Slå adgang med tegn til/fra

Q&A: Corona - job, løn og uddannelse?

Vi har samlet svar på en række spørgsmål om, hvordan du skal forholde dig til job, A-kasse og løn i forbindelse med coronavirus/COVID-19. Siden vil løbende blive opdateret.

Hvordan skal du forholde dig til job, løn og a-kasse i forbindelse med coronavirus/COVID-19? Vores jobcenter har samlet svar på en række spørgsmål, som du kan læse her. 

1. Spørgsmål: Skal jeg møde op til personlige samtaler på Jobcenteret?
Svar: Nej, det skal du ikke, men du får stadig en sms og dit møde. Samtalerne vil blive afholdt telefonisk i stedet for og du vil blive ringet op af din kontaktperson i jobcenteret. Vær opmærksom på, at opkaldet kan komme fra et skjult nummer. Hvis du skulle have haft en bisidder med til mødet og ikke ønsker at gennemføre samtalen uden en bisidder udskyder vi naturligvis mødet til det igen er muligt at afholde det personligt.

2. Spørgsmål: Er der ændringer i forbindelse med udbetaling af forsørgelsesydelser?
Svar: Nej. Der er ingen ændringer i udbetaling af forsørgelsesydelserne. Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejsehjælp, overgangsydelse, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og flekslønstilskud udbetales helt som sædvanligt den sidste hverdag i måneden.

3. Spørgsmål: Jeg er sendt hjem fra arbejde uden ret til løn og jeg er ikke medlem af en A-kasse, hvad gør jeg?
Svar: Du bedes ringe på telefonnummer: 72 10 70 00 og du vil blive stillet igennem til en medarbejder i vores Ydelsesafdeling som kan vejlede dig.

4. Spørgsmål: Jeg er sendt hjem fra arbejde uden ret til løn og jeg er medlem af en A-kasse, hvad gør jeg?
Svar: Du skal henvende dig i din A-kasse og melde dig ledig.

5. Spørgsmål: Hvordan afleverer jeg papirer til Jobcenteret?
Svar: I postkassen som hænger på bagvæggen ved personaleindgangen Danmarksstræde 13

6. Spørgsmål: Jeg er ude i en praktik, skal jeg gå hjem?
Svar: Ja, du skal gå hjem indtil du hører nærmere. Din virksomhed vil blive kontaktet af en virksomhedskonsulent med orientering.

7. Spørgsmål: Jeg er i løntilskud skal jeg gå hjem?
Svar: her er der tale om et arbejdsgiver/arbejdstager forhold og du får løn fra arbejdsgiver. Så du skal følge de udmeldinger som er på den konkrete virksomhed.

8. Spørgsmål: Jeg er ude i løntilskud skal jeg gå hjem?
Svar: Du er i et ansættelsesforhold og skal følge de regler som din arbejdsgiver udstikker i den her situation.

9. Spørgsmål: Kan en arbejdsgiver benytte en evt. §56 aftale?
Svar: Hvis §56 er givet på baggrund af en kronisk lidelse som gør, at borger er i en særlig risikogruppe ift Corona, så kan arbejdsgiver benytte §56.

10. Spørgsmål: Hvad kan jeg som borger gøre for at undgå selv at blive smittet og for at undgå at smitten spredes?
Svar: Du kan se Sundhedstyrelsen råd på deres hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvad-kan-jeg-som-borger-goere-for-at-undgaa-selv-at-blive-smittet-og-for-at-undgaa-at-smitten

11. Spørgsmål: Hvor går jeg hen, hvis jeg gerne vil hjælpe/være frivillig i denne tid?
Svar: Røde Kors Corona Netværk er et landsdækkende Corona Netværk, hvor du kan melde dig som frivillig hjælper. Du kan tilmelde dig på følgende to måder:
-    Via en digital formular på deres hjemmeside: https://www.rodekors.dk/corona/hj%C3%A6lp
-    Ved personlig kontakt på telefon 3529 9660

Region Syddanmark opfordrer ledige eller pensionerede sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale samt sygepleje- og medicinstuderende og pædagoger til at stille sig til rådighed for de syddanske sygehuse og sociale tilbud. De tilmeldte skal hjælpe til, hvis sygehusene eller de sociale tilbud får brug for flere hænder i forbindelse med coronavirus/COVID-19.
Du kan tilmelde dig på: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?_sp=b5329378-c974-...

12. spørgsmål: Jeg er en virksomhed, som vil sende mine medarbejdere hjem på arbejdsfordeling – hvad gør jeg?
Svar: Du ringer til 7210 7000, og du bliver stillet igennem til vores medarbejder i dagpengegruppen, som kan hjælpe dig

13. spørgsmål: Kan vi planlægge med arbejdsfridage for lærerne de næste 14 dage?
Svar: I de næste 14 dage følger lærerne deres sædvanlige arbejdstid, hvor de bl.a. skal levere nødundervisning til eleverne. I forhold til lærernes under-visningstillæg medregnes periodens undervisningstimer konkret, jf. det udvidede undervisningsbegreb. Dette sker i forbindelse med opgørelsen af pålagte undervisningstimer i forbindelse med skoleårets afslutning. Løntil-sagnet for planlagt undervisning er uændret.

14. spørgsmål: Kan arbejdsgiver aflyse tilkaldevikarers vagter/skema, hvis alle andre medarbejdere på institution er sendt hjem og arbejde? Og med hvilket varsel skal vi så aflyse vagterne?
Spørgsmålet vil være reguleret i enkelte overenskomster.
Svar: For timelønnet personale omfattet af Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder gælder, at vagter kan aflyses med 4 timers varsel. Såfremt varslet ikke overholdes, har medarbejderen ret til løn for det antal timer, der var aftalt for den pågældende dag.

I det omfang der ikke er fastsat regler for det pågældende overenskomst-område, kan timelønnede/tilkaldevikarer opsiges med dags varsel fra til-trædelsesdagen.

15. Spørgsmål: Særlig om elever og studerende
Svar: KL afventer på nuværende tidspunkt svar fra Undervisningsministeriet på, hvorledes elever, der aktuelt er i en skoleperiode på en erhvervsuddannelse, kan anvendes i vagtdækningen i den aktuelle situation. Vi vil vende tilbage herom, så snart der er svar fra ministeriet.

For de elever der aktuelt er i praktik gælder, at de kan indgå i vagtplanlæg-ningen under hensyn til, hvor de er i deres uddannelsesforløb. Vejlednings- og andre undervisningsaktiviteter i praktiktikken afvikles under hensyn til driften. For elever, som efter planen skal starte praktik i uge 12, bør det enkelte praktiksted tage bestik af situationen og være i dialog med skolen herom.

I forhold til studerende på uddannelser rettet mod sygeplejerske, ergo- og fysioterapeut har KL været i dialog med Professionshøjskolerne. De studerende er siden torsdag blevet orienteret om, at det er det enkelte praktik-sted, der afgør om de skal møde ind i praktik/klinik. De studerende, der ikke har været i dialog med deres praktiksted, har af professionshøjskoler-ne fået besked at blive hjemme, indtil de hører nærmere fra praktik/klinikstedet.

Af hensyn til at situationen på sigt kan betyde, at der bliver behov for at kalde studerende ind til vagtdækning, har KL udarbejdet en kort informati-onsskrivelsen til elever og studerende. Denne informationsskrivelse er vedlagt som bilag sidst i dette informationsbrev. KL er i tæt kontakt med uddannelsesinstitutionerne om de aktuelle forhold, herunder om kommuni-kationen til elever og studerende.

16. Spørgsmål: Suspenderes prøvetiden for eleverne? Og bliver den dermed for-længet i den anden ende?
Svar: KL er i dialog med det relevante ressortministerium, og vender derfor tilba-ge med et svar hurtigst muligt.

17. Spørgsmål: Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg er bekymret fordi en, der har været udrejst, møder op på arbejde uden forudgående hjemmekarantæne?
Svar: Du skal tage fat i din nærmeste leder i virksomheden. Vi gør opmærksom på, at virksomhederne har mulighed for at få refusion fra den første dag.