Slå adgang med tegn til/fra

Vejleder

På denne side kan du finde den nødvendige vejledning som du skal bruge som vejleder.

SSA-elev

Praktikvejlederkursus

HR Fredericia afholder kursus for nye vejledere, når der er nok til et hold.

Din leder vil få tilsendt en mail herom.

Det tilstræbes, at man som vejleder har gennemført et vejlederkursus.

Forventninger til praktikvejlederen

Det er den praktikansvarlige (distriktsleder), der er ansvarlig for at udvælge vejleder i gruppen. Man skal som vejleder være uddannet på minimum samme niveau som eleven. Der er aftalt funktionstillæg for vejledere. Skema udfyldes for perioden man har været vejleder.

 • Praktikvejlederen skal være i besiddelse af faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer, der til stadighed ajourføres og udvikles.
 • -At du er interesseret og motiveret i arbejdet som vejleder og har et vist kendskab til SSA uddannelsen.

Talent

På talentsporet har eleven to af uddannelsens fag på højere niveau (ekspert niveau):

 • Pleje og dokumentation
 • Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats

De øvrige fag følger eleven på samme niveau, som i den ordinære uddannelse. Praktikmålene i uddannelsen er de samme for alle elever. At arbejde på højere niveau – ekspert niveau vil sige, at eleven øver og træner:

 • At argumentere for dine løsninger på opståede problemer.
 • At bruge allerede opnåede kompetencer i en ny situation.
 • At arbejde med overblik og deltage i innovative processer.
 • At vurdere og begrunde din handlinger.
 • At kommunikere din faglighed.

Bøger til brug for vejleder

Det anbefales at praktikstedet har nogle af de af skolen anvendte lærebøger.

 • Praktikvejledning i social- og sundhedsuddannelserne - For Social- og Sundhedsuddannelserne (Anette Perrild - Ingrid Schmidt - Anne Vinther Schmidt) - Munksgaard Danmark
 • Flerkulturel håndbog (Lone A. Sperschneider & Mette Mølgaard) - Munksgaard Danmark.

Hvad skal vi dokumentere

Som vejleder skal du sammen med eleven udfylde og sende:

Praktikerklæringen (Afsluttende praktikerklæring) til slut i praktikperioden og sende til Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia.

Husk at tage kopi til egen mappe.

Når eleven er færdig med praktik 3, skal de udfylde evalueringsskema, som skal underskrives af både vejlederen, praktikansvarlige og eleven og derefter fremsendes/scannes til HR Fredericia.

For at kunne dokumentere de ugentlige evalueringer, forventningssamtale, midtvejs- og slutevalueringer, er det væsentligt at du som vejleder, laver notat som både du og eleven underskriver med navn, dato og årstal. Det er vigtigt at eleven får en kopi.

Uddannelsesbogen - Den røde tråd i din uddannelse

Eleven får udleveret uddannelsesbog når de starter på uddannelsen.

De skal sørge for, at uddannelsesbogen bliver holdt i orden gennem uddannelsen, og de har pligt til at vise den og elevmappen til praktikvejlederen.

Her kan du se uddannelsesbogen.

Uddannelsesordningen

Læs den nye uddannelsesordning.

Ferie og uddannelsesoversigt

På det nedenstående link kan du se hvornår de forskellige hold starter og slutter. Du kan også se hvornår de forskellige praktikperioder starter.

Hvor mange ugers ferie eleverne har, og hvornår ferien skal holdes er også anført.

Turnusplan (Uddannelsesoversigt)

Ferien afvikles som anført i turnusplanen og aftales i praktikperioderne sammen med praktikstederne. Skolen kan ikke love eleven ferie.

Weekend, aften og nattjeneste samt helligdage og omsorgsdage

WEEKENDARBEJDE:

Elever kan deltage i tjeneste på lørdage og søndage, dog max. hver 2. weekend gennemsnitligt.

AFTEN/NATTEVAGT:

Elever kan deltage i et antal aften og nattevagter, dog højst 1/3 af tiden

Elever under 18 år må ikke deltage i nattevagt.

Der ydes ikke ulempebetaling for elevers deltagelse i tjeneste i weekend- eller aften/nattjeneste.

 

HELLIGDAGE OG OMSORGSDAGE:

Elever kan deltage i tjeneste på søgnehelligdage i samme omfang som det, der er gennemsnittet for det faste personale. Hvis eleven arbejder på en helligdag, ydes der tilsvarende en erstatningsfridag, dog uden tillæg.

FO-dage = helligdagsfrihed i henhold til overenskomsten. FO-dage vil fremgå af vagt-planen.

OS = Omsorgsdage: man har ret til 2 omsorgsdage pr. år pr. barn til og med barnets 7. år.

Det er væsentligt at omsorgsdagene afvikles over praktikperioder. - afvikling aftales med praktiksted.

Tjeneste på weekend/helligedage/aften/nat er i hendhold til Elevoverenskomst på området FOA. Der ydes ikke tillæg for elevernes deltagelse i de nævnte tjenester.

Krav til vejledning

Forventnigssamtale: Tage udganspunkt i elevens uddannelsesbog.

Afvikles senest 14 dage efter start af praktik 3.

Evalueringssamtaler: Ugentlig evalueringer af ca. 1 times varighed.

Midtvejsevaluering: Midtvejsevaluering finder sted i praktikperiodens 7 eller 8 uge og er et vigtigt redskab for eleven til at skabe overblik over sit praktikforløb.

Slutevaluering: Eleven skal ved afslutningen af praktikperioden have vejleders samlede vurdering.

Husk at udlevere kopi til elev.

Fravær

Har eleven meget fravær, skal den ansættende myndighed kontaktes, da fraværet kan indebære, at eleven ikke kan nå målene i praktik 3.

Er eleven ansat af Fredericia Kommune, kan distriktslederen afholde samtalen.

Hvis eleven ikke kan nå målene i praktik 3

Hvis eleven ikke kan nå målene i praktik 3, skal den ansættende myndighed kontaktes samt SOSU-skolen. Hvis en helhedsevaluering kommer på tale er skolen tovholder.

Logbog

Alle social- og sundhedsassistentelever i Fredericia Kommunes opfordres til at skrive logbog.

Hensigten med at skrive logbog i praktikuddannelsen er:

 • at eleven øver sig i at beskrive indtryk, en oplevelse, en undren, et problemfelt fra arbejdsdagen og forholde sig analyserende til det oplevede
 • at benytte problemløsningsmodellen
 • at gøre en oplevelse til erfaring
 • et middel til personlig og faglig udvikling
 • at skabe sammenhæng mellem teori og praktik
 • selvevaluering
 • som oplæg til vejledersamtale
 • at opøve færdigheder i at udtrykke sig skriftligt

Logbog skrives i arbejdstiden, hvor ca. 10 min. dagligt kan anvendes til skriftlig analyse over indtryk, en oplevelse, en undren, problemstilling eller lignende, som sættes i relation til praktikmålene og uddannelsen.

Når man undrer sig, lærer man noget. Hver eneste arbejdsdag bør man undre sig over meget. Er det ikke tilfældet, skal man overveje, om der fokuseres nok på det uddannelsesmæssige aspekt i arbejdet.

I logbog beskriver eleven egne tanker eller følelser – eller udvælger en oplevelse/et indtryk til dybere skriftlig analyse/refleksion.

Det anbefales at logbog føres hver dag og kan udformes på mange måder:

 • korte sætninger
 • nøgleord
 • tegninger
 • digte
 • noveller
 • scrapbog
 • alm. notater
 • gode og dårlige oplevelser
 • problemformuleringer

Det er ikke sideantal, udtryksform eller skriften, der er afgørende! - men at man vælger den struktur, der fungerer som en god støtte og udvikling.

Eleven kan f.eks. anvende følgende struktur:

 • hvad har særligt optaget mig i dag?
 • hvad synes jeg er gået godt?
 • hvad synes jeg er gået mindre godt?
 • hvad har jeg af bud på årsagen hertil?
 • hvordan kommer jeg videre med det?

Medicinretningslinier

Eleverne skal i praktikperioden i Plejen introduceres til medicinhåndtering generelt og for de opgaver der normalt varetages af social- og sundhedsassistenter.

Det er praktikvejleder og sygeplejerske der i fællesskab vurderer og beslutter, hvilke opga­ver eleven kan varetage under vejledning og selvstændigt.

Udlandspraktik - hvad skal jeg som vejleder være OBS på?

Skolen har samarbejdsaftale med Regionen og de kommunale ansættelsessteder om, at der er mulighed for SSA elever at komme afsted i praktik i udlandet i de sidste 4 uger af deres sidste praktik.

Eleverne skal, i den periode de er i udlandet, arbejde med målene for praktikken, og det skal de have noget dokumentation på, når de kommer til jer/dig og skal gøre praktikperioden færdig. Der skal I/du så have særlig fokus på de mål, de ikke har arbejdet med i udlandet. Eleven får at vide fra elevansvarlige (HR Fredericia), at de skal dokumentere de mål de har nået, og du som vejleder må også gerne sige det, hvis eleven ringer.

Det vil være en god idé at aftale med eleven at han/hun sender logbog hver uge til dig, så du også er opmærksom på hvad eleven arbejder med i praktikken (reflektere fagligt). Det vil være mere overskueligt for jer begge når eleven er tilbage og I skal arbejde med de mål eleven ikke har arbejdet med i udlandspraktikken.

Anmeldelse af en arbejdsulykke eller en intern hændelse

Hvis eleven kommer til skade i arbejdstiden skal du melde skaden. Du skal ind på medarbejderportalen under interne hændelser og følge instruktionen.

FAQ spørgsmål

Hvis I har spørgsmål så send en mail til: ​hrgrunduddannelser@fredericia.dk​

SSH-elev
PAU-elev
Kontorelev med speciale
Eventkoordinatorelev
IT-supporter elev
Skov- og naturteknikerelev
Ernæringsassistentelev
Tandklinikassistentelev