Slå adgang med tegn til/fra

Udvalg bakker støjplagede naboer til E20 op

By- og Planudvalget går ind i sag om trafikstøj fra den statsejede motorvej E20

Støj fra motorvej E20 var på dagsordenen på mødet i By- og Planudvalget tirsdag den 18. august, hvor udvalget havde bedt om en status på støjpåvirkningen fra motorvejen. Det var der en ganske særlig grund til.

”Flere ejerforeninger i de berørte boligområder langs E20 i kommunen har sendt en appel til staten om at gøre noget ved støjudfordringerne fra motorvejen, og de har bedt kommunen om opbakning”, siger Steen Wrist Ørts, der er formand i By- og Planudvalget og fortsætter:

”Vi har boligområder, der lever i konstant støj fra motorvejen, og det er hverken rimeligt eller sundt. Derfor vil vi nu gå i dialog med Vejdirektoratet om støjdæmpende løsninger i de boligområder, der er plaget af urimelig meget støj fra motorvejen”.

Det er særligt byområderne Erritsø/Snoghøj og Taulov, der er plaget af støj fra E20, og i Vejdirektoratets Støjhandlingsplan for 2018-2023 er der i alt fem boligområder i de to byområder, der er særligt støjbelastede.

Støjgener skal løses
Fredericia Kommune har haft møde med ejerforeningerne i de berørte områder og har i den forbindelse fået et eksternt konsulentbureau til at komme med bud på støjdæmpende indsatser i områderne. De blev også præsenteret på udvalgsmødet.

”Fredericia har som trafikalt knudepunkt nogle udfordringer med støj, som vi har en opgave i at løse, hvis vi samtidig ønsker at have attraktive boligområder, hvor man har det godt i sit hjem, og hvor man ikke skal hæve stemmen, hver gang man vil føre en samtale i sin have. I princippet er det lige meget, hvor støjen kommer fra og hvem, der har ansvar for hvad. Vi har en særlig interesse i at støtte vores borgere, når de har brug for hjælp i sådan en sag”, afslutter Steen Wrist Ørts.

De løsninger, som udvalget blev præsenteret for peger på:

 • støjvolde eller støjskærme
 • sænkning af hastigheden i nattetimerne
 • ny asfaltbelægning

Fakta:

 • Fredericia Kommune har en central placering i landet og en god transportinfrastruktur. Trafikken stiger og dermed også trafikstøjen for de mange beboere, der bor tæt på motorvejen i kommunen.
 • Årsdøgntrafikken ved afkørsel 59 Fredericia Syd har rundet 80.000 køretøjer i døgnet og 45.000 i Taulov ved afkørsel 61.
 • Det er Vejdirektoratets ansvar at forebygge og bekæmpe de støjgener, trafikken på motorveje påfører eksisterende boligområder.
 • E20 går i Fredericia Kommune igennem både Fredericia byområde (Erritsø/Snoghøj) og Taulov byområde, og i Vejdirektoratets Støjhandlingsplan for 2018-2023 er der i alt fem boligområder i disse to byområder, der er særligt støjbelastede.
 • Ejerforeninger i de berørte boligområder langs E20 i Fredericia Kommune har sendt en appel til staten om at adressere støjudfordringerne. De har samtidig bedt om Fredericia Kommunes støtte i sagen.
 • I Danmark er en bolig støjbelastet, hvis udearealet udsættes for vejstøj over den vejledende grænseværdi på Lden 58 dB. Hvis støjen er over Lden 68 dB, betegnes boligen som stærkt støjbelastet.
 • Trafikstøj er ifølge WHO et af de største miljøproblemer i EU.
 • Fredericia Kommune er på trapperne med en ny og opdateret støjhandlingsplan, der sætter retningen for støjdæmpende indsatser, der skal skrue ned for trafikstøj fra kommunens egne veje.