Slå adgang med tegn til/fra

Vigtig information om COVID-19

Her finder du information om, hvordan vi håndterer COVID-19 i kommunen.
Covid-19 i Fredericia - hotline og kontakt

Fredericia Kommunes hotline:
Har du spørgsmål omkring hvordan du som borger i Fredericia skal forholde dig til coronavirus, kan du kontakte vores hotline på telefon 72 10 70 00. 

Åbningstider:
Mandag-Onsdag kl. 9.00-15.00
Torsdag kl. 9.00-17.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Ekstra åbningstider for Fredericia Kommunes hotline:
Lørdag den 19. september kl. 10.00-14.00
Søndag den 20. september kl. 10.00-14.00
 

Den nationale hotline:
De danske myndigheder har samlet al information om coronavirus/COVID-19 på www.coronasmitte.dk. Du kan kontakte den fælles myndighedshotline på telefon 70 20 02 33.
 

Helbred eller smitterisiko:
Har du spørgsmål omkring dit helbred eller smitterisiko, skal du kontakte din egen læge pr. telefon.

Besøgsrestriktioner på plejehjem og aflastningspladser

Styrelsen for Patientsikkerhed har fredag d. 18. septemer meddelt Fredericia Kommune, at der nu skal indføres besøgsrestrektioner på plejehjemmene og aflastningspladserne pga. det stigende smittetal.

Det betyder, at alle besøg nu skal foregå udendørs.

 

Besøg på indendørs arealer på plejecentre mv. ikke kan ske, med mindre:

a) besøget sker i en kritisk situation

b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren. Dvs. en pårørende per beboer.

 

Vi gør nu det, at dørene til plejehjemmene låses. Ring meget gerne på forhånd, når der ønskes at aflægge besøg.

 

Plejehjemslederen vil informere løbende i den kommende tid.

Information omkring testning og hvis du er testet positiv

Lørdag den 20. september ankommer en af regionens testbiler til Fredericia, men denne er forbeholdt ansatte og elever fra Fredericia Gymnasium. Det vil sige, at andre borgere fortsat skal bestille tid til test ved de øvrige testcentre i Region Syddanmark (se nedenfor).

Region Syddanmark har lavet en oversigt over, hvornår man skal testes for COVID-19 og hvor man skal henvende sig:

Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece om, hvordan man skal forholde sig, hvis man er testet positiv for corona virus: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der...

Hvis du er testet positiv for COVID-19, og du ikke har mulighed for at gå i selvisolation derhjemme eller et andet sted, så kan du kontakte vores hotline på tlf. 7210 7000

Generel information til borgere - retningslinjer og anbefalinger

I Fredericia Kommune følger vi de nationale retningslinjer for Covid-19.

Du kan som borger orientere dig om de sundhedsfaglige råd og anbefalinger, samt finde svar på de mest stillede spørgsmål på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/Borgere

I forhold til rejsevejledninger og eventuelle restriktioner læse mere på  på Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk

Udlevering af mundbind

I forbindelse med kravet gældende fra d. 22. august om at passagerer skal bære mundbind eller visir i offentlig transport, har regeringen gjort det muligt for en udvalgt gruppe af borgere at få udleveret gratis type I-mundbind.

Hvem kan få udleveret mundbind?
Tilbuddet gælder for borgere, hvor kravet vil være en væsentlig økonomisk byrde for dem. Det omfatter blandt andet borgere på kontanthjælp, integrationsydelse eller ressourceforløbsydelse, samt borgere der gør brug af lavtærskeltilbud mv.

Derudover udlevere Fredericia Kommune også mundbind til frivillige, som i forbindelse med deres frivillige arbejde benytter offentlig transport sammen med borgerne.

Hvor udleveres mundbind?
Vi udleverer type I-mundbind, som er CE-mærket. Et type I-mundbind er tilstrækkeligt både til at beskytte andre og til at beskytte dig selv, hvorfor de er velegnede til kollektiv trafik. Der udleveres som udgangspunkt 5 mundbind ad gangen.

Mundbind udleveres på nedenstående adresser:

 • Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10b
 • Stofbehandlingen, Vendersgade 46-48
 • Ungebehandlingen, Prinsessegade 72, 1. sal
 • Akademiet (omsorgstilbud), Vendersgade 42
 • Borgerservice på Rådhuset, Gothersgade 20
 • Jobcenteret, Danmarkstræde 13
 • Fredericia Sundhedshus, Dronningensgade 97
 • Fredericia Bibliotek, Prinsessegade 27
 • UddannelsesCenteret, Mosegårdsvej 2A
 • Korskærparken Medborgerhuset, Ullerupdalvej 13
 • Kirkens Korshær, Danmarksgade 79


Mundbind i offentlig transport
Kravet om at bruge mundbind gælder for alle, som anvender offentlig transport herunder busser, tog, metro og letbaner. Det gælder også for flextrafik, flextur samt på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder samt letbane-stationer.

Information om ældre- og handicapområdet

Senior- og Handicapudvalget har besluttet følgende overordnede principper for genåbningen af ældreområdet, og som skal følges i alle tilfælde:

 • De løbende vejledninger fra de nationale myndigheder, herunder Sundhedsstyrelsen følges
 • Fortsat fokus på at forebygge smittespredning – god hygiejne og fysisk afstand
 • Fastholdelse af et forsigtighedsprincip. Vigtigt at beskytte sårbare og personer i særlige risikogrupper
 • Vi tilpasser løbende ude fra en vurdering af det samlede antal smittede, udviklingen i antal smittede og de løbende meldinger fra SST.
 • Test af alt personale, der udviser symptomer

Der kan ske undtagelser fra besøgsforbuddet i forbindelse med kritisk sygdom, eller hvis en person er døende. Ledelsen på institutionen kan også træffe en individuel afgørelse om, hvorvidt der kan tillades besøg fra nærtstående pårørende til borgere med en kognitive funktionsnedsættelse, der har et helt særligt behov for besøg, og som ikke kan forstå formålet med besøgsforbuddet.

Der er blevet besluttet følgende for de enkelte områder:

Besøg af pårørende på plejecentre og aflastningssteder
Fra torsdag den 2. juli kan der som udgangspunkt frit aflægges besøg på både ude- og indendørsarealer på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser samt sygehuse og klinikker.
Pårørende der har, eller indenfor de sidste 48 timer har haft symptomer på sygdom (også mild forkølelse), opfordres til at aflyse besøget og vente med besøget til man har været symptomfri i 48 timer.

Når de pårørende kommer til plejehjemmet, vil der ved indgangen være håndsprit, mundbind og information om Sundhedsstyrelsens hygiejneregler.

Der vil være et synligt telefonnummer, som de besøgende skal bruge, hvis der er brug for kontakt til personale.
Der kan være lokale ønsker om, at de besøgende melder sig via telefon til personalet, når de ankommer. Følg anvisningen på plejehjemmet

Hos hver enkelt borger vil der være en lille gæstebog, hvor besøgende skriver sig ind med dato, navn og telefonnummer. Dette af hensyn til evt senere smitteopsporing ved udbrud.

De besøgende tager selv forplejning med.

Vi henstiller til besøgende, at de går direkte op til lejligheden, og ikke gør ophold i evt fællesrum, gangarealer osv. Er der egen terrassedør bør denne bruges.

Vi foreslår stadig, at flest mulige besøg foregår udendørs.

Besøgende skal fortsat efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger:
1.    Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
2.    Host eller nys i dit ærme
3.    Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
4.    Vær opmærksom på rengøring både hjemme og på arbejdspladsen
5.    Hold afstand

Det anbefales fortsat ikke at kysse og kramme, da der kan ske smitte ved direkte kontakt, og der bør holdes afstand ved at sidde med to meter imellem sig fra næse til næse, da der er tale om borgere i risikogruppen. Hermed forebygges dråbesmitte. Besøgspersonerne anbefales ikke at røre for mange steder boligen.

Der forventes af de pårørende, at de vasker op og tørrer de kontaktpunkter af, de har rørt ved, med de udleverede desinfektionsservietter (og handske), eller med sæbeklud.

Der skal luftes ud efter besøget.

Evt. skraldepose tømmes og bindes for, efterlades i lejligheden, hvor personalet vil tage den med ud.

Gåtur med pårørende
En del af borgerne vil være i stand til at gå en tur med pårørende. Der skal være mulighed for, at både borger og pårørende kan vaske og spritte hænder før og efter gåturen.
Der kan ses bort fra de 2 meters afstandskrav, når man går ved siden af hinanden, eller når pårørende skubber en kørestol. De må gerne holde hinanden i hånden, men man anbefaler dem, at de ikke kysser og krammer.
Ved gåtur henstilles der også til, at man går direkte til lejligheden uden ophold undervejs i huset.

Kørsel til tandlæge, ambulante kontroller mm
Da der nu også er åbnet op for besøgende på sygehusene, må de pårørende ledsage plejehjemsbeboere som tidligere. Dette dog under stadig hensyntagen til hygiejnerådene.
Det bør dog stadig sygeplejefagligt vurderes, om besøget kan udskydes eller afvikles på anden vis, evt i samarbejde med egen læge.

Frisør, fodterapeut, fysioterapi og andre private sundhedsydelser udefra
Kan foregå i borgeren eget hjem under hensyntagen til at forebygge smitte (medarbejderne vejleder deri). 

Plejehjemsbeboere der forlader plejehjemmet
Plejehjemsbeboere må gerne forlade plejehjemmet som vanligt. Medarbejderne vil tale med den enkelte (samt evt. pårørende) om at gebærde sig ud fra de anbefalinger Sundhedsstyrelsen har lavet omkring særligt sårbare borgere.

Rengøring hver 14. dag
Genoptagelse af vanlig rengøring sker fra mandag d. 4. maj 2020.

Dagcenteret på Othello   
Dagcenteret på Othello genåbnes gradvist, så flest mulige borgere får et tilbud om at komme i løbet af en uge.

Genåbning af Pro Aktiv    
Fungerer nu som vanligt, men med overholdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Genåbning af tilbud på Demensområdet   
Demensfællesskabet er åbent, der arbejdes på at de frivillige kan starte op igen.

Demenskonsulenterne kører ud hvor de ikke kan klare det telefonisk og tager alle gældende forholdsregler.

Opstart med geronto er ikke i gang endnu det afhænger også af geronto. – OBS (denne linje skal nok ikke stå på hjemmesiden)

Leve-Bo køkkener    
Køkkenpersonale laver mad i Leve-Bo køkkenerne en – to gange om ugen

Kostkonsulenterne   
Kostkonsulenter tager på besøg, hvor det ikke kan klares pr. telefon.

Kun et plejehjem må besøges pr dag.                                              

Informationsmateriale
Sundhedsstyrelsen har lavet pjecer med retningslinjer for forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre. Du finder pjecerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Information om børn- og ungeområdet

I dokumentet om rejsevejledning kan du læse om de regler, der er forbundet med rejser til udlandet. Disse regler er gældende for børn/elever og medarbejdere i kommunale dagtilbud og på folkeskoler.

I dokumentet om forkølelse kan du læse om de regler, kommunale dagtilbud og folkeskoler i Fredericia arbejder ud fra.

Bilag

Retningslinjer for brug af kommunale faciliteter

Retningslinjer for foreningers, klubbers og aftenskolers brug af lokaler på skoler, i sundhedshuset og Kongensgade 111. 

Rengøring af lokalerne foregår kun om morgenen. Der er derfor ikke adgang til omklædnings- og badefaciliteter samt skolekøkkener. Musikinstrumenter er ikke tilgængelige. Der gives adgang til de øvrige faciliteter, såfremt brugerne i eftermiddags- og aftentimerne selv medvirker til at renholde faciliteterne, så hygiejneniveauet er forsvarligt og trygt for alle.

Ved ankomst – Medbring selv værnemidler 
Vask eller desinficer hænder. 
Afsprit alle kontaktflader: borde, stolesæder og –ryglæn, dørhåndtag, kontakter, fjernbetjening. Bruges redskaber skal disse også afsprittes. Hvis overfladen er synligt forurenet (efter spild eller andet), skal den først rengøres med vand og sæbe inden den kan desinficeres. Ellers virker desinfektionsmidlet ikke.

Ved afgang:
Afsprit alle berørte kontaktflader. Hvis kontaktpunkterne er synligt forurenet (efter spild eller andet), skal overfladen først rengøres med vand og sæbe inden den kan desinficeres. Ellers virker desinfektionsmidlet ikke.

VIGTIGT:
Håndesinfektionsmiddel må KUN bruges til hænderne/huden, da det indeholder glycerin.
Desinfektion til overflader må KUN bruges til overflader, da det ikke indeholder glycerin.
De generelle covid-19 retningslinjer vedr. f.eks. afstand mv. er naturligvis gældende og forventes overholdt, ligesom specialforbundenes særlige vejledninger også skal iagttages.
 

Vi ønsker alle brugere et godt ophold. 

Information om beskæftigelsesområdet og til virksomheder

Job, løn og uddannelse under COVID-19
Har du spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til job, løn og A-kasse? Vores jobcenter har samlet en række spørgsmål/svar i en Q&A


Få svar på dine spørgsmål om coronavirus og din virksomhed
På virksomhedsguiden.dk har Erhvervsstyrelsen oprettet informationssider for virksomheder, der har problemer på grund af coronavirus. Her får du et overblik over de juridiske, HR-mæssige, kommunikative og sundhedsfaglige udfordringer, virksomheder kan støde på i forbindelse med virus-udbruddet.