Budget 2016

Fredericia Kommunes vedtagne budget for 2016 samt overslagsårene 2017-2019

Byrådet vedtog i foråret kommunens nye vision Fredericia 2020 – sammen vælger vi vækst og velfærd. Visionen indeholder ambitiøse drømme om et fremtidigt Fredericia, hvor bosætning og erhvervsudvikling går hånd i hånd med udviklingen af de kommunale serviceydelser. Det er derfor med stor tilfredshed, at jeg sammen med et enigt byråd kan præsentere et budget, som i den grad peger i retning af realiseringen af visionen.  
 
Byrådet havde et solidt udgangspunkt for årets budgetlægning. En økonomi i balance og et stort overskud i regnskab 2014 var medvirkende til, at der var råderum til investeringer. Med andre ord et udgangspunkt som står i skærende kontrast til de sidste års sparerunder.
 
Det brede budgetforlig var imidlertid ikke lykkes uden et byråd, som på tværs af partiskel har været villige til at give og tage i de mange og lange budgetforhandlinger undervejs. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige tak for byrådets kæmpestore indsats. Jeg er sikker på, at vi med det foreliggende budget har gjort noget godt for Fredericia Kommune.
 
Jeg vil også gerne sige tak for borgerdialog og høringssvar, som er en vigtig del af den kommunale budgetlægning. Den giver os som politikere vigtig viden til brug for budgetlægningen.
 
Vækst og velfærd

Byrådet ser vækst og velfærd som hinandens forudsætninger. Uden vækst er der ikke penge til finansieringen af velfærdsydelser, og uden attraktive velfærdstilbud er betingelserne for vækst ikke til stede. Derfor har det været af afgørende betydning for byrådet at finde penge til begge dele i årets budget – og det lykkedes!
 
Væksten sikres gennem investeringer, som gør kommunen mere tiltrækkende for nye borgere og virksomheder. Forskønnelse og gang i midtbyen, løft af veje, fortove, stier m.m. samt branding af byen er nogen af de initiativer, fredericianerne vil nyde godt af i det kommende år.
 
På velfærdsområdet er der fundet penge til både børn og ældre. Børn er vores vigtigste ressource, og derfor er det særligt værd at fremhæve, at der er fundet penge til styrkelse af folkeskolen og flere midler til børnene i daginstitutionerne. Endvidere er den såkaldte ældremilliard fuldt ud kommet kommunens ældste medborgere til glæde.
 
For yderligere information om de nye tiltag i budgettet kan jeg i øvrigt henvise til forligsteksten, som er optrykt i budgettet.
 
Fredericia på forkant

Fredericia Kommune er en del af den offentlige sektor – det kan naturligvis ikke komme bag på nogen. Derfor må vi også acceptere, at der nogle gange træffes beslutninger på Christiansborg, som ikke lige passer os. Omprioriteringsbidraget er en sådan foranstaltning, hvor kommunerne årligt skal reducere deres budgetter med 1 %.
 
Mange kommuner har løst denne opgave gennem besparelser. Det ønsker vi imidlertid ikke i byrådet. Derfor har vi sammen med budgettet vedtaget strategien Fredericia på forkant, som for alvor skal sætte fornyelser på den kommunale dagsorden. Byrådet ønsker gennem innovation, rehabilitering, optimeringer m.m. at bringe kommunen på forkant i udviklingen af en moderne servicevirksomhed. Strategien kan samtidig imødegå det statslige omprioriteringsbidrag.
 
Fremtiden

Men der er ingen grund til at hvile på laurbærrene. Allerede nu har byrådet blikket rettet mod budgettet for 2017 med henblik på yderligere styrkelse af Fredericia. Der ligger mange udfordringer foran os, som jeg glæder mig til at tage fat på.
 
Jacob Bjerregaard
Borgmester

  • Nedenfor finder du det vedtagne budget 2016 samt takstoversigt for 2016

Bilag