Slå adgang med tegn til/fra

Økonomiudvalget

Udvalget tager sig af kommunens økonomiske anliggender og personale- og planmæssige forhold.

Økonomiudvalget mødes syv gange om året. De tre af møderne er planlagt som temamøder, og de resterende fire er planlagt som primære driftsmøder.

Medlemmer
Steen Wrist Ørts

Steen Wrist (A), Borgmester

Formand
steen.wrist@fredericia.dk
Tlf: 72 10 71 00(fastnet)

 

Susanne Eilersen

Susanne Eilersen (O)

susanne.eilersen@fredericia.dk 
Tlf: 23 30 24 90

 

Ole Steen Hansen (A)

ole.s.hansen@fredericia.dk
Tlf: 41 17 19 81

 

Søren Larsen

Søren Larsen (A)

soren.larsen@fredericia.dk
Tlf: 22 20 56 02
 

Christian Jørgensen

Christian Jørgensen (V)

christian.jorgensen@fredericia.dk
Tlf: 24 61 11 99
 

Lars Ejby Pedersen

Lars Ejby Pedersen (A)

lars.ejby@fredericia.dk
Tlf: 40 54 83 78

 

Christian Bro

Christian Bro (A)

christian.bro@fredericia.dk
Tlf: 20 85 01 92
 

Pernelle Jensen

Pernelle Jensen (V)

pernelle.jensen@fredericia.dk
Tlf: 25 47 08 57

 

Cecilie Roed Schultz

Cecilie Roed Schultz (Ø)

cecilie.schultz@fredericia.dk 
Tlf. 61 33 16 32
Ansvarsområder
 • Udvalget tager sig af den umiddelbare forvaltning af de opgaver, som udvalget er underlagt i Styrelsesloven
 • Udvalget tager sig af den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for alle kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. 
 • Udvalget tager sig af kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen og en samlet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og hjælper de stående udvalg med at skaffe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter også generelle regler for, hvordan planerne laves. Udvalget sørger også for, at der bliver lavet økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og laver indstillinger til byrådet om planforslagene. Man skal have udvalgets erklæring i alle sager, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen sendes til byrådet til beslutning. 
 • Udvalget tager sig af den umiddelbare forvaltning af køb, salg og pantsætning af fast ejendom og lignende spørgsmål, godkender leje- og leasingkontrakter, og den overordnede prioritering af drift og udvendig vedligeholdelse af alle kommunens ejendomme.
 • Udvalget udarbejder forslag og laver indstillinger til byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ. 
 • Udvalget forhandler i det omfang, det er nødvendigt, med et stående udvalg, inden foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg bliver sat i værk. 
 • Udvalget har ansvaret for, at der er fastlagt en administrativ organisationsplan, der sikrer, at kommunens ressourcer bliver brugt bedst muligt og sørger for, at der er kommunikation imellem fagområderne, så alle har de oplysninger, de har behov for. 
 • Kommunikations-, branding- og eventstrategi
 • Beredskab inkl. sundhedsberedskab 
 • IT og digitalisering 
 • Borgerbefordring, der pr. 1. januar 2016 varetages af Trekantområdets Beredskab 
 • Borgerbetjening, herunder folke- og personregister 
 • Overordnede partnerskabsaftaler 
 • Erhvervspolitik 
 • Udbud og indkøb 
 • Støttet byggeri

Desuden fastsætter Økonomiudvalget regler om: 

 • Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets budget- og bevillingskontrol 
 • I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. 
Tilsyn

Økonomiudvalget fører tilsyn med: 

 • At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og på forsvarlig måde 
 • At forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig 
 • At de årsbudgettet ikke overskrides uden byrådets samtykke 
 • At kommunens arkivalier bliver opbevaret på betryggende måde 
 • IT sikkerhed 
 • Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner
Hvad siger loven?

Link til Styrelsesloven