Slå adgang med tegn til/fra

Frivillighedspolitik

Fredericia Kommune ønsker at fastholde den konstruktive dialog og det tillidsfulde samarbejde med parterne, der udfører frivilligt, socialt arbejde. Det kræver gensidig engagement, respekt og accept af kommunens ansvar
Hvad er en frivillig indsats?
 • En frivillig indsats er en indsats, som udføres uden fysisk, økonomisk eller retlig tvang
 • En indsats, der ikke er lønnet. Der kan dog godt være tale om godtgørelse for omkostninger 
 • En indsats, der udføres for andre end familie og slægt
 • En indsats til gavn for andre end èn selv – men hjælpen går begge veje
 • En indsats af formel karakter. Aktiviteterne skal foregå inden for rammerne af en organisation, forening eller anden form for organisering, projekt, gruppering med videre.
Kommunens frivillighedspolitik

Socialudvalget har vedtaget en Frivillighedspolitik for Fredericia Kommune, hvor målet er:

 • at samarbejde med og støtte op om det frivillige sociale arbejde
 • sikre en mangfoldighed i tilbuddene til borgerne
 • at styrke de frivilliges muligheder for at komme til orde og give mulighed for at øve indflydelse på kommunale mål og beslutninger
 • at få nye synsvinkler på arbejdsmetoder og samarbejdsformer
 • at styrke det frivillige sociale arbejde med dets særkende og engagement 
 • at fastholde det frivillige arbejde gennem konstruktiv dialog som supplement til og ikke som erstatning for de lovmæssige, kommunale op-gaver og forpligtigelser
 • at Fredericia Kommune afholder et årligt dialogmøde med de frivillige sociale organisationer med henblik på en drøftelse af samspillet mellem kommune og de frivillige organisationer
 • at tilbyde vejledning, koordinering og støtte det frivillige sociale arbejde, blandt andet gennem fast kontaktperson
 • aktivt at opfordre til og støtte frivilligt socialt arbejde generelt

Udgangspunktet er, at den professionelle indsats, behandling og omsorg varetages kommunalt. De frivillige sociale organisationer fremmer personlige kontakter og medmenneskelig omsorg.

Socialudvalgets rolle
 • Tilbyde vejledning, koordinering og støtte til det frivillige sociale arbejde, bl.a. gennem faste kontaktperson i kommunen
 • Styrke samarbejdet med de frivillige organisationer – bl.a. gennem samarbejde med paraplyorganisationerne frivilligcenter fredericia og Forum for frivilligt socialt arbejde på ældreområdet
 • Sikre rammer for et lokalt center for frivilligt socialt arbejde
 • Yde økonomisk og praktisk bistand til synliggørelse af det frivillige sociale arbejde i Fredericia, bl.a. ved afholdelse af fælles arrangementer f.eks. et årligt Frivillighedsmarked, fælles temamøde o.l.
 • Styrke og understøtte frivilligt sociale arbejde, der foregår i samarbejde med Fredericia Kommune, f.eks. på væresteder for misbrugere, psykiske syge og særligt udsatte grupper
Socialudvalget og det frivillige arbejde

Socialudvalget er sammensat af repræsentanter fra Byrådet og udstikker de overordnede retningslinjer for samarbejdet med frivillige. Samarbejdet med det frivillige sociale arbejde tager udgangspunkt i respekten for de enkelte organisationers selvstændighed og profil.

 • Frivilligt arbejde er opgaver, som foreninger og enkeltpersoner kan påtage sig. En forening kan ikke pålægges en opgave.
 • De frivillige organisationer kan hver for sig og i samarbejde med kommunen udpege indsatsområder, hvor en frivillig, social indsats ønskes iværksat.
 • Et samarbejde med det frivillige, sociale område betyder ikke, at kommunen fraskriver sig ansvar for kommunens borgere eller de forpligtelser, som kommunen efter loven har for borgerne.
 • De frivillige sociale initiativer skal ses som et supplement til den kommunale indsats.
 • Ressourcestærke borgere opfordres til at deltage i frivilligt socialt arbejde til gavn for svage grupper.
 • Initiativtagerne har alene ansvaret for aktiviteterne eller tilbud, der iværksættes af en frivillig, social organisation eller forening.
 • Der kan laves konkrete samarbejdsaftaler mellem foreninger og kommunen i det omfang, det er relevant.
 • Socialudvalget respekterer og samarbejder med de frivillige sammenslutninger (paraplyorganisationer), i øjeblikket Frivilligcenter Fredericia.
 • Det frivillige sociale arbejde kan bidrage med kreativitet og nytænkning på det sociale område.
Hvad kan der søges støtte til?
 • Aktiviteter hvor den frivillige indsats er kernen i projektet
 • Aktiviteter der medinddrager borgere i bredt omfang
 • Aktiviteter der bidrager til at styrke det sociale netværk
 • Aktiviteter, der gennem støtte og rådgivning søger at forebygge problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere og give øget livskvalitet.
 • Se retningslinjer for tildeling af støtte efter § 18 i under "Publikationer".
Ansøgning om støtte og frister

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til

Borgerservicecentret på Rådhuset
Frivilligcenter Fredericia 
Vendersgade 63, Fredericia.

Skemaet kan downloades fra kommunens hjemmeside under "Publikationer".

Ansøgningsfrister

 • 01.09. Pulje 2 (engangs/flerårigt) ansøges der om midler 1 gang om året for aktiviteter i det kommende år
 • 01.09. Pulje 3 (nye projekter) ansøges der om midler 2 gange om året for aktiviteter i det kommende år
 • 01.03. aktiviteter i indeværende år
 • Pulje 4 (akutte) til særlige formål eller ”akutte” ansøgninger i løbet af året.


Fredericia Kommune informerer om ansøgningsfrister i dagspressen og på kommunens hjemmeside. 

Lovgivning om økonomisk støtte

I Fredericia Kommune har der gennem mange år været tradition for at yde økonomisk tilskud og anden bistand til organisationer, foreninger og grupper af borgere, som står bad frivillige initiativer på det sociale område.

Lov om Sociale Service § 18 fastsætter reglerne for kommunernes samarbejde med og økonomiske støtte til frivillige organisationer og foreninger.

§ 18 i Lov om sociale Service har fire dele:

 • Kommunen skal samarbejde med de frivillige organisationer.
 • Kommunen skal årligt afsætte et beløb til støtte for det frivillige sociale arbejde.
 • Rammerne for samarbejdet skal fastlægges lokalt i den enkelte kommune.
 • Der skal indsendes en skriftlig redegørelse om udviklingen i samarbejdet èn gang årligt til Socialministeriet.

Den øgede opmærksomhed omkring det frivillige arbejde har skabt større forståelse for det frivillige arbejdes egenart. Frivillige initiativer kan forebygge og afhjælpe sociale problemstillinger og være et godt supplement til den offentlige indsats.

Frivillighedspolitikken omhandler de dele af det frivillige arbejde, hvor hovedformålet er en social indsats, og som derfor falder ind under bestemmelserne i § 18 i lov om Sociale Service.

I Fredericia Kommune lægges der vægt på, at den forebyggende sociale indsats er hovedformålet ved støtte til frivillige, sociale initiativer, som omfattes af § 18. Hele det sociale område omfattes af Fredericia Kommunes målsætning fro samarbejdet med frivillige organisationer, foreninger o.l.:

 • Børn
 • Unge
 • Voksne
 • Ældre

- herunder personer med handicap, flygtninge, misbrugere udstødte med videre.

Den frivillige indsats skal konkret medvirke til at forebygge eller afhjælpe sociale problemer.