra sagens oplysninger og forklaringer – om end med en vis tvivl, som skyldes de modstridende forklaringer i sagen – ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, at kommunaldirektørens afgørelse var båret af usaglige hensyn.    

Horten skriver i afrapporteringen om habilitet, at de, i forbindelse med en række af de interviews, der er gennemført som led i advokatundersøgelsen m.v. har ’modtaget forklaringer om rygter om og oplevelser af, at den tidligere borgmester og kommunaldirektøren skulle have haft en relation af nær karakter’.

Det har ikke været muligt for Horten at fastlægge karakteren af relationen mellem den tidligere borgmester og kommunaldirektøren. Men advokaterne skriver:

[…] at det er kritisabelt, at Økonomiudvalget ikke blev orienteret om henvendelserne om relationens karakter og rygterne herom på et væsentligt tidligere tidspunkt end 17. december 2020. Dette burde efter vores vurdering i hvert fald være sket, da kommunaldirektøren i oktober 2019 modtog en anonym mail om rygterne om relationen […].

[…] at det er kritisabelt, at orienteringen, da den skete 17. december 2020, hvor Økonomiudvalget drøftede spørgsmålet om tillid til kommunaldirektøren, hverken omfattede oplysninger om den anonyme mail eller oplysninger om, at der fra medierne siden 8. december 2020 var vist interesse for spørgsmålet om relationens karakter.

[…] at den manglende orientering af Økonomiudvalget om henvendelserne om relationens karakter, og den tidligere borgmesters og kommunaldirektørens deltagelse i beslutningerne om ikke at orientere Økonomiudvalget, trods det at de var inhabile i forhold til disse beslutninger, indebærer tilsidesættelse af væsentlige pligter. Dertil kommer, at konsekvenserne, hvis der har været en inhabilitets-skabende relation, ville være særdeles alvorlige. Vi finder derfor, at kommunen samlet set ikke kan sidde dette overhørig.

Borgmester Steen Wrist siger:

- I byrådet kender vi også til rygterne om en særlig relation. Men ligesom Horten-advokaterne har vi heller ikke forudsætningerne for at vurdere, om der er hold i rygterne. Vi kan imidlertid konkludere, at uanset om der er hold i rygterne, så er der flere helt konkrete beslutninger, hvor kommunaldirektøren og Jacob Bjerregaard som borgmester var inhabile og at der, med advokaternes ord, er sket ’tilsidesættelse af væsentlige pligter’. Vi kan også konkludere, at hvis der har været en særlig relation, så kan konsekvenserne være ganske alvorlige. Derfor har byrådet [i enighed] besluttet at overdrage sagen til politiet, til nærmere efterforskning.

Ad 4) Opstart af personalesager for hhv. den hjemsendte kommunaldirektør og økonomi- og personalechefen:

På baggrund af disse undersøgelser har Økonomiudvalget og Byrådet besluttet at opstarte personalesager i forhold til både den hjemsendte kommunaldirektør og økonomi- og personalechefen.

Borgmester Steen Wrist siger:

- Jeg vil gerne sige meget klart, at selvom hele dette forløb har afdækket forhold, hvor enkelte har sviget deres ansvar, så er det på ingen måde udtryk for kvaliteten af de ansatte i Fredericia Kommune generelt. Det gælder også på rådhuset. Jeg har over de seneste måneder dagligt kunnet se, at de mange dygtige folk vi har på rådhuset, hvoraf mange af dem har knoklet særlig hårdt med at få ryddet op i alle disse sager, løser deres opgaver med stor dedikation og ordentlighed.

Vedlagt bilag:

1. PDF ikon advokatundersoegelse_af_forloeb_ifm._grundsalg_mv.pdf

2. PDF ikon afrapportering_-_interne_afdaekninger_i_fredericia_kommune_2021.pdf

3. PDF ikon sammenfatning_af_afrapportering_om_habilitet.pdf

4. PDF ikon bilag_til_advokatundersoegelse.pdf​​​​​​​