Budget 2015

Fredericia Kommunes vedtagne budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018

Bredt budgetforlig i balance

Budget 2015 har været en af de første, større udfordringer for det nye byråd. I konstitueringsaftalen har vi aftalt med hinanden, at en sund økonomi med balance mellem indtægter og udgifter er nødvendigt, og at vi vil tilstræbe bred enighed.

Det er derfor med stor tilfredshed jeg kan konstatere, at begge dele er lykkedes. Det er således et enigt byråd, som står bag et budget 2015 med balance i økonomien. Jeg vil gerne takke byrådet for et solidt stykke arbejde i budgetprocessen samt borgere, medarbejdere, interesseorganisationer m.m., som har bidraget undervejs.

Udgangspunktet for budgetlægningen
Udgangspunktet for budgetlægningen var vanskeligt. For det første var der i sidste års budget indarbejdet en række uspecificerede sparepuljer, som Byrådet havde til opgave at få udmøntet i konkrete reduktionsforslag. For det andet har kommunen udsigt til vigende skatteindtægter i de kommende år som følge af faldende befolkningstal. Vi er derfor nødt til at tilpasse vores serviceniveau til dette, når vi ønsker balance i økonomien. For det tredje har kommunen en høj gæld, som årligt kræver store afdrag og derfor lægger beslag på en stor del af det økonomiske råderum. Byrådet har i budgettet besluttet, at gælden reduceres med tæt på 300 mio. kr. i de kommende 4 år.

Besparelser
Målet i budgetlægningen var, at der skulle findes reduktioner for i alt 80 mio. kr. Det har været en vanskelig opgave, men ved tætte politiske forhandlinger er det lykkedes. Vi har ønsket, at besparelserne skal være så skånsomme som muligt, og at de skulle fordeles ud på hele organisationen.

Fremtidens Fredericia
Budgettet har ikke kun handlet om besparelser. Byrådet har også haft mulighed for at drøfte, hvordan vi udvikler Fredericia med henblik på øget bosætning, tiltrækning af uddannelser og erhvervsudvikling. Drøftelser som vi fortsætter i det videre visionsarbejde for Fredericia Kommune.

Den offentlige sektor har siden finanskrisens start været gennem en lang række nedskæringer. Byrådet vil drøfte, om sparevejen er den eneste mulighed, eller om vi gennem investeringer kan skabe en attraktiv kommune, som tiltrækker borgere og virksomheder og dermed et skattegrundlag til fastholdelse af det kommunale serviceniveau. Jeg vil særligt fremhæve 2 projekter, som kan være med til at bane vejen. FredericiaC er i disse år ved at tage form og åbner for nogle unikke bosætningsmuligheder. Købet af den nu nedlagte Bülows Kaserne åbner for nye anvendelsesmuligheder, som kan være med til at løfte kommunen.

God fornøjelse med læsningen af budgettet.

Jacob Bjerregaard

Borgmester

  • Nedenfor finder du det vedtagne budget 2015 samt takstoversigt for 2015

Bilag