Slå adgang med tegn til/fra

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet

Høringsfrist: 30. juni 2021

Fredericia Byråd har den 19. april 2021 vedtaget Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet.

Udgangspunktet for kommuneplanrevisionen er Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet, hvor det blev besluttet at foretage en delvis revision af gældende kommuneplan. Med planstrategien er det fastlagt, hvilke emner den fælles og den lokale del af kommuneplanen skal revideres særligt i forhold til. En del af den gældende kommuneplans indhold genvedtages derfor for en ny 4 års periode.

For nærmere introduktion til kommuneplanforslaget henvises til udsendelsesbrevet, der ligger som bilag nedenfor.

En samlet oversigt over de ændringer, der er foretaget i forhold til gældende Kommuneplan 2017-2029 fremgår af to ændringsnotater for henholdsvis Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet og Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune. Ændringsnotaterne ligger som bilag nedenfor.

Offentlig høring

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet er offentligt bekendtgjort på Plandata den 4. maj 2021 og er i høring til og med den 30. juni 2021.

Du kan finde det digitale kommuneplanforslag under ”Læs også” her på siden.

I den digitale kommuneplan under menuen ”Miljøvurdering” finder du ligeledes Miljørapport vedr. miljøvurdering af Forslag til fælles Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet, Afgrænsningsnotat samt Miljøscreening af Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommunes lokale del.

Miljøvurdering
Der er udarbejdet en samlet miljørapport af det fælles Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet. I rapporten er medtaget vurdering af lokale byudviklingsarealer og de øvrige justerede arealudlæg, der er sket overvejende for udpegninger i det åbne land. Hovedparten af Fredericia Kommunes ændringer i forhold til gældende kommuneplan indgår i den fælles miljørapport.

Fredericia Kommunes lokale del af kommuneplanforslaget er screenet for miljøvurdering. Screeningen omfatter de væsentligste ændringer, der er foretaget i forhold til den gældende kommuneplan, som ikke allerede er varetaget i den miljørapport, der følger Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet.

Med miljøscreeningen af den lokale del af kommuneplanforslaget er det vurderet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering. Denne afgørelse kan påklages inden 4 uger efter offentliggørelse, dvs. indtil senest den 2. juni 2021.

Klagevejledningen vedr. afgørelsen fremgår af udsendelsesbrevet, der ligger som bilag nedenfor.

Din mulighed
Har du indsigelser, kommentarer eller ændringsforslag til Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet, kan de sendes via knappen ”Send dit høringssvar” i højre side på den digitale plan. Alternativt kan bemærkninger afleveres fysisk i rådhusets postkasse eller sendes pr. post til Teknik & Miljø, Fredericia Kommune, Gothersgade 20A, 7000 Fredericia.

Dine bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 30. juni 2021.

Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne forslag og synspunkter blive vurderet og indgå i byrådets beslutningsgrundlag for den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet forventes at ske ved udgangen af 2021.

Spørgsmål kan stilles til planlægger Marianne Bay Andersen, Plan & Arkitektur, tlf.7210 7538.

Bilag