Slå adgang med tegn til/fra

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet behandler sager om uenighed mellem lejere og udlejere i almene lejemål

Beboerklagenævnet behandler sager og træffer afgørelse i tvister (dvs. uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boliger (dvs. ikke i private boliger).

Beboerklagenævnet hjælper ikke lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.
Dog yder Beboerklagenævnet i sager om overtrædelse af husorden i fornødent omfang assistance til begge parter, når de skal afgive skriftlige udtalelser til sagen.

Sager vedrørende lejemål i private boliger varetages af Huslejenævnet.

Før du henvender dig til Beboerklagenævnet

Før henvendelse til Beboerklagenævnet skal du have henvendt dig til modparten. Som lejer skal du have henvendt dig til udlejer om det aktuelle problem, og omvendt.

Du kan selv skrive henvendelsen til Beboerklagenævnet. Før du gør det, kan du søge råd hos en organisation eller en advokat.

Mere information findes under "Læs også" og "Hvad siger loven?".

Her kan Beboerklagenævnet hjælpe

Sagsområdet reguleres af Lov om leje af almene boliger (LAB).

Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse i sager om:

> Overholdelse af de formelle regler ved varsling af lejeforhøjelse, jf. LAB § 12.

> Mangler ved indflytning, jf. LAB § 16.

> Lejers opfyldelse af forpligtelse til vedligehold og istandsættelse, herunder sager om fraflytning, jf. LAB § 29.

> Udlejers opfyldelse af pligt til vedligehold og istandsættelse, jf. LAB § 30.

> Påbud om færdiggørelse af arbejder, som udlejer har iværksat, jf. LAB § 34, stk. 2.

> Lejers ret til at foretage installationer, fx opsætning af parabol eller vaske- og opvaskemaskiner, jf. LAB § 41.

> Lejers ret til at foretage forbedringer i det lejede, jf. LAB § 41.

> Tilbagebetaling af beboerindskud og depositum, jf. LAB § 50.

> Vand- og varmeregnskaber, jf. LAB § 56, stk. 3 og 4.

> Lejers betaling for fællesantenner mv., jf. LAB § 62 stk. 4.

> Overholdelse af lovbestemte varslingsfrister jf. LAB § 63, stk. 2.

> Lejers ret til fremleje, bytte eller fortsættelse af lejemål, jf. LAB § 76.

> Overtrædelse af husordensregler.

> Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer, dog ikke om beslutningernes indhold, jf. LAB § 101.

> Anvisning af boliger, jf. LAB § 101.

Beboerklagenævnet behandler ikke sager om:

> Spørgsmål vedrørende beregning af lejens størrelse - som skal rettes til Tilsynet med det støttede byggeri.

> Spørgsmål vedrørende opsigelse og ophævelse af lejemål.

> Mægling af forlig og ekspedition af pengebeløb mellem parterne.

> Erstatning.

Indbringelse af en sag og betaling

Når du indbringer en sag for Beboerklagenævnet i Fredericia Kommune, skal det ske skriftligt med en præcis beskrivelse af, hvad nævnet skal tage stilling til.

Du skal vedlægge den nødvendige og relevante dokumentation, som fx kan være en kopi af lejekontrakten, en kopi af flytteopgørelsen og kopi af relevant korrespondance i sagen.

Klagen sendes til kommunen@fredericia.dk eller med almindelig papirpost til Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, att: Beboerklagenævnet.

Gebyr: Det koster 149 kroner (2022) at få indbragt en sag for beboerklagenævnet.
Beløbet skal overføres til bankkonto, reg. 4597 og konto 11680992 med angivelse af den relevante adresse.

Behandling af sagen

Beboerklagenævnet indhenter selv de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder.

Oplysninger, der er relevante for afgørelse i sagen, bliver forelagt sagens parter til udtalelse. Alle udtalelser skal foreligge skriftligt for nævnet. I de tilfælde, hvor en part ikke kommer med bemærkninger til sagen, kan nævnet træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand.

Sagsbehandlingstid: Der er stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres. Sagsbehandlingstidens længde afhænger af sagens omfang og karakter. Der går ofte 3-6 måneder eller mere, før der er truffet en afgørelse. 

Klage

Når Beboerklagenævnet har meddelt sin afgørelse til sagens parter, kan nævnet ikke længere forholde sig til sagen. Dette gælder også, hvis du er uenig i afgørelsen.

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du indbringe sagen for boligretten. Det skal i så fald ske inden 4 uger efter modtagelsen af nævnets afgørelse, jf. LAB § 106, stk. 1.  

Hjælp til indbringelse af sagen for boligretten kan du søge hos en lejer- eller udlejerorganisation, retshjælpen eller en advokat.

Medlemmer af Beboerklagenævnet

Nævnet består af en formand og to andre medlemmer.

- Leif Guldhammer, formand

- Lene B. Christoffersen med Jonna K. Jørgensen som suppleant
  (repræsentanter for de almene boligorganisationer)

- Gérard Luc Meunier med Annie Wittorff Villadsen som suppleant.
  (repræsentanter for de større lejerforeninger)

Formanden skal være jurist og beskikkes af Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. De to øvrige medlemmer vælges af byrådet efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. Til hvert medlem vælges en suppleant.

I visse sager af social karakter deltager en socialt sagkyndig uden stemmeret.

- Bitten Bregnedal Hansen med Dorte Højmark Andersen som suppleant.