Budget 2019

Fredericia Kommunes vedtagne budget for 2019 samt overslagsårene 2020-2022.

Samlet byråd bag budgettet


Kommunernes økonomi er udfordret i disse år, hvor efterspørgslen efter de kommunale velfærdsydelser er større end nogensinde før. Der bliver flere og flere ældre, udsatte børn og unge samt borgere med sociale problemer, som har behov for hjælp fra det offentlige. Det sker i en tid, hvor kommunerne ikke får nye penge fra staten, og hvor vi er underlagt stramme økonomiske rammer.

På trods af dette står vi i Fredericia med et robust budget, hvor vi har været i stand til at øge budgetterne på de store velfærdsområder. Hvor mange kommuner i årets budgetlægning har været igennem sparerunder, har vi i Fredericia haft råderum til investeringer i velfærden og udviklingen af kommunen. Investeringerne har været mulige som følge af mange års ansvarlig økonomistyring.

Årets budgetlægning har været den første for det nye byråd. På trods af forskelligt politisk ståsted er det lykkedes at indgå et forlig, som hele byrådet står bag. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for samarbejdet i årets budgetproces, som lover godt for den igangværende byrådsperiode. Man skal ikke undervurdere betydningen af det brede budgetforlig. Det giver organisationen en tydelig politisk retning og dermed arbejdsro til at implementere de mange nye tiltag i det kommende år.

Temperaturmåling børn og unge

I kommunens vision har byrådet slået fast, at børnene er fremtiden, og derfor er det særligt tilfredsstillende, at det også i dette års budget er lykkedes at finde midler til investeringer i børnene.
Forinden udmøntningen af midlerne skal der gennemføres en temperaturmåling af folkeskolen, som har til formål at sikre, at vi anvender midlerne der, hvor de giver størst værdi. Byrådets partier ønsker, at folkeskolen skal være det det naturlige førstevalg for Fredericias børn og unge. I temperaturmålingen vil vi inddrage alle relevante parter.

Investeringer i ældre

Vi investerer 38 mio. kr. over de kommende fire år i et løft af velfærden målrettet senior- og handicapområdet. Byrådet ønsker med investeringerne at sikre en værdig pleje for kommunens ældre og handicappede.
Investeringerne er i høj grad muliggjort af en lang række omprioriteringer inden for udvalgets egen ramme. Byrådet har på den vis sørget for at anvende de økonomiske ressourcer klogt og der, hvor de gør størst gavn.

Investeringer i øget vækst

Den væsentligste indtægtskilde for kommunerne er skatteindtægter. Det betyder med andre ord, at serviceniveauet på velfærdsområderne afhænger af, hvor gode vi er til at få nye skattekroner i kassen. Derfor har vi i dette års budget afsat betydelige midler til at investere i fortsat øget bosætning og erhvervsudvikling, så vi sikrer indtægter til velfærd i de kommende år.

http://www.fredericia.dk/PublishingImages/Jacob_Bjerregaard.jpg

Bedste hilsner

Jacob Bjerregaard

Borgmester

 

Du kan finde hele budgettet samt takstoversigten for 2019 under "Læs også" samt via link her nedenfor :

Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 

Takstoversigt 2019