Slå adgang med tegn til/fra

Genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42

Har du tidligere modtaget tabt arbejdsfortjeneste og fået indbetalt pensionsbidrag til dit pensionsselskab af Fredericia Kommune, kan der være ændringer i pensionsbeløbet på baggrund af Ankestyrelsens principafgørelse 4-18.

Ankestyrelsen har med principafgørelsen meldt ud, at den hidtidige praksis for beregning af pensionsbidraget ikke har været tilstrækkelig klar, og det har i nogle tilfælde betydet, at der ikke er blevet fyldestgørende reguleret i pensionsindbetalingen.

Kommunerne har derfor pligt til at søge det klarlagt, hvilke borgere med bevilling af tabt arbejdsfortjeneste, der siden 31. marts 2010 måtte have fået fejlberegnet bidraget til pension.

Fredericia Kommune har af egen drift gennemgået, henholdsvis genberegnet og om nødvendigt indbetalt eventuelt restpensionsbidrag hos forældre, hvor der pr. 1. januar 2019 var en aktiv sag om bevilling af tabt arbejdsfortjeneste.

Kommunen har desværre ikke mulighed for selv at finde øvrige relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om selv at kontakte os for at få genoptaget deres sag med henblik på en genberegning af kommunens pensionsberegning. Berørte borgere er i denne forbindelse forældre, der har modtaget tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordning efter den 31. marts 2010, og som ikke har haft en aktiv sag pr. 1. januar 2019 og frem.

Hvis sagen har været påklaget til de Sociale Nævn eller ANkestyrelsen, vil Ankestyrelsen kunne genoptage sagen ved anmodning herom til dem.

Du kan rette henvendelse til Familie og Børnesundhed på tlf.nr. 7210 7474, hvis du mener, at du er omfattet af ovenstående.

De almindelig forældelsesregler indebærer, at der efter 3 år ikke længere er ret til en ydelse, som man ellers har krav på. De tre år gælder fra det tidspunkt, hvor beløbet skulle have været udbetalt. Der vil derfor være sager, hvor kravet på at få efterbetalt bidrag til pensionsordning er forældet.

Forældelsesfristen kan dog være afbrudt, og kommunen skal derfor i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling er forældet.