Slå adgang med tegn til/fra

Børn og Ungeudvalget - § 18

Børn- og Ungeudvalget behandler sager om børn og unges sociale forhold.   

Kommunen skal ifølge Lov om social service føre tilsyn med de forhold, som børn og unge under 18 år i kommunen lever under. Vi er forpligtet til at rådgive og støtte familien og søge at bevare familien samlet. 

I henhold til § 18 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal der nedsættes et børn og unge-udvalg. Børn og unge-udvalget kan mod forældrenes og barnets ønske bestemme, at et barn skal anbringes uden for hjemmet. Dette kan blandt andet ske, når der er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af f.eks. utilstrækkelig omsorg. I hastesager kan formanden eller næstformanden for børn og unge-udvalget træffe en foreløbig afgørelse om, at et barn skal anbringes udenfor hjemmet med øjeblikkelig virkning.

Børn og unge-udvalget består af fem medlemmer:

  • en byretsdommer fra Fredericia retskreds 
  • to medlemmer, der vælges af byrådet
  • to pædagogisk-psykologisk sagkyndige 

For hvert medlem bliver der også udpeget en stedfortræder.

Formanden for udvalget er et byrådsmedlem, og det er byretsdommeren, der leder møderne i udvalget. Byrådssekretariatet, under Politik og Kommunikation, er sekretariat for udvalget. På møderne deltager udvalgets medlemmer, en jurist fra sekretariatet og repræsentanter fra Familieafdelingen. Herudover deltager parterne, hvis de har ønsket det.

Dagsordener og referater fra børn og unge-udvalgets møder er ikke offentligt tilgængelige.

Medlemmer

Bente Ankersen (A)

Formand
bente.ankersen@fredericia.dk 
Tlf: 41 16 59 16

 

Kenny Bruun Olsen (V)

Næstformand
kenny.olsen@fredericia.dk
Tlf: 25 47 04 97

 

Byretsdommer Tina Gehlert Schmidt


Pædagogisk/psykologisk konsulent Karen Kjeldsen

 
Pædagogisk/psykologisk konsulent Birgitta Mark