Slå adgang med tegn til/fra

Beskæftigelsesplan 2019

Vi har brug for at blive mere effektive. Vi skal i kontakt med de ledige så tidligt og så ofte som muligt. Vi skal bidrage til, at de lediges kompetencer matcher virksomhedernes behov. Og vi skal styrke samarbejdet med de lokale virksomheder

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en retning for den aktive beskæftigelsesindsats på tværs af kommuner. Overordnet set skal de syv mål, som er udmeldt for 2019, bringe flere i beskæftigelse eller uddannelse og skærpe fokus på forebyggelse af flaskehalse. Disse syv mål danner grundlag for Arbejdsmarkedsafdelingens resultatmål i 2019: 

 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund
 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
 6. Udsatte ledige skal have en indsats
 7. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

For at imødekomme de beskæftigelsesmæssige udfordringer i Fredericia fokuserer indsatsen på fire strategiske pejlemærker

 1. JOBSERVICE - Et menneskeligt jobcenter, som spiller borgerne gode
 2. VIRKSOMHEDSSERVICE - Jobcentret som den foretrukne samarbejdspartner
 3. HELHED OG SAMMENHÆNG - Tværgående og koordinerede indsatser på alle niveauer
 4. ØKONOMI OG STYRING - Styringsmæssigt overblik

Kulturen og værdisættet i jobcentret, som er det femte pejlemærke, skal understøtte, at alle indsatsområder føres ud i livet. Kulturen skal være båret af visionerne om at være ”et menneskeligt jobcenter, som spiller borgerne gode” og ”jobcentret som virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner”. Opgaverne i fremtidens jobcenter er komplekse og kræver en kultur, som er samarbejdende, åben og har fokus på en styring, der skaber værdi for borgere og virksomheder. Jobcentret skal være en attraktiv samarbejdspartner for alle. Borgere, virksomheder og alle øvrige samarbejdspartnere skal kunne mærke værdierne, hvad enten kontakten foregår skriftligt, elektronisk, telefonisk eller personligt. Derfor arbejdes der også med at udvikle en læringsbaseret kultur, hvor Ankestyrelsens afgørelser – sammen med tilfredshedsundersøgelser blandt borgere og virksomheder - anvendes til læring, og hvor alle borgere mødes med en holdning til, at ethvert menneske kan bidrage til fællesskabet. Et særligt fokuspunkt i 2019 vil være implementering af de politisk godkendte anbefalinger fra analyseenheden, som Byrådet nedsatte i 2018 for at styrke tilliden til jobcentret, skabe en klar retning for arbejdsmarkedsområdet samt rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere.

Bilag